Rasfoire documente

Doctrina Procesele-verbale emise de către executorul judecătoresc în materia executării silite

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Doctrina Aspecte privind constituţionalitatea sechestrului asigurător

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Doctrina Consideraţii privind unele reglementări aduse de noul Cod de procedură civilă cu privire la activitatea de executare silită. Reglementări aduse de noul Cod de procedură civilă cu privire la activitatea de executare silită

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Doctrina Suspendarea executării silite în condiţiile art. 718 C. pr. civ.

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Doctrina De ce (nu) este necesară procedura încuviinţării executării silite?

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Doctrina Recunoaşterea şi executarea hotărârilor pronunţate în statele membre, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1215 din 12 decembrie 2012

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Doctrina Aspecte ale executării silite a debitelor restante reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de avocaţi

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Doctrina Aspecte privind legea bugetară anuală

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Doctrina Evoluţia procedurii de executare în Republica Moldova

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2014

Doctrina De ce este important Raportul asupra progreselor României în cadrul MCV pentru mediul de afaceri sau de ce nu e utilizabil JURINDEX?

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2014

Doctrina Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane. Disecţia prevederilor art. 78-79 Cod de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2014

Doctrina Regularizarea cererii de chemare în judecată

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Interdicţia concedierii salariatei gravide

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Doctrina Gestiunea de afaceri într-o nouă configuraţie juridică în cuprinsul actualului Cod civil

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor - (I) Reglementarea legală, fundamentul, domeniul de aplicare, poziţia în ierarhia ''remediilor'' contractuale, dreptul de opţiune al creditorului, felurile

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Doctrina Consideraţii critice în legătură cu reglementarea bunurilor în Codul civil

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Reflecţii privind formarea contractelor de comerţ internaţional

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Doctrina Aspecte privind protecţia avertizorilor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Doctrina Organizarea şi desfăşurarea adunării generale a acţionarilor societăţilor pe acţiuni admise la tranzacţionare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2014

Doctrina Definiţia şi caracterele juridice ale contractului de societate în lumina dispoziţiilor generale ale Noului Cod civil prin raportare la prevederile speciale ale Legii Societăţilor nr. 31/1990

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Ecofiscalitatea în contextul raporturilor dintre dreptul UE şi dreptul naţional

publicat in Pandectele Romane 1 din 2014

Doctrina Metamorfoza unui sindicat

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2014

Doctrina Elementele de validitate ale contractului de societate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2014

Doctrina Procedura verificării prealabile a cererii de chemare în judecată şi cererea de reexaminare (sinteză)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Doctrina Arestul la domiciliu - o măsură preventivă cu caracter de noutate în legislaţia română

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Răspunderea asociaţilor în societăţile în nume colectiv

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2014

Doctrina Justificarea necesităţii restrângerii exerciţiului drepturilor ori libertăţilor într-o societate liberală

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Doctrina Natura juridică şi efectele acţiunii pauliene în Codul civil actual şi în cel anterior

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Probleme de guvernanţă corporativă în distribuirea profitului societăţilor prin răscumpărarea de acţiuni

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2014

Doctrina Consideraţii asupra datei încetării regimului matrimonial - în raporturile dintre soţi - prin efectul desfacerii căsătoriei

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Doctrina Unele aspecte specifice ale acţiunii în despăgubiri pentru pagubele cauzate prin actele administrative de autoritate nelegale

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Răspunderea administratorilor şi asociaţilor pentru pasivul neacoperit al societăţii, în dreptul german al insolvenţei

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2014

Doctrina Întâmpinarea din perspectiva noilor reglementări procesual civile

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Doctrina Izvoarele dreptului fiscal

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Critici aduse actualei instituţii a clasificării informaţiilor

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2014

Doctrina Procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată şi actele de dispoziţie ale părţilor în procesul civil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Doctrina Incompatibilitatea dispoziţiilor referitoare la mediere şi la şedinţa de informare privind avantajele medierii în cauzele din domeniul contenciosului administrativ

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Consideraţii privind scrisorile de confort

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Doctrina Discuţii privind legalitatea condiţionării acordării stagiului potenţial la pensia de invaliditate de obligaţia realizării unui stagiu de cotizare în raport cu vârsta

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Dreptul european al moştenirilor sau cum să traversezi râul simţind pietrele. Dreptul succesoral între trauma tradiţiei şi perspectiva modernităţii. Principiile Regulamentului European al succesiunilor

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Doctrina Soluţionarea acţiunii civile când societatea de asigurare participă în procesul penal în calitate de asigurător de răspundere civilă

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, un drept autonom?

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Doctrina Codul contravenţional - o necesitate?

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Unele propuneri de modificare a configuraţiei cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru prevăzute de O.U.G. nr. 80/2013. În căutarea unei abordări coerente. Necesitatea reglementării exprese a posibilităţii pârâtului de a formula cerere de reexaminare

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2014

Doctrina Parchetul European - element de noutate şi controversă în construcţia europeană

publicat in Revista Dreptul 1 din 2014

Doctrina Recursul în interesul legii şi dezlegarea, în prealabil, a unei chestiuni de drept noi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în lumina Noului Cod de procedură civilă*

publicat in Revista Dreptul 2 din 2014

Doctrina Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor - (II) Condiţiile

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Doctrina Posibilitatea angajatorului de a-şi revoca decizia de concediere

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Doctrina Discuţii privind categoriile de incompatibilităţi ale judecătorului în Noul Cod de procedură civilă ca urmare a modificării, completării şi republicării acestuia

publicat in Revista Dreptul 2 din 2014

Doctrina Primul termen de judecată în procesul civil. Fixare şi consecinţe practice

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Doctrina Condiţiile de admisibilitate a acţiunii revocatorii în reglementarea Noului Cod civil

publicat in Revista Dreptul 2 din 2014

Doctrina Despre jurisprudenţă şi precedent judiciar din perspectiva izvoarelor dreptului

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Doctrina Opţiuni procesuale în lumina jurisprudenţei europene în cauzele reunite Tulică/Plavoşin (C-249/12 şi C-250/12). Tranzacţii imobiliare efectuate de persoane fizice neînregistrate în scop de TVA

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Doctrina Bigamia, caz de nulitate absolută a căsătoriei

publicat in Revista Dreptul 2 din 2014

Doctrina Probleme juridice ale asigurării riscului de mediu şi reparării daunei ecologice

publicat in Pandectele Romane 2 din 2014

Doctrina Unele consideraţii privind negocierea amiabilă a conflictelor individuale de muncă - cu şi fără mediere

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Doctrina Câteva aspecte de noutate aduse de noul Cod de procedură civilă în procedura arbitrală

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Doctrina Infracţiunile economice în concepţia Noului Cod penal român

publicat in Revista Dreptul 2 din 2014

Doctrina Controlul legalităţii actelor administrative şi de sancţionare referitoare la organizarea funcţionării şi funcţionarea în concret a pieţei de capital

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Doctrina Incidenţa dispoziţiilor Noului Cod civil privitoare la viciul de consimţământ al leziunii în domeniul contractului individual de muncă

publicat in Revista Dreptul 2 din 2014

Doctrina Consideraţii privind societăţile sportive pe acţiuni

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Doctrina Consideraţii privind infracţiunea de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2014

Doctrina Observaţii referitoare la forma scrisă a contractului individual de muncă în lumina dreptului european şi a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

publicat in Revista Dreptul 2 din 2014

Doctrina Practicile şi clauzele contractuale abuzive între profesionişti

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Doctrina Consideraţii în legătură cu medierea penală

publicat in Revista Dreptul 2 din 2014

Doctrina Cloud Computing: Aspecte legate de contractare şi conformitate pentru departamentele juridice interne

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2014

Doctrina Normele conflictuale privind faptele juridice

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Doctrina Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor (IV). Modul de operare

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Doctrina Probleme relevante privind exercitarea funcţiei judecătorului de cameră preliminară în noul Cod de procedură penală

publicat in Pandectele Romane 4 din 2014

Doctrina Rolul politicii Uniunii Europene în cadrul provocărilor actuale în materia dreptului internaţional al investiţiilor*

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2014

Doctrina Exteriorul şi interiorul Curţii: Explorarea legitimităţii externe şi interne a Curţii Europene de Justiţie1

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2014

Doctrina Consideraţii în legătură cu neuzul dezmembrămintelor dreptului de proprietate în reglementarea Codului civil

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Enforcing arbitral awards in the Republic of Macedonia

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2014

Doctrina O nouă perspectivă asupra hărţuirii sexuale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2014

Doctrina Despre fezabilitate şi elefanţi tăcuţi: Legitimitatea Curţii de Justiţie prin ochii instanţelor judecătoreşti naţionale1

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2014

Doctrina Veniturile soţilor din muncă şi cele asimilate acestora potrivit Codului civil

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Arbitration in Austria: Recent Developments

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2014

Doctrina Probleme de drept relevante impuse de noul Cod de procedură penală

publicat in Pandectele Romane 3 din 2014

Doctrina Combaterea hărţuirii la locul de muncă - norme europene şi naţionale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2014

Doctrina Interfaţa dintre dreptul naţional şi dreptul european. A doua conferinţă în onoarea Sir Jeremy Lever QC1,2

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2014

Doctrina Evaluarea judiciară şi evaluarea legală a daunelor-interese în Noul Cod civil

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Imputabilitatea ca trăsătură esenţială a infracţiunii potrivit noului Cod penal (Legea nr. 286/2009). Concept. Controverse. Cauze de neimputabilitate

publicat in Pandectele Romane 3 din 2014

Doctrina Specificul răspunderii pentru daune în raporturile de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2014

Doctrina Soft law în dreptul Uniunii Europene1

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2014

Doctrina Unele reflecţii privind reglementarea exercitării autorităţii părinteşti în Noul Cod civil

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Intenţia depăşită în noul Cod penal

publicat in Pandectele Romane 3 din 2014

Doctrina Regândirea dezvoltării în generaţii a reglementărilor privind protecţia datelor personale

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2014

Doctrina Discuţii privind regimul juridic al nulităţilor căsătoriei în lumina actualului Cod civil

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Limitele liberei circulaţii a lucrătorilor din administraţiile publice naţionale pe piaţa europeană a muncii. Analiză sumară a cadrului din România

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2014

Doctrina Consideraţii referitoare la infracţiunea de presiuni asupra justiţiei

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Cercetarea juridică românească: între tradiţie şi post-modernitate1

publicat in Pandectele Romane 3 din 2014

Doctrina Este camera preliminară o fază distinctă a procesului penal?

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea prestaţiilor. Efectele, natura juridică, noţiunile (III)

publicat in Pandectele Romane 3 din 2014

Doctrina Perspective privind obiectul dreptului muncii şi delimitarea acestuia de alte ramuri de drept

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Mecanismul funcţionării clauzei penale cu specială privire asupra aplicării acesteia în cazul rezoluţiunii sau rezilierii contractului

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Discuţii referitoare la interdicţia contractului pignorativ înscrisă în Noul Cod civil

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Abordare comparativă privind răspunderea civilă în viziunea Codului civil actual şi a Codului civil anterior

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Aspecte teoretice şi de jurisprudenţă privind constituţionalitatea recursului în interesul legii

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Sancţionarea uciderii din culpă

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014

Doctrina Internarea nevoluntară a persoanelor fizice cu tulburări psihice

publicat in Revista Dreptul 3 din 2014