Rasfoire documente

Ordinul 172/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Ordinul 355/2023 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare şi a unor licenţe de dare în administrare pentru exploatare

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Ordinul 554/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 146/2023 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2023-2026, ''Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2026''

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Ordinul 1.711/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial, aferentă măsurii de investiţii I.5 - Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial, din cadrul componentei C.6 Energie din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2024

Ordinul 2.395/2023 pentru aprobarea criteriilor ecologice aplicabile categoriilor de produse care au impact asupra mediului pe durata întregului ciclu de viaţă, prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

publicat in M.Of. 2 bis din 03-ian-2024

Ordinul 3.169/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Ordinul 4.027/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Ordinul 4.429/2023 pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.334/2022 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a Listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, şi de modificare a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2024

Ordinul 6.377/2023 pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Schema de ajutor de minimis ''Listarea la bursă a întreprinderilor'', aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 348/2023

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2024

Ordinul 10/2024 pentru stabilirea activelor care se cuprind în indicatorii I şi A prevăzuţi la art. 18^1 alin. (3) şi art. 18^3 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Ordinul 161/2023 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se elaborează, se implementează şi se verifică autocontrolul operatorilor din domeniul produselor alimentare de origine nonanimală

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Ordinul 341/2023 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Ordinul 436/2023 privind aprobarea normelor şi tarifelor de folosire a bazelor sportive şi a unităţilor de cazare aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport prin instituţiile subordonate

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Ordinul 3.501/2023 privind clasarea imobilului Corp C1 şi a terenului aferent sub denumirea Casa Ligia şi Pompiliu Macovei, situate la adresa poştală Str. 11 Iunie nr. 36-38, sectorul 4, Bucureşti, în Lista monumentelor istorice, în categoria m - monument, II - arhitectură, grupa B

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Ordinul 6.801/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular pentru anul şcolar 2024-2025

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Ordinul 6.877/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2024-2025

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Ordinul 5/2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri - RO e-Sigiliu, precum şi a unor formulare

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2024

Ordinul 5/2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri - RO e-Sigiliu, precum şi a unor formulare

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2024

Ordinul 1.551/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului economiei, comerţului şi turismului nr. 1.387/2015 pentru aprobarea contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice şi a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 61/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice şi a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2024

Ordinul 1.587/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Societatea Minprest Serv - S.A.

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2024

Ordinul 1.619/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2024

Ordinul 2.475/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Societatea Minprest Serv - S.A.

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2024

Ordinul 2.522/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2024

Ordinul 5.425/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Societatea Minprest Serv - S.A.

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2024

Ordinul 5.448/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2024

Ordinul 6.504/2023 privind aprobarea schemei de ajutor de stat şi de minimis pentru facilitarea accesului întreprinderilor la finanţare prin instrumente de garantare din Fondul de fonduri pentru digitalizare, acţiune climatică şi alte domenii de interes

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2024

Ordinul 2.359/2023 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a porturilor Constanţa, Constanţa - zona Midia şi zona Mangalia, aparţinând Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2024

Ordinul 3.221/2023 privind aprobarea Planului de management aferent sitului Natura 2000 ROSCI0020 Câmpia Careiului împreună cu ariile protejate 2.676 Pădurea Urziceni, 2.677 Dunele de nisip Foieni, 2.679 Mlaştina Vermeş şi 2.182 Păşunea cu Corynephorus de la Voievozi

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2024

Ordinul 5.394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 11 din 08-ian-2024

Ordinul 2/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de verificare a cererilor pentru emiterea acordului pentru punerea în liberă circulaţie şi utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Ordinul 2/2024 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2024

Ordinul 6/2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 ''Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice''

publicat in M.Of. 14 din 09-ian-2024

Ordinul 106/2023 pentru modificarea şi completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2024

Ordinul 1.505/2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului turismului nr. 156/2019 pentru aprobarea Procedurilor de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare şi procedurile de despăgubire a călătorilor

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2024

Ordinul 1.552/2023 pentru modificarea şi completarea articolului 4 din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Ordinul 3.220/2023 privind aprobarea Planului de management aferent sitului Natura 2000 ROSCI0021 Câmpia Ierului împreună cu aria protejată 2.183 Complexul Hidrografic Valea Rece

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2024

Ordinul 3.556/2023 privind declasarea parţială a monumentului istoric cu denumirea Casa Macridescu, amplasat în str. Cuza Vodă nr. 4, municipiul Focşani, judeţul Vrancea, pentru corpurile C7, C8.2, C8.3, C9, C10, şi păstrarea regimului de protecţie pentru corpul C8.1

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Ordinul 21.107/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Ordinul 21.108/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi

publicat in M.Of. 17 din 09-ian-2024

Ordinul 1/2024 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2024

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Ordinul 56/2024 pentru aprobarea Procedurii specifice de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, a Procedurii specifice de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi a mecanismului de implementare aferent

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Ordinul 167/2023 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind prevenirea, controlul, notificarea, declararea şi stingerea unui focar de antrax la animalele receptive

publicat in M.Of. 20 din 10-ian-2024

Ordinul 3.036/2024 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Ordinul 3.038/2024 pentru aprobarea Procedurii specifice de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, a Procedurii specifice de returnare a acestora către beneficiar - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, precum şi a mecanismului de implementare aferent

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Ordinul 6.535/2023 privind aprobarea cuantumului taxei de participare la cursul de iniţiere în limba română, respectiv la sesiunea de evaluare a competenţelor lingvistice în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit un drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 21 din 10-ian-2024

Ordinul 2.356/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.448/2023 pentru aprobarea listei proiectelor analizate, aprobate şi propuse spre implementare potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru mandatarea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară pentru constituirea parteneriatelor şi pentru încheierea protocoalelor de implementare a proiectelor

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Ordinul 6.910/2023 privind menţinerea acreditării domeniului de doctorat ''Geografie'' în cadrul Şcolii doctorale de Ştiinţe, organizată la Universitatea din Craiova

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2024

Ordinul 6.914/2023 pentru completarea art. 2 din Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.990/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2024

Ordinul 7/2024 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de verificare a cererilor pentru emiterea acordului pentru punerea în liberă circulaţie şi utilizarea în/pe teritoriul României a produselor agricole cu origine din Ucraina

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Ordinul 52/2024 privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informaţii financiare şi nefinanciare

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2024

Ordinul 62/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind înscrierea la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate în regim cu taxă

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Ordinul 69/2024 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, în perioada ianuarie-februarie 2024

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Ordinul 2.079/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

publicat in M.Of. 27 din 12-ian-2024

Ordinul 2.355/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară aparţine domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 27 din 12-ian-2024

Ordinul 6.902/2023 privind aprobarea setului de indicatori de monitorizare a învăţământului superior şi prognoza evoluţiei acestuia în raport cu dinamica pieţei muncii

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Ordinul 13/2024 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.491(104) a Comitetului de siguranţă maritimă din 8 octombrie 2021

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Ordinul 354/2023 privind conduita instituţiilor de credit care prestează servicii şi activităţi de investiţii pe piaţa monetară şi valutară potrivit art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

publicat in M.Of. 30 din 15-ian-2024

Ordinul 3.351/2023 pentru aprobarea Ghidului privind protocoalele şi metodologiile unitare de monitorizare a stării de conservare a speciilor de interes comunitar, din cadrul proiectului ''Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE'', finanţat prin Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2024

Ordinul 3.352/2023 pentru aprobarea Ghidului privind protocoalele de monitorizare şi metodologiile unitare de monitorizare a stării de conservare a habitatelor de interes comunitar din România, din cadrul proiectului ''Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 17 al Directivei Habitate 92/43/CEE'' Cod MYSMIS 2014 + 120009, finanţat prin Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2024

Ordinul 24/2024 pentru aprobarea Ghidului solicitantului în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării reţelei inteligente de termoficare din Fondul pentru modernizare aferent programului-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficienţă şi modernizarea reţelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea şi realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficienţă şi pentru modernizarea reţelelor de termoficare - Domeniul de investiţii 5.3: Sprijin pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei inteligente de termoficare

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2024

Ordinul 112/2024 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2024

Ordinul 580/2024 privind modificarea şi completarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2024

Ordinul 2.302/2023 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 232/2020 pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2024

Ordinul 3.861/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2024

Ordinul 21.605/2023 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2023 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2024

Ordinul 11/2024 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2024

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2024

Ordinul 63/2024 privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Ordinul 77/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2023 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

publicat in M.Of. 40 din 17-ian-2024

Ordinul 202/2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 503/2008 privind asigurarea structurilor şi efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Ordinul 561/2023 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie şi refacere biologică a resurselor acvatice vii în anul 2024

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2024

Ordinul 2.685/2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 649/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat ''Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - PNRR/2022/C10 - Fondul Local - promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice''

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2024

Ordinul 3.070/2024 privind aprobarea criteriilor pentru includerea unităţilor de învăţământ în Programul naţional ''Masă sănătoasă'' (PNMS) pentru anul 2024

publicat in M.Of. 42 din 17-ian-2024

Ordinul 5.453/2023 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2023/829 a Comisiei din 17 aprilie 2023 privind scutirea de taxe la import şi scutirea de TVA la importuri, acordate pentru bunuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziţie cu titlu gratuit persoanelor care fug de agresiunea militară din Ucraina şi persoanelor aflate în dificultate în Ucraina

publicat in M.Of. 40 din 17-ian-2024

Ordinul 6.768/2023 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învăţarea pe tot parcursul vieţii

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2024

Ordinul 6.876/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 40 din 17-ian-2024

Ordinul 17/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere tehnic, a staţiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Ordinul 18/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Ordinul 174/2023 privind modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022

publicat in M.Of. 45 din 18-ian-2024

Ordinul 234/2023 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

publicat in M.Of. 45 din 18-ian-2024

Ordinul 499/2023 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea garanţiilor pentru beneficiarii Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, regulile de gestionare a plafonului de garantare, criteriile de eligibilitate pentru acordarea garanţiilor, garanţiile suplimentare aferente creditului, plata garanţiilor, recuperarea creanţelor, dispoziţiile privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea, precum şi a modelelor convenţiei de garantare şi convenţiei de implementare

publicat in M.Of. 46 din 18-ian-2024

Ordinul 1.504/2024 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Ordinul 2.117/2023 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Ordinul 3.391/2023 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu-Băiuţ

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Ordinul 25.007/2024 privind aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă - sesiunea a II-a, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2024/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia I1: Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie

publicat in M.Of. 43 din 18-ian-2024

Ordinul 2/2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului afacerilor interne nr. 106/28/2021 pentru aprobarea Normativului privind circulaţia rutieră pe drumurile montane, drumul naţional DN 7C ''Transfăgărăşan'' şi drumul naţional DN 67C ''Transalpina'' - indicativ AND 615-2020

publicat in M.Of. 50 din 19-ian-2024

Ordinul 6/2024 privind formarea iniţială, în anul 2024, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Ordinul 6/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală

publicat in M.Of. 49 din 19-ian-2024

Ordinul 19/2024 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2711 (2023)

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Ordinul 20/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum şi pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

publicat in M.Of. 50 din 19-ian-2024

Ordinul 32/2024 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică

publicat in M.Of. 49 din 19-ian-2024

Ordinul 36/2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Agenţiei de Investigare Feroviară Române - AGIFER

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Ordinul 124/2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr. 436/2023 privind aprobarea normelor şi tarifelor de folosire a bazelor sportive şi a unităţilor de cazare aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport prin instituţiile subordonate

publicat in M.Of. 50 din 19-ian-2024

Ordinul 2.293/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului afacerilor interne nr. 106/28/2021 pentru aprobarea Normativului privind circulaţia rutieră pe drumurile montane, drumul naţional DN 7C ''Transfăgărăşan'' şi drumul naţional DN 67C ''Transalpina'' - indicativ AND 615-2020

publicat in M.Of. 50 din 19-ian-2024

Ordinul 3.051/2024 privind aprobarea Procedurii pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare

publicat in M.Of. 50 din 19-ian-2024

Ordinul 7/2024 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne şi structuri ale acestuia

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Ordinul 21/2024 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2714 (2023)

publicat in M.Of. 54 din 22-ian-2024

Ordinul 49/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Ordinul 135/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Ordinul 165/2023 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014

publicat in M.Of. 55 din 22-ian-2024

Ordinul 3.020/2024 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat

publicat in M.Of. 56 din 22-ian-2024