Rasfoire documente

Jurisprudenta comentata Excepţia nulităţii recursului. Excepţie de neconstituţionalitate. Prioritate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 9 C. pr. civ. Neîndeplinirea cerinţelor legale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Simulaţie. Acţiune în constatarea simulării unui proces. Acţiune revocatorie (pauliană). Admisibilitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Cauza Gadzhikhanov şi Saukov c. Rusia

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta comentata 1. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza a II-a Cod fiscal

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Procedura insolvenţei. Înscrierea din oficiu a creditorilor debitoarei în tabelul preliminar de creanţe. Principiul disponibilităţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Problema informaţiilor clasificate în lumina reglementărilor europene şi în jurisprudenţa Curţii Constituţionale române - consideraţii teoretice şi practice pe marginea Deciziei nr. 302 din 1 martie 20111

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Jurisprudenta comentata 6. Contract de fideiusiune şi de ipotecă încheiat anterior intrării în vigoare a noului Cod civil.

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Hotărâre de consiliu local prin care se reglementează sancţiunea contravenţională complementară a ridicării şi a blocării autovehiculului. Anulare. Sensul noţiunii de „lege specială', potrivit art. 5 alin. (4) din O.G. nr. 2/2001

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Agenţia Naţională de Transplant. Reglementare confuză. Refuz nejustificat de avizare a restituirii sau a transferului materialului genetic. Respectarea drepturilor fundamentale ale omului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Contract de vânzare-cumpărare. Nulitate absolută parţială act. Condiţii de valabilitate ale obiectului. Lipsa obiectului. Lipsa cauzei. Vânzarea lucrului altuia*

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Jurisprudenta comentata 8. Executarea creanţei fiscale realizată de executorul de drept comun. Nelegalitate.

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Hotărâre pronunţată de instanţa de contencios administrativ. Executare silită. Instanţa de executare. Procedura aplicabilă. Distincţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Grup infracţional organizat. Şantaj. Participaţie penală

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Jurisprudenta comentata 9. Încuviinţarea executării silite. Regulamentul CE nr. 1896/2006

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Contract administrativ. Obiectul contractului. Competenţa instanţei de contencios administrativ

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Excepţia de prematuritate este o excepţie de fond, absolută şi peremptorie, care trebuie soluţionată de către tribunalul arbitral cu prioritate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Jurisprudenta comentata 11. Pornire executare silită la cererea unui creditor în baza unui titlu executoriu. Depunerea unui nou titlu executoriu. Necesitatea încuviinţării executării silite şi pentru acest titlu suplimentar.

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Sancţiune disciplinară. Termen de prescripţie

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Obligarea salariatului la restituirea cheltuielilor suportate de angajator cu formarea sa profesională. Libertatea contractuală a părţilor raportului juridic de muncă şi limitele ei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Consideraţii cu privire la hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Circul Globus Bucureşti împotriva Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Jurisprudenta comentata 13. Vânzare la licitaţie publică. Preţul de adjudecare a imobilului

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Competenţa judiciară în materie civilă şi comercială. Competenţa în materia contractelor încheiate cu consumatorii. Noţiunea de activitate «direcţionată spre» statul membru în care este domiciliat consumatorul

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Apelul declarat peste termen versus cerere de rejudecare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Posibilitatea instituirii popririi asigurătorii asupra scrisorii de garanţie bancară. Neîntrunirea calităţii de debitor a debitorului în persoana terţului poprit. Necesitatea ca litigiul de fond să aibă ca obiect o acţiune în pretenţii. Încetarea efectelor scrisorii de garanţie bancară ca urmare a expirării duratei de valabilitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. 27 din 14 noiembrie 2011, dosarul nr. 28/2011, publicată în M. Of. nr. 120 din 17 februarie 2012

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. 28 din 12 decembrie 2011, dosarul nr. 27/2011, publicată în M. Of. nr. 119 din data de 16 februarie 2012

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, Decizia nr. 29 din 12 decembrie 2011, dosarul nr. 29/2011, publicată în M. Of. nr. 925 din data de 27 decembrie 2011

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Hotărârea CJUE în Cauza Prism Investments C-139/10. Invocarea motivelor de refuz al executării în procedura de exequatur reglementată de Regulamentul (CE) nr. 44/2001

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata 100 de ani de control al constituţionalităţii legilor în România

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Casaţiune - recurs - hotărâri nedesăvârşite - exces de putere - art. 31 din legea curtei de casaţiune. Constituţionalitatea legilor - puterea judecătorească - competenţă - art. 77 legea org. judecătoreşi - art. 108 Cod penal

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta comentata Suspendarea judecării pricinii. Înţelesul noţiunilor de „vina părţii reclamante' şi „neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege ori stabilite în cursul judecăţii'. Perimare. Rămânere în nelucrare din vina părţii. Act de procedură făcut în vederea judecării procesului de către partea care justifică un interes

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Ordonanţă preşedinţială. Încetarea unui act abuziv. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Opoziţie împotriva proiectului de fuziune. Calitate procesuală activă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Insolvenţă. Plan de reorganizare. Creanţe bugetare. Caracter defavorizat

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Restituire provizorie a bunurilor confiscate, până la soluţionarea plângerii contravenţionale. Ordonanţă preşedinţială. Admisibilitate. Cerere scutită de taxă de timbru. Cauţiune

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Expropriere. Calitate procesuală pasivă. Aplicarea legii în timp. Principiul neretroactivităţii legii. Principiul egalităţii de tratament

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Plata drepturilor salariale în temeiul contractului individual de muncă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Recalcularea pensiei pentru militari. Revenire la cuantumul anterior. Contestarea deciziei. Respingere pentru inexistenta interesului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Condiţiile în care angajatorul, printr-un act unilateral de voinţă, poate reveni asupra deciziei sale anterioare de concediere a salariatului. Respectarea principiilor consensualismului şi bunei-credinţe în raporturile juridice de muncă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Delimitarea vătămării corporale care a pus în pericol viaţa de tentativa la infracţiunea de omor. Recunoaşterea vinovăţiei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Necitarea serviciului de probaţiune într-o cerere privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. Nulitate absolută

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Lovituri cauzatoare de moarte. Omor. Deosebiri. Recunoaşterea săvârşirii faptei. Aplicarea art. 320^1 C. pr. pen. în apel. Majorarea câtimii despăgubirilor. Tardivitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Contestaţie în anulare. Motivul prevăzut de art. 386 lit. a) C. pr. pen. Modificările aduse art. 291 C. pr. pen. prin Legea nr. 202/2010

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 1.519 din 15 noiembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Regulamentul (CE) nr. 44/2001. Regula de stabilire a competenţei internaţionale. Determinarea competenţei internaţionale în cazul în care domiciliul pârâtului nu este cunoscut

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta comentata Litigiu privind raporturile de serviciu ale funcţionarului public. Judecata în complet constituit ca unul pentru asigurări sociale, iar nu în complet specializat în materia contenciosului administrativ. Casare cu reţinere spre rejudecare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2012

Jurisprudenta comentata Acte autentice încheiate de notarul public. Atestarea de către notar a consimţământului unui cetăţean străin. Invocarea necunoaşterii limbii române ca motiv de nulitate. Condiţii de admisibilitate a acţiunii în anulare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2012

Jurisprudenta comentata Procedură de insolvenţă. Distribuirea către creditori a fructelor reprezentând chirii ale bunului ipotecat. Aplicarea art. 123 sau a art. 121 din Legea nr. 85/2006

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2012

Jurisprudenta comentata Insolvenţă. Modalitatea de contestare a hotărârii adunării creditorilor. Dreptul de vot al creditorului majoritar. Limitări ale dreptului de vot. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2012

Jurisprudenta comentata Contract de concesiune de terenuri agricole. Principiul echilibrului financiar al concesiunii. Aplicarea teoriei impreviziunii în dreptul administrativ

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2012

Jurisprudenta comentata Necompetenţa generală a instanţelor române. Procedurile judiciare derulate în faţa instanţei naţionale împotriva unui stat străin

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2012

Jurisprudenta comentata Concediere colectivă. Necesitatea indicării în concret pentru fiecare angajat concediat a criteriilor de stabilire a ordinii de priorităţi avute în vedere la concediere

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2012

Jurisprudenta comentata Nulitatea contractului individual de muncă pentru lipsa consimţământului angajatorului. Semnarea contractului de muncă de o persoană care nu are capacitatea legală de a reprezenta persoana juridică

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2012

Jurisprudenta comentata Rejudecarea cauzei după extrădare sau predare. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2012

Jurisprudenta comentata Rectificare de carte funciară

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2012

Jurisprudenta comentata Amenda civilă – instrument de constrângere indirectă pentru obligaţiile de a face intuitu personae referitoare la minori

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2012

Jurisprudenta comentata Acţiune în grăniţuire şi acţiune în revendicare. Prioritatea soluţionării acţiunii în revendicare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2012

Jurisprudenta comentata Ordonanţă de plată. Caracterul cert al creanţei. Înscrisuri purtând semnături aparţinând unor persoane diferite

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2012

Jurisprudenta comentata Executare silită. Bilet la ordin. Opoziţie la executare. Competenţă teritorială

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2012

Jurisprudenta comentata Constatarea suspendării de drept a unui act administrativ – art. 14 alin. (5) din Legea nr. 554/2004. Act emis de un alt organ administrativ decât cel al cărui act fusese suspendat. Admisibilitate. Lipsa competenţei de emitere a unui asemenea act

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2012

Jurisprudenta comentata Interimatul funcţiei de conducere într-o instituţie publică. Modificarea elementelor esenţiale ale raportului de muncă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2012

Jurisprudenta comentata Contract de leasing. Pact comisoriu de ultim grad. Executare silită neregulată. Depăşirea limitelor mandatului. Trimitere în judecată pentru furt. Achitare pentru lipsa unuia dintre elementele constitutive ale infracţiunii – scopul de a însuşi bunul pe nedrept

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2012

Jurisprudenta comentata Contestaţie în anulare. Inexistenţa temeiului prevăzut de art. 386 lit. e) C. pr. pen. prin prisma Hotărârii CEDO din 10 aprilie 2012, în cauza Popa şi Tănăsescu c. României

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2012

Jurisprudenta comentata Plângere împotriva rezoluţiei procurorului întemeiată pe art. 2781 din Codul de procedură penală. Admitere ca fondată de către instanţă şi trimiterea la procuror în vederea continuării cercetărilor. Acte premergătoare insuficiente pentru a se pronunţa o soluţie de neîncepere a urmăririi penale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2012