Rasfoire documente

Doctrina PRINCIPALELE MODIFICĂRI ADUSE CODULUI FISCAL ÎN CURSUL ANULUI 2004

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Doctrina CAUZA ÎN CONTRACTUL DE SOCIETATE COMERCIALĂ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Doctrina UTILITATEA PACTELOR ÎNCHEIATE ÎNTRE ACŢIONARI

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Doctrina CYBERSQUATING-UL - METODE JURIDICE DE PROTECŢIE CLASICE ŞI POLITICA DE REZOLVARE A DISPUTELOR PRIVIND NUMELE DE DOMENII INTERNET ADOPTATĂ DE ICANN

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Doctrina COMERŢUL ELECTRONIC, ECOMERŢ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2005

Doctrina O ALTĂ ABORDARE A INSTITUŢIEI ADOPŢIEI POTRIVIT NOILOR REGLEMENTĂRI JURIDICE

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Doctrina PARTICULARITĂŢI ALE EFECTELOR CONTRACTULUI-CADRU DE DISTRIBUŢIE COMERCIALĂ

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Doctrina CARACTERUL CIVIL SAU COMERCIAL AL ACŢIUNII ÎN REGRES ÎN SITUAŢIA ÎN CARE AU FOST ÎNCHEIATE CONTRACTE DE ASIGURARE DE RĂSPUNDERE SAU DE BUNURI

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Doctrina ÎNTÂMPINAREA ÎN CONDIŢIILE ULTIMELOR MODIFICĂRI ADUSE CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Doctrina PRIVIRE CRITICĂ ASUPRA TEMEIURILOR DE REŢINERE ŞI DE ARESTARE PREVENTIVĂ PREVĂZUTE DE ART. 148 LIT. A) ŞI F) DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ PRIN PRISMA ART. 5 AL CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Doctrina CONSECINŢE CIVILE ŞI PENALE ALE VÂNZĂRII LUCRULUI ALTUIA

publicat in Pandectele Romane 1 din 2005

Doctrina ASPECTE NOI PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR ŞI A FORŢEI DE MUNCĂ CUPRINSE ÎN DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI 2004/38/CE Prof. univ. dr. NICOLAE VOICULESCU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina PROFILUL ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Dr. Ion Jinga

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Doctrina PARTICULARITĂŢI ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ÎNCHEIAT DE CĂTRE MINOR

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina IMPLEMENTAREA ACQUIS-ULUI COMUNITAR - COORDONATĂ ESENŢIALĂ A ÎNDEPLINIRII CRITERIULUI CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE ÎN PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE A ROMÂNIEI Lector dr. Cezar Manda

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Doctrina CODUL MUNCII - DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina NOI TENDINŢE ÎN PROTECŢIA JURIDICĂ A MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN EUROPA Dr. Alexandru Farcaş

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Doctrina UNELE ASPECTE PRIVIND TIMPUL DE MUNCĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina CONTROLUL JURISDICŢIONAL AL PRINCIPIULUI SUBSIDIARITĂŢII ÎN SPAŢIUL COMUNITAR EUROPEAN Drd. Cornelia Guşă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Doctrina MUNCA FĂRĂ FORME LEGALE SAU MUNCA ''LA NEGRU''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina CONCEPTUL COMUNITAR DE ''JURISDICŢIE NAŢIONALĂ'' ÎN LUMINA ART. 234 CE Lector univ. dr. Ioana Nely Militaru

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Doctrina RESPONSABILITATEA PERSOANELOR FIZICE ŞI A PERSOANELOR JURIDICE DE DREPT PRIVAT ÎN LUMINA DISPOZIŢIILOR COMUNITARE PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A BUNURILOR ŞI LIBERTATEA DE A PRESTA SERVICII

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Doctrina SALARIZAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR/SUPERIOR

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ ÎN SISTEMUL GENERAL AL LEGISLAŢIEI MUNCII

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina FINANŢAREA OBLIGAŢIILOR DE SERVICIU PUBLIC DE CĂTRE STATE ŞI REGULILE PRIVIND AJUTORUL DE STAT Monica Besnilă

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2005

Doctrina ASPECTE TEORETICE PRIVIND COMISIILE DE DISCIPLINĂ DIN ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR ŞI UNITĂŢILE SUBORDONATE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂ DINTRE INVENTATORII SALARIAŢI ŞI UNITATE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina ÎNCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ (DE SERVICIU) ÎN CAZUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI PE MOTIVUL PENSIONĂRII

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA CONTRAVENŢIILOR DIN DOMENIUL LEGISLAŢIEI MUNCII DE CĂTRE INSPECTORII DE MUNCĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina HĂRŢUIREA MORALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina INFRACŢIUNI PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE ARHITECT

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina INFRACŢIUNI PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE RESTAURATOR AL MONUMENTELOR ISTORICE

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina INFRACŢIUNI PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE CONDUCĂTOR AUTO

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina O PROBLEMĂ ÎN LEGĂTURĂ CU CALEA DE ATAC A RECURSULUI ÎN MATERIA CONFLICTELOR DE MUNCĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina L'ASSOUPLISSEMENET DU DROIT ALLEMAND DES LICENCIEMENTS

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina Labour Law of the People's Republic of China, Chinese-English, Law Press, China, 60 p.

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina Law of the People's Republic of China on Lawyers, Publishing House of Law, 41 p.

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2005

Doctrina UNELE ASPECTE PARTICULARE ALE GARANŢIILOR REALE MOBILIARE CONSTITUITE ASUPRA DEPOZITELOR BANCARE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2005

Doctrina CONSIDERAŢII ASUPRA POSIBILITĂŢII ÎNSCRIERII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI A MĂSURILOR ASIGURATORII CU PRIVIRE LA ACŢIUNI ŞI PĂRŢILE SOCIALE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2005

Doctrina MECANISMUL DE TRANZACŢIONARE A VALORILOR MOBILIARE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2005

Doctrina SCURTĂ ANALIZĂ NECONVENŢIONALĂ A REGLEMENTĂRII GENERALE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ÎN MATERIA PRINCIPALELOR TITLURI DE CAPITAL

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2005

Doctrina CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA CERINŢELE ESENŢIALE ALE INFRACŢIUNILOR CU CECURI, PREVĂZUTE DE CODUL PENAL

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2005

Doctrina COMITEREA UNOR FRAUDE CU BILETE LA ORDIN

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2005

Doctrina ANIMALUL ÎN DREPTUL CIVIL (I)

publicat in Pandectele Romane 2 din 2005

Doctrina GARANŢIA REALĂ MOBILIARĂ ASUPRA UNIVERSALITĂŢILOR DE BUNURI

publicat in Pandectele Romane 2 din 2005

Doctrina CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA ATRIBUŢIILE AUTORITĂŢII TUTELARE POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE

publicat in Pandectele Romane 2 din 2005

Doctrina LIMITELE DE APLICARE A DISPOZIŢIUNILOR ART. 9 DIN LEGEA NR. 112/1995

publicat in Pandectele Romane 2 din 2005

Doctrina IMPLICAŢIILE LEGII NR. 195/2004 ASUPRA DISPOZIŢIILOR DE COMPETENŢĂ DIN LEGEA FONDULUI FUNCIAR

publicat in Pandectele Romane 2 din 2005

Doctrina ROLUL ACTIV AL JUDECĂTORULUI ŞI RISCUL ABUZULUI DE DREPT ÎN PROCESUL CIVIL ROMÂN ACTUAL

publicat in Pandectele Romane 2 din 2005

Doctrina MODIFICĂRI ADUSE PRIN NOUL PROIECT DE COD CIVIL. ÎNLĂTURAREA PURGII. CONSECINŢE JURIDICE

publicat in Pandectele Romane 2 din 2005

Doctrina EXECUTAREA CREANŢELOR FAŢĂ DE INSTITUŢIILE BUGETARE ÎN CONTEXTUL JURISDICŢIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI ŞI A CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI DE LA STRASBBURG

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2005

Doctrina SCURTĂ PREZENTARE A TRATATUL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ Leonard Orban Secretar de Stat- Ministerul Integrării Europene; Negociator-Şef cu Uniunea Europeană în perioada 29 decembrie 2004 - 25 aprilie 2005

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2005

Doctrina TRATATUL DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ - SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND POLITICA SOCIALĂ - drd. COSTEL GÎLCĂ Consilier juridic

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina NOI MODIFICĂRI ALE CODULUI FISCAL. ANALIZA HAOSULUI FISCAL

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2005

Doctrina DESPRE NATURA JURIDICĂ A ACTULUI DE ADERARE A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ Prof. univ. dr. Ion M. Anghel

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2005

Doctrina POLITICA COMUNITARĂ ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII PROFESIONALE - DIN PERSPECTIVA DISPOZIŢIILOR CONSTITUŢIEI EUROPENE Conf. univ. dr. NICOLETA DIACONU Lect. univ. dr. NICOLAE PURDĂ Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina FORŢA CONTRACTUALĂ A UNOR DOCUMENTE PUBLICITARE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2005

Doctrina COORDONAREA INTERNĂ ÎN POLITICA EUROPEANĂ Dr. Ion Jinga

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2005

Doctrina FORMAREA PROFESIONALĂ Prof. univ. dr. ALEXANDRU ŢICLEA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina SCURTE COMENTARII ALE REGLEMENTĂRII GENERALE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ÎN MATERIA CAMBIEI, BILETULUI LA ORDIN ŞI CECULUI

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2005

Doctrina PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂŢII ŞI DELIMITAREA COMPETENŢELOR ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI STATELE MEMBRE Dumitru Ţâncu Consilier, Consiliul Legislativ

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2005

Doctrina MONDIALIZAREA ŞI EFECTELE SALE SOCIALE dr. VERONICA ZAHARIA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA APLICAREA CADRULUI NORMATIV AL CONTRACTULUI DE TRANSPORT NAVAL DE MĂRFURI

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2005

Doctrina DE LA FRANCOVICH LA KOBLER. EVOLUŢIA JURISPRUDENŢEI CURŢII EUROPENE DE JUSTIŢIE ÎN MATERIA RĂSPUNDERII DELICTUALE A STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE Alexandra Dumitrescu Secretar III - Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Consiliul Europei şi Drepturile Omului

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2005

Doctrina NULITATEA ABSOLUTĂ ŞI RELATIVĂ ÎN DREPTUL MUNCII Prof. univ. dr. MAGDA VOLONCIU Avocat - Baroul Bucureşti

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina STRUCTURA UNUI CONTRACT DE FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2005

Doctrina ''RAPORTUL BELLIS'' ŞI PROBLEMATICA TRANSPUNERII ACQUIS-ULUI COMUNITAR ÎN DREPTUL INTERN AL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2005

Doctrina VÂRSTA MINIMĂ DE ÎNCADRARE ÎN MUNCĂ ÎN LEGISLAŢIA ALTOR STATE Asist. univ. drd. LAURA MAIEREAN Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina ''TAXA DE GLISARE'' INSTITUITĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR DE STAT DIN ROMÂNIA

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2005

Doctrina CONSTITUIREA SOCIETĂŢII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ CU ASOCIAT UNIC ÎN ŢĂRILE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE Lector univ. dr. Ileana Voica Catedra de Drept - Academia de Studii Economice, Bucureşti

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2005

Doctrina DREPTURILE BĂNEŞTI ALE MAGISTRAŢILOR - SALARIU SAU INDEMNIZAŢIE? drd. ION POP Judecător - Curtea de Apel Bucureşti

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina NOŢIUNEA DE AJUTOR DE STAT ÎN JURISPRUDENŢA RECENTĂ A CURŢII DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE Monica Besnilă Avocat, Baroul Bucureşti

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2005

Doctrina DESPRE CONCEDIEREA SALARIATULUI PENTRU MOTIVE ECONOMICE prof. univ. dr. OVIDIU ŢINCA Universitatea Oradea

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina REGLEMENTAREA COMUNITARĂ A INDICAŢIILOR GEOGRAFICE, A DENUMIRILOR DE ORIGINE, A CARACTERULUI SPECIFIC ŞI A CARACTERULUI ECOLOGIC Dan-Alexandru Dobrescu Avocat, Baroul Bucureşti

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2005

Doctrina CODUL DE CONDUITĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE - IZVOR SPECIFIC INTERN PENTRU DREPTUL MUNCII Conf. dr. DAN ŢOP Universitatea Valahia - Târgovişte

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina ASPECTE PRIVIND MUNCA TEMPORARĂ RUXANDRA ANESCU, VLAD ANESCU Consilieri juridici

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina OBŢINEREA VIZEI DE MUNCĂ ÎN ITALIA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina REPREZENTATIVITATEA SINDICATELOR ŞI PROCEDURA CONSTATĂRII ACESTEIA LA NIVEL DE UNITATE IOANA HAŢEGAN Avocat - Timişoara

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE DREPTURI PE CALE AMIABILĂ ÎN MOMENTUL ŞI DUPĂ SESIZAREA INSTANŢEI Asist. univ. drd. MONICA GHEORGHE Facultatea de Drept ''Simion Bărnuţiu'' Sibiu Universitatea ''Lucian Blaga'' Sibiu

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina UNELE ASPECTE LEGATE DE POSIBILITATEA ÎNLOCUIRII DE CĂTRE INSTANŢA DE JUDECATĂ A SANCŢIUNII DESFACERII DISCIPLINARE A CONTRACTULUI DE MUNCĂ CU ALTĂ SANCŢIUNE DISCIPLINARĂ MAI UŞOARĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina EVALUAREA PENSIILOR DIN SISTEMUL PUBLIC ÎN VEDEREA RECALCULĂRII dr. CONSTANTIN TUFAN

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina CONSIDERAŢII ÎN LEGĂTURĂ CU NELEGALITATEA ŞI NECONSTITUŢIONALITATEA UNOR DISPOZIŢII DIN ORDINUL NR. 726/2002 AL MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI ADRIAN DOREL DUMITRESCU Consilier juridic

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2005

Doctrina COPROPRIETATEA FORŢATĂ ASUPRA BUNURILOR CARE AU APARŢINUT COMPOSESORATELOR, OBŞTILOR DE MOŞNENI SAU RĂZEŞI SAU ALTOR FORME ASOCIATIVE ASIMILATE ACESTORA

publicat in Pandectele Romane 3 din 2005

Doctrina DESPRE SERVITUŢILE ADMINISTRATIVE

publicat in Pandectele Romane 3 din 2005

Doctrina UNELE PROBLEME ÎN LEGĂTURĂ CU CALEA DE ATAC A APELULUI ÎN DREPTUL PROCESUAL CIVIL (ART. 297 ALIN. 2 C. PR. CIV.)

publicat in Pandectele Romane 3 din 2005

Doctrina CONSIDERAŢII ASUPRA CAPITALULUI SOCIAL ŞI ASUPRA NECONSTITUŢIONALITĂŢII MAJORĂRII DE CAPITAL SOCIAL PRIN EMISIUNEA DE NOI ACŢIUNI

publicat in Pandectele Romane 3 din 2005

Doctrina ROLUL ACTIV AL JUDECĂTORULUI ŞI RISCUL ABUZULUI DE DREPT ÎN PROCESUL CIVIL ROMÂN ACTUAL

publicat in Pandectele Romane 3 din 2005

Doctrina CONSIDERAŢII ASUPRA APLICĂRII ART. 206-208 DIN LEGEA NR. 297/2004 PRIVIND PIAŢA DE CAPITAL. DESPRE INEXISTENŢA DREPTULUI LA SQUEEZE-OUT ŞI SELL-OUT ÎN DREPTUL ROMÂNESC

publicat in Pandectele Romane 3 din 2005

Doctrina AJUTOARELE DE STAT - SITUAŢIA ACTUALĂ ŞI ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2005

Doctrina OBLIGAŢIA DE CONSILIERE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2005

Doctrina APRECIEREA CARACTERULUI ABUZIV AL CLAUZELOR CONTRACTELOR DE CONSUM

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2005

Doctrina APRECIEREA CARACTERULUI ABUZIV AL CLAUZELOR CONTRACTELOR DE CONSUM

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2005

Doctrina CONOSAMENTUL - TITLU REPREZENTATIV AL MĂRFURILOR TRANSPORTATE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2005

Doctrina PROPRIETATEA PERIODICĂ

publicat in Pandectele Romane 4 din 2005

Doctrina OBSERVAŢII PRIVIND PERSOANA FIZICĂ ŞI PERSONALITATEA JURIDICĂ

publicat in Pandectele Romane 4 din 2005

Doctrina ROLUL ACTIV AL JUDECĂTORULUI ŞI RISCUL ABUZULUI DE DREPT ÎN PROCESUL CIVIL ROMÂN ACTUAL

publicat in Pandectele Romane 4 din 2005

Doctrina PROTECŢIA SALARIATULUI ÎN CAZUL INSOLVABILITĂŢII ANGAJATORULUI

publicat in Pandectele Romane 4 din 2005

Doctrina SPECIFICUL APLICĂRII PRIORITARE A DREPTULUI COMUNITAR EUROPEAN ÎN DREPTUL INTERN, ÎN RAPORT CU APLICAREA PRIORITARĂ A DREPTULUI INTERNAŢIONAL

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2005

Doctrina EFECTUL DIRECT AL ACORDULUI DE PARTENERIAT ŞI COOPERARE ÎNTRE COMUNITĂŢILE EUROPENE ŞI FEDERAŢIA RUSĂ ÎN CONTEXTUL ORDINII JURIDICE A STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE Dr. Alfred E. Kellermann Profesor invitat la Institutul ASSER pentru legislaţie internaţională şi legislaţie europeană de la Haga şi la M.G.I.M.O. din Moscova în domeniul legislaţiei Uniunii Europene

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2005

Doctrina PROCEDURA TRIMITERII PREJUDICIARE ÎN FAŢA CURŢII DE JUSTIŢIE DE LA LUXEMBURG Lector univ. dr. Ioana-Nely Militaru Catedra de Drept - Academia de Studii Economice, Bucureşti

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 3 din 2005