Rasfoire documente

Doctrina NATURA ŞI FORŢA JURIDICĂ A NORMELOR CONSACRATE PRIN REGULAMENTUL DE APLICARE A LEGII NR. 84/1998 PRIVIND MĂRCILE ŞI INDICAŢIILE GEOGRAFICE APROBAT PRIN H.G. NR. 833/1998

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Doctrina DESPRE CONDIŢIILE ÎN CARE POATE FI INSERATĂ O CLAUZĂ TESTAMENTARĂ ÎNTR-UN CONTRACT DE CONT DE DEPOZIT DE FONDURI BĂNEŞTI ÎNCHEIAT DE CASA DE ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI (C.E.C. - S.A.) ŞI DE ALTE BĂNCI COMERCIALE CU PERSOANE FIZICE REZIDENTE ORI NEREZIDENTE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Doctrina GARANŢIILE DE STAT PENTRU ÎMPRUMUTURILE INTERNE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Doctrina DIRECTIVA 85/374 CEE CU PRIVIRE LA RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSELE DEFECTUOASE - O TENTATIVĂ NOVATOARE DE ARMONIZARE A RĂSPUNDERII CIVILE ÎN CADRUL DREPTULUI EUROPEAN

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Doctrina DOBÂNDIREA PROPRIILOR ACŢIUNI DE CĂTRE SOCIETATEA COMERCIALĂ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Doctrina DOBÂNDA CUVENITĂ CONTRIBUABILILOR PENTRU SUMELE DE RESTITUIT DE LA BUGETUL DE STAT CU TITLU DE DIFERENŢE PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT, ÎN LUMINA DISPOZIŢIILOR CODULUI FISCAL ŞI ALE CODULUI DE PROCEDURĂ FISCALĂ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 1 din 2004

Doctrina NATURA ADMINISTRATIV - JURISDICŢIONALĂ A PROCEDURII FISCALE PREVĂZUTE DE CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Doctrina LIMITELE APLICĂRII ORDONANŢEI GUVENULUI NR. 22/2002 PRIVIND EXECUTAREA OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Doctrina CLAUZELE ABUZIVE ÎN CONTRACTELE COMERCIALE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Doctrina ANALIZA NOŢIUNII DE PIAŢĂ RELEVANTĂ ÎN DREPTUL ROMÂN ŞI COMUNITAR AL CONCURENŢEI

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Doctrina CONSECINŢE ALE NOILOR REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL DREPTULUI CONCURENŢEI

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Doctrina PARTICULARITĂŢI ALE RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE ÎN DIRECTIVA 85/374 CEE DIN 25 IULIE 1985 CU PRIVIRE LA PRODUSELE DEFECTUOASE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 2 din 2004

Doctrina ANTINOMII INTRACONSTITUŢIONALE

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Doctrina UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND REVIZUIREA CONSTITUŢIEI

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Doctrina ACŢIUNEA NORMATIVĂ A ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII ŞI ECONOMIA MONDIALĂ. PRINCIPIUL EGALITĂŢII DE ANSE ŞI DE TRATAMENT

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Doctrina RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR, GARANŢIE A INDEPENDENŢEI JUSTIŢIEI

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Doctrina PROBLEME JURIDICE PRIVIND CONŢINUTURILE NEGATIVE DIN INTERNET

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Doctrina CÂTEVA PROBLEME IVITE ÎN PRACTICA JUDICIARĂ CU PRIVIRE LA INSTITUŢIA STRĂMUTĂRII CAUZELOR ÎN MATERIE CIVILĂ

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Doctrina VÂNZAREA CU PACT DE RĂSCUMPĂRARE

publicat in Pandectele Romane 1 din 2004

Doctrina CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ (PARTEA I)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2004

Doctrina UNELE CONSIDERENTE PRIVIND PROCESUL ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ Prof. univ. dr. Adrian Năstase Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept Prim-ministru al României

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2004

Doctrina NOI MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI (CONCRETIZĂRI) ALE CODULUI MUNCII ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina CONSIDERAŢII PRIVIND DOMENIUL DE APLICARE AL ORDONANŢEI NR. 10/2004, ROLUL ŞI ATRIBUŢIILE TRIBUNALULUI ŞI JUDECĂTORULUI-SINDIC ÎN PROCEDURA REORGANIZĂRII JUDICIARE ŞI A FALIMENTULUI INSTITUŢIILOR DE CREDIT

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2004

Doctrina REPREZENTANŢII SALARIAŢILOR ALEXANDRU ŢICLEA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina COOPERAREA DINTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI PARLAMENTELE NAŢIONALE, UN RĂSPUNS LA CRIZA LEGITIMITĂŢII DEMOCRATICE DIN U.E.? Prep. univ. drd. Alina Dinu

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2004

Doctrina DESPRE POSIBILITATEA LEGALĂ SAU CONVENŢIONALĂ A ADMINISTRATORILOR ŞI A PERSONALULUI SOCIETĂŢILOR COMERCIALE PE ACŢIUNI DE A PARTICIPA LA REPARTIZAREA (ÎNSUŞIREA) PROFITULUI, ÎN URMA MODIFICĂRII LEGII NR. 31/1990, PRIN ART. IX, PUNCT 81 AL TITLULUI II AL LEGII NR. 161/2003 PRIVIND UNELE MĂSURI PENTRU ASIGURAREA TRANSPARENŢEI ÎN EXERCITAREA DEMNITĂŢILOR PUBLICE, A FUNCŢIILOR PUBLICE ŞI ÎN MEDIUL DE AFACERI, PREVENIREA ŞI SANCŢIONAREA CORUPŢIEI

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2004

Doctrina COORDONATELE JURIDICE ALE POLITICII COMUNITARE PRIVIND COOPERAREA INTENSIFICATĂ Lector univ. dr. Nicoleta Diaconu Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza'', Bucureşti

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2004

Doctrina CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE DURATA DETERMINATĂ ŞI TIMP PARŢIAL ÎN DREPTUL COMUNITAR ŞI ÎN CODUL MUNCII Prof. univ. dr. NICOLAE VOICULESCU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina NECONSTITUŢIONALITATEA EXISTENŢEI BUGETELOR LOCALE ŞI A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ALE SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2004

Doctrina IMPACTUL ACQUIS-ULUI COMUNITAR ASUPRA TRATATELOR BILATERALE ÎN MATERIE DE INVESTIŢII ÎNCHEIATE DE STATELE CANDIDATE - cazul Tratatului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor - drd. Cristina Morariu drd. Ion Gâlea Diplomaţi în cadrul Oficiului de drept comunitar din Ministerul Afacerilor Externe

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2004

Doctrina PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN RAPORTUL DE MUNCĂ dr. OVIDIU BINCA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina CONTRACTUL DE ASOCIAŢIUNE ÎN PARTICIPAŢIUNE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2004

Doctrina COMPETENŢA CURŢII EUROPENE DE JUSTIŢIE Lector dr. Ioana Nely Militaru Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2004

Doctrina INTERZICEREA CUMULULUI DE FUNCŢII ÎN CAZUL POLIŢIŞTILOR Conf. univ. dr. CORNELIU-LIVIU POPESCU Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina ASPECTE CONTROVERSATE DE DOCTRINĂ ŞI PRACTICĂ JUDICIARĂ ÎN MATERIA INFRACŢIUNILOR COMISE CU AJUTORUL BILETELOR LA ORDIN

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 3 din 2004

Doctrina NOUA REGLEMENTARE COMUNITARĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE Veronica Ardelean Şef serviciu - Compartimentul Legislaţie Comunitară şi Relaţia cu Parlamentul, Ministerul Integrării Europene

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 1 din 2004

Doctrina MODIFICĂRILE PRINCIPALE ADUSE CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI CARE AU INCIDENŢĂ ASUPRA DREPTULUI MUNCII Asist. univ. drd. IRINA BALTĂ Asist. univ. drd. ALEXANDRU CORNESCU Asist. univ. drd. AURELIAN GABRIEL ULUITU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina PROTECŢIA JURIDICĂ A LIBERULUI ACCES LA ANGAJARE ŞI A EGALITĂŢII DE ŞANSE ŞI TRATAMENT ÎN DREPTUL ROMÂNESC drd. PELMUŞ PANDELEA Ministerul Administraţiei şi Internelor

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina REGLEMENTAREA RELAŢIILOR DE MUNCĂ LA NIVEL COMUNITAR Lector univ. dr. NICOLETA DIACONU Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina OBIECTIVELE ŞI PROCEDURA STABILIRII POLITICII SOCIALE COMUNITARE ŞI OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ Lector univ. dr. NICOLAE PURDĂ Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN DREPTUL MUNCII CONSTANTIN TUFAN

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina INFRACŢIUNI PRIVIND REGIMUL EXERCITĂRII PROFESIUNII DE ASISTENT MEDICAL drd. ELIODOR TANISLAV jr. Subinspector de poliţie

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina INFRACŢIUNI LA REGIMUL PRIVIND PROCEDURA APROBĂRII TACITE dr. ELIODOR TANISLAV Comisar şef de poliţie drd. ALINA MARIA BERCEA Universitatea ''Mihai Viteazu'' Craiova

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina TEMEIUL JURIDIC AL DAUNELOR INTERESE PENTRU NEPLATA LA TERMEN A SALARIILOR ALEXE MARIUS - Consilier Juridic Confederaţia Naţională Sindicală ''Cartel ALFA''

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND COMPETENŢA SOLUŢIONĂRII CONFLICTELOR DE MUNCĂ ŞI A LITIGIILOR DE MUNCĂ. IMPACTUL ELEMENTELOR DE EXTRANEITATE ASUPRA COMPETENŢEI SOLUŢIONĂRII LITIGIILOR ŞI CONFLICTELOR DE MUNCĂ DANIEL DASCĂLU Avocat Baroul Bucureşti Asistent universitar, Universitatea Ecologică din Bucureşti Drd. MARIA FODOR Avocat Baroul Bucureşti Lector universitar, Universitatea Ecologică din Bucureşti

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE CU PRIVIRE LA PROFESIUNILE LIBERALE Av. MĂDĂLIN NICULEASA, Senior Associate Lawyer, S.C.P.A. ''Călin Zamfirescu şi Asociaţii'', Bucureşti

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2004

Doctrina CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ (PARTEA II)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2004

Doctrina ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE CU PRIVIRE LA JURISPRUDENŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE ÎN MATERIA CAUŢIUNII

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2004

Doctrina GUVERNAREA CORPORATISTĂ (Partea I) GHEORGHE PIPEREA Lect. univ. drd. - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

publicat in Pandectele Romane 2 din 2004

Doctrina UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND APLICAREA ÎN TIMP A LEGII PROCESUALE CIVILE ADINA NICOLAE Judecător-inspector, Curtea de Apel Bucureşti

publicat in Pandectele Romane 2 din 2004

Doctrina REPRIMAREA CLAUZELOR ABUZIVE IONUŢ-FLORIN POPA Asistent univ., Facultatea de Drept UBB Cluj-Napoca

publicat in Pandectele Romane 2 din 2004

Doctrina ACCEPŢIUNEA CONTEMPORANĂ A NOŢIUNII DE ''SLUŢIRE'', CA MODALITATE NORMATIVĂ A INFRACŢIUNII DE VĂTĂMARE CORPORALĂ GRAVĂ Avocat VALENTIN FOLEA Baroul Dâmboviţa

publicat in Pandectele Romane 2 din 2004

Doctrina JURISPRUDENŢĂ SELECTIVĂ A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE RELATIVĂ LA RETROCEDAREA BUNURILOR IMOBILE PRELUATE DE STAT ÎN PERIOADA 06.03.1945 - 22.12.1989 Prof. univ. dr. MARIN VOICU Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

publicat in Pandectele Romane 2 din 2004

Doctrina IMPUTAREA LIBERALITĂŢILOR ŞI CUMULUL REZERVEI CU COTITATEA DISPONIBILĂ Lect. univ. dr. ROMEO POPESCU Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

publicat in Pandectele Romane 2 din 2004

Doctrina ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE ÎN DREPTUL COMUN A IMOBILELOR PRELUATE ABUZIV DE CĂTRE STAT DUPĂ INTRAREA ÎN VIGOARE A LEGII NR.10/2001 ION IGREŢ, Avocat IGREŢ & OANCEA Cabinete asociate de avocaţi, Bucureşti

publicat in Pandectele Romane 2 din 2004

Doctrina ELIBERAREA ŞI DISTRIBUIREA SUMELOR REALIZATE PRIN EXECUTAREA SILITĂ Asist. univ. MIRELA STANCU Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

publicat in Pandectele Romane 2 din 2004

Doctrina CONTESTAŢIA LA EXECUTARE SILITĂ ÎN MATERIE FISCALĂ - Partea I -

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 5-6 din 2004

Doctrina CONSTITUŢIA EUROPEANĂ ŞI ROLUL UNIUNII EUROPENE CA ACTOR GLOBAL Dr. Lazăr Comănescu Ambasador, şeful Misiunii României pe lângă Uniunea Europeană

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Doctrina ASPECTE NOI REFERITOARE LA ÎNREGISTRAREA CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCĂ Prof. univ. dr. ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina MICROSOFT AMENDATĂ CU 497,2 MILIOANE DE EURO: DECIZIA COMISIEI EUROPENE REZUMATĂ ŞI COMENTATĂ (PARTEA I)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 5-6 din 2004

Doctrina IDEEA EUROPEI STATELOR UNITE - TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR Prof. univ. dr. Augustin Fuerea

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Doctrina PREOCUPĂRI SOCIALE ACTUALE ALE UNIUNII EUROPENE Prof. univ. dr. ANDREI POPESCU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina IMPLICAŢIILE PREROGATIVELOR DREPTULUI REAL (DREPTUL DE URMĂRIRE ŞI DREPTUL DE PREFERINŢĂ) ASUPRA ORDINII DE PREFERINŢĂ A CREANŢELOR (ORDINII DE SATISFACEREA CREANŢELOR)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 5-6 din 2004

Doctrina ARE NEVOIE UNIUNEA EUROPEANĂ DE O CONSTITUŢIE ? - O radiografie a stadiului dezbaterii constituţionale europene - Irina Tică-Diaconu Ataşat, Ministerul Afacerilor Externe

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Doctrina URGENŢA ÎN SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ ŞI CONSECINŢELE ERORILOR JUDICIARE ASUPRA ACESTEIA Prof. univ. dr. ALEXANDRU ŢICLEA

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina SCURTE CONSIDERAŢII ASUPRA GARANŢIEI REALE MOBILIARE CONSTITUITE ASUPRA POLIŢELOR DE ASIGURARE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 5-6 din 2004

Doctrina RAPORTURILE DINTRE DREPTUL UNIUNII EUROPENE ŞI DREPTUL INTERN ROMÂN, ÎN LUMINA DISPOZIŢIILOR CONSTITUŢIONALE REVIZUITE Conf. univ. dr. Corneliu-Liviu Popescu Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Doctrina INADMISIBILITATEA - DE REGULĂ - A CASĂRII CU TRIMITERE LA PRIMA INSTANŢĂ ÎN CAZUL ADMITERII RECURSULUI ÎMPOTRIVA UNEI SENTINŢE PRONUNŢATE ÎN MATERIA CONFLICTELOR (DE MUNCĂ) DE DREPTURI dr. Şerban BELIGRĂDEANU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina DREPTUL DE ACCES LA O INSTANŢĂ - reglementat de articolul 6 paragraf 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 5-6 din 2004

Doctrina DREPTUL COMUNITAR ŞI DREPTUL NAŢIONAL – INTERDEPENDENŢĂ ŞI COMPLEMENTARITATE Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu Membru al Academiei Diplomatice Internaţionale

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Doctrina CONSIDERAŢII ASUPRA REGLEMENTĂRII PERIOADEI DE PROBĂ ÎN NOUL COD AL MUNCII Prof. univ. dr. CONSTANTIN BELU Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina DREPTUL COMUNITAR DERIVAT ŞI EFECTELE SALE ASUPRA DREPTULUI NAŢIONAL AL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE Mihaela Pleşoianu

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Doctrina SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR DE MUNCĂ PRIN CONCILIERE ŞI MEDIERE Prof. univ. dr. RALUCA DIMITRIU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina TRANSFERUL COLECTIV (INTEGRAL)

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina ACTELE SUSCEPTIBILE DE TRIMITERE PREJUDICIARĂ ÎN FAŢA CURŢII DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE Lect. dr. Ioana Nely Militaru Academia de Studii Economice, Bucureşti

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Doctrina POZIŢIA ANGAJATORULUI ÎN RAPORT CU SALARIATUL SĂU ÎN CADRUL CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina UNELE ASPECTE DIN JURISPRUDENŢA CURŢII DE JUSTIŢIE A COMUNITĂŢILOR EUROPENE PRIVIND SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANŢI Prof. dr. Ovidiu Ţinca Universitatea din Oradea

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Doctrina DESCENTRALIZAREA - O GARANŢIE A APLICĂRII EFICIENTE A DREPTULUI COMUNITAR AL CONCURENŢEI (ART. 81 ŞI 82 TCE) Raluca Moise Masterand, D.E.A. Droit communautaire, Université de Sciences Sociales Toulouse I

publicat in Revista Romana de Drept European (Comunitar) 2 din 2004

Doctrina PARTICULARITĂŢI ALE RAPORTULUI DE MUNCĂ AL CONSILIERILOR JURIDICI Conf. univ. dr. DAN ŢOP Universitatea Valahia - Târgovişte

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina PROPUNERI DE MODIFICARE A INFRACŢIUNILOR REGLEMENTATE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MUNCII Procuror ARON IOAN MARIUS Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina DEMNITATEA ÎN MUNCĂ COSTEL GÎLCĂ Consilier juridic - Bucureşti

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina CLAUZA DE NECONCURENŢĂ Asist. univ. OVIDIU MACOVEI

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina NATURA JURIDICĂ A CONTRACTULUI SOLDAŢILOR ŞI GRADAŢILOR PROFESIONIŞTI OVIDIU ARBUREANU Magistrat consultant Tribunalul Suceava dr. LIVIU-NARCIS PÎRVU Judecător Tribunalul Municipiului Bucureşti

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina INFRACŢIUNILE REGLEMENTATE DE CODUL MUNCII Asist. univ. RADU POPESCU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina CONSIDERAŢII PRIVIND ABUZUL DE DREPT SĂVÂRŞIT ÎN RELAŢIILE DE MUNCĂ VERONICA PRIBAC avocat

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina CONSIDERAŢII PRIVIND APLICAREA LEGII CIVILE ÎN TIMP PRIN PRISMA REGLEMENTĂRILOR CODULUI MUNCII SIMONA RADU Judecător Tribunalul Sibiu

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina ARBITRAJUL CONFLICTELOR DE INTERESE Asist. univ. AURELIAN GABRIEL ULUITU

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina ASPECTE PRIVIND PROCEDURA DE SOLUŢIONARE PE CALE AMIABILĂ A CERERILOR SAU RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR Asist. univ. BRÂNDUŞA VARTOLOMEI

publicat in Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2004

Doctrina NECONVENŢIONALITATEA ŞI NECONSTITUŢIONALITATEA SANCŢIUNII NULITĂŢII EXPRESE A RECURSULUI ÎN CAZUL NEINDICĂRII DE RECURENT A CONTULUI BANCAR AL INTIMATULUI, INTRODUSĂ PRIN LEGEA NR. 195/2004 PENTRU APROBAREA ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 58/2003 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ Conf. univ. dr. CORNELIU-LIVIU POPESCU Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

publicat in Pandectele Romane 3 din 2004

Doctrina GUVERNAREA CORPORATISTĂ (Partea a II-a) GHEORGHE PIPEREA Lect. univ. drd. - Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

publicat in Pandectele Romane 3 din 2004

Doctrina ESTE ADMISIBILĂ RECUNOAŞTEREA ÎN ROMÂNIA A UNUI TESTAMENT CONJUNCTIV ÎNCHEIAT ÎN STRĂINĂTATE? Conf. univ. dr. DAN ANDREI POPESCU Univ. ''Babeş-Bolyai'' Cluj-Napoca

publicat in Pandectele Romane 3 din 2004

Doctrina OBLIGATIVITATEA DECIZIILOR CURŢII CONSTITUŢIONALE PENTRU INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI - FACTOR DE STABILITATE A CONSTITUŢIEI ŞI A PRACTICII JUDICIARE Prof. univ. dr. IOAN VIDA

publicat in Pandectele Romane 3 din 2004

Doctrina CONSIDERAŢII ASUPRA LIMITĂRII EXERCIŢIULUI UNOR LIBERTĂŢI PUBLICE ALE FUNCŢIONARILOR PUBLICI COSMIN FLAVIUS COSTAŞ Masterand, Facultatea de Drept, U.B.B. Cluj-Napoca

publicat in Pandectele Romane 3 din 2004

Doctrina CONDIŢIE POTESTATIVĂ/ DREPT POTESTATIV - ASPECTE DIN MATERIA VÂNZĂRII CU PACT DE RĂSCUMPĂRARE ROXANA RÎŞNOVEANU Auditor de justiţie - Institutul Naţional al Magistraturii

publicat in Pandectele Romane 3 din 2004

Doctrina DIRECTIVA PRIVIND MENŢINEREA DREPTURILOR MUNCITORILOR ÎN CAZ DE TRANSFER DE ÎNTREPRINDERE: CAZUL PARTICULAR AL REDRESĂRII JUDICIARE COSTEL GÎLCĂ Consilier juridic

publicat in Pandectele Romane 3 din 2004

Doctrina POLITICA DE PROTECŢIE A CONCURENŢEI*. ANTITRUST ŞI CONCENTRĂRI ECONOMICE

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7-8 din 2004

Doctrina POLITICA DE PROTECŢIE A CONCURENŢEI. AJUTORUL DE STAT

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7-8 din 2004

Doctrina ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND CESIUNEA ACŢIUNILOR

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7-8 din 2004

Doctrina MICROSOFT AMENDATĂ CU 497,2 MILIOANE DE EURO: DECIZIA COMISIEI EUROPENE REZUMATĂ ŞI COMENTATĂ (Partea a II-a)

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7-8 din 2004

Doctrina DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR AL UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE PE ACŢIUNI

publicat in Revista Romana de Drept al Afacerilor 7-8 din 2004