Rasfoire documente

Jurisprudenta Prin Decizia nr. 1/2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - completul competent să judece recursul în interesul legii1), s-a respins recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din O.U.G nr. 71/2009, modificată şi completată prin O.U.G nr. 18/2010 şi O.U.G nr. 45/2010, în procedura de executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta Servitute de trecere

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta Acţiune în retrocedare a unui lăcaş de cult aparţinând Bisericii Române Unită cu Roma (greco-catolică). Cadru normativ special. Criteriul referitor la dorinţa credincioşilor din comunitatea care deţine bunul

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta 2. Calificarea cererii ca fiind o contestaţie la executarea propriu-zisă. Tardivitate.

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta Abuz de drept. Deschiderea procedurii la cererea debitoarei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta 3. Contestaţie la executare. Contract de împrumut. Aplicarea regulilor prevăzute de art. 1191 din Codul civil din anul 1864 în cazul dovezii unei plăţii.

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta Adunare Generală a Acţionarilor. Cererea acţionarilor de completare a ordinii de zi. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta Acţiune în revendicare a unui imobil pentru care s-a stabilit nelegalitatea titlului statului printr-o hotărâre judecătorească anterioară. Aplicarea legii speciale. Dreptul fostului proprietar sau al moştenitorilor acestuia la despăgubiri

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Jurisprudenta 4. Contestaţie la executare formulată de terţi. Lipsa de relevanţă a bunei-credinţe a creditorului

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta Societate cu răspundere limitată. Acţiune în anulare hotărâre AGA. Norme de trimitere de strictă interpretare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta Hotărâre A.G.A. de repartizare a dividendelor. Momentul de la care se naşte dreptul la dividende al acţionarului care a dobândit această calitate ope legis

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Jurisprudenta 5. Contestaţie la executarea propriu-zisă. Obiect.

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta Contract de asigurare. Daună totală. Cauză de exonerare a asigurătorului de la plata despăgubirii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta Cerere având ca obiect anularea unui certificat de proprietate emis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 834/1991. Limitele de învestire ale instanţei de contencios administrativ

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Jurisprudenta Revizuire. Fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Jurisprudenta 7. Executare silită directă. Suspendarea executării

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta Acţiune în restituirea contravalorii imobilului cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995 în urma desfiinţării contractului de vânzare-cumpărare. Calitatea procesuală pasivă a Ministerului Finanţelor în raport de dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 10/2001 intrată în vigoare pe parcursul soluţionării litigiului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2012

Jurisprudenta 10. Ordonanţă de plată conform O.U.G. nr. 119/1997. Caracter executoriu în lipsa învestirii cu formulă executorie.

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta Funcţionari publici. Plata orelor suplimentare. Dovada efectuării orelor suplimentare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta 12. Principiul rolului activ al judecătorului. Calificarea corectă a cererii după conţinutul acesteia, iar nu după denumire.

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2012

Jurisprudenta Retrogradare cu caracter definitiv. Interdicţia aplicării mai multor sancţiuni pentru aceeaşi abatere disciplinară

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta Concediere colectivă. Posibilitatea de contestare a deciziei de concediere colectivă şi termenul în interiorul căruia poate fi formulată contestaţia. Plăţi compensatorii. Constatarea nelegalităţii plăţii impozitului şi contribuţiilor reţinute. Plata muncii prestate în perioada preavizului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta Mandat european de arestare. Executare. Condiţiile de formă şi condiţiile de fond

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta Liberare provizorie sub control judiciar. Scopul arestării preventive. Criterii de apreciere

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta Extinderea acţiunii penale pentru alte acte materiale. Art. 335 alin. (2) C. pr. pen.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere, Protocolul de la Haga din 23 noiembrie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor de întreţinere şi Convenţia de la 23 noiembrie 2007 privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii şi alţi membri ai familiei - Partea a V-a

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2012

Jurisprudenta Casare parţială. Efecte

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Contract de asigurare pentru furt. Survenienţa evenimentului asigurat. Refuz de despăgubire. Nelegalitatea refuzului. Competenţa teritorială a instanţei. Locaţia bunurilor asigurate. Obligaţia de informare reciprocă a părţilor

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Jurisprudenta Acţiune în constatarea uzucapiunii cu privire la un lăcaş de cult, pretins monument istoric. 1. Cadrul procesual pasiv determinat de dispoziţiile speciale ale Legii nr. 455/2006. 2. Distincţia între cererea în retrocedare a unui lăcaş de cult şi cea privind pronunţarea unei hotărâri vizând recunoaşterea dreptului de proprietate asupra acestuia. 3. Domeniul lucrurilor ce pot face obiect al prescripţiei achizitive

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Suspendarea vremelnică a executării hotărârii apelate. Ordonanţă preşedinţială. Dezlegare a cererii de suspendare din apel. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Contract de concesiune. Proces-verbal de adjudecare. Decizie de admitere a contestaţiei la licitaţia publică. Anulare. Încheierea ulterioară a contractului de concesiune. Plata redevenţei pentru perioada anterioară încheierii contractului. Beneficiu nerealizat. Daune morale

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Jurisprudenta Impozit pe clădiri. Competenţa de a dispune reevaluarea clădirilor. Acţiune în restituirea diferenţei de impozit, colectată ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale. Excepţie de nelegalitate a deciziei de impunere. Inadmisibilitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Jurisprudenta Consideraţii privind Decizia nr. 1575 din 7 decembrie 2011 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii arhivelor naţionale nr. 16/1996

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Jurisprudenta Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Art. 43 CE şi 49 CE. Avocaţi. Obligaţia de respectare a tarifelor maxime în materie de onorarii. Obstacol în calea accesului la piaţă. Inexistenţă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Jurisprudenta Cerere evaluabilă în bani. Precizarea obiectului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta ACHIZIŢII PUBLICE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Jurisprudenta Analiza argumentelor Curţii Constituţionale în privinţa pretinsei neconstituţionalităţi extrinseci a Deciziei nr. 1 din 11 ianuarie 2012, referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Jurisprudenta Neexecutarea unei hotărâri a Curţii prin care se constată o neîndeplinire a obligaţiilor. Penalităţi cu titlu cominatoriu. Cerere de plată. Abrogarea legislaţiei în litigiu

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Jurisprudenta Hotărâre de casare intermediară. Revizuire. Inadmisibilitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Interdicţia clauzei penale de agravare a situaţiei salariatului

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Teren expropriat pentru cauză de utilitate publică. Stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate în raport de valoarea reală a terenului şi de prejudiciul cauzat proprietarului - SECŢIA I civilă (fosta Secţie civilă şi de proprietate intelectuală)

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Jurisprudenta Libera prestare a serviciilor. Directiva nr. 2006/123/CE. Art. 24. Interzicerea tuturor interdicţiilor totale cu privire la comunicările comerciale ale profesiilor reglementate. Profesia de expert contabil. Interdicţia de atragere a clientelei prin abordare directă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Jurisprudenta Achiziţii Publice. Termenul de valabilitate a garanţiei de participare în cadrul procedurii prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Vicii de formă scrisoare garanţie bancară. Imposibilitatea asimilării termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie cu un simplu viciu de formă. Respingerea unei oferte care conţine o asemenea scrisoare de garanţie, validată

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Jurisprudenta Citarea prin publicitate. Condiţii. Efecte

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Contract de leasing. Distrugerea bunului. Acţiune în despăgubiri formulată de utilizator împotriva societăţii de asigurare. Limitele mandatului deţinut de utilizator în baza contractului de leasing - SECŢIA A II-A civilă (fosta Secţie comercială)

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Jurisprudenta Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Ajutor de stat. Ajutor acordat de Republica Polonă în favoarea grupului Technologie Buczek. Decizie a Comisiei prin care se constată incompatibilitatea ajutorului cu piaţa comună şi prin care se dispune recuperarea acestuia. Neexecutare în termenul stabilit

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Jurisprudenta Achiziţie publică de bunuri. Caracterul preţului. Condiţiile în care preţul poate să fie modificat pe parcursul executării contractului. Inadmisibilitatea modificării tacite a preţului. Inadmisibilitatea modificării prin inserarea, ulterioară licitaţiei, a unor prevederi legate de preţ care nu se regăsesc, ca formă şi conţinut, în documentaţia întocmită de achizitor

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Jurisprudenta Clauza de neconcurenţă. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Acţiune în constatare. Colaborator al Securităţii. Art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Jurisprudenta Hotărâre AGA de majorare a capitalului social al unei societăţi naţionale. Natura juridică a sumei cu care se majorează capitalul social

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Achiziţii publice. Respingerea ofertei ca neconformă, în condiţiile în care oferta financiară nu cuprinde toate costurile prevăzute în caietul de sarcini, iar răspunsul la solicitarea de clarificări nu este concludent. Plângerea împotriva deciziei de respingere nefondată

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Jurisprudenta Art. 249 al patrulea paragraf CE. Acte ale instituţiilor. Decizie a Comisiei adresată unui particular. Regulamentul (CE) nr. 258/97. Aliment sau ingredient alimentar nou. Decizia nr. 2000/196/CE. «Stevia rebaudiana Bertoni: plante şi frunze uscate». Refuzul autorizării introducerii pe piaţă. Efecte în privinţa altei persoane decât destinatarul

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Jurisprudenta Detaşare. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Domeniul public al statului. Suprafaţă de teren ocupată de apă şi stuf

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Jurisprudenta Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. Directiva nr. 2008/115/CE. Returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală. Art. 15 şi 16. Reglementare naţională care prevede o pedeapsă cu închisoarea pentru resortisanţii ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală în cazul refuzului de a se supune unui ordin de a părăsi teritoriul unui stat membru. Compatibilitate

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Jurisprudenta Obligaţii comerciale. Cerere de acordare a unui nou termen de graţie. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Achiziţie publică. Licitaţie deschisă. Documentaţie de atribuire şi solicitare de clarificări cu privire la clauzele contractuale. Notificare formulată în temeiul art. 256^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Inadmisibilitatea reformulării clauzelor contractuale, pe calea plângerii, pentru a acoperi situaţii virtuale care, în executarea contractului, i-ar putea crea anumite prejudicii furnizorului dacă autoritatea contractantă nu şi-ar îndeplini întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile contractuale. Inexistenţa unei obligaţii a autorităţii contractante de a avea în vedere toate situaţiile posibile susceptibile să apară în practică la încheierea contractului de achiziţii publice

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Jurisprudenta Efectele obligatorii ale actului adiţional la contractul individual de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Uz de fals. Complicitate la infracţiunea de trecere ilegală a frontierei de stat

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Jurisprudenta Concurenţă. Regulamentul (CE) nr. 1/2003. Art. 5. Abuz de poziţie dominantă. Competenţa autorităţilor de concurenţă ale statelor membre pentru a constata inexistenţa încălcării art. 102 TFUE

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare. Clauze îndoielnice. Interpretare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Achiziţii Publice. Procedură de achiziţii publice pentru servicii juridice. Documentaţie de atribuire. Criterii. Licitaţie restrânsă. Anularea procedurii de achiziţie publică atunci când documentaţia de atribuire a licitaţiei restrânse detaliază concret modul de acordare a punctajului şi de evaluare a candidatului. Inadmisibilitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Jurisprudenta Desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat. Condiţii. Efecte

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Protecţia datelor cu caracter personal. Categorii speciale de date. Despăgubiri morale

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Jurisprudenta Libera circulaţie a persoanelor. Art. 21 TFUE. Directiva nr. 2004/38/CE. Noţiunea «destinatar». Art. 3 alin. (1). Resortisant care nu şi-a exercitat niciodată dreptul de liberă circulaţie şi care a avut întotdeauna reşedinţa în statul membru a cărui cetăţenie o are. Efectul deţinerii cetăţeniei unui alt stat membru. Situaţie pur internă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Jurisprudenta Societate comercială aflată în procedura de lichidare. Cerere de excludere a asociatului. Inadmisibilitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Achiziţii publice. Litigiu privind executarea contractelor de achiziţie publică. Cerere de emitere a somaţiei de plată. Cerere în anulare. Competenţă de soluţionare. Cerere introdusă la Curtea de Apel. Declinare de Competenţă în favoarea Tribunalului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Jurisprudenta Comunicarea preavizului. Efecte

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Libertatea de exprimare în jurisprudenţa recentă a C.E.D.O. (I). Reguli privind prezentarea în presă a vieţii private a persoanelor publice

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Jurisprudenta Insolvenţă. Acţiune oblică exercitată de creditor. Calitate procesuală activă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta 1. Acte ale unei instituţii. Regulament. Prezumţie de validitate. Consecinţe Tratatul CEE, art. 173, 173, 177 şi 184 2. Acte ale unei instituţii. Regulament. Aplicare de către autorităţile naţionale. Putere de derogare. Absenţă Tratatul CEE, art. 189 3. Întrebări preliminare. Întrebare referitoare la răspunderea extracontractuală a Comunităţii. Inadmisibilitate Tratatul CEE, art. 177 şi 215 par. (2) 4. State membre. Încălcare a dreptului comunitar sau a dreptului naţional cu ocazia aplicării dreptului comunitar. Răspundere extracontractuală. Apreciere potrivit dreptului naţional 5. CEE. Răspundere extracontractuală. Determinare. Competenţă exclusivă a Curţii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2012

Jurisprudenta Directiva nr. 82/76/CEE. Libertatea de stabilire şi libera prestare a serviciilor. Medici. Dobândirea titlului oficial de calificare ca medic specialist. Remuneraţie pe durata formării profesionale. Prescripţie de cinci ani a dreptului la plata remuneraţiilor periodice

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Jurisprudenta Cerinţele deciziei de concediere. Efecte

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Răspunderea statului pentru prejudiciile cauzate particularilor prin încălcări ale dreptului comunitar. Prejudiciu cauzat de instanţele care judecă în ultim grad de jurisdicţie

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Jurisprudenta Art. 6 alin. (1) TUE. Art. 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Deţinere şi comercializare de tutun prelucrat pentru fumat. Dispoziţii naţionale care autorizează prelevarea de accize asupra produselor din tutun. Necompetenţă vădită a Curţii

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2012

Jurisprudenta Izvoarele obligaţiilor. Ofertă fermă. Acţiune în constatarea caducităţii. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Concediere pentru necorespundere profesională. Nelegalitate. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Cauza Infopaq II. Drepturi de autor. Opere literare şi artistice. Articole de presă. Reproducerea unor scurte extrase din operele literare. Reproduceri provizorii şi tranzitorii. Societate informaţională. Art. 5 alin. (1) şi (5) din Directiva 2001/29/CE. Art. 33 din Legea nr. 8/1996

publicat in Pandectele Romane 2 din 2012

Jurisprudenta Contract de asigurare. Asigurat cu domiciliul în străinătate. Aprecierea riscului asigurat în funcţie de forma de locuire

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Reintegrarea în postul deţinut anterior concedierii. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Societate comercială. Plata dividendelor. Condiţii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Dreptul la apărare al salariatului. Condiţii. Efecte

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Data stabilirii faptei ce constituie abatere disciplinară. Condiţii. Efecte

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Încetarea contractului individual de muncă ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de pensionare

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Contract administrativ. Concesiune de activităţi sanitar-veterinare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Condiţiile răspunderii patrimoniale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Impozit pe clădire. Stabilirea valorii impozabile. Criterii de calcul

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Dreptul de opţiune între pensie şi salariul din sectorul public. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Refuz nejustificat al autorităţii contractante de a încheia contractul de achiziţie publică conform ofertei stabilite câştigătoare prin hotărâre judecătorească irevocabilă. Plângere prealabilă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Libera circulaţie a lucrătorilor. Securitate socială. Convenţie în materie de securitate socială încheiată între două state membre înainte de aderarea acestora la Uniunea Europeană. Stat membru competent să evalueze perioadele de asigurare realizate. Pensie pentru limită de vârstă. Prestaţie suplimentară acordată numai resortisanţilor şi rezidenţilor unui stat membru

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2012

Jurisprudenta Contestaţie act administrativ-fiscal. Produs supus accizării

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Obligaţia angajatorului de a face toate verificările necesare stabiliri răspunderii disciplinare a salariatului într-un termen de 30 de zile. Calculul termenului de la data când angajatorul a luat cunoştinţă de săvârşirea faptei, iar nu de la data când a calificat-o abatere disciplinară

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Temeinicia concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Limitele controlului jurisdicţional. Elemente analizate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Particularităţi ale răspunderii patrimoniale în cazul unui magistrat detaşat la o altă instituţie publică. Regim probator

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Scrisoare de garanţie bancară. Natură juridică. Anularea garanţiei. Condiţii şi efecte

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţii Unite, dosarul nr. 2/2012, minuta Deciziei nr. 2 din 12 martie 2012

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţii Unite, dosarul nr. 3/2012, minuta Deciziei nr. 3 din 12 martie 2012

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţii Unite, dosarul nr. 1/2012, minuta Deciziei nr. 4 din 12 martie 2012

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţii Unite, dosarul nr. 4/2012, minuta Decizia nr. 5 din 12 martie 2012

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2012

Jurisprudenta Affaire Sindicatul Păstorul Cel Bun c. Roumanie

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2012