Rasfoire documente

Metodologie din 2021 privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8x8 km şi a bazelor de date aferente

publicat in M.Of. 3 bis din 03-ian-2022

Metodologie din 2021 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Metodologie din 2021 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2022

Metodologie din 2022 de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2022

Metodologie din 2022 de preselecţie a potenţialilor participanţi direcţi si indirecţi la Proiectul important de interes comun european în microelectronică şi tehnologia comunicaţiilor (IPCEI ME/CT)

publicat in M.Of. 73 din 25-ian-2022

Metodologie din 2022 de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 86 din 28-ian-2022

Metodologie din 2022 de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1-5 din Cadrul naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 86 din 28-ian-2022

Metodologie din 2022 privind organizarea Programului ''A doua şansă'' - învăţământ primar

publicat in M.Of. 127 din 08-feb-2022

Metodologie din 2022 privind organizarea Programului ''A doua şansă'' - învăţământ secundar

publicat in M.Of. 127 din 08-feb-2022

Metodologie din 2022 privind realizarea exerciţiului naţional de metaranking

publicat in M.Of. 174 din 22-feb-2022

Metodologie din 2022 privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2022

publicat in M.Of. 179 din 23-feb-2022

Metodologie din 2022 de calcul al tarifelor aferente procesului de racordare la sistemele de transport şi distribuţie din sectorul gazelor naturale şi de determinare a valorii medii a unui racord

publicat in M.Of. 192 din 25-feb-2022

Metodologie din 2022 de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor

publicat in M.Of. 215 din 04-mar-2022

Metodologie din 2022 de înscriere a copiilor în învăţământul primar

publicat in M.Of. 280 din 23-mar-2022

Metodologie din 2022 de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a strategiilor guvernamentale

publicat in M.Of. 285 din 24-mar-2022

Metodologie din 2022 de elaborare, monitorizare, raportare şi revizuire a planurilor strategice instituţionale

publicat in M.Of. 301 din 29-mar-2022

Metodologie din 2022 pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport

publicat in M.Of. 348 din 08-apr-2022

Metodologie din 2022 de ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri

publicat in M.Of. 354 din 11-apr-2022

Metodologie din 2022 de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017

publicat in M.Of. 354 din 11-apr-2022

Metodologie din 2022 de elaborare şi execuţie a programelor bugetare

publicat in M.Of. 368 din 14-apr-2022

Metodologie din 2022 privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în perioada aprilie 2022-octombrie 2022

publicat in M.Of. 372 din 14-apr-2022

Metodologie din 2022 de raportare, monitorizare şi calcul al pierderilor de vaccin împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 395 din 26-apr-2022

Metodologie din 2022 de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară

publicat in M.Of. 437 din 04-mai-2022

Metodologie din 2022 de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 435/2022

publicat in M.Of. 512 din 25-mai-2022

Metodologie din 2022 de punctare pentru realizarea şi utilizarea parametrilor de performanţă aprobaţi în vederea stabilirii obligaţiilor de serviciu public

publicat in M.Of. 558 din 08-iun-2022

Metodologie din 2022 de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă

publicat in M.Of. 569 din 10-iun-2022

Metodologie din 2022 de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

publicat in M.Of. 572 din 10-iun-2022

Metodologie din 2022 de acordare a creditelor transferabile pentru formarea profesională a adulţilor

publicat in M.Of. 586 din 16-iun-2022

Metodologie din 2022 privind acordarea serviciilor de intervenţie timpurie pentru grupele de copii cu dizabilităţi senzoriale/dizabilităţi senzoriale multiple

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022

Metodologie din 2022 de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrică

publicat in M.Of. 659 din 01-iul-2022

Metodologie din 2022 de organizare a Programului naţional pentru preşcolari şi elevi ''Ateliere de vară''

publicat in M.Of. 678 din 07-iul-2022

Metodologie din 2022 de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi

publicat in M.Of. 688 din 11-iul-2022

Metodologie din 2022 de modificare a planului de restructurare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele adulte cu handicap, ale cărui activităţi au fost planificate până la 31 decembrie 2021

publicat in M.Of. 768 din 02-aug-2022

Metodologie din 2022 de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

publicat in M.Of. 932 din 22-sep-2022

Metodologie din 2022 de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară

publicat in M.Of. 932 din 22-sep-2022

Metodologie din 2022 de validare şi înscriere a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

publicat in M.Of. 933 din 23-sep-2022

Metodologie din 2022 de stabilire a tarifului pentru achiziţia serviciilor de sistem

publicat in M.Of. 936 din 23-sep-2022

Metodologie din 2022 de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor rezultate din activitatea medicală

publicat in M.Of. 969 din 05-oct-2022

Metodologie din 2022 de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4, conform Cadrului naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 979 din 07-oct-2022

Metodologie din 2022 de organizare şi funcţionare a învăţământului dual

publicat in M.Of. 981 bis din 10-oct-2022

Metodologie din 2022 pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 989 din 12-oct-2022

Metodologie din 2022 pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

publicat in M.Of. 989 din 12-oct-2022

Metodologie din 2022 specială de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obţinut o protecţie internaţională în România şi care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoaşterii şi atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piaţa forţei de muncă sau al continuării studiilor

publicat in M.Of. 994 din 13-oct-2022

Metodologie din 2022 de elaborare şi actualizare a calificărilor profesionale şcolarizate prin învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 999 din 14-oct-2022

Metodologie din 2022 de acces şi de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 5, conform Cadrului naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 1027 din 21-oct-2022

Metodologie din 2022 de selecţie pentru Corpul de experţi

publicat in M.Of. 1051 din 31-oct-2022

Metodologie din 2022 de calcul pentru plata contravalorii compensaţiilor cuvenite în perioada 2010-2013 pentru masa lemnoasă nerecoltată din cauza funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, aferente acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000 pentru beneficiarii cărora le-a fost stabilit acest drept prin hotărâri judecătoreşti definitive

publicat in M.Of. 1087 din 10-noi-2022

Metodologie din 2022 privind şcolarizarea şi organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română pentru minorii care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru minorii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1089 din 11-noi-2022

Metodologie din 2022 privind organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere în limba română pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 1099 din 15-noi-2022

Metodologie din 2022 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024

publicat in M.Of. 1107 din 17-noi-2022

Metodologie din 2022 de elaborare a propunerilor de standarde de calitate şi de cost pentru serviciile publice descentralizate şi pentru serviciile publice care urmează a fi descentralizate

publicat in M.Of. 1119 din 21-noi-2022

Metodologie din 2022 de elaborare a propunerilor de standarde de calitate şi de cost pentru serviciile publice descentralizate şi pentru serviciile publice care urmează a fi descentralizate

publicat in M.Of. 1119 din 21-noi-2022

Metodologie din 2022 de evaluare a programelor-nucleu şi a proiectelor componente ale acestora

publicat in M.Of. 1126 din 22-noi-2022

Metodologie din 2022 de evaluare psihologică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

publicat in M.Of. 1128 din 23-noi-2022

Metodologie din 2022 de evaluare medicală a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

publicat in M.Of. 1128 din 23-noi-2022

Metodologie din 2022 de evaluare psihologică a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

publicat in M.Of. 1128 din 23-noi-2022

Metodologie din 2022 de evaluare medicală a persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire

publicat in M.Of. 1128 din 23-noi-2022

Metodologie din 2022 privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual

publicat in M.Of. 1140 din 28-noi-2022