Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2022

Norme Metodologice din 2022 privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 50 din 17-ian-2022

Norme Metodologice din 2021 de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor art. 16 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 referitoare la obligaţia unităţilor de învăţământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu deţin un cod numeric personal

publicat in M.Of. 132 din 09-feb-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 154 din 15-feb-2022

Norme Metodologice din 2022 privind controlul doping

publicat in M.Of. 199 din 28-feb-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021

publicat in M.Of. 221 din 07-mar-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021

publicat in M.Of. 221 din 07-mar-2022

Norme Metodologice din 2022 proprii privind recuperarea ajutorului de minimis din domeniul programelor de promovare a exportului la nivelul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 358 din 11-apr-2022

Norme Metodologice din 2022 privind înscrierea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

publicat in M.Of. 522 din 27-mai-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru identificarea obiectivelor strategice de interes naţional, aflate în stadiul de proiectare

publicat in M.Of. 553 din 07-iun-2022

Norme Metodologice din 2022 privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

publicat in M.Of. 579 din 15-iun-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic

publicat in M.Of. 631 din 27-iun-2022

Norme Metodologice din 2022 privind controlul transferurilor de deşeuri

publicat in M.Of. 637 din 28-iun-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

publicat in M.Of. 645 din 29-iun-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă

publicat in M.Of. 643 din 29-iun-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 - 31 august 2021

publicat in M.Of. 682 din 08-iul-2022

Norme Metodologice din 2022 cu privire la modalitatea şi frecvenţa de raportare de către furnizorii de servicii medicale, precum şi circuitul informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile

publicat in M.Of. 691 din 11-iul-2022

Norme Metodologice din 2022 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport

publicat in M.Of. 839 din 26-aug-2022

Norme Metodologice din 2022 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport

publicat in M.Of. 839 din 26-aug-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru recuperarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 842 din 29-aug-2022

Norme Metodologice din 2022 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante, a sumelor certe şi exigibile rezultate din deconturile justificative şi a obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local pe destinaţiile prevăzute la art. 32 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022

publicat in M.Of. 866 din 02-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăţilor restante şi a obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinaţiile prevăzute la art. 32 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022

publicat in M.Of. 866 din 02-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 32 alin. (7)-(11) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

publicat in M.Of. 866 din 02-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor art. 119 alin. (1)-(4), art. 119^1 şi 119^2 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

publicat in M.Of. 873 din 05-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 privind întocmirea situaţiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor financiare nebancare în scopuri de monitorizare/supraveghere prudenţială

publicat in M.Of. 896 bis din 12-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 915 din 16-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 privind calculul tarifelor de prestări servicii pentru alte activităţi de îmbunătăţiri funciare decât irigaţiile

publicat in M.Of. 923 din 21-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

publicat in M.Of. 937 din 26-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru aplicarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. a procedurilor privind monitorizarea şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat

publicat in M.Of. 953 din 30-sep-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru aplicarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului, privind înregistrarea dispozitivelor fabricate la comandă introduse pe piaţă sub propriul nume de producătorii cu sediul în România

publicat in M.Of. 977 din 07-oct-2022

Norme Metodologice din 2022 de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare

publicat in M.Of. 984 bis din 11-oct-2022

Norme Metodologice din 2022 privind recunoaşterea în tarife a costurilor suplimentare cu achiziţia de energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic faţă de costurile incluse în tarifele reglementate

publicat in M.Of. 1019 din 19-oct-2022

Norme Metodologice din 2022 privind recunoaşterea în tarifele reglementate de distribuţie şi transport a/al gazelor naturale a costurilor suplimentare cu achiziţia de gaze naturale pentru acoperirea consumului tehnologic, realizate în perioada 1 ianuarie 2022-31 august 2023

publicat in M.Of. 1020 din 20-oct-2022

Norme Metodologice din 2022 pentru aplicarea de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN a procedurilor privind monitorizarea şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat

publicat in M.Of. 1033 din 24-oct-2022

Norme Metodologice din 2022 privind expertiza în vederea certificării activităţii de cercetare-dezvoltare

publicat in M.Of. 1051 din 31-oct-2022

Norme Metodologice din 2022 privind alocarea de fonduri de la bugetul de stat instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare - ştiinţifice, tehnice, cultural-artistice şi sportive naţionale, precum şi a celor pentru studenţii capabili de performanţe

publicat in M.Of. 1058 din 01-noi-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 1063 din 02-noi-2022

Norme Metodologice din 2022 de acordare a contravalorii compensaţiilor cuvenite în perioada 2010-2013 pentru masa lemnoasă nerecoltată din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, aferente acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive

publicat in M.Of. 1087 din 10-noi-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat

publicat in M.Of. 1085 din 10-noi-2022

Norme Metodologice din 2022 privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare

publicat in M.Of. 1126 din 22-noi-2022

Norme Metodologice din 2022 de aplicare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2022 privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională

publicat in M.Of. 1171 din 07-dec-2022