Rasfoire documente

Jurisprudenta Cerere de radiere a unei înmatriculări sau menţiuni în registrul comerţului. Admisibilitate. Hotărâre judecătorească irevocabilă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Contracte de credit bancar. Titlu executoriu. Neretroactivitatea legii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Creanţe preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Moneda de înregistrare a creanţelor. Dispoziţiile speciale ale Legii nr. 64/1995

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Societăţi comerciale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică. Profesia de consilier juridic. Modalităţi de exercitare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Somaţie de plată. Comunicare. Învestirea cu formulă executorie a ordonanţei de admitere a somaţiei de plată. Admisibilitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Compensare legală. Drept de retenţie. Deschiderea procedurii falimentului. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Competenţă teritorială. Faliment. Schimbarea sediului social. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Contract administrativ. Contract de asociere în participaţiune. Deosebiri. Competenţa materială a instanţei judecătoreşti

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Contract de distribuţie. Clauză penală. Nulitate. Consecinţe. Penalităţi de întârziere

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Contract de locaţiune. Societate comercială acţionară a locatorului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Contract de transport. Riscul contractului. Prezumţie de culpă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare. Clauză penală. Cuantumul penalităţilor de întârziere

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Înlocuirea lichidatorului. Motive. Nedepunerea rapoartelor lunare. Menţinerea unor contracte. Contract executat substanţial. Contract în curs de executare. Acţiuni pentru anularea actelor debitorului executate. Stabilirea remuneraţiei lichidatorului. Criterii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Recurgerea lichidatorului la serviciile executorului judecătoresc. Condiţii. Lipsa temeiului legal. Consecinţe

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Radierea societăţilor comerciale. Neretroactivitatea legii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Societate comercială cu asociat unic. Revocarea administratorului. Legalitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Starea de insolvenţă. Constatare. Încetarea plăţilor. Plăţi în cuantum nesemnificativ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Impozitare internă. Taxă asupra autoturismelor. Accize. Autoturisme second-hand. Import

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Libertatea de stabilire. Impozit pe profit. Plata dividendelor. Scutire pentru dividendele plătite societăţilor rezidente. Impozit la sursă pentru dividendele plătite societăţilor nerezidente. Convenţie de evitare a dublei impuneri. Posibilitatea compensării impozitului reţinut la sursă cu impozitul datorat într-un alt stat membru

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Obligaţie absolută în temeiul tratatului. Drepturi individuale ale particularilor. Impuneri interne într-un stat membru asupra produselor altor state membre. Interdicţie de discriminare faţă de impunerea produselor naţionale ale acestui stat. Taxe vamale şi impuneri interne. Aplicare cumulativă a dispoziţiilor referitoare la acestea în aceeaşi speţă. Inadmisibilitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta A SE VEDEA ŞI ...

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2007

Jurisprudenta Privatizarea Băncii Comerciale Române S.A. Finalizarea privatizării. Regimul juridic general al proprietăţii. Legi organice. Legi ordinare. Protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară. Opinie separată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Contencios administrativ. Recurs. Condiţii de exercitare. Ambiguităţi, imprecizie şi termene scurte. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Statutul judecătorilor şi procurorilor. Promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Condiţii. Condiţia îndeplinirii funcţiei de judecător în ultimii 2 ani. Discriminare între judecători şi procurori. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Codul familiei. Acţiunea în tăgăduirea paternităţii. Prescripţie. Data de când curge. Diferenţieri de tratament juridic între titularii dreptului la acţiune. Opinie separată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Contencios administrativ. Posibilitatea instanţei de judecată de a suspenda executarea actului pretins nelegal. Separaţia puterilor în stat. Control între puterile statului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Procedura insolvenţei. Competenţa curţilor de apel în soluţionarea recursurilor. Grade de jurisdicţie şi căi de atac. Liberul acces la justiţie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Libera circulaţie a persoanelor. Directiva 64/221/CE. Resortisant al unui stat terţ a cărui soţ/soţie este resortisant al unui stat membru. Drept de intrare şi de şedere. Restricţie pe temei de ordine publică. Sistemul de informaţii Schengen. Semnalare emisă în scopul refuzării intrării

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Imobil. Cerere de restituire în natură. Unitate deţinătoare. Calitate procesuală pasivă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Neîndeplinirea de către un stat a obligaţiilor care îi reveneau. Încălcarea legislaţiei comunitare în privinţa dreptului de şedere al cetăţenilor Uniunii. Legislaţie naţională şi practică administrativă referitoare la cerinţa unor resurse personale suficiente şi emiterea de ordine de părăsire a teritoriului statului membru în cauză

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Înstrăinare de imobile. Promisiune de vânzare-cumpărare. Efecte. Diferenţe

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Abatere disciplinară. Înlocuirea sancţiunii disciplinare

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Libera circulaţie a lucrătorilor. Securitate socială. Persoană care exercită în mod simultan o activitate salariată într-un stat membru şi o activitate nesalariată într-un alt stat membru. Persoană supusă legislaţiei privind securitatea socială în fiecare dintre aceste state. Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Articolul 14c, litera (b) şi anexa VII. Cotizaţie de securitate socială prelevată asupra dobânzilor vărsate de către o societate stabilită într-un stat membru unei persoane rezidente într-un alt stat membru

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Preluare abuzivă a terenului. Drept de folosinţă asupra acestuia. Imposibilitatea acordării de măsuri reparatorii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Efectuarea menţiunilor în carnetul de muncă. Declinarea competenţei de soluţionare a cauzei. Conflict negativ de competenţă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Articolul 49 CE. Legislaţie naţională ce condiţionează acordarea unei licenţe de nevoile pieţei. Legislaţie naţională ce introduce o prezumţie de salariat. Inversarea sarcinii probei. Inexistenţa „modalităţii procedurale' în sensul hotărârii Peterbroeck. Protecţie socială. Coordonarea legislaţiei aplicabile prin Regulamentul (CEE) nr. 1408/71. Preempţiune. Lupta împotriva muncii nedeclarate

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Protecţia legală a unui brevet de invenţie. Durată. Dreptul la acţiune în cazul unei eventuale încălcări a drepturilor inventatorului. Termen de prescripţie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Condiţii de muncă deosebit de periculoase. Personal medical. Acordare sporuri. Stabilirea cuantumului. Criterii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor ce îi revin. Articolul 49 CE. Libertatea de prestare a serviciilor. Întreprindere care angajează lucrători resortisanţi ai unor state terţe. Întreprindere care prestează servicii într-un alt stat membru. Regimul vizei de lucru

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Teren preluat abuziv. Domeniu public. Restituire în natură

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Plata drepturilor salariale. Personal didactic. Sporuri, adaosuri şi indemnizaţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Libertatea de stabilire. Impozit pe societăţi. Dreptul unei societăţi-mamă de deducere a cheltuielilor aferente participării în filială. Cheltuieli de finanţare nedeductibile având o legătură economică cu dividendele scutite de impozitare. Dividende distribuite de către o filială indirectă stabilită într-un stat membru, altul decât cel în care are sediul social societatea mamă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Contract de împumut. Clauză referitoare la penalităţi de întârziere. Legalitatea inserării acesteia de către notar. Abuz în serviciu

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Plata drepturilor salariale. Indemnizaţii, sporuri şi adaosuri. Termen de prescripţie. Contestaţie în anulare

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Libera prestare a serviciilor. Serviciu de transport public local. Atribuire în lipsa unei cereri de ofertă. Atribuire de către o autoritate publică unei întreprinderi al cărui capital îl deţine

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Înşelăciune. Încadrare juridică. Latură subiectivă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Salarizarea personalului didactic. Sporuri, adaosuri şi indemnizaţii. Bază de calcul

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Directiva 86/653/CEE. Agenţi comerciali independenţi. Noţiunea de agent comercial. Încheierea şi prorogarea unui singur contract în cursul a mai multor ani

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Omor calificat. Latură subiectivă. Aprecierea discernământului. Raport de expertiză medico-legală psihiatrică

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Salarizarea personalului didactic. Sporuri, adaosuri şi indemnizaţii. Baza de calcul. Calitate procesuală pasivă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Agenţi comerciali independenţi. Directiva 86/653/CEE. Dreptul agentului comercial la o indemnizaţie ulterior rezilierii contractului

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Omor. Latură subiectivă. Dovedirea intenţiei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Neacordarea primei de concediu. Prejudiciu material produs din culpa angajatorului. Obligaţia angajatorului de a-l despăgubi pe salariat

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Fluxuri de capital. Articolul 73b alineatul (1) din tratatul CEE [în prezent, articolul 56, alineatul (1) CE]. Impozit pe succesiuni. Ficţiune juridică potrivit căreia un resortisant al unui stat membru, decedat după 10 ani de la încetarea şederii în acest stat membru, este considerat a fi fost rezident în acesta la momentul decesului. Noţiunea de stat terţ

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Rezoluţia de începere a urmăririi penale. Plângere formulată împotriva acesteia. Lipsă de interes

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Detaşare. Diurnă lunară. Garanţie bănească. Cerere de restituire a garanţiei

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta A şasea directivă TVA. Articolul 2 alineatul (1), articolul 4 alineatele (1) şi (2) şi articolul 5 alineatul (1). Deducerea TVA achitată în avans. Activitate econo-mică. Persoană impozabilă acţionând ca atare. Livrare de bunuri. Operaţiune care face parte dintr-un lanţ de livrări care implică un operator în lipsă ori un operator care utilizează fără drept un număr de contribuabil TVA („număr uzurpat'). Fraudă de tip „carusel'

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Atribuţiile judecătorului sindic. Anularea actelor frauduloase. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Modificarea unilaterală a contractului de muncă. Concediu de odihnă. Convenţii civile de prestări de servicii. Activitatea de asistent social

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta A şasea directivă TVA. Articolul 2 alineatul (1), articolul 4 alineatele (1) şi (2), articolul 5 alineatul (1) şi articolul 6 alineatul (1). Activitate economică. Livrări de bunuri. Prestări de servicii. Practică abuzivă. Operaţiuni având ca unic obiectiv obţinerea unui avantaj fiscal

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Contract de asociere în participaţiune. Neefectuarea aportului în natură. Consecinţe

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Abatere disciplinară. Decizie de concediere. Contestaţie. Nulitate. Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Legislaţie fiscală. Impozit pe venit. Articolul 48 din tratatul CEE (devenit articolul 48 din tratatul CE şi, în prezent, după modificare, articolul 39 CE). Reguli naţionale care limitează luarea în considerare a pierderilor de venit obţinute din închirierea unui bun imobil situat într-un alt stat membru

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Obligaţie comercială. Executare silită. Arătarea titularului dreptului. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Abatere disciplinară. Sancţiune disciplinară. Desfacerea contractului individual de muncă. Contestaţie. Reîncadrarea pe postul deţinut anterior. Obligarea la plata drepturilor salariale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Directiva 85/374/CEE. Răspunderea pentru produse defectuoase. Răspunderea furnizorului unui produs defectuos

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Nerespectarea termenului contractual de execuţie. Culpa beneficiarului. Inaplicabilitatea clauzei penale

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Desfacerea contractului de muncă. Incapacitate temporară de muncă. Concediu de odihnă. Plata salariului, contravalorii indemnizaţiei şi a daunelor morale

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Dreptul societăţilor comerciale. Directivele 68/151/CEE şi 78/660/CEE. Publicitatea conturilor anuale. Protecţia secretului de afaceri. Încălcarea drepturilor fundamentale. Bază juridică. Acţiune în daune. Inadmisibilitate

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Societate comercială. Divizare. Contract de vânzare-cumpărare. Transmiterea imobilizărilor corporale de utilitate generală

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Desfacerea contractului individual de muncă. Anularea măsurii concedierii nelegale. Obligarea la continuarea raporturilor de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Cooperarea judiciară în materie civilă. Proceduri de insolvenţă. Regulamentul (CE) nr. 1346/2000. Aplicare în timp. Instanţa competentă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2007

Jurisprudenta Acţionar. Anulare acţiuni. Condiţii. Efecte. Drepturile de vot aferente

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Obligaţii de serviciu. Încălcarea atribuţiilor înscrise în fişa postului. Sancţiunea reducerii salariului de bază

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Credite bancare pentru producţia de export. Acordarea bonificaţiei la dobândă. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Răspundere disciplinară. Refuzul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. Decizie de sancţionare. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Operaţiune de concentrare economică. Omisiune de notificare în termenul legal. Răspundere contravenţională

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Cerere de reintegrare în funcţie. Plata drepturilor salariale calculate în funcţie de indicele de inflaţie. Revizuire

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Titlul de creanţă fiscală. Momentul în care acesta devine titlu executoriu. Contestaţia la executare silită. Instanţa competentă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Statutul funcţionarului public. Demitere nelegală din funcţie de execuţie. Reintegrare. Plata drepturilor salariale reactualizate

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Accident de circulaţie. Contract de asigurare obligatorie de răspundere civilă. Răspunderea civilă delictuală. Calitatea procesuală a societăţii de asigurări

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Asistenţă medicală gratuită pentru magistraţi în activitate sau pensionari. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Act de opţiune succesorală. Acceptare tacită. Irevocabilitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Asistenţă medicală gratuită pentru magistraţi în activitate sau pensionari. Condiţii

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Activitatea executorilor bancari. Cerere de acces la informaţii despre debitorii băncii. Temei juridic. Nelegalitatea refuzului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Decizie de pensionare. Vechime în muncă. Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiilor nominale. Sancţiune

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Actualizarea valorii obligaţiei stabilite în bani. Dispozitivul titlului executoriu. Criterii de actualizare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Decizie de pensionare. Recalcularea drepturilor de pensie. Venituri suplimentare cu caracter permanent. Dovada existenţei sporurilor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Atribuire contract de achiziţie publică. Licitaţie publică. Excluderea unei oferte

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Decizie de pensionare. Anulare. Obligarea la emiterea unei noi decizii. Recalcularea cuantumului pensiei pentru limită de vârstă

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2007

Jurisprudenta Cerere de evacuare a chiriaşului. Calitate procesuală activă. Mijloace de probă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Cerere de revizuire. Noţiunea de fapte sau împrejurări noi. Obligaţiile procurorului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Compensaţii şi despăgubiri stabilite de Legea nr. 9/1998*. Reactualizarea sumelor stabilite cu titlu de compensaţie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Contencios administrativ. Noţiunea de act administrativ. Condiţii şi limite

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare. Condiţii de valabilitate. Sancţiunea nulităţii. Principiul ocrotirii bunei-credinţe a subdobânditorului cu titlu oneros

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Control fiscal. Cabinet individual de avocat. Sume deductibile. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Dizolvarea judiciară a societăţii. Prezumţia incapacităţii funcţionale a societăţii. Nedepunerea situaţiilor financiare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Furt calificat în formă continuată. Individualizarea judiciară a pedepsei. Periculozitate deosebită a făptuitorului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Hotărâre judecătorească prin care se stabileşte obligaţia concesionării. Nerespectarea acesteia. Sancţiuni

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007

Jurisprudenta Imobile preluate fără titlu valabil. Nulitate absolută. Prezumţia de bună-credinţă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2007