Rasfoire documente

Jurisprudenta comentata Prezumţia de nevinovăţie în procedura contravenţională judiciară. Aplicarea art. 6 în dimensiunea sa penală. Instituirea unor prezumţii de fapt sau de drept. Drepturile apărării. Audierea martorilor. Aprecierea probelor

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc de a efectua un act de executare. Debitor intrat în procedură de insolvenţă. Utilizarea procedurii plângerii prevăzute de art. 53 din Legea nr. 188/2000 pentru atacarea unui act de executare care nu a fost contestat în termen, prin contestaţie la executare propriu-zisă

publicat in Revista Romana de Executare Silita 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Imobile preluate în mod abuziv. Autoritate de lucru judecat. Cereri de restituire în natură sau prin echivalent înainte şi după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Consideraţii asupra opozabilităţii clauzei compromisorii inserate într-un contract de navlosire

publicat in Revista Romana de Drept Privat 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Contencios administrativ. Intervenţia voluntară a unui terţ. Procedura prealabilă administrativă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Inalienabilitatea temporară a terenurilor dobândite în baza Legii nr. 18/1991. Imposibilitatea validării prin hotărâre judecătorească a actelor de înstrăinare inter vivos cu privire la terenurile vizate de legea specială. Sancţiunea nulităţii absolute

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Contestaţie în anulare. Obligaţia de motivare în termenul legal. Momentul de la care începe să curgă acest termen. Consecinţa nemotivării în termen

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Perimare. Interpretarea noţiunii de „culpă a părţii' în lăsarea cauzei în nelucrare. Momentul de plecare al termenului de perimare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Capete de cerere subsumate unor materii diferite. Caracterul principal al acţiunii în revendicare. Caracterul incidental al cererii având ca obiect anularea autorizaţiei de construire a imobilului edificat pe terenul revendicat. Prorogare legală de competenţă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Bilet la ordin refuzat la plată. Învestirea cu formulă executorie după intrarea în vigoare a Legii nr. 459/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Nulitatea absolută a deciziei de sancţionare disciplinară. Condiţiile de formă ale deciziei. Lipsa descrierii faptei reţinută drept abatere disciplinară. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă. Programul de gărzi medicale

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Cumul de funcţii. Contract de muncă la alt angajator pe perioada litigiului privind desfacerea disciplinară a contractului de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Protecţia drepturilor salariaţilor în caz de transfer al întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acesteia

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Schimbarea funcţiei. Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Salarizare. Obligaţia angajatorului de a plăti salariatului un salariu cel puţin egal cu salariul minim brut garantat în plată

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Sporul de fidelitate de 15 % din salariul de bază. Contract colectiv de muncă. Personal contractual din unităţi de cultură. Drepturi extra-legale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2009

Jurisprudenta comentata Protecţia consumatorilor – Directiva 1999/44/CE – vânzarea bunurilor de consum şi garanţiile conexe – inexistenţa dreptului vânzătorului de a pretinde de la cumpărător, în cazul înlocuirii unui bun neconform, o indemnizaţie pentru folosirea acestui bun – Folosirea gratuită a bunului neconform*)

publicat in Revista Romana de Drept Privat 2 din 2009

Jurisprudenta comentata Dreptul la restituire. Noţiunea de „bun' în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie. Ingerinţa nelegală şi disproporţionată a statului. Obligaţii erga omnes în sarcina statului. Problemele structurale ale sistemului român de restituire a proprietăţilor. Obligaţia impusă statului de a reforma acest sistem^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 2 din 2009

Jurisprudenta comentata Inadmisibilitatea invocării unor apărări de fond în cadrul contestaţiei la executare. Situaţia proprietarului construcţiei edificată pe terenul supus executării silite. Incidenţa regulilor accesiunii imobiliare. Caracterul prematur al cererii contestatorilor vizând restituirea cauţiunii

publicat in Revista Romana de Executare Silita 2 din 2009

Jurisprudenta comentata Termen de acceptare a moştenirii (art. 700 c. civ.). Repunerea în termen prin Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar. Succesibilii beneficiari. Situaţia renunţătorilor

publicat in Revista Romana de Drept Privat 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Caracterul solidar al răspunderii civile delictuale. Perimarea executării

publicat in Revista Romana de Executare Silita 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Constatarea săvârşirii mai multor contravenţii, în acelaşi timp, de către o singură persoană. Întocmirea mai multor procese-verbale de contravenţie. Nerespectarea dispoziţiilor art. 20 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Sancţiune

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001. Efecte

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Plângere contravenţională. Necercetarea din oficiu a falsului. Nelegalitatea hotărârii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Preschimbarea certificatului de revoluţionar. Termen. Semnificaţia datei limită prevăzută de art. 9 din Legea nr. 341/2004 modificată şi completată

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii. Soluţionarea cererii pe calea procedurii necontencioase

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Acţiune în constatarea nulităţii contractului de vânzare-cumpărare pentru lipsa discernământului. Forţa probantă a raportului de expertiză medico-legală. Incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 487/2002 privind sănătatea mintală şi protecţia persoanelor cu tulburări psihice

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Admisibilitatea recursului împotriva hotărârii date în apel, ca urmare a calificării greşite a căii de atac. Ordinea soluţionării excepţiilor invocate concomitent înaintea instanţei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Adopţie. Intervenţie voluntară – admisibilitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Concordanţa cu art. 6 par. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a unei soluţii de respingere ca inadmisibilă a acţiunii în pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata „Declinarea'' competenţei între instanţele judecătoreşti şi tribunalele arbitrale, în actuala reglementare şi în perspectiva noului Cod de procedură civilă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Drept de servitute solicitat în considerarea accesului cu autoturismul. Construcţia, loc înfundat

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Partajul bunului prin hotărâre judecătorească irevocabilă. Solicitarea unui nou partaj în baza dispoziţiilor art. 790 C. civ.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor care fac parte din domeniul public. Acordarea de despăgubiri

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Accident de circulaţie. Acţiune în regres. Asigurător. Aplicarea dispoziţiilor art. 58 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Natura juridică a acţiunilor la o societate comercială şi a dividendelor dobândite, în timpul căsătoriei de către unul dintre soţi

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Drepturi salariale. Principiul plăţii egale pentru muncă egală. Discriminare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Dreptul poliţistului care funcţionează în cadrul I.P.J. de a primi sporul salarial prevăzut pentru poliţiştii care funcţionează în cadrul D.N.A.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Salarizare. Diferenţe drepturi salariale. Tichete de masă. Personal medical încadrat în unităţile sanitare clinice

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2009

Jurisprudenta comentata Respectul vieţii private. Dreptul la un mediu sănătos, componentă a dreptului la respectarea vieţii private. Obligaţiile pozitive ale statului create de art. 8 din Convenţie. Autorizarea desfăşurării unei activităţi economice riscante. Lipsa măsurilor concrete de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei. Aplicarea principiului precauţiunii. Încălcarea obligaţiei de informare şi de consultare a publicului. Inexistenţa legăturii de cauzalitate între fapta de poluare şi starea de sănătate a reclamantului. Legătura cauzală directă şi teoria probabilităţii^1)

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Taxă de poluare pentru autovehicule. Obstacol la înmatricularea unui autoturism în România. Reglementare fiscală naţională contrară dreptului comunitar. Înlăturarea de la aplicare a normei fiscale naţionale. Obligarea Instituţiei Prefectului la înmatriculare fără plata taxei de poluare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2009

Jurisprudenta comentata Taxă de primă înmatriculare. Taxă de poluare. Abrogarea dispoziţiilor referitoare la taxa de primă înmatriculare, cu începere de la 1 iulie 2008. Raport de drept material fiscal anterior datei de 1 iulie 2008. Incompatibilitatea normei fiscale naţionale cu dreptul comunitar. Efecte juridice

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2009

Jurisprudenta comentata Jurisprudenţă comunitară recentă. Codul vamal comunitar. Principiul respectării dreptului la apărare. Recuperare a posteriori a taxelor vamale la import

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2009

Jurisprudenta comentata Jurisprudenţă comunitară istorică. 1. Drept comunitar. Domeniu de aplicare. Sport. Limitare la activităţi economice 2. Discriminare întemeiată pe cetăţenie sau naţionalitate. Interdicţie. Domeniu de aplicare. Activitate salariată ori prestări de servicii [Tratatul CEE, art. 48, art. 59] 3. Discriminare întemeiată pe cetăţenie sau naţionalitate. Interdicţie. Domeniu de aplicare. Sport. Componenţă a echipelor sportive. Excludere [Tratatul CEE, art. 7, art. 48, art. 59] 4. Discriminare întemeiată pe cetăţenie sau naţionalitate. Interdicţie. Domeniu de aplicare. Extindere la acte ce nu emană de la autorităţi publice [Tratatul CEE, art. 7, art. 48, art. 59] 5. Discriminare. Interdicţie. Caracter. Domeniu de aplicare teritorial. Localizare. Prerogative de apreciere ale instanţei naţionale [Tratatul CEE, art. 7, art. 48, art. 59] 6. Servicii. Liberă prestare. Restricţii. Eliminare. Efect direct [Tratatul CEE, art. 59 par. (1)]

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2009

Jurisprudenta comentata Vânzarea locuinţelor în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/1992, republicată. Condiţii. Stabilirea preţului de instanţa de judecată

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Formarea profesională. Act adiţional la contractul de muncă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Interpretarea şi aplicarea regulamentului comunitar în dreptul naţional. Regulamentul (CE) nr. 1408/71. Stabilirea dreptului la pensie prin cumularea perioadelor lucrate în mai multe state membre ale Uniunii Europene

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Munca suplimentară. Compensarea cu ore libere sau plata prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Pensie. Contribuţia de asigurare socială de sănătate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Plata drepturilor salariale reprezentând suplimentul postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Soluţionarea acţiunii civile în procesul penal. Limitele în care partea vătămată poate face recurs

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Întrebare preliminară adresată Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene (CJCE) de către o instanţă naţională. Directiva VI TVA – articolele 2, 4, 13, B, lit. d), pct. 5 şi art. 17 – Directiva 2006/112/CE – articolele 2, 9, 135, par. 1, lit. f) şi art. 168 – Cedarea de către o societate-mamă a unei filiale a sa, precum şi a participaţiei sale într-o altă societate controlată – Câmpul de aplicare al TVA – Exonerări – Operaţiuni de prestări servicii contractate cu ocazia unei cesiuni de acţiuni – Deductibilitatea TVA

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Soluţionarea conflictelor de competenţă jurisdicţională reziduală de drept internaţional privat în materie de divorţ între instanţele statelor membre ale Comunităţilor Europene se face exclusiv de către normele comunitare de drept internaţional privat şi nu de normele interne de drept internaţional privat ale unui stat membru

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Soluţionarea conflictelor de competenţă jurisdicţională de drept internaţional privat în materie de divorţ între instanţele statelor membre ale Comunităţilor Europene în cazul în care ambele părţi au fiecare dublă cetăţenie, care este atât comună, cât şi a două state membre, pe parcursul desfăşurării unui proces de divorţ în apel într-un stat membru în care se invocă - pe cale incidentală - exequaturul unui divorţ pronunţat în alt stat membru.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Mandat irevocabil. Contract de servicii hoteliere. Caracter revocabil

publicat in Revista Romana de Drept Privat 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Competenţă exclusivă. Admisibilitatea strămutării pricinii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Contestaţie la executare. Terţ faţă de raportul juridic obligaţional. Condiţia dovedirii vătămării

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Legea nr. 272/2004. Măsuri de protecţie specială în cazul minorului care a săvârşit o faptă penală şi care nu răspunde penal

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Nulitate recurs. Motive de ordine publică. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Rezoluţiunea convenţiei de vânzare-cumpărare. Administrarea probelor. Mărturisirea. Aprecierea probaţiunii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Constituirea şi înmatricularea în Registrul Comerţului a unei societăţi. Elemente distinctive faţă de denumirea altei societăţi, excluzându-se posibilitatea confuziei. Evitarea unui conflict juridic

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Respectarea termenului stabilit în cadrul procedurii insolvenţei de înregistrare a cererii de înscriere a creanţei. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o creanţă pentru a se accepta înscrierea pe tabelul de obligaţii. Dovada unei datorii comerciale prin prisma prevederilor art. 46 C. com.

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Dreptul muncii şi asigurărilor sociale. Drepturi salariale. Sporul de permanenţă de 25%

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Dreptul muncii şi asigurărilor sociale. Drepturi salariale. Tranşe suplimentare de vechime în învăţământ

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Neexecutarea clauzelor contractului individual de muncă de către angajator. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Răspunderea patrimonială a angajatorului pentru daune morale produse salariatului. Condiţii de angajare a răspunderii

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Recurs greşit calificat şi judecat ca apel. Admisibilitatea recursului împotriva deciziei penale pronunţată în acest caz

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Reglementare naţională. Materie civilă. Plasamentul copilului. Drept public

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Reşedinţă obişnuită. Minor. Instanţe comunitare. Drept internaţional privat

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Recunoaşterea hotărârii străine. Caracter executoriu. Înapoierea minorului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Codul de procedură civilă. Înlăturarea controlului instanţelor judecătoreşti asupra începerii procedurii executării silite. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 5 din 2009

Jurisprudenta comentata Decizia nr. 1258 din 8 octombrie 2009 referitoare excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Achiziţie publică. Documentaţie de atribuire. Tehnologii şi metode de producţie. Restrângere gravă a concurenţei. Înţeles

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Calificarea căii de atac. Calea de atac este dată de lege, iar nu de către instanţă. Indicarea greşită a căii de atac în dispozitiv nu constituie o greşeală materială în sensul prevederilor art. 281 C. pr. civ. Neîndeplinirea condiţiilor cuprinse în dispoziţiile art. 103 C. pr. civ. privind repunerea în termenul de motivare a recursului

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Clauză rezolutorie pentru neplata preţului în rate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Dreptul familiei. Divorţ. Legea aplicabilă acţiunii de divorţ cu elemente de extraneitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Fond funciar. Plângere împotriva hotărârii comisiei judeţene de fond funciar. Obligaţia instanţei de a soluţiona fondul cauzei

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Imobil naţionalizat. Acordare de măsuri reparatorii prin despăgubiri băneşti. Reparaţie efectivă. Fondul Proprietatea. Inaplicabilitatea legii interne

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Schimbarea temeiului juridic al acţiunii. Hotărâre pronunţată în raport de temeiul juridic iniţial. Nelegalitate

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Suspendare provizorie a executării silite în baza art. 403 alin. (4) C. pr. civ. Posibilitatea instanţei de a dispune reducerea cuantumului cauţiunii sub limita prevăzută de lege

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Somaţie de plată. Momentul de la care curge termenul de plată

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Asistent personal. Contract individual de muncă

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Comunicarea deciziei de sancţionare disciplinară către salariat. Modalităţi de comunicare şi importanţa dovedirii momentului comunicării

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Pensie de serviciu. Condiţii de acordare

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Acţiune civilă în procesul penal. Despăgubiri civile. Acoperirea prejudiciului reclamat de partea civilă. Intervenţia instanţei de recurs

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Tulburare de posesie. Cale de atac. Recurs. Legea nr. 247/2005

publicat in Revista Romana de Jurisprudenta 6 din 2009

Jurisprudenta comentata Art. 5 alin. (2) din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Art. 17 alin. (4) din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Art. 52 lit. c) din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Art. 55 lit. b) din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Art. 55 lit. b) din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Art. 61 lit. a) din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Art. 74 şi art. 75 din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Art. 78 alin. (2) din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Art. 267 din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Art. 268 alin. (2) lit. f) din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Art. 281 din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2009

Jurisprudenta comentata Art. 283 alin. (1) lit. c) din Codul muncii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2009