Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2022 privind evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale, precum şi cu privire la monitorizarea şi reevaluarea organismelor notificate

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Norme Metodologice din 2023 privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare la nivelul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională

publicat in M.Of. 106 din 07-feb-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a Legii laptelui şi a produselor lactate nr. 307/2022

publicat in M.Of. 119 din 10-feb-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 161 din 24-feb-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a prevederilor art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

publicat in M.Of. 184 din 03-mar-2023

Norme Metodologice din 2023 de acordare a finanţării burselor de cercetare, tipurile de cheltuieli eligibile, precum şi modelele documentelor necesare depunerii, contractării şi monitorizării burselor de cercetare prin Programul ''Henri Coandă''

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2023

Norme Metodologice din 2023 de acordare a finanţării premiilor acordate în cadrul Programului ''Henri Coandă''

publicat in M.Of. 195 din 08-mar-2023

Norme Metodologice din 2023 privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7

publicat in M.Of. 194 din 08-mar-2023

Norme Metodologice din 2023 privind formarea profesională specifică, precum şi activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali

publicat in M.Of. 205 din 13-mar-2023

Norme Metodologice din 2023 cu privire la determinarea gradului de încărcare a personalului unităţilor administrativ-teritoriale, membre ale unui consorţiu administrativ

publicat in M.Of. 209 din 14-mar-2023

Norme Metodologice din 2023 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 234 bis din 22-mar-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2023 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Şcoli sigure şi sănătoase''

publicat in M.Of. 247 din 24-mar-2023

Norme Metodologice din 2023 privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, conform Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, gestionată de Direcţia cultură scrisă şi creaţie contemporană

publicat in M.Of. 252 din 27-mar-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

publicat in M.Of. 314 din 13-apr-2023

Norme Metodologice din 2023 privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora

publicat in M.Of. 341 din 24-apr-2023

Norme Metodologice din 2023 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale

publicat in M.Of. 353 din 26-apr-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a Legii nr. 231/2022 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor Interreg şi a contribuţiei publice naţionale, pentru obiectivul ''Cooperare teritorială europeană'', în perioada 2021-2027

publicat in M.Of. 391 din 08-mai-2023

Norme Metodologice din 2023 referitoare la conţinutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Norme Metodologice din 2023 referitoare la conţinutul planului de dezvoltare a parcului de specializare inteligentă

publicat in M.Of. 435 din 18-mai-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027

publicat in M.Of. 450 din 24-mai-2023

Norme Metodologice din 2023 pentru aplicarea de către Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului şi de către agenţiile pentru întreprinderi mici şi mijlocii a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 464 din 26-mai-2023

Norme Metodologice din 2023 pentru acordarea, suspendarea şi retragerea titlului de parc de specializare inteligentă şi pentru emiterea avizului provizoriu de funcţionare a parcului de specializare inteligentă

publicat in M.Of. 496 din 07-iun-2023

Norme Metodologice din 2023 privind selecţia şi finanţarea proiectelor coregrafice produse sau coproduse de către Centrul Naţional al Dansului Bucureşti

publicat in M.Of. 570 din 23-iun-2023

Norme Metodologice din 2023 privind înfiinţarea, funcţionarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical

publicat in M.Of. 574 din 26-iun-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2023 privind aprobarea Programului naţional de investiţii pentru consolidarea spitalelor ''Mihail Cantacuzino'' şi a Programului naţional de expertizare a clădirilor publice cu risc seismic din sistemele de sănătate şi de învăţământ

publicat in M.Of. 589 din 29-iun-2023

Norme Metodologice din 2023 pentru stabilirea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului

publicat in M.Of. 697 din 28-iul-2023

Norme Metodologice din 2023 pentru stabilirea criteriilor de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 697 din 28-iul-2023

Norme Metodologice din 2023 privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

publicat in M.Of. 734 din 09-aug-2023

Norme Metodologice din 2023 privind acordarea gratuităţii la transportul public rutier local şi metropolitan rutier, transportul public rutier judeţean şi interjudeţean pentru elevi

publicat in M.Of. 812 din 08-sep-2023

Norme Metodologice din 2023 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi

publicat in M.Of. 813 din 08-sep-2023

Norme Metodologice din 2023 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar, cu metroul şi naval pentru elevi

publicat in M.Of. 812 din 08-sep-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a prevederilor Legii nr. 105/2023 privind reglementarea modalităţii de raportare a stocurilor la produsele agricole şi alimentare

publicat in M.Of. 858 din 22-sep-2023

Norme Metodologice din 2023 privind monitorizarea şi evaluarea Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2022

publicat in M.Of. 892 din 04-oct-2023

Norme Metodologice din 2023 privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2023 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 904 din 06-oct-2023

Norme Metodologice din 2023 pentru monitorizarea activităţilor entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic (ReNITT)

publicat in M.Of. 903 din 06-oct-2023

Norme Metodologice din 2023 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale

publicat in M.Of. 1014 din 07-noi-2023

Norme Metodologice din 2023 privind introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro şi înregistrarea operatorilor economici în Baza europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed), precum şi în baza naţională de date şi de derogare de la procedurile de evaluare a conformităţii

publicat in M.Of. 1033 din 14-noi-2023

Norme Metodologice din 2023 pentru derularea programului multianual privind finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism

publicat in M.Of. 1054 din 22-noi-2023

Norme Metodologice din 2023 de aplicare a Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate

publicat in M.Of. 1074 din 28-noi-2023

Norme Metodologice din 2023 privind monitorizarea, evaluarea şi controlul utilizării ajutorului de stat de către Societatea Complexul Energetic ''Valea Jiului'' - S.A. pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă din cadrul exploatărilor miniere Lonea, Lupeni, Livezeni şi Vulcan

publicat in M.Of. 1114 din 12-dec-2023

Norme Metodologice din 2023 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2023

publicat in M.Of. 1143 bis din 18-dec-2023