Rasfoire documente

Ordinul 3.986/2022 pentru aplicarea în trimestrul III 2022 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1 bis din 03-ian-2023

Ordinul 6.434/2022 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare şi numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2023

Ordinul 3.289/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.269/2022

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2023

Ordinul 41/2023 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a operaţiunii de răscumpărare anticipată a unor serii de obligaţiuni denominate în dolari americani scadente în data de 22 august 2023 şi în data de 22 ianuarie 2024 şi de preschimbare a acestora sau a unei părţi din acestea cu obligaţiuni noi sau o parte din acestea şi contractarea unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'', în sumă totală de până la 4 miliarde dolari americani, şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 8 din 05-ian-2023

Ordinul 209/2022 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Ordinul M.221/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Ordinul 1.050/2022 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Omega şi (**)1Beta în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

publicat in M.Of. 11 bis din 05-ian-2023

Ordinul 2.271/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Ordinul 3.931/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului de obţinere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuţi

publicat in M.Of. 9 din 05-ian-2023

Ordinul 4.774/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYCATERING'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''ROMTEHNICA'' - S.A.

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2023

Ordinul 6.428/2022 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.611/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Ordinul 6.456/2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea participării întreprinderilor în cadrul consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, constituite pentru implementarea proiectelor din cadrul apelului ''Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual'', finanţat prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.253/2022

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2023

Ordinul 6.602/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere şi control în domeniul produselor accizabile

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2023

Ordinul 20.971/2022 pentru modificarea şi completarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 - Reforme sociale, investiţia I1 - Crearea unei reţele de centre de zi pentru copiii expuşi riscului de a fi separaţi de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr. 20.898/2022

publicat in M.Of. 14 din 05-ian-2023

Ordinul 191/2022 privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în perioada 2022-2025, a Strategiei naţionale anticorupţie

publicat in M.Of. 16 din 06-ian-2023

Ordinul 4.148/2022 pentru aprobarea procedurii privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către structurile de specialitate din cadrul Autorităţii Vamale Române a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 19 din 06-ian-2023

Ordinul 4.291/2022 pentru reglementarea unor aspecte contabile

publicat in M.Of. 18 din 06-ian-2023

Ordinul 1/2023 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2023

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2023

Ordinul 4/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2023

Ordinul 17/2023 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2023

Ordinul 177/2022 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2023

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2023

Ordinul 377/2022 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2023

Ordinul 1.048/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2023

Ordinul 2.580/2022 privind revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică în anul 2023

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2023

Ordinul 3.309/2022 pentru modificarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.150/2020

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2023

Ordinul 3.310/2022 privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2023

Ordinul 4.168/2022 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială ALL CERT PRODUCT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2023

Ordinul 4.268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2023

Ordinul M.213/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.87/2021

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2023

Ordinul 363/2022 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune în curs de aprobare nr. 1.782/2000 a activităţii miniere de exploatare a pegmatitului feldspatic din perimetrul Armeniş, judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 369/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 382/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 3 Olăneasca din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 383/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii New Agro 89/2 din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 384/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Făcăeni din judeţul Ialomiţa, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 1.588/2022 privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2023

Ordinul 2.517/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 2.559/2022 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorată în România, potrivit art. 294 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, de către Comisia Europeană sau de către o agenţie ori un organism înfiinţat în temeiul dreptului Uniunii Europene, aferentă contravalorii livrării/prestării pentru care s-a aplicat scutirea de taxă, potrivit art. 294 alin. (1) lit. k1) din Codul fiscal, dar destinaţia bunurilor/serviciilor a fost schimbată, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2023

Ordinul 3.266/2022 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2.661 (2022)

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 3.307/2022 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0312 Castanii comestibili de la Buia

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2023

Ordinul 3.951/2022 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.286/2022 pentru stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2023

Ordinul 3.953/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici, cu infecţii emergente şi reemergente (AP-IE/RE)

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2023

Ordinul 6.416/2022 privind modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente tehnologice

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2023

Ordinul 6.452/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.329/2018 privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi la studii universitare de doctorat finanţate de la bugetul de stat cu bursă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2023

Ordinul 5/2023 pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.143/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru implementarea submăsurii 19.1 ''Sprijin pregătitor'' pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2023

Ordinul 12/2023 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei de finanţare a federaţiilor sportive naţionale şi a Comitetului Naţional Paralimpic

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Ordinul 2.534/2022 privind aprobarea tarifelor de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi pentru pilotajul navelor maritime şi fluviomaritime

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2023

Ordinul 3.267/2022 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2662 (2022)

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2023

Ordinul 3.306/2022 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi Mihalţ

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2023

Ordinul 4.165/2022 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Societăţii Comerciale Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2023

Ordinul 6.457/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul modulului Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educaţie (MATE) din Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) pentru activităţile din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2023

Ordinul 6.469/2022 pentru aprobarea Nomenclatorului de încadrare a calificărilor profesionale de nivel 3 şi de nivel 4 conform Cadrului naţional al calificărilor, pe domenii de pregătire de bază

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2023

Ordinul 1/2023 privind formarea iniţială, în anul 2023, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Ordinul 2/2023 pentru aprobarea Procedurii de notificare a Comisiei Europene şi a celorlalte state membre ale Uniunii Europene privind organismele de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE

publicat in M.Of. 39 din 12-ian-2023

Ordinul M.2/2023 privind abrogarea Ordinului ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.116/1998 pentru îmbunătăţirea asistenţei sanitare veterinare, folosirea judicioasă a personalului de specialitate existent în unităţile militare şi aprobarea normelor de igienă sanitară veterinară

publicat in M.Of. 37 din 12-ian-2023

Ordinul 3/2023 pentru aprobarea componenţei nominale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de aprobare a organismelor de evaluare a conformităţii produselor fertilizante care nu deţin marcaj CE

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Ordinul 75/2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 3.237/2022 privind aprobarea modelului de card de energie şi a modelului de certificat de validare a datoriei faţă de asociaţia de proprietari/locatari

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Ordinul 208/2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2023

Ordinul M.230/2022 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.14/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata României

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Ordinul 414/2023 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.681/1.605/2012 pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri şi cheltuieli specific Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA'', precum şi al formularului ''Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost''

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Ordinul 1.976/2022 pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.409/3.501/2020

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Ordinul 2.311/2022 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.681/1.605/2012 pentru aprobarea modelului formularului bugetului de venituri şi cheltuieli specific Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA'', precum şi al formularului ''Situaţie centralizată privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost''

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Ordinul 2.579/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.099/2016 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2023

Ordinul 3.308/2022 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0431 Pajiştile dintre Şeica Mare şi Veşeud

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Ordinul 3.969/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale, precum şi cu privire la monitorizarea şi reevaluarea organismelor notificate

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Ordinul 4.197/2022 pentru modificarea anexelor nr. 4 şi 5 la Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea, rolul, atribuţiile, acreditarea şi reacreditarea centrelor naţionale şi locale de informare şi promovare turistică, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.409/3.501/2020

publicat in M.Of. 38 din 12-ian-2023

Ordinul 5.744/C/2022 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii şi de soluţionare a neconcordanţelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 39 din 12-ian-2023

Ordinul 6.453/2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2023

publicat in M.Of. 35 din 12-ian-2023

Ordinul M.8/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Ordinul 14/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor, indicativ NP 133-2022, volumul II - Sisteme de canalizare''

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2023

Ordinul 124/2022 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al ministrului afacerilor interne, al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 43/554/61/372/890/2021 pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Ordinul 159/2022 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al ministrului afacerilor interne, al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 43/554/61/372/890/2021 pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Ordinul 2.000/2022 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al ministrului afacerilor interne, al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 43/554/61/372/890/2021 pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Ordinul 2.217/2022 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al ministrului afacerilor interne, al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 43/554/61/372/890/2021 pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Ordinul 3.288/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Ordinul 5.470/2022 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, al ministrului afacerilor interne, al ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 43/554/61/372/890/2021 pentru aprobarea listei posturilor de inspecţie la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2023

Ordinul 8/2023 privind modificarea anexelor nr. 1A, 2A, 3A, 4A şi 5A la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Ordinul 15/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor, indicativ NP 133-2022, volumul I - Sisteme de alimentare cu apă''

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Ordinul 19/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor, indicativ NP 133-2022, volumul III - Structuri hidroedilitare din beton armat şi beton precomprimat''

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Ordinul 58/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 45 din 16-ian-2023

Ordinul 69/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Agenţiei de Investigare Feroviară Română - AGIFER

publicat in M.Of. 45 din 16-ian-2023

Ordinul M.232/2022 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Ordinul 359/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 4.215/296/2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Ordinul 596/2023 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2022 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Ordinul 604/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Ordinul 1.073/2022 pentru modificarea şi completarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 11/2018

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Ordinul 5.745/C/2022 pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, ţinut de Ministerul Justiţiei, de către autorităţile care au competenţă de supraveghere şi control, organele judiciare, Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi entităţile raportoare

publicat in M.Of. 44 din 16-ian-2023

Ordinul 6.450/2022 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2023

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Ordinul 6.459/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 4.215/296/2019 pentru aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

publicat in M.Of. 43 din 16-ian-2023

Ordinul 1/2023 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2023

Ordinul 16/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor, indicativ Mc 001-2022''

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2023

Ordinul 18/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 179/2022 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 ''Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit'' şi 207 ''Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/impozitul suportat de plătitorul de venit/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi''

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2023

Ordinul 26/2023 privind retragerea desemnării şi notificării la Comisia Europeană a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC ca organism de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2023

Ordinul 28/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat - Partea 2: Executarea lucrărilor din beton, indicativ NE 012/2-2022''

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Ordinul 29/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2023

Ordinul 57/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Autorităţii de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (AIAS)

publicat in M.Of. 46 din 17-ian-2023

Ordinul M.178/2022 privind desemnarea reprezentantului naţional în Comitetul Director al Acceleratorului NATO pentru Inovare în domeniul Apărării - DIANA şi a punctului unic de contact naţional pentru DIANA

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Ordinul 4.184/2022 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială IRD CERTIFICARE - S.R.L., în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2023

Ordinul 21.371/2022 privind desemnarea reprezentantului naţional în Comitetul Director al Acceleratorului NATO pentru Inovare în domeniul Apărării - DIANA şi a punctului unic de contact naţional pentru DIANA

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2023

Ordinul 4/2023 privind constituirea şi operaţionalizarea Registrului Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă privind experţii asociaţi

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2023

Ordinul 74/2023 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

publicat in M.Of. 49 din 18-ian-2023