Rasfoire documente

Jurisprudenta Avariere autoturism. Expertize. Efectuarea unor reparaţii suplimentare faţă de cele constatate prin procesul-verbal. Nedovedirea cuantumului despăgubirilor

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de cercetare ştiinţifică. Bun imobil care nu se află în circuitul civil. Vânzarea lucrului altuia. Nulitate absolută

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de colaborare. Act adiţional. Neplata consumului energiei termice. Somaţie de plată

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de executări lucrări agricole. Plăţi succesive. Imprescriptibilitatea acţiunii reclamantei. Imposibilitatea compensării

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de împrumut. Invocarea nulităţii absolute. Netemeinicie

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de închiriere spaţiu comercial. Acţiune în daune-interese. Precizare de acţiune. Neconcordanţă între considerentele şi dispozitivul hotărârii instanţei de fond

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de închiriere spaţiu comercial. Reziliere. Penalităţi. Calculul acestora

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de închiriere. Vânzarea spaţiului comercial închiriat. Lipsa unor raporturi contractuale între cumpărător şi locatar. Cerere de evacuare. Lipsa unei clauze de notificare a locatarului de către cumpărător

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de livrare marfă. Achitare parţială a preţului. Obligaţie contractată sub condiţie mixtă. Realizarea acesteia

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de livrare marfă. Neplata preţului. Somaţie de plată. Poliţă de asigurare de risc financiar. Constatarea nulităţii absolute a acesteia

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de locaţiune. Cerere de evacuare din spaţiu. Inexistenţa obligaţiei de efectuare a concilierii prealabile. Dovedirea neîndeplinirii obligaţiei de plată de către locatar. Pact comisoriu de gradul IV

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de management. Drepturile managerului. Lipsa calităţii procesuale pasive

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de transport mărfuri. Accident de circulaţie. Contract de asigurare bunuri. Termen de prescripţie. Reclamaţie administrativă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Neexecutarea acestuia datorită forţei majore. Exonerarea debitoarei de la plata daunelor-interese

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare acţiuni. Neplata ratelor scadente. Clauză rezolutorie. Achitarea ratelor în cursul soluţionării litigiului. Cheltuieli de judecată

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Obligaţie de a da, evaluabilă în bani. Obligativitatea respectării procedurii concilierii prealabile

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare de acţiuni. Obligaţia de a asigura plata datoriilor societăţii privatizate. Obligaţie de a da

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare floarea-soarelui. Executarea parţială a obligaţiilor de către pârâtă. Proces-verbal nesemnat de reprezentantul pârâtei

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate. Subrogarea asigurătorului în drepturile vânzătorului. Plata ultimei rate. Prescripţie extinctivă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Faliment. Închiderea procedurii. Obiecţiuni. Declaraţie de creanţă tardivă. Necontestarea tabelului de creanţe

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Lichidare. Tabel preliminar al creditorilor. Creditor gajist. Inexistenţa privilegiului creditorului gajist

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Lichidare judiciară. Plan de distribuire. Obiecţii. Contracte de gaj înscrise. Rangul de prioritate

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Licitaţie pentru vânzare de acţiuni. Întocmirea defectuoasă a documentaţiei. Neindicarea unui cont de investiţii. Nedepunerea actului adiţional în formă autentică

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Litigiu comercial. Desfiinţarea contractului de cesiune, a actului adiţional şi a contractului de societate. Identitatea de obiect în cauză. Autoritate de lucru judecat

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Litigiu comercial. Excepţia lipsei calităţii procesuale active. Existenţa unui interes legitim. Nulitatea absolută a actului de constituire a pârâtei

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Privatizare prin metoda MEBO. Valoarea terenurilor inclusă în capitalul social. Restituirea acestora foştilor proprietari. Prejudicierea asociaţiei salariaţilor. Acţiune. Prescripţie

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Reorganizare şi lichidare judiciară. Necitarea pârâţilor pentru termenul la care a avut loc judecata cauzei. Procedură de citare viciată

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Sechestru asigurător asupra unor bunuri mobile. Neîndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru înfiinţarea acestuia

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Sentinţă arbitrală. Lipsa unei convenţii arbitrale. Acţiune în anulare. Admitere

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Societate comercială. Imposibilitate de realizare a obiectului de activitate. Dizolvare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Societate comercială. Întrunirea condiţiilor cerute pentru declanşarea procedurii falimentului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Societate comercială. Sediu. Contract de închiriere. Încetarea acestuia. Radierea menţiunii referitoare la sediu din Registrul Comerţului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Somaţie de plată. Introducerea a două cereri de emitere a ordonanţei. Neînvestirea instanţei pentru soluţionarea cauzei pe fond

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Vânzare de acţiuni. Licitaţie cu strigare. Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în caietul de sarcini. Netemeinicia invocării nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare de acţiuni

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Jurisprudenta Curtea de conturi. Competenţă de control. Constatarea anterioară a neconstituţionalităţii. Lege ulterioară de modificare şi completare care conservă soluţia declarată neconstituţională. Neconstituţionalitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Codul familiei. Acţiune în tăgăduirea paternităţii. Prescripţia extinctivă. Discriminare. Stabilirea modului de aplicare a legii. Opinie separată

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Confiscare. Răspundere contravenţională. Sume încasate necuvenit. Expropriere. Opinii separate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Protecţia consumatorilor. Modalităţi reparatorii. Accesul liber la justiţie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Excepţie de neconstituţionalitate. Respingerea cererii. Recurs împotriva încheierii. Admisibilitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Liberare provizorie pe cauţiune. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Accident de circulaţie. Acţiune în regres formulată de către asigurător. Răspundere civilă delictuală. Nedovedirea vinovăţiei

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Nepredarea metalelor preţioase. Operaţiuni interzise cu mijloace de plată străine. Abrogare. Neconstituţionalitate. Lege penală mai favorabilă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de asociere în participaţiune. Clauză penală. Neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale de către pârâtă. Rezilierea contractului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Omor. Cruzimi. Condiţii ca fapta să fie considerată ca săvârşită prin cruzimi

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de concesiune. Termenul de la care se calculează redevenţa şi penalităţile de întârziere

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Plângere la instanţă contra actelor procurorului. Termen

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de executare reparaţii unui ceas monumental. Termen de garanţie. Defectarea ceasului în interiorul acestuia

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Trafic de influenţă. Confiscare

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de furnizare a energiei electrice. Proba acestuia. Neplata energiei electrice. Constatarea nerezilierii contractului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Acţiune în pretenţii. Impozit pe venit. Ajutoare pentru trecerea în rezervă acordate cadrelor militare. Constituţionalitate a unei ordonanţe de Guvern

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de garanţie imobiliară. Efectuarea unor înregistrări în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. Nulitatea absolută a înscrierii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Acţiune în revendicare. Teren naţionalizat în baza Decretului nr. 111/1951. Calitate procesuală activă. Compararea titlurilor de proprietate provenind de la autori diferiţi. Nulitate absolută

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de închiriere spaţiu între un comerciant şi o persoană fizică. Faptă de comerţ. Neplata chiriei. Clauză compromisorie

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Contract de întreţinere. Neîndeplinirea obligaţiilor. Cerere de rezoluţiune. Uzufruct asupra imobilului înstrăinat. Irelevanţă. Interes justificat

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de livrare marfă. Reţinerea garanţiei de bună execuţie. Acţiune în anulare. Probe. Inadmisibilitatea excepţiei de neexecutare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Drepturi băneşti acordate de Legea 138/1999 cadrelor militare. Amânarea plăţii prin O.U.G. nr. 140/1999. Aplicarea legii în timp. Raportul lege/ordonanţă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de societate. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a acesteia. Inadmisibilitatea excepţiei lipsei de interes

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Expropriere. Utilitate publică. Scop realizat. Teren liber în parte

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de subantrepriză. Executarea lucrărilor de către subantreprenor. Factură emisă ulterior. Inaplicabilitatea prevederilor O.U.G. nr. 14/1998

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Recunoaşterea unei hotărâri judecătoreşti străine. Părţile în proces şi citarea acestora. Incidenţa art. 172 din Legea nr. 105/1992 şi a art. 85 C. pr. civ.

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de transport. Probe. Aplicabilitatea normelor privind transporturile internaţionale. Termen de executare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Revendicare a unui imobil. Excepţia lipsei calităţii procesual active. Nulitate relativă. Terţ. Regula unanimităţii în materia in diviziunii. Liberul acces la justiţie

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de tranzacţie. Recunoaştere de datorie. Casarea sentinţei civile anterioare. Menţinerea recunoaşterii debitului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Teren. Vânzare-cumpărare autentificată. Cerere de constatare a inaplicabilităţii Decretului nr. 92/1950. Neconstituţionalitate prin raportare la Constituţia din 1948. Reprezentare de avocat. Lipsa certificării de avocat pe baza actelor depuse. Irelevanţă. Calitate procesuală activă. Excepţia inadmisibilităţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare apartament. Transferul postului telefonic. Calitate procesuală pasivă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Vânzare-cumpărare imobil. Cerere de constatare a nulităţii absolute. Normă imperativă. Rea-credinţă a vânzătorului

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Contract de vânzare-cumpărare de mărfuri. Plata preţului cash şi barter. Prescripţie extinctivă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Vânzare-cumpărare imobil. Interpretare pretins greşită a actului de vânzare. Neincluderea parterului imobilului în obiectul vânzării-cumpărării

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Cooperaţie meşteşugărească. Cerere de anulare a unor hotărâri ale adunării generale extraordinare a cooperatorilor. Litigiu nepatrimonial. Instanţa competentă

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Amânarea executării pedepsei. Începerea executării în timpul judecării cererii de amânare. Competenţă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Faliment. Competenţă de soluţionare. Anularea transferurilor patrimoniale anterioare introducerii cererii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Apel peste termen. Condiţii

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Faliment. Numirea lichidatorului judiciar. Lipsa calităţii procesuale active a debitoarei

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Aplicarea facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Import de grâu. Act de comerţ. Inadmisibilitatea invocării ulterioare a aceleiaşi excepţii de necompetenţă materială

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Daune morale. Tâlhărie. Suferinţe fizice şi psihice

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Lichidare judiciară. Încheierea procedurii. Depunerea tardivă a cererii de răspundere a administratorilor

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Încetarea procesului penal în cursul judecării apelului. Decesul inculpatului. Soluţionarea acţiunii civile

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Licitaţie publică. Vânzarea unui bun mijloc fix asupra căruia s-a instituit sechestrul. Instituirea procedurii de administrare specială după data ţinerii licitaţiei

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Recurs. Despăgubiri. Expertiză. Art. 3859 alin. 1 pct. 9 şi 10 C. pr. pen.

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Litigiu comercial. Îndeplinirea procedurii concilierii prealabile înainte de sesizarea instanţei competente

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Revizuire. Schimbarea încadrării juridice

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Litigiu comercial. Neîndeplinirea procedurii concilierii prealabile. Inadmisibilitatea acţiunii

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Tâlhărie. Furt prin violenţă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Litigiu comercial. Neîndeplinirea procedurii concilierii prealabile. Inexistenţa unei obligaţii de a face

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Tâlhărie. Participaţie improprie. Faptă cu caracter civil

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Privatizare. Scrisoare de bonitate. Lipsa procurii autentice de reprezentare din dosarul de licitaţie. Nedepunerea actului adiţional în formă autentică. Semnarea procesului-verbal de licitaţie

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Tâlhărie. Violenţă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Recurs exercitat peste termenul legal. Nedovedirea împiedicării printr-o împrejurare mai presus de voinţa recurentei. Nemotivarea recursului în termenul legal. Constatarea nulităţii recursului

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Anularea hotărârii AGA. Modalitatea de vot. Lipsa obiecţiunilor din procesul-verbal

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Revizuire. Împiedicarea părţii să se înfăţişeze la judecată dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Contract de închiriere. Lucrări la imobilul închiriat. Clauze contractuale

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Sentinţă arbitrală. Cerere de îndreptare a erorii materiale. Nedepunerea acesteia în termen

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Cerere de chemare în judecată. Cadrul procesual. Notificare prealabilă

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Societate comercială. Cerere în anulare a hotărârii generale. Judecarea acesteia în camera de consiliu

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Cerere de revizuire a hotărârii. Inadmisibilitate

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Somaţie de plată. Acţiune în anulare. Ordinea soluţionării excepţiilor. Imposibilitatea calificării acţiunii în anulare drept contestaţie în anulare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Contestaţie în anulare. Greşeli de fapt

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Jurisprudenta Somaţie de plată. Citarea părţilor. Facturi neacceptate de către debitoare

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Jurisprudenta Contestaţie în anulare. Motivare generală

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004