Rasfoire documente

Hotarirea 1.318/2023 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea descrierii tehnice şi a adresei, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării, a recepţionării unor lucrări de investiţii şi a înscrierii în cartea funciară

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Hotarirea 1.339/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2024

Hotarirea 1.340/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Hotarirea 1.343/2023 privind completarea art. 25 din Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2024

Hotarirea 1.348/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 617/2023 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2024

Hotarirea 1/2024 privind eliberarea domnului Ilie Marius-Eugen din funcţia de subprefect al judeţului Călăraşi

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2024

Hotarirea 2/2024 privind numirea domnului Stan Ionuţ-Petru în funcţia de subprefect al judeţului Călăraşi

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.319/2023 privind transmiterea unor părţi din imobilele 1310 şi 2283, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, instituţie publică de interes naţional aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi modificarea anexelor nr. 4 şi 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.320/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Neamţ, Arad, Bihor, Covasna, Vaslui, Vâlcea şi Suceava, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.321/2023 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării adresei poştale şi a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0575 Bucureşti

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.322/2023 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0615 Tulcea (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.323/2023 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.324/2023 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei pentru Universitatea ''Aurel Vlaicu'' din Arad

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2024

Hotarirea 1.338/2023 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2024

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2024

Hotarirea 3/2024 pentru introducerea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene în cuprinsul unor acte normative

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2024

Hotarirea 1.334/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Reabilitare drum naţional DN 17C, km 1 + 200 - km 9 + 020'', judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2024

Hotarirea 4/2024 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 25 mai 2023, la Acordul de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018

publicat in M.Of. 12 din 08-ian-2024

Hotarirea 1.342/2023 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Regia Autonomă ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian'' - ROMATSA, în domeniul public al judeţului Mureş, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2024

Hotarirea 1.344/2023 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru unele bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare - I.N.C.D.I.F. - ''ISPIF'' Bucureşti şi transmiterea unora dintre acestea în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2024

Hotarirea 1.345/2023 privind scăderea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Cluj din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2024

Hotarirea 1.346/2023 privind aprobarea modelului steagului comunei Rucăr, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2024

Hotarire din 2023 în Cauza Lungu împotriva României

publicat in M.Of. 19 din 10-ian-2024

Hotarirea 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România - Republicare

publicat in M.Of. 20 din 10-ian-2024

Hotarirea 5/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2024

Hotarirea 6/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 932/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren

publicat in M.Of. 22 din 11-ian-2024

Hotarirea 7/2024 privind declararea unui imobil ca bun de interes naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea respectivului imobil în administrarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2024

Hotarirea 8/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu ''General de divizie Ştefan Ştefănescu'' (U.M. 0329 Giurgiu)

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2024

Hotarirea 9/2024 pentru aprobarea Acordului de modificare a Acordului-cadru dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind implementarea celei de-a doua contribuţii elveţiene în anumite state membre ale Uniunii Europene pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2022, încheiat prin schimb de scrisori semnate la Berna la 22 septembrie 2023 şi la Bucureşti la 6 octombrie 2023 între Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) şi Unitatea naţională de coordonare - Ministerul Finanţelor din România

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2024

Hotarirea 10/2024 privind numirea domnului Badea Jean în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Hotarirea 11/2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes''

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Hotarirea 12/2024 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii beneficiarilor serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor instituţionalizaţi

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2024

Hotarirea 1.341/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru formarea adulţilor în perioada 2024-2027

publicat in M.Of. 23 din 11-ian-2024

Hotarirea 13/2024 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 832/2022 privind stabilirea atribuţiilor, organizarea şi funcţionarea Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Hotarirea 22/2024 privind închirierea unui spaţiu din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ''Ana Aslan'', unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 29 din 12-ian-2024

Hotarirea 23/2024 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru acest imobil şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 28 din 12-ian-2024

Hotarirea 45/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea online, prin Punctul de contact unic electronic (PCUe), a documentelor de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în vederea recunoaşterii profesionale de către celelalte state membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European şi de către Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 27 din 12-ian-2024

Hotarirea 24/2024 privind instituirea Programului naţional ''Masă sănătoasă''

publicat in M.Of. 30 din 15-ian-2024

Hotarirea 23/754/2023 pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 08/91/2008

publicat in M.Of. 35 din 16-ian-2024

Hotarirea 27/2024 privind aprobarea Ghidului solicitantului aferent schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2024

Hotarirea 1.347/2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 33 din 16-ian-2024

Hotarirea 16/2024 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Bacău, Braşov, Teleorman, Harghita, Ilfov şi în municipiul Bucureşti, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Hotarirea 17/2024 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Argeş, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi, Iaşi, Giurgiu, Constanţa, Ilfov şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Hotarirea 18/2024 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar pentru două bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi trecerea acestora în domeniul public al judeţului Vâlcea

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Hotarirea 19/2024 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Mihail Sturdza'', judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Hotarirea 25/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Hotarirea 26/2024 privind modificarea descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov

publicat in M.Of. 41 din 17-ian-2024

Hotarirea 14/2024 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare şi modernizare sediul central al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, situat în Calea Victoriei nr. 19, sectorul 3, municipiul Bucureşti''

publicat in M.Of. 43 din 18-ian-2024

Hotarirea 15/2024 privind închirierea imobilului 5055 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 43 din 18-ian-2024

Hotarirea 20/2024 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (UM 0654 Craiova), ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru o parte din acesta, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Hotarirea 21/2024 privind modificarea denumirii, valorii de inventar şi caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamţ

publicat in M.Of. 44 din 18-ian-2024

Hotarirea 28/2024 privind numirea doamnei Manea Toniţa în funcţia de subprefect al judeţului Ialomiţa

publicat in M.Of. 47 din 18-ian-2024

Hotarirea 29/2024 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Administraţia Naţională a Drumurilor din România''

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Hotarirea 31/2024 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov km 13+800 - km 42+850, km 54+050 - km 128+250''

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Hotarirea 32/2024 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Varianta de ocolire Timişoara Vest'', judeţul Timiş

publicat in M.Of. 53 din 19-ian-2024

Hotarirea 36/2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

publicat in M.Of. 51 din 19-ian-2024

Hotarirea 39/2024 privind aprobarea modalităţii de decontare a cheltuielilor de transport pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ''Administraţie'' din aparatul de specialitate al primarilor comunelor şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale din comune

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Hotarirea 40/2024 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Competentă de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Hotarirea 44/2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 57 din 22-ian-2024

Hotarirea 1/2024 privind radierea Societăţii REAL CREDIT & LEASE IFN - S.A. din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

publicat in M.Of. 61 din 23-ian-2024

Hotarirea 2/2024 privind radierea Societăţii EDEN FINANCE IFN - S.A. din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2024

Hotarirea 37/2024 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 26 octombrie 2023 şi la Paris la 13 decembrie 2023, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2024

Hotarirea 38/2024 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2018

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2024

Hotarirea 41/2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 63 din 23-ian-2024

Hotarirea 42/2024 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 932/2022 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Sănătate Publică şi pentru aprobarea înfiinţării unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

publicat in M.Of. 62 din 23-ian-2024

Hotarirea 43/2024 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 62 din 23-ian-2024

Hotarirea 10/2024 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2024

publicat in M.Of. 68 din 25-ian-2024

Hotarirea 30/2024 privind tipurile de informaţii şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 67 din 25-ian-2024

Hotarirea 33/2024 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unor tronsoane din acestea şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al oraşului Dărmăneşti, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 68 din 25-ian-2024

Hotarirea 34/2024 privind închirierea unei părţi din imobilul 706 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Hotarirea 35/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Nicolae Iorga'' al Judeţului Botoşani în domeniul public al oraşului Săveni, judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Hotarirea 80/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţia de director al Direcţiei de inspecţie pentru procurori din cadrul Inspecţiei Judiciare

publicat in M.Of. 69 din 25-ian-2024

Hotarirea 138/2023 privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România

publicat in M.Of. 65 din 25-ian-2024

Hotarirea 45/2024 privind trecerea unui imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, actualizarea denumirii, datelor tehnice, adresei poştale şi a valorii de inventar pentru bunul imobil cu nr. M.F. 153439, comasarea la poziţia cu nr. M.F. 153439, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, precum şi trecerea acestora în administrarea Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2024

Hotarirea 46/2024 pentru alocarea de fonduri rezultate din colectarea impozitului asupra veniturilor suplimentare stabilit la art. 20 din Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore şi onshore de adâncime

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2024

Hotarirea 47/2024 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Hotarirea 48/2024 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului şi în concesiunea Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice ''Transelectrica'' - S.A., precum şi pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2024

Hotarirea 51/2024 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2024, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Hotarirea 52/2024 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Hotarirea 55/2024 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 81 din 29-ian-2024

Hotarirea 81/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţia de inspector judiciar în cadrul Direcţiei de inspecţie pentru procurori

publicat in M.Of. 76 din 29-ian-2024

Hotarirea 49/2024 privind închirierea unei părţi din imobilul 822, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2024

Hotarirea 50/2024 privind actualizarea elementelor de descriere tehnică şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 84 din 30-ian-2024

Hotarirea 53/2024 privind actualizarea descrierii tehnice a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a acestuia şi a terenului aferent din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Şişeşti, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2024

Hotarirea 54/2024 privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2024

Hotarirea 56/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în cariera didactică, în învăţământul superior

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2024

Hotarirea 11/2024 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 115/2023

publicat in M.Of. 90 din 31-ian-2024

Hotarirea 59/2024 pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, cheltuielilor de cazare şi deplasare a prefecţilor şi subprefecţilor, aferente anului 2024

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Hotarirea 60/2024 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2024

Hotarirea 61/2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2024

Hotarirea 1/2024 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 1/2024 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 2/2024 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 57/2024 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea elementelor-cadru de descriere tehnică a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Cultural Român

publicat in M.Of. 94 din 01-feb-2024

Hotarirea 62/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind solicitarea şi comunicarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 63/2024 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Noua casă''

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 64/2024 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate şi reconstrucţia locuinţelor acesteia, distruse în incendiile produse în localitatea Mărăcineni, satul Căpăţâneşti, judeţul Buzău, şi în municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 65/2024 privind scoaterea din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, în vederea sprijinirii populaţiei civile din Fâşia Gaza

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024

Hotarirea 68/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 98 din 01-feb-2024

Hotarirea 69/2024 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditate şi autorizate, fără taxă

publicat in M.Of. 96 din 01-feb-2024

Hotarirea 70/2024 pentru aprobarea mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027, regulile de acordare, modalitatea şi frecvenţa măsurilor de sprijin, precum şi instituţiile responsabile

publicat in M.Of. 97 din 01-feb-2024