Rasfoire documente

Procedura din 2022 privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către structurile prevăzute la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 19 din 06-ian-2023

Procedura din 2022 de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 39 din 12-ian-2023

Procedura din 2023 de notificare a Comisiei Europene a şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene privind organismele de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE

publicat in M.Of. 39 din 12-ian-2023

Procedura din 2022 privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei, de către autorităţile care au competenţă de supraveghere şi control, organele judiciare, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi entităţile raportoare

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Procedura din 2022 privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 93 din 02-feb-2023

Procedura din 2023 privind calculul, încasarea şi plata impozitului, precum şi obligaţiile declarative stabilite în condiţiile art. 4^2 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 93 din 02-feb-2023

Procedura din 2023 şi condiţiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificaţi şi a expeditorilor certificaţi

publicat in M.Of. 120 din 13-feb-2023

Procedura din 2023 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi

publicat in M.Of. 147 din 21-feb-2023

Procedura din 2023 de înscriere în clasa a IX-a, în anul şcolar 2023-2024, a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei

publicat in M.Of. 147 din 21-feb-2023

Procedura din 2023 de notificare a produselor care sunt puse pe piaţă ca înlocuitori totali ai dietei în scop de control al greutăţii, în baza art. 7 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.798 al Comisiei din 2 iunie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 609/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele specifice privind compoziţia şi informaţiile aplicabile înlocuitorilor totali ai dietei în scop de control al greutăţii

publicat in M.Of. 180 din 03-mar-2023

Procedura din 2023 operaţională privind colectarea de către Observatorul laptelui şi al produselor lactate a datelor prevăzute la art. 3 alin. (3) din Legea laptelui şi a produselor lactate nr. 307/2022

publicat in M.Of. 188 din 06-mar-2023

Procedura din 2023 specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, precum şi mecanismul de implementare aferent

publicat in M.Of. 233 din 22-mar-2023

Procedura din 2023 specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, precum şi mecanismul de implementare aferent

publicat in M.Of. 233 din 22-mar-2023

Procedura din 2023 de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social

publicat in M.Of. 259 din 29-mar-2023

Procedura din 2023 de eliberare a certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii

publicat in M.Of. 277 din 03-apr-2023

Procedura din 2023 de incinerare şi/sau îngropare la faţa locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Procedura din 2023 de incinerare şi/sau îngropare la faţa locului a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman în cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie

publicat in M.Of. 289 din 06-apr-2023

Procedura din 2023 de recuperare a certificatelor verzi emise necuvenit

publicat in M.Of. 315 din 13-apr-2023

Procedura din 2023 şi condiţiile tehnice pentru înregistrarea audio-video a probelor de concurs ale proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante, accesul la înregistrarea probelor de concurs şi stocarea înregistrării

publicat in M.Of. 332 din 20-apr-2023

Procedura din 2023 de selecţie a membrilor Comisiei de audiere

publicat in M.Of. 372 din 02-mai-2023

Procedura din 2023 privind reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale, şi a prestaţiei suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariaţi, care poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecţiei Muncii, prin care se constată situaţiile de delegare, detaşare, detaşare transnaţională în care se pot afla salariaţii, după caz, potrivit legii

publicat in M.Of. 395 din 09-mai-2023

Procedura din 2023 privind reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale, şi a prestaţiei suplimentare acordate în baza clauzei de mobilitate, primite de salariaţi, care poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecţiei Muncii, prin care se constată situaţiile de delegare, detaşare, detaşare transnaţională în care se pot afla salariaţii, după caz, potrivit legii

publicat in M.Of. 395 din 09-mai-2023

Procedura din 2023 de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale

publicat in M.Of. 409 din 12-mai-2023

Procedura din 2023 de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din deşeuri industriale şi municipale, furnizată în vederea valorificării prin procesul de digestie anaerobă şi utilizării în producerea de energie electrică

publicat in M.Of. 526 din 14-iun-2023

Procedura din 2023 de punere în aplicare, în Ministerul Apărării Naţionale, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 178/2022 privind sprijinirea entităţilor juridice stabilite în România, în vederea participării la proiecte de colaborare susţinute financiar prin intermediul Fondului European de Apărare (EDF)

publicat in M.Of. 535 din 15-iun-2023

Procedura din 2023 internă de recrutare şi selecţie, în vederea ocupării posturilor înfiinţate în afara organigramei, în unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale care derulează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 546 din 19-iun-2023

Procedura din 2023 de selecţie a reprezentanţilor mediului privat, cu experienţă relevantă în sectorul de cercetare, dezvoltare şi inovare, în cadrul Comitetului Naţional pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare (CNSTI)

publicat in M.Of. 556 din 21-iun-2023

Procedura din 2023 de avizare a cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical de fizioterapie

publicat in M.Of. 653 din 17-iul-2023

Procedura din 2023 de restituire a TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit, pentru care se aplică scutirea de taxă conform art. 294 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 788 din 01-sep-2023

Procedura din 2023 privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi, după caz, a unui supleant

publicat in M.Of. 814 din 11-sep-2023

Procedura din 2023 de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi de entităţile aflate în subordinea, sub autoritatea şi în administrarea Ministerului Finanţelor

publicat in M.Of. 824 din 13-sep-2023

Procedura din 2023 de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională alternative reutilizabile durabile sau care nu conţin plastic la produsele din plastic de unică folosinţă, sticle PET care conţin plastic reciclat şi plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET

publicat in M.Of. 860 din 25-sep-2023

Procedura din 2023 de înregistrare a operatorilor economici care introduc pe piaţa naţională alternative reutilizabile durabile sau care nu conţin plastic la produsele din plastic de unică folosinţă, sticle PET care conţin plastic reciclat şi plastic reciclat pentru a fi încorporat în sticle PET

publicat in M.Of. 860 din 25-sep-2023

Procedura din 2005 DE LUCRU şi mecanismul decizional aplicabile în domeniul afacerilor europene

publicat in M.Of. 948 din 19-oct-2023

Procedura din 2023 DE LUCRU prin care se stabileşte cadrul juridic, administrativ şi operaţional, în temeiul căruia se asigură schimbul de informaţii şi date necesare pentru implementarea prevederilor titlului IV capitolul III din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

publicat in M.Of. 951 din 20-oct-2023

Procedura din 2023 de eliberare a avizului anual pentru exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în regim salarial, independent sau în regim de voluntariat pe teritoriul României

publicat in M.Of. 957 din 23-oct-2023