Rasfoire documente

Jurisprudenta comentata Imobil. Acţiune în evacuare. Legitimare procesuală activă în favoarea proprietarului. Legitimarea procesuală pasivă a persoanei care foloseşte lucrul. Disputa părţilor asupra titlului ce conferă legitimitate şi îndreptăţire asupra folosinţei imobilului

publicat in Pandectele Romane 5 din 2007

Jurisprudenta comentata Învestirea cu formulă executorie a filelor cec. Procedura de soluţionare a cererilor de învestire a cecului cu formulă executorie. Raportul dintre norma generală şi norma specială de drept procedural. Lipsa de interes a creditorilor de a solicita instanţelor învestirea cu formulă executorie a filelor cec, faţă de prevederile art. 3741 C. pr. civ. Noţiunea de interes procesual

publicat in Pandectele Romane 5 din 2007

Jurisprudenta comentata Testament autentic. Cerere de anulare. Cerere de reducţiune. Deschiderea succesiunii. Pretinsă contradicţie între considerentele şi dispozitivul hotărârii. Administrarea expertizei. Respingerea probei testimoniale

publicat in Pandectele Romane 5 din 2007

Jurisprudenta comentata Partaj. Cauză. Persoană străină de succesiune. Dacă participarea ei face ca partajul să fie lipsit de cauză. Acţiune în nulitatea partajului. Dacă partajul este anulabil pentru eroare. Soluţiuni negative (art. 790 C. civ.)

publicat in Pandectele Romane 5 din 2007

Jurisprudenta comentata Dobândirea proprietăţii prin uzucapiune. Condiţii de admitere a acţiunii în constatarea dreptului de proprietate. Calitate procesuală pasivă

publicat in Pandectele Romane 6 din 2007

Jurisprudenta comentata Acceptarea expresă a donatarului (art. 932 c. civ. fr.). Dacă este cerută ca o condiţiune de formă a donaţiunii (814 C. civ. rom.). Sol. Negativă. Condiţiile de fond ale unei donaţiuni. Reguli de interpretare comune contractelor consensuale

publicat in Pandectele Romane 6 din 2007

Jurisprudenta comentata Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie*, Partea I

publicat in Pandectele Romane 7 din 2007

Jurisprudenta comentata Contract de vânzare-cumpărare. Neexecutarea obligaţiei de plată a mărfurilor în condiţiile stipulate în contract. Pact comisoriu expres

publicat in Pandectele Romane 7 din 2007

Jurisprudenta comentata Cek. Acţiunea posesorului contra girantului. Condiţiuni. Cek plătibil în alt loc decât acela al emisiunei. Termen de înfăţişare. Locul de plată în Franţa. Termen de 8 zile. Neavizarea trasului. Lipsa proviziunei. Culpa emitentului. (art. 369, 368 C. com.)

publicat in Pandectele Romane 7 din 2007

Jurisprudenta comentata Directiva nr. 93/36/CEE. Contracte de furnizare. Atribuirea contractului fără licitaţie publică. Atribuirea contractului către o întreprindere cu privire la care autoritatea contractantă deţine o parte a capitalului social

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7 din 2007

Jurisprudenta comentata Contract de vânzare-cumpărare având ca obiect cumpărarea de zahăr. Valoarea în vamă a mărfurilor. Determinare de către organele vamale pe baza „valorii de tranzacţie''. Încadrare pe culoarul „mărfuri cu risc - risc potenţial''. Suspiciunea organelor vamale privitoare la preţul la care s-a importat marfa

publicat in Pandectele Romane 8 din 2007

Jurisprudenta comentata Indiviziune. Vânzarea unui bun determinat din masa comună. Împărţeală. Cumpărător care n-a fost chemat. Neopozabilitatea partajului. (Art. 785 C. civ.)

publicat in Pandectele Romane 9 din 2007

Jurisprudenta comentata Dol negativ. În ce măsură tăcerea poate constitui un act dolosiv. Nulitatea convenţiunii conform art. 960 C. civ.

publicat in Pandectele Romane 10 din 2007