Rasfoire documente

Jurisprudenta Legea contenciosului administrativ. Avocatul poporului. Exercitarea acţiunii în contencios administrativ, în numele unei persoane, de către avocatul poporului. Opinie separată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Circulaţia juridică a terenurilor. Proprietatea privată. Dreptul la moştenire. Dobândirea, de către străini şi apatrizi, a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Neconstituţionalitate condiţionată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Codul de procedură penală. Accesul liber la justiţie. Egalitatea în drepturi. Apel. Interdicţia părţii civile şi a celei responsabile civilmente de a ataca latura penală a cauzei. Neconstituţionalitate condiţionată. Reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Statutul magistraţilor. Revocarea din funcţia de conducere de către Consiliul Superior al Magistraturii. Căi de atac. Accesul liber la justiţie. Limitarea impusă de art. 133 alin. 7 din Constituţie. Înţelesul textului constituţional. Limitele revizuirii Constituţiei. Restrângerea dreptului magistratului de a ataca hotărârea de revocare din funcţia de conducere numai în cazul în care revocarea s-a dispus ca sancţiune disciplinară. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Codul de procedură penală. Dispunerea percheziţiei domiciliare. Căi de atac. Norme de procedură stabilite de lege. Controlul constituţionalităţii. Inadmisibilitate. Opinie separată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Codul muncii. Încetarea de drept a contractului de muncă. Retragerea actului administrativ necesar pentru exercitarea profesiei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Acţiune în anularea hotărârii arbitrale. Condiţii de admisibilitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Jurisprudenta Exercitarea profesiei de consilier juridic. Incompatibilităţi. Pretinsă încălcare a dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 20, art. 41 alin. (1) şi ale art. 53 din Constituţie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Contract de asociere în participaţiune

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Jurisprudenta Societăţi comerciale. Dizolvare. Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia. Hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii. Economie de piaţă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Contract de cesiune de acţiuni. Condiţii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Jurisprudenta Transport în regim de taxi şi în regim de inchiriere. Condiţii legale în domeniul taximetriei. Economie de piaţă. Interesul public al activităţii de transport

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Lipsa clauzei contractuale. Termen de plată. Aplicarea legii civile

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Jurisprudenta Recurs în interesul legii. Infracţiuni cu efecte complexe. Judecarea acţiunii civile alăturate celei penale. Problema efectelor secundare sau colaterale cu încadrare penală distinctă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Mandatul comercial. Obiect

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Jurisprudenta Acţiune în revendicare. Imobil care apare cu o configuraţie diferită faţă de cea de la data preluării în mod abuziv de stat şi având, în prezent, destinaţia de unitate şcolară

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Opoziţia asupra actului de majorare a capitalului social prin aport în natură. Acţiune civilă, acţiunea pauliană, revocatorie. Posibilitate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Jurisprudenta Calitate procesuală pasivă în materia Legii nr. 10/2001

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Revizuire. Scrisoare de garanţie bancară. Act nou

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Jurisprudenta Conflict de muncă. Competenţa teritorială a instanţei conform art. 284 alin. (2) din Codul muncii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Rezilierea contractului de închiriere în temeiul pactului comisoriu

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare. Vânzarea lucrului altuia. Nulitate. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Societate comercială. Dizolvare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Jurisprudenta Daune materiale solicitate de soţia victimei erorii judiciare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Transport pe calea ferată. Răspunderea expeditorului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Jurisprudenta Despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a imobilului restituit de stat în natură fostului proprietar

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Despăgubiri solicitate, în baza Legii nr. 10/2001, pentru terenul ce a trecut în proprietatea statului, în baza art. 30-31 din Legea nr. 58/1974, când reclamantul a vândut construcţia aflată pe teren

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Hotărâre. Îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârii. Diferenţieri

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Imobil naţionalizat prin Legea nr. 119/1948. Cerere de restituire notificată de o persoană juridică. Condiţie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Imobil restituit de stat. Plata lucrărilor ce au transformat locuinţa preluată în mod abuziv de stat

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Măsuri reparatorii, cerute în baza Legii nr. 10/2001, în cazul în care imobilul se află în patrimoniul unei societăţi comerciale privatizate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Ordonanţă preşedinţială fondată pe art. 6132 C.pr.civ.

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Proprietate imobiliară. Restituirea prin echivalent a construcţiilor naţionalizate şi demolate. Admisibilitatea cererii de restituire prin echivalent fondată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001. Stabilirea echivalentului valoric

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Proprietate în indiviziune expropriată. Acţiunea unuia din coproprietari pentru înlăturarea măsurii exproprierii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Proprietate preluată în mod abuziv de stat. Contestaţie fondată pe Legea nr. 10/ 2001. Excepţia autorităţii lucrului judecat

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Recurs. Motivarea recursului. Tardivitate în raport cu data comunicării deciziei atacate la adresa la care partea a fost citată pe tot parcursul procesului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Recuzare. Încheiere de admitere sau respingere. Cale de atac

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Restituirea prin echivalent a imobilului expropriat. Cazul deţinătorului imobilului care s-a limitat a respinge cererea ce i s-a adresat prin notificare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Revizuire. Cerere fondată pe art. 322 pct. 2,3 şi 7 C.pr.civ. Instanţele competente

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Teren agricol aflat în administrarea unei staţiuni de cercetare din agricultură. Admisibilitatea măsurilor reparatorii reglementate prin Legea nr. 10/2001

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Apel. Retragerea apelului. Inculpat minor. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Arestare preventivă. Trecerea cauzei pentru continuarea urmăririi penale de la un organ de urmărire la altul. Valabilitatea mandatului de arestare emis anterior

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Compunerea instanţei. Infracţiuni de corupţie săvârşite de alte categorii de persoane decât cele prevăzute în Legea nr. 78/2000

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Furt calificat. Componente ale reţelelor electrice

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Infracţiuni privind protecţia persoanelor încadrate în muncă. Nedepunerea de către angajator a contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. Abrogarea normei de incriminare. Dezincriminare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Începerea urmăririi penale. Infracţiune pentru care urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror. Proces-verbal de începere a urmăririi penale încheiat de organul de poliţie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Luare de mită. Funcţionar cu atribuţii de control. Funcţionar bancar

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Modificări de pedepse. Instanţa competentă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Deţinerea şi punerea în circulaţie, fără autorizaţie, a armelor pentru împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Omor. Ucidere din culpă. Asmuţirea câinilor asupra victimei. Încadrare juridică

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Plângere împotriva actelor procurorului. Plângere adresată instanţei. Citare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Prescripţie specială. Lege penală mai favorabilă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Recurs. Condamnare în apel pentru o infracţiune nesupusă judecăţii în primă instanţă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Recuzare. Încheiere prin care s-a respins recuzarea. Inadmisibilitatea recursului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Schimbarea încadrării juridice. Obligaţiile instanţei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Spălarea banilor. Elemente constitutive. Lege penală mai favorabilă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Strămutare. Restituirea cauzei la procuror. Trimiterea cauzei la procuror. Trimitere în judecată. Instanţa competentă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Tâlhărie. Violenţe. Faptă săvârşită de o persoană având asupra sa o substanţă paralizantă. Furt. Tentativă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Trafic de droguri. Art. 16 din Legea nr. 143/2000. Art. 19 din Legea nr. 682/2002. Cauză de reducere a pedepsei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Trafic de droguri. Art. 16 din Legea nr. 143/2000. Cauză de reducere a pedepsei. Condiţiile

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Trafic de minori. Trafic de persoane. Elemente constitutive

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Competenţă materială. Contract de asigurare a riscului de neplată la termen. Clauză compromisorie. Acţiune în anularea hotărârii arbitrale

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Conflict negativ de competenţă. Contestaţie la executare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Contract de ipotecă. Nulitate absolută

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Contract de închiriere. Reziliere. Consecinţe

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Contract de prestări de servicii. Tranzacţie. Clauză penală

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare. Clauză compromisorie. Competenţă materială

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Creanţă preluată de AVAB

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Raporturi contractuale în formă simplificată. Obligaţie de plată a contravalorii prestaţiilor executate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Răspundere civilă delictuală. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Recurs în anulare. Condiţii de admisibilitate. Opoziţie tardiv introdusă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Competenţă materială. Plângere împotriva deciziei de sancţionare contravenţională emise de C.N A.

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Competenţă materială. Refuzul nejustificat de a actualiza pensia de serviciu a unui magistrat

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Competenţă ratione personae

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Conflict negativ de competenţă. Contestaţie la decizia de imputare într-un litigiu rezultată din activitatea Curţii de Conturi*)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Conflict negativ de competenţă. Plângere împotriva actului administrativ prin care s-a refuzat atribuirea unui teren

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Conflict negativ de competenţă. Răspunderea materială a militarilor

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Funcţionar public. Răspundere disciplinară. Ordin de destituire din funcţie. Nearătarea în ordinul atacat a abaterilor disciplinare. Legalitatea ordinului. Destituire din funcţie. Condiţiile de aplicare a sancţiunii disciplinare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Magistraţi. Vechime continuă în magistratură. Indemnizaţia prevăzută de art. 104 din Legea nr. 92/1992

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Persecutat etnic. Copil născut în timpul refugiului părinţilor

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Persecutat etnic. Persoană strămutată. Proba persecuţiei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Persecutat etnic. Proba persecuţiilor din motive etnice

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Persoană obligată să efectueze stagiul militar în detaşamente de muncă forţată. Drepturi cuvenite în baza Legii nr. 309/2002

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Persoană obligată să efectueze stagiul militar în detaşamente de muncă forţată. Drepturile soţului supravieţuitor în baza Legii nr. 309/2002

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Condamnat. Cerere de întrerupere a executării pedepsei. Respingere

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Dare de mită. Luarea măsurii arestării preventive. Compunerea completului de judecată. Nulitate absolută

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Înşelăciune. Lipsa intenţiei de a induce în eroare. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Lipsa laturii obiective şi a celei subiective ale infracţiunii. Achitare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Reabilitare de drept. Graţiere. Împlinirea termenului de încercare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Revendicare. Cerere de intervenţie ''în interes propriu''. Excepţia autorităţii de lucru judecat. Uzucapiune

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Nerespectarea măsurilor de supraveghere. Revocare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Amendă contravenţională. Cerere de anulare a procesului-verbal de contravenţie. Avertisment. Respingere

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Cerere privind declanşarea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului. Scrisoare de bonitate. Achitarea creanţei

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Drepturi salariale acordate pretins nelegal. Sechestru asigurător greşit aplicat. Consecinţe

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Basarabia. Protimis. Dacă reglementarea acestui drept priveşte şi bunurile imobiliare urbane (Sobornicescul Hrisov din 1785 al lui Al. Mavrocordat. Manualul Donici, cap. XII No. 17 şi cap. XXV No. 2. Legea din 1839 pentru mărginirea dreptului de protimisis şi Ucazul imperial din 1842). (1), (2), (3)

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Jurisprudenta Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor sale. Interpretarea contrară dreptului comunitar a unei legi naţionale, prin jurisprudenţa şi practicile administrative. Condiţii de recuperare a sumelor plătite şi nedatorate

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Jurisprudenta Impozite pe cifra de afaceri. Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Art. 17 din cea de-a şasea Directivă 77/388/CEE. Deducerea taxei prelevate în avans. Modificarea legislaţiei naţionale care retrage dreptul de a opta pentru impozitarea închirierii bunurilor imobile. Ajustarea deducerilor. Aplicarea la închirierile curente

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Jurisprudenta Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor sale. Libertatea de prestare a serviciilor. Libera circulaţie a capitalurilor. Impozitul pe venitul provenit din investiţii. Debitor nerezident sau nestabilit în Franţa. Excluderea unei prelevări fiscale liberatorii. Legislaţie naţională contrară Tratatului

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Jurisprudenta Neîndeplinirea de către un stat membru a obligaţiilor sale. Impozite indirecte. Directiva 69/335/CEE. Majorare de capital. Impozit pe tranzacţiile bursiere. Impozit pe atribuirea valorilor mobiliare la purtător

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Jurisprudenta Impozit pe venit. Credit fiscal pentru dividende distribuite de către societăţile finlandeze. Art. 56 CE şi 58 CE. Coeziunea sistemului fiscal

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Jurisprudenta Decizia Curţii din 31 martie 19711, Comisia Comunităţilor Europene c. Consiliul Comunităţilor Europene (Acordul european privind transporturile rutiere)

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005