Rasfoire documente

Jurisprudenta Sistemul sanitar. Dreptul la ocrotirea sănătăţii. Organizarea asistenţei medicale prin lege. Restructurarea conducerii unităţilor sanitare prin ordine ale miniştrilor. Neconstituţionalitate. Opinie separată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Legea concurenţei. Accesul liber la justiţie. Contestarea actelor consiliului concurenţei în faţa instanţelor judecătoreşti

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Legea concurenţei. Consiliul Concurenţei. Competenţă. Proceduri jurisdicţionale. Acte administrative

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Legea energiei electrice. Egalitatea în drepturi. Aşezarea justă a sarcinilor fiscale. Opţiunea legislativă a legiuitorului în privinţa contribuţiilor financiare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Privatizarea societăţilor comerciale. Accesul liber la justiţie. Suspendarea judecării tuturor acţiunilor judiciare şi extrajudiciare îndreptate împotriva societăţilor comerciale supuse privatizării. Admisibilitate. Opinie separată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Acreditiv. Lipsa disponibilului în cont. Calificare. Contract de credit. Consecinţe. Scadenţă. Dobânda legală

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare. Rezoluţiune. Restabilirea situaţiei anterioare. Acţiune evaluabilă în bani

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Asociere în participaţiune. Domeniu privat al statului. Contract comercial. Prescripţie

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Imobil preluat în mod abuziv. Decretul nr. 223/1974. Înstrăinarea imobilului de către proprietar. Ilegalitatea dispoziţiilor pct. 1.4 lit. B 2) din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Bilet la ordin. Garantarea contractului de credit. Nulitatea absolută a biletului la ordin. Acţiune de drept comun. Inadmisibilitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Imobil preluat în mod abuziv. Notificare. Lipsa răspunsului unităţii deţinătoare. Caracterul imperativ al termenului de răspuns. Acţiune în justiţie. Obligarea unităţii deţinătoare de a soluţiona notificarea

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Contract de antrepriză. Lucrări suplimentare. Modificarea preţului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Protecţia specială a copilului. Copil orfan de mamă. Aplicabilitatea Codului familiei şi a Codului de procedură civilă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Contract de asociere în participaţiune. Încetarea contractului. Refuzul predării bunului imobil. Inaplicabilitatea clauzei penale pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Aplicarea legii procesual penale în timp. Competenţă materială. Cerere de revizuire. Schimbarea competenţei de judecată în fond

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Contract de leasing. Importul bunurilor. Regim vamal suspensiv. Rezilierea contractului de leasing. Schimbarea destinaţiei bunurilor. Obligaţiile importatorului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Deţinere de droguri pentru consum propriu. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Contract de locaţiune. Natură comercială. Comerciant. Fapte de comerţ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Menţinerea arestării preventive. Temeiuri

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. A.V.A.S. Investiţii. Obligaţie de a face. Respectarea obligaţiilor de mediu

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Trafic de droguri. Consum propriu. Modalităţi de săvârşire. Distincţie. Scopul activităţii infracţionale

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Fapte de comerţ subiective. Excepţii. Societate de asigurare. Accident de circulaţie. Plata unei prestaţii periodice către moştenitorii persoanei decedate, terţi faţă de contract. Răspundere civilă delictuală

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Trafic de persoane. Scop. Exploatarea persoanelor. Proxenetism. Concurs de infracţiuni

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Hotărâre arbitrală. Acţiune în anulare. Încălcarea ordinii publice sau a dispoziţiilor imperative ale legii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Garanţie reală mobiliară. Acţiuni cotate pe piaţa R.A.S.D.A.Q. Normele de tranzacţionare a valorilor mobiliare. Legalitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Întreprinderi mici şi mijlocii. Închirierea activelor societăţilor cu capital de stat. Încheierea obligatorie a contractului de leasing cu clauză irevocabilă de vânzare. Hotărâre judecătorească care să ţină loc de contract de leasing. Inadmisibilitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Hotărâre A.G A. Contestare în justiţie de către un acţionar. Criteriul oportunităţii sau profitabilităţii măsurii luate. Inadmisibilitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Litigiu comercial. Conciliere prealabilă. Prescripţie extinctivă. Începutul prescripţiei. Suspendarea prescripţiei. Norme imperative

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Raporturi comerciale. Sentinţă judecătorească privind obligarea la plata unei sume de bani. Executare cu întârziere. Actualizare cu nivelul ratei inflaţiei. Dobânda legală

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Litigiu comercial. Conciliere prealabilă. Recunoaşterea obligaţiilor. Prescripţie extinctivă. Întreruperea cursului prescripţiei

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Spaţiu comercial. Contract de închiriere. Lucrări de amenajare obligatorii. Caracter necesar. Restituirea cheltuielilor de către proprietar

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Plată cu întârziere. Penalităţi. Diferenţă de curs valutar

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Evaziune fiscală. Fals intelectual. Soluţionarea laturii civile în procesul penal. Direcţia Generală a Finanţelor Publice ca parte civilă. Litigiu ulterior de contencios administrativ. Autoritatea de lucru judecat a hotărârii penale în civil

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Poprire. Deblocarea conturilor de către terţul poprit. Validitatea ordonanţei de poprire. Răspundere civilă delictuală. Faptă ilicită. Vinovăţie. Legătură de cauzalitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Suspendarea facultativă a judecăţii. Existenţa unei alte judecăţi. Calea administrativă de atac împotriva unui act administrativ fiscal. Inaplicabilitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Privatizare. Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. A.V.A.S. Garanţie pentru evicţiune. Daune-interese

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Adopţie internaţională. Decizii emise de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie. Cerere de anulare. Cerere de obligare a pârâtei să întocmească şi să înainteze spre avizare şi aprobare la Secretariatul General al Guvernului propunerea de adopţie internaţională

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Provizioane specifice de risc. Deductibilitate. Competenţa organelor de control fiscal. Aplicarea Normelor B.N.R. Cenzurarea modalităţii de constituire a provizioanelor. Anularea actului de control

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Alegeri de vicepreşedinţi ai consiliului judeţean. Hotărâri ale consiliului judeţean. Pretinsă nerespectare a secretului votului. Cerere de anulare. Problema reprezentării în exercitarea acţiunii. Lipsa interesului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Restituire imobil către fostul proprietar. Unitate de stat reorganizată în societate comercială. Prejudiciu. Termen de prescripţie

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Cerere de întabulare. Lipsa actului de proprietate asupra construcţiei. Incidenţa prezumţiei instituite de art. 492 Cod civil

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Societate comercială aflată în procedura lichidării judiciare. Contract de vânzare-cumpărare încheiat de către debitorul acesteia. Anulare. Competenţă materială

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Contestaţii privind înscrierea cesiunii mărcilor. Cerere de suspendare a judecării cauzei până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestaţiilor. Consecinţe

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Somaţie de plată. Cerere în anulare. Competenţă teritorială

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2006

Jurisprudenta Funcţie publică de execuţie. Mutare în cadrul altui compartiment. Ordin emis de Consiliul Concurenţei. Cerere de anulare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Funcţionar public. Funcţie de conducere. Concediu pentru creşterea copilului. Ordin de eliberare din funcţie. Cerere de anulare. Repunerea părţilor în situaţia anterioară

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Imobil. Acţiune în revendicare. Excepţia privind lipsa calităţii procesuale active. Excepţia privind lipsa calităţii procesuale pasive. Excepţia de necompetenţă materială a instanţelor judecătoreşti. Excepţia prematurităţii cererii. Compararea titlurilor exhibate de către părţile litigante

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Imobil. Cerere de constatare a dreptului de proprietate comună. Cerere de partaj al bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei. Pretinsă existenţă a simulaţiei prin interpunere de persoane

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Imobil. Cerere privind sistarea stării de indiviziune. Atribuire provizorie în natură. Neîndeplinirea obligaţiei de plată a sultei. Soluţia vânzării prin bună învoială. Principiul disponibilităţii. Opinie separată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Imobil. Contract de închiriere. Pretinsă prorogare legală a duratei contractului. Nejustificarea titlului locativ

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Imobil. Contract de vânzare-cumpărare. Obligaţie de întreţinere. Drept de uz viager. Revizuire. Înscris nou. Contravaloarea lipsei de folosinţă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Imobil. Legea nr. 18/1991. Termen de formulare a contestaţiei. Pretinsă tardivitate. Problema apartenenţei terenului la domeniul public

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Marcă. Ordonanţă preşedinţială. Cerinţe de admisibilitate. Neîndeplinire. Menţionarea greşită a căii de atac. Neconcordanţă între dispozitivul hotărârii şi minută. Consecinţe

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Marcă verbală. Cerere de decădere. Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant. Prematuritatea acţiunii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Mărci figurative. Contrafacere. Prezumţie legală relativă a vinovăţiei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Minor. Plasament. Neîndeplinirea condiţiilor cerute de lege. Interesul superior al copilului. Instituirea tutelei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Testament autentic. Cerere de anulare. Cerere de reducţiune. Deschiderea succesiunii. Pretinsă contradicţie între considerentele şi dispozitivul hotărârii. Administrarea expertizei. Respingerea probei testimoniale

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Trafic de influenţă. Schimbarea încadrării juridice (înşelăciune şi trafic de influenţă). Competenţa materială. Compunerea instanţei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Ucidere din culpă. Situaţia cheltuielilor judiciare avansate de stat. Contrarietate între considerente şi dispozitiv. Posibilitatea invocării numai de partea prejudiciată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Donaţiune. Survenire de copil natural legitimat. Revocarea de plin drept a donaţiunii. Prescripţie. Punct de plecare. Naşterea copilului legitimat (Art. 836 şi 840 c. civ.)*

publicat in Pandectele Romane 1 din 2006

Jurisprudenta Libertatea de prestare a serviciilor. Concurenţă. Servicii de afişare de mesaje publicitare. Reglementare naţională de instituire a unui impozit comunal pe publicitate. Prestarea de către comune a unui serviciu de afişaj public. Prerogativa comunelor de reglementare a prestării de servicii de afişaj de mesaje publicitare. Impunere internă nediscriminatorie

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Jurisprudenta Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor care îi revin. Libera circulaţie a lucrătorilor. Concurs pentru recrutarea personalului didactic în şcolile publice italiene. Absenţa sau insuficienţa luării în considerare a experienţei profesionale dobândite în alte state membre. Art. 39 CE. Art. 3 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Jurisprudenta Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor. Libertatea de prestare a serviciilor. Programe de fidelitate. Sarcina probei

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Jurisprudenta Libera circulaţie a bunurilor. Art. 28 CE. Măsuri cu efect echivalent. Vânzare ambulantă. Încheierea de abonamente pentru periodice. Autorizaţie prealabilă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Jurisprudenta Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor. Măsuri cu efect echivalent. Procedură de autorizare prealabilă pentru importul personal de medicamente. Medicamente de uz uman. Medicamente homeopatice

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Jurisprudenta Libera circulaţie a persoanelor. Ordine publică. Directiva 64/221/CEE. Art. 8 şi 9. Interdicţie de şedere şi decizie de expulzare motivate pe infracţiuni. Recurs doar asupra legalităţii măsurii de încetare a şederii persoanei interesate. Absenţa efectului suspensiv al recursului. Dreptul persoanei interesate de prezentare de considerente de oportunitate în faţa unei autorităţi chemate să dea un aviz. Acordul de asociere CEE - Turcia. Libera circulaţie a lucrătorilor. Art. 6(1) şi 14(1) din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Jurisprudenta Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor sale. Art. 56 CE. Suspendarea automată a drepturilor de vot într-o întreprindere privatizată

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Jurisprudenta Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor sale. Art. 12 CE, 149 CE şi 150 CE. Condiţii de acces la învăţământul universitar. Discriminare

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Jurisprudenta SANCŢIUNE DISCIPLINARĂ. RETROGRADAREA DIN FUNCŢIE. LIPSA PROCESULUI-VERBAL DE CERCETARE PREALABILĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta Directiva 92/51/CEE. Lucrători. Recunoaşterea diplomelor. Ergoterapeut

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Jurisprudenta DECIZIE DE CONCEDIERE DISCIPLINARĂ. NEEFECTUAREA CERCETĂRII PREALABILE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta Decizia Curţii din 12 februarie 1974

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Jurisprudenta PERSONAL DIDACTIC. SPORURI ŞI INDEMNIZAŢII. MOD DE CALCUL

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta Decizia Curţii din 30 aprilie 1974

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2006

Jurisprudenta PERSONAL DIDACTIC. DREPTURI SALARIALE. MOD DE CALCUL. CALITATE PROCESUALĂ PASIVĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta PERSONAL DIDACTIC. DREPTURI SALARIALE. CALITATE PROCESUALĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta PERSONAL AUXILIAR DIN INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI. PRIME DE CONCEDIU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta DREPTURI SALARIALE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. DAUNE COMINATORII

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta INDEMNIZAŢIE PENTRU CREŞTEREA COPILULUI. ACORDARE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta AJUTOR DE CONCEDIERE. CONDIŢII DE ACORDARE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta RECURS NEFONDAT. RESPINGERE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta PENSIONARE. CONDIŢII

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta PENSIONARE. DREPTURI SALARIALE NEACORDATE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta PENSIE MILITARĂ DE SERVICIU. CONDIŢII DE ACORDARE. CONTESTAŢIE ÎN ANULARE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta DECIZIE DE PENSIONARE. ANULARE. PERIOADĂ DE CONTRIBUŢIE SUPLIMENTARĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta PENSIONARE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ ÎN BAZA LEGII SPECIALE. DREPTUL LA SALARII COMPENSATORII

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta M.H. Marshall contra Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching). Cauza 152/842. CERERE DE DECIZIE PRELIMINARĂ: COURT OF APPEAL (ENGLAND)-EGALITATE DE TRATAMENT ÎNTRE BĂRBAŢI ŞI FEMEI - CONDIŢII DE LICENŢIERE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta Paola Faccini Dori contra Recreb SRL. CERERE DE DECIZIE PRELIMINARĂ: GIUDICE CONCILIATORE DI FIRENZE-ITALIA PROTECŢIA CONSUMATORILOR ÎN CAZUL CONTRACTELOR NEGOCIATE ÎN AFARA CLĂDIRILOR COMERCIALE - INVOCABILITATE ÎN LITIGII OPUNÂND PERSOANE PRIVATE.

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta Salvatore Grimaldi contra Fondurilor bolilor profesionale. CERERE DE DECIZIE PRELIMINARĂ: TRIBUNALUL MUNCII DIN BRUXELLES, BELGIA POLITICĂ SOCIALĂ - BOLI PROFESIONALE - EFECTELE UNEI RECOMANDĂRI

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta Andrea Francovich şi Daniela Bonifaci contra Republica italiană

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta Braseria Pescarului SA contra Bundesrepublik Deutschland şi The Queen contra Secretary of State for Transport, ex. parte: Factortame Ltd şi celelalte. CERERI DE DECIZIE PRELIMINARĂ: BUNDESGERICHTSHOF - GERMANIA ŞI HIGHT COURT OF JUSTICE, QUEEN'S BENCH DIVISION, DIVISIONAL COURT - MAREA BRITANIE. PRINCIPIUL RESPONSABILITĂŢII UNUI STAT MEMBRU PENTRU PAGUBE CAUZATE PARTICULARILOR DE VIOLĂRI ALE DREPTULUI COMUNITAR CARE ÎI SUNT IMPUTABILE- VIOLĂRI IMPUTABILE LEGISLATORULUI NAŢIONAL - CONDIŢII ALE RESPONSABILITĂŢII STATULUI - ÎNTINDEREA REPARAŢIEI.

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta Comisia Comunităţilor Europene împotriva Regatului Danemarcei. EGALITATE DE REMUNERAŢIE ÎNTRE LUCRĂTORII MASCULINI ŞI FEMININI

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2006

Jurisprudenta Legea privind statutul deputaţilor şi senatorilor. Acte săvârşite ''în timpul mandatului''. Atribuţiile ministerului justiţiei în cazul reţinerii unui parlamentar. Excluderea obligaţiei parlamentarilor de a respecta alte legi. Accesul direct al parlamentarilor la actele şi informaţiile altor autorităţi publice. Neconstituţionalitate. Opinie separată

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006

Jurisprudenta Alocaţia de stat pentru copii. Condiţii de beneficiere. Condiţia de a urma învăţământul general obligatoriu. Neconstituţionalitate. Imposibilitatea atingerii unor obiective generale şi necesare prin încălcarea Constituţiei

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006

Jurisprudenta Cadrul general de reglementare a comunicaţiilor. Revocarea preşedintelui şi a vicepreşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în comunicaţii. Ordonanţă de urgenţă. Insuficienţa motivării urgenţei. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006

Jurisprudenta Legea contenciosului administrativ. Accesul liber la justiţie. Exercitarea drepturilor procesuale de către părţi. Separaţia puterilor în stat. Incertitudinea asupra termenului de declarare a recursului. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006

Jurisprudenta Codul comercial. Inaplicabilitatea termenului de graţie în obligaţiunile comerciale. Libertatea comerţului şi protecţia concurenţei loiale

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006

Jurisprudenta Contencios administrativ. Ocrotirea interesului public. Respectarea interesului privat al persoanei vătămate

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006

Jurisprudenta Acţiune în prestaţie tabulară. Acţiune în rectificare tabulară. Acte juridice anterioare Legii nr. 7/1996. Lege aplicabilă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2006

Jurisprudenta Legea societăţilor comerciale. Revocarea administratorului societăţii comerciale. Imposibilitatea atacării hotărârii adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie. Motivaţia mandatului administratorului

publicat in Pandectele Romane 2 din 2006