Rasfoire documente

Jurisprudenta Revizuire. Hotărâri definitive potrivnice pronunţate în procedura specială a ordonanţei preşedinţiale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Aplicarea legii în timp. Reclamant decedat în timpul procesului de divorţ. Continuarea acţiunii de către moştenitori

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Capacitate de exerciţiu pierdută în totalitate. Punerea sub interdicţie a persoanei majore. Numirea curatorului special şi a tutorelui este de competenţa instanţei de tutelă. Rolul autorităţii tutelare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Acţiune în revendicare imobil naţionalizat promovată în anul 2006

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Hotărâre judecătorească. Cerere de îndreptare eroare materială vizând cheltuielile de judecată acordate. Condiţii şi efecte

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Hotărâre judecătorească. Cerere de lămurire a dispozitivului cu privire la acordarea penalităţilor de întârziere. Condiţii şi efecte

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Contestaţia împotriva măsurilor luate de administratorul/lichidatorul judiciar al debitoarei. Condiţii de exercitare. Momentul de la care se calculează termenul de declarare a contestaţiei în condiţiile art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei pentru o societate dizolvată potrivit Legii nr. 359/2004. Calitatea de reprezentant a lichidatorului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Prezentarea planului de distribuire către comitetul creditorilor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Acţiune în reziliere contract de închiriere formulată împotriva unei societăţi aflată în procedura insolvenţei. Instanţa competentă material

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Arbitraj cu elemente de extraneitate. Acţiune în anulare hotărâre arbitrală. Renunţare la calea de atac. Dispoziţii legale aplicabile

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Acţiune în contencios administrativ formulată de o federaţie sindicală. Organism social interesat. Calitate procesuală activă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Venit din cedarea folosinţei bunurilor. Contract de comodat. Contravaloare facturi energie electrică

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Termen de prescripţie şi termen de decădere. Invocare după intrarea în vigoare a Noului Cod civil în contencios administrativ. Raport juridic supus reglementarii anterioare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Comunicarea procesului-verbal. Condiţii. Natura juridică a procesului-verbal de afişare. Prescripţia executării sancţiunii contravenţionale. Aplicarea art. 10 şi 20 din O.G. nr. 2/2001. Principiul non bis in idem

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Locul muncii. Atribuţiile postului. Modificare unilaterală. Drepturile şi obligaţiile părţilor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Neplata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. Delegarea salariatului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Concediere colectivă. Selecţia personalului la angajare pe posturile vacante. Protecţia maternităţii la locul de muncă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Încetarea raporturilor de muncă prin acordul părţilor. Violenţa ca viciu de consimţământ

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Violenţa psihică exercitată asupra salariatului pentru a demisiona. Revenirea asupra demisiei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Recursul. Casarea cu trimitere spre rejudecare. Cazuri

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Ucidere din culpă. Soluţionarea laturii civile. Cheltuieli cu monumentul funerar. Lipsa caracterului voluptoriu. Parastase viitoare. Daune eventuale. Cerere pentru obligarea inculpatului la plata creditului contractat de către victimă. Lipsa raportului de cauzalitate între infracţiune şi împrumutul efectuat de defunct

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Apărător din oficiu. Termen de pregătire a apărării

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. 18 din 10 decembrie 2012, dosarul nr. 13/2012, publicată în M. Of. nr. 41 din 18 ianuarie 2013 (High Court of Cassation and Justice, United Sections, Decision no. 18 of 10/12/2012, file no. 13/2012, published in the Official Journal no. 41 of 18 January 2013) - RECURS ÎN INTERESUL LEGII

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. 19 din 10 decembrie 2012, dosarul nr. 18/2012, publicată în M. Of. nr. 51 din 13 ianuarie 2013 (High court of cassation and justice, united sections, decision no. 19 Of 10/12/2012, file no. 18/2012, Published in the official journal no. 51 of 13 january 2013) - RECURS ÎN INTERESUL LEGII

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Conflict juridic de natură constituţională între autoritatea judecătorească şi autoritatea legiuitoare. Senatul României nu are competenţa constituţională de a realiza justiţia, respectiv de a soluţiona, aplicând legea, litigiile dintre subiectele de drept cu privire la existenţa, întinderea şi exercitarea drepturilor lor subiective. Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti, precum şi a deciziilor Curţii Constituţionale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Neconstituţionalitatea suprimării căii de atac unice (The unconstitutionality of supressing the sole remedy at law)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Repere ale jurisprudenţei Curţii de la Luxemburg în stabilirea instanţei competente pentru deschiderea unei proceduri de insolvenţă transfrontalieră (Repers for the jurisprudence of Court from Luxembourg regarding the establishment of competent instance in opening the transfrontalier procedure of insolvency)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Aplicarea în timp a dispoziţiilor O.U.G. Nr. 66/2011 cu privire la corecţiile financiare - subiect de controversă în practica judiciară (Temporal enforcement of the GEO No. 66/2011 provisions on financial corrections - subject of controversy in legal practice)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Impactul Legii nr. 187/2012 privind punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009, Codul penal, asupra legislaţiei muncii (The impact of Law no. 187/2012 for the aplication of Law. no. 286/2009, Penal Code, about the legislation of work)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2013

Jurisprudenta Aplicarea sancţiunii disciplinare. Momentul de la care începe să curgă termenul. Raportul final al cercetării prealabile

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Jurisprudenta PARTEA I - JURISPRUDENŢA CURŢII DE CASAŢIE CAS. II, 18 Oct. 1927 - POPRIRE. VALIDARE. EFECTE. INDISPONIBILITATE. TERŢ CARE PLĂTEŞTE DEBITORULUI POPRIT. RESPONSABILITATE. INDISPONIBILITATE RELATIVĂ. CERERE DE EXTINDERE. ECHIVALEAZĂ CU O NOUĂ POPRIRE. (1) şi (2)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2013

Jurisprudenta Opoziţie la deschiderea procedurii insolvenţei. Revocarea hotărârii de deschidere a procedurii simplificate a falimentului pentru motive de oportunitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2013

Jurisprudenta Consideraţii privind primul considerent al Deciziei Curţii Constituţionale nr. 682 din 27 iunie 2012 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali1

publicat in Pandectele Romane 1 din 2013

Jurisprudenta Cesiuni de creanţă succesive. Notificare debitor cedat. Plata efectuată în lipsa notificării. Contract factoring

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2013

Jurisprudenta Acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998; notorietatea mărcii anterioare dar nu şi pentru serviciile înregistrate de titularul mărcii ulterioare. Existenţa unei similarităţi fonetice parţiale şi a similarităţii de servicii (la nivel de înregistrare) nu este de natură să aibă prioritate faţă de distinctivitatea vizuală şi conceptuală. Analiza practicii europene - Hotărârea din cauza Intelmark (C-252/07) din 27 noiembrie 2008 şi Hotărârea din Cauza L'Oreal (C-487/07) din 18 iunie 2009

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2013

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a treia) 15 decembrie 2011(*) - Lucrători migranţi - Securitate socială - Acord între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor - Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 - Resortisant al unui stat membru care a desfăşurat o activitate profesională în Elveţia - Întoarcere în ţara de origine

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Jurisprudenta Cauza Ana Albert şi alţii c. România

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Marea Cameră) 17 ianuarie 2012(*) - Securitatea socială a lucrătorilor migranţi - Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 - Lucrător angajat pe o platformă de extracţie a gazului situată în zona platoului continental adiacent Ţărilor de Jos - Asigurare obligatorie - Refuz de plată a unei prestaţii pentru incapacitate de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Jurisprudenta Acţiune civilă în procesul penal. Posibilitatea instanţei penale ce judecă acţiunea civilă disjunsă de acţiunea penală de a constata intervenită suspendarea de drept a judecăţii în situaţia prevăzută de art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Cale de atac

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2013

Jurisprudenta CARACTERUL EXECUTORIU AL HOTĂRÂRII DE PARTAJ. INVOCAREA DREPTULUI DE RETENŢIE PENTRU A OBŢINE SUSPENDAREA EXECUTĂRII. CONDIŢII

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Jurisprudenta Plata compensaţiilor în cazul concedierilor colective. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Jurisprudenta EXECUTARE CREANŢĂ FISCALĂ. INTERVENIREA DESFIINŢĂRII TITLULUI DE CREANŢĂ ÎN CURSUL SOLUŢIONĂRII RECURSULUI DECLARAT ÎMPOTRIVA SENTINŢEI PRIN CARE S-A SOLUŢIONAT CONTESTAŢIA LA EXECUTARE. CONSECINŢE

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Jurisprudenta Lipsa elementelor deciziei de concediere pentru motive care nu au legătură cu persoana salariatului. Efecte

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Jurisprudenta EXECUTAREA ÎN ECHIVALENT ÎN MATERIA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Jurisprudenta Casarea parţială şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Jurisprudenta EXECUTARE ORDONANŢĂ DE PLATĂ. MOMENTUL DE LA CARE CURGE TERMENUL DE PRESCRIPŢIE A EXECUTĂRII SILITE

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Jurisprudenta Plata drepturilor salariale. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Jurisprudenta EXECUTARE SILITĂ CONTRA MOŞTENITORILOR MINORI. NUMIRE REPREZENTANT

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Jurisprudenta Interzicerea concedierii pe perioada incapacităţii temporare de muncă a salariatului. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2013

Jurisprudenta ÎNCUVIINŢARE EXECUTARE SILITĂ. HOTĂRÂRE PRONUNŢATĂ ÎN PRIMĂ INSTANŢĂ ÎNTR-UN PROCES ÎNTRE PROFESIONIŞTI, EVALUABIL ÎN BANI, ÎNAINTE DE INTRAREA ÎN VIGOARE A NOULUI COD CIVIL. LEGEA APLICABILĂ

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Jurisprudenta PĂRŢI SOCIALE. VALIDARE POPRIRE

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Jurisprudenta PROCEDURA DE RAMBURSARE PREVĂZUTĂ DE ART. 117 C. PR. FISCALĂ. REGIM JURIDIC

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Jurisprudenta SOMAŢIA EMISĂ ÎN CONDIŢIILE O.G. NR. 22/2002. NATURĂ JURIDICĂ

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Jurisprudenta RECUZARE EXECUTOR

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2013

Jurisprudenta JURISPRUDENŢA CURŢII DE CASAŢIE CAS. III, 30 iunie 1927 - LICHIDARE. TRATATUL DELA TRIANON. LEGEA LICHIDĂRII BUNURILOR INAMICE DIN 1923. DEROGARE (Art. 232 al. b. Tratatul Trianon; art. 22 legea lichidărilor din 1923). LICHIDARE. CONTESTATIE. INTERVENŢIE. (Art. 26 al. 3 legea lichidărilor din 1923). (1) (2), şi (3)

publicat in Pandectele Romane 2 din 2013

Jurisprudenta Revocarea unei decizii de concediere lovită de nulitate absolută. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2013

Jurisprudenta Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2013

Jurisprudenta JURISPRUDENŢA CURŢII DE CASAŢIE CAS. I, 18 Maiu 1927 - CONDIŢIUNE. ÎNDEPLINIRE. EFECT RETROACTIV. DISPOZIŢIUNE CARE NU INTERESEAZĂ ORDINEA PUBLICĂ SAU BUNELE MORAVURI. DEROGARE PRIN CONVENŢIUNEA PĂRŢILOR. (Art. 5, 1015 c. civ.). UZUFRUCT. RENUNŢARE GRATUITĂ. DACĂ E SUPUSĂ CONDIŢIUNILOR DE FORMĂ CERUTE PENTRU DONAŢIUNI. (Art. 561, 813 c. civ.). (1) şi (2)

publicat in Pandectele Romane 3 din 2013

Jurisprudenta HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera de recursuri) 14 decembrie 2011(*) - ''Recurs - Funcţie publică - Funcţionari - Recrutare - Anunţ de concurs - Concurs general - Excluderea de la participarea la proba scrisă ca urmare a rezultatului obţinut la testele de acces - Repartizarea competenţelor între EPSO şi comisia de evaluare din cadrul concursului''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2013

Jurisprudenta Cauza C-190/10. Aprecierea anteriorităţii unei mărci comunitare faţă de o marcă naţională depusă spre înregistrare în aceeaşi zi

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2013

Jurisprudenta Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Către o redresare generatoare de locuri de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2013

Jurisprudenta Plângere împotriva încheierii de carte funciară prin care s-a dispus intabularea dreptului de proprietate dobândit prin divizare, formulată de creditorul chirografar al societăţii divizate. Consideraţii privind data dobândirii personalităţii juridice de către societatea înfiinţată prin divizare versus data transferului dreptului de proprietate, consecinţe pe planul publicităţii imobiliare. Dispoziţii tranzitorii privind aplicarea noului Cod civil. Protecţia transferului dreptului de proprietate anterior dobândirii personalităţii juridice de către societatea înfiinţată prin divizare sau anterior înscrierii divizării în registrul comerţului, soluţii posibile în lumina noului Cod civil

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2013

Jurisprudenta Răspunderea patrimonială a salariaţilor. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2013

Jurisprudenta Consideraţii privind Decizia nr. 1039 din 5 decembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 21 alin. (2) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004^1

publicat in Pandectele Romane 3 din 2013

Jurisprudenta Cerere de dizolvare a societăţii în temeiul art. 227 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 31/1990. Întrunirea cumulativă a celor două condiţii legale pentru a se dispune dizolvarea. Calea de atac împotriva hotărârii ce are ca obiect dizolvarea societăţii

publicat in Pandectele Romane 2 din 2013

Jurisprudenta Societăţi comerciale. Majorarea capitalului social anterior finalizării majorării capitalului social hotărâtă anterior. Nulitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2013

Jurisprudenta Casarea sentinţei recurate şi trimiterea cauzei spre rejudecare. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2013

Jurisprudenta Retragere asociat. Noţiunea de motive temeinice. Repartizarea părţilor sociale. Cerere reconvenţională de excludere inadmisibilă. Momentul la care asociatul la a cărui excludere se tinde trebuie să deţină calitatea de administrator

publicat in Pandectele Romane 3 din 2013

Jurisprudenta Societăţi pe acţiuni. Constatarea nulităţii unei hotărâri A.G.A. pentru nerespectarea condiţiilor de cvorum şi majoritate în cazul delegării competenţei de majorare de capital social. Validitatea hotărârilor subsecvente. Excepţie de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur jus accipiens

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2013

Jurisprudenta Societăţi comerciale. Majorarea capitalului social anterior finalizării majorării capitalului social hotărâtă anterior. Nulitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2013

Jurisprudenta Drept procesual civil. Decizie pronunţată în recurs în interesul legii. Amenzi cominatorii aplicate pentru executarea obligaţiilor de a face cu caracter personal, în faza executării silite. Decizie în interesul legii din 2005. Contextul noului Cod de procedură civilă^1

publicat in Pandectele Romane 2 din 2013

Jurisprudenta Lipsa motivelor de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei. Efecte. Casarea cu trimitere

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2013

Jurisprudenta Locul pronunţării hotărârii arbitrale în cazul arbitrajului instituţionalizat. Obligativitatea îndrumărilor date de instanţa de casare pentru instanţa chemată a rejudeca fondul

publicat in Pandectele Romane 3 din 2013

Jurisprudenta Decizii ale comitetului de miniştri al Consiliului Europei privind executarea hotărârilor CEDO (III)

publicat in Pandectele Romane 2 din 2013

Jurisprudenta CEDO. Refuzul de a sesiza Curtea de Justiţie cu o cerere pentru pronunţarea unei hotărâri preliminare. Obligaţia de motivare a refuzului. Neîncălcarea art. 6 alin. (1) din Convenţie

publicat in Pandectele Romane 3 din 2013

Jurisprudenta Societate pe acţiuni. Convocarea adunării generale prin consiliul de administraţie în funcţie. Nulitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2013

Jurisprudenta Legalitatea deciziei de concediere. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2013

Jurisprudenta HOTĂRÂREA CURŢII (Camera întâi) 2 februarie 2012(*) - Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene - Interpretarea şi aplicarea articolului 12 punctul 4 litera (a) şi a articolului 25 punctul 1 - Dreptul profesorilor detaşaţi de a avea acces la aceeaşi promovare profesională şi la aceeaşi creştere salarială ca omologii lor naţionali - Excluderea anumitor profesori detaşaţi de Regatul Unit la şcolile europene de la accesul la grile de salarizare mai avantajoase şi de la alte plăţi suplimentare acordate omologilor naţionali - Incompatibilitate cu articolul 12 punctul 4 litera (a) şi cu articolul 25 punctul 1

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2013

Jurisprudenta Dreptul salariatului concediat pentru motive care nu ţin de persoana sa de a primi o plată compensatorie conform contractului colectiv de muncă la nivel de ramură

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2013

Jurisprudenta Nelegalitatea cercetării disciplinare prealabile. Sancţiune. Nulitatea deciziei de concediere

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2013

Jurisprudenta Contract de comision. Intermedierea vânzării-cumpărării în numele şi pe seama furnizorului - răspunderea comisionarului-agent al vânzătorului pentru plata preţului mărfii livrate - răspunderea solidară a cumpărătorului şi comisionarului-agent al vânzătorului pentru neplata respectivului preţ - recunoaşterea datoriei

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2013

Jurisprudenta Libera circulaţie a unui cetăţean al Uniunii. Directiva 2004/38/CE. Interdicţia de a părăsi teritoriul naţional ca urmare a neachitării unei datorii fiscale. Măsură care poate fi justificată din motive de ordine publică

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Jurisprudenta Contract de concesiune. Neexecutarea obligaţiei de plată a redevenţei - forţă majoră - caracter neculpabil al neexecutării respectivei obligaţii - consecinţe

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2013

Jurisprudenta Politica externă şi de securitate comună. Măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane şi entităţi în vederea combaterii terorismului. Poziţia comună 2001/931/PESC şi Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. Anularea unei măsuri de îngheţare a fondurilor printr-o hotărâre a Tribunalului. Răspundere extracontractuală. Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Jurisprudenta Contract de franciză. Puterea obligatorie a contractului - nerespectare - consecinţe

publicat in Revista Romana de Arbitraj 1 din 2013

Jurisprudenta Societatea informaţională. Drept de autor. Internet. Programe informatice ''peer-to-peer''. Furnizori de acces la internet. Instituirea unui sistem de filtrare a comunicaţiilor electronice pentru a împiedica schimbul de fişiere care încalcă drepturile de autor. Inexistenţa unei obligaţii generale de a supraveghea informaţiile transmise

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Jurisprudenta Prelucrarea datelor cu caracter personal. Directiva 95/46/CE. Articolul 7 litera (f). Efect direct

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Jurisprudenta Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Directiva 2008/115/CE. Standarde şi proceduri comune pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală. Reglementare naţională care prevede, în situaţie de şedere ilegală, o pedeapsă cu închisoarea şi o amendă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Jurisprudenta Articolul 88 alineatul (3) CE. Ajutoare de stat. Ajutor acordat sub formă de garanţie unui creditor pentru a-i permite să acorde un credit unei persoane creditate. Încălcarea normelor de procedură. Obligaţia de recuperare. Nulitate. Competenţa instanţei naţionale

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Jurisprudenta Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Articolele 28 CE şi 29 CE. Libera circulaţie a mărfurilor. Măsuri cu efect echivalent unor restricţii cantitative la import şi la export. Transporturi. Directivele 96/62/CE şi 1999/30/CE. Interdicţie sectorială de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone care transportă anumite mărfuri. Calitatea aerului. Protecţia sănătăţii şi a mediului. Principiul proporţionalităţii. Coerenţă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Jurisprudenta Dreptul Uniunii. Principii. Drepturi fundamentale. Punere în aplicare a dreptului Uniunii. Interzicerea tratamentelor inumane sau degradante. Sistem european comun de azil. Regulamentul (CE) nr. 343/2003. Noţiunea «ţări sigure». Transferul unui solicitant de azil către statul membru responsabil. Obligaţie. Prezumţie relativă de respectare a drepturilor fundamentale de către acest stat membru

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Jurisprudenta Libera circulaţie a persoanelor. Directiva 2004/38/CE. Drept de şedere permanentă. Articolul 16. Şedere legală. Şedere întemeiată pe dreptul naţional. Şedere încheiată înainte de aderarea la Uniune a statului de origine al cetăţeanului în cauză

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Jurisprudenta Procedură administrativă naţională. Acte administrative. Obligaţia de motivare. Posibilitatea de a suplini lipsa motivării în cursul unei proceduri judiciare împotriva unui act administrativ. Interpretarea articolului 296 al doilea paragraf TFUE şi a articolului 41 alineatul (2) litera (c) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Necompetenţa Curţii

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2013

Jurisprudenta Răspunderea locatorului pentru pagubele suferite de locatar ca urmare a faptei ilicite săvârşite de un terţ

publicat in Pandectele Romane 4 din 2013

Jurisprudenta Cadre didactice. Încetarea raporturilor de muncă. Condiţii de validitate ale actului de eliberare din funcţie

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2013

Jurisprudenta Societăţi pe acţiuni. Imposibilitatea unei societăţi de a solicita constatarea nulităţii propriei hotărâri A.G.A.

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2013

Jurisprudenta Consideraţii privind Decizia nr. 1092 din 18 decembrie 2012 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 124 C. pen., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 63/2012

publicat in Pandectele Romane 4 din 2013

Jurisprudenta Societate pe acţiuni. Alegerea administratorilor prin metoda votului cumulativ. Modificarea actului constitutiv

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2013

Jurisprudenta Ştergerea datelor cu caracter personal din arhiva birourilor de credit. Condiţiile pentru prelucrare legală. Consimţământul pentru prelucrarea datelor

publicat in Pandectele Romane 4 din 2013