Rasfoire documente

Legislatie Acte normative comunitare recent adoptate - 1 – 31 decembrie 2006

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Legislatie Directiva Consiliului 75/117/CEE privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la aplicarea principiului remunerării egale a femeilor şi bărbaţilor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Legislatie Directiva Consiliului 79/7/CEE privind aplicarea progresivă a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în domeniul securităţii sociale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Legislatie Directiva Consiliului 86/378/CEE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în regimurile profesionale de securitate socială

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Legislatie Directiva Consiliului 86/613/CEE privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care exercită o activitate independentă, inclusiv agricolă, precum şi protecţia maternităţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Legislatie Directiva Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Legislatie Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007 - 2010 nr. 2.895/21 din 29 decembrie 2006*)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Legislatie REGULAMENTUL (CE) NR. 1998/2006 AL COMISIEI din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2007

Legislatie DIRECTIVA 2006/114/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 12 decembrie 2006 în materia publicităţii înşelătoare şi a publicităţii comparative (codifi care)(Text cu relevanţă pentru SEE)*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2007

Legislatie Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2007

Legislatie Acte comunitare recent adoptate - 01 ianuarie - 30 iunie 2007) - Probleme generale, financiare şi instituţionale:

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2007

Legislatie REGULAMENTUL (CE) NR. 717/2007 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 iunie 2007 privind roaming-ul în reţelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunităţii şi de modificare a Directivei 2002/21/CE1

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2007

Legislatie Îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii în muncă: Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi securitatea în muncă (Text cu relevanţă SEE)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2007

Legislatie Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale (''Roma II'')*

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 4 din 2007

Legislatie TRATATUL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 5 din 2007

Legislatie Legea nr. 157 din 24 mai 2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 1 iunie 2005 ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale UE) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la UE, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 5 din 2007

Legislatie Ordonanţă de urgenţă nr. 133 din 21 decembrie 2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1042 din 28 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 5 din 2007

Legislatie Lege nr. 102 din 19 aprilie2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 25 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfi inţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 5 din 2007

Legislatie I. A). Raportul Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul regiunilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi – 2007*

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2007