Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 1/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 41 din 13-ian-2022

Ordonanta urgenta 2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 61 din 20-ian-2022

Ordonanta urgenta 3/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 79 din 26-ian-2022

Ordonanta urgenta 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

publicat in M.Of. 114 din 04-feb-2022

Ordonanta urgenta 5/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

publicat in M.Of. 117 din 04-feb-2022

Ordonanta urgenta 6/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 117 din 04-feb-2022

Ordonanta urgenta 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 161 din 17-feb-2022

Ordonanta urgenta 8/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Ordonanta urgenta 9/2022 pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Ordonanta urgenta 10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2022

Ordonanta urgenta 11/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei ''Delta Dunării''

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2022

Ordonanta urgenta 12/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020

publicat in M.Of. 181 din 23-feb-2022

Ordonanta urgenta 13/2022 pentru modificarea pct. II subpct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022

Ordonanta urgenta 14/2022 pentru modificarea Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale

publicat in M.Of. 182 din 24-feb-2022

Ordonanta urgenta 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 193 din 27-feb-2022

Ordonanta urgenta 16/2022 pentru modificarea art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

publicat in M.Of. 204 din 02-mar-2022

Ordonanta urgenta 17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian

publicat in M.Of. 208 din 02-mar-2022

Ordonanta urgenta 18/2022 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 213 din 03-mar-2022

Ordonanta urgenta 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

publicat in M.Of. 216 din 04-mar-2022

Ordonanta urgenta 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară

publicat in M.Of. 231 din 08-mar-2022

Ordonanta urgenta 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii ''Complexul Energetic Oltenia''- S.A.

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Ordonanta urgenta 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

publicat in M.Of. 245 din 11-mar-2022

Ordonanta urgenta 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2022

Ordonanta urgenta 24/2022 privind aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească

publicat in M.Of. 266 din 18-mar-2022

Ordonanta urgenta 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 271 din 21-mar-2022

Ordonanta urgenta 26/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul investiţiilor publice

publicat in M.Of. 272 din 21-mar-2022

Ordonanta urgenta 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

publicat in M.Of. 274 din 22-mar-2022

Ordonanta urgenta 28/2022 pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 282 din 23-mar-2022

Ordonanta urgenta 29/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 536/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind studiile clinice intervenţionale cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 283 din 24-mar-2022

Ordonanta urgenta 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale şi administrative a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării şi a Autorităţii pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, precum şi alte categorii de măsuri

publicat in M.Of. 285 din 24-mar-2022

Ordonanta urgenta 31/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

publicat in M.Of. 299 din 28-mar-2022

Ordonanta urgenta 32/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători ''C.F.R. Călători'' - S.A.

publicat in M.Of. 304 din 29-mar-2022

Ordonanta urgenta 33/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială

publicat in M.Of. 323 din 01-apr-2022

Ordonanta urgenta 34/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi unele măsuri pentru implementarea programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 2020/C 91 I/01

publicat in M.Of. 323 din 01-apr-2022

Ordonanta urgenta 35/2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naţionale de împădurire şi reîmpădurire prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 340 din 07-apr-2022

Ordonanta urgenta 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului

publicat in M.Of. 340 din 07-apr-2022

Ordonanta urgenta 37/2022 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România'' finanţat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, aprobat pentru perioada 1 octombrie 2018-31 martie 2023, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH ''Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România''

publicat in M.Of. 344 din 07-apr-2022

Ordonanta urgenta 38/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor

publicat in M.Of. 344 din 07-apr-2022

Ordonanta urgenta 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene

publicat in M.Of. 345 din 07-apr-2022

Ordonanta urgenta 40/2022 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'' şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny''

publicat in M.Of. 345 din 07-apr-2022

Ordonanta urgenta 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 356 din 11-apr-2022

Ordonanta urgenta 42/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei

publicat in M.Of. 355 din 11-apr-2022

Ordonanta urgenta 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 373 din 14-apr-2022

Ordonanta urgenta 45/2022 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria naţională de apărare

publicat in M.Of. 373 din 14-apr-2022

Ordonanta urgenta 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

publicat in M.Of. 374 din 15-apr-2022

Ordonanta urgenta 47/2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru

publicat in M.Of. 377 din 15-apr-2022

Ordonanta urgenta 48/2022 privind plata diferenţelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 1 iulie 2017-31 august 2021

publicat in M.Of. 377 din 15-apr-2022

Ordonanta urgenta 49/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 377 din 15-apr-2022

Ordonanta urgenta 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investiţiilor străine directe în Uniune, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 379 din 18-apr-2022

Ordonanta urgenta 50/2022 pentru reglementarea muncii în domeniul maritim

publicat in M.Of. 382 din 19-apr-2022

Ordonanta urgenta 51/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 393 din 21-apr-2022

Ordonanta urgenta 52/2022 privind unele măsuri bugetare destinate organizării şi desfăşurării celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

publicat in M.Of. 392 din 21-apr-2022

Ordonanta urgenta 53/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 394 din 21-apr-2022

Ordonanta urgenta 54/2022 pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

publicat in M.Of. 393 din 21-apr-2022

Ordonanta urgenta 55/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, precum şi în vederea elaborării şi implementării strategiilor teritoriale integrate în perioada de programare 2021-2027

publicat in M.Of. 416 din 29-apr-2022

Ordonanta urgenta 56/2022 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii turistice aferente sezonului turistic estival 2022 pe litoralul românesc al Mării Negre

publicat in M.Of. 416 din 29-apr-2022

Ordonanta urgenta 57/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi pentru modificarea art. 3 alin. (2^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 431 din 03-mai-2022

Ordonanta urgenta 59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor

publicat in M.Of. 450 din 05-mai-2022

Ordonanta urgenta 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022

Ordonanta urgenta 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 458 din 06-mai-2022

Ordonanta urgenta 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 459 din 09-mai-2022

Ordonanta urgenta 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

publicat in M.Of. 464 din 09-mai-2022

Ordonanta urgenta 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

publicat in M.Of. 468 din 10-mai-2022

Ordonanta urgenta 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 472 din 11-mai-2022

Ordonanta urgenta 65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 476 din 12-mai-2022

Ordonanta urgenta 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

publicat in M.Of. 476 din 12-mai-2022

Ordonanta urgenta 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 494 din 18-mai-2022

Ordonanta urgenta 68/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea sălii principale de conferinţă necesare pentru organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Ordonanta urgenta 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 521 din 26-mai-2022

Ordonanta urgenta 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate

publicat in M.Of. 526 din 27-mai-2022

Ordonanta urgenta 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 531 din 30-mai-2022

Ordonanta urgenta 72/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

publicat in M.Of. 534 din 31-mai-2022

Ordonanta urgenta 73/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 536 din 31-mai-2022

Ordonanta urgenta 74/2022 privind acordarea unui ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii, ai sistemului pensiilor militare de stat, precum şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, în luna iulie 2022

publicat in M.Of. 542 din 02-iun-2022

Ordonanta urgenta 75/2022 pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

publicat in M.Of. 546 din 03-iun-2022

Ordonanta urgenta 76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

publicat in M.Of. 547 din 03-iun-2022

Ordonanta urgenta 77/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A.

publicat in M.Of. 551 din 06-iun-2022

Ordonanta urgenta 78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care au atribuţii în implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 566 din 09-iun-2022

Ordonanta urgenta 79/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

publicat in M.Of. 566 din 09-iun-2022

Ordonanta urgenta 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar

publicat in M.Of. 593 din 17-iun-2022

Ordonanta urgenta 81/2022 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale

publicat in M.Of. 593 din 17-iun-2022

Ordonanta urgenta 85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal

publicat in M.Of. 594 din 17-iun-2022

Ordonanta urgenta 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate capacităţilor de prestare de servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă

publicat in M.Of. 598 din 20-iun-2022

Ordonanta urgenta 83/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023''

publicat in M.Of. 602 din 20-iun-2022

Ordonanta urgenta 84/2022 privind combaterea acţiunilor speculative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 601 din 20-iun-2022

Ordonanta urgenta 86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

publicat in M.Of. 619 din 24-iun-2022

Ordonanta urgenta 87/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 622 din 24-iun-2022

Ordonanta urgenta 88/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale

publicat in M.Of. 637 din 28-iun-2022

Ordonanta urgenta 89/2022 privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanţă a Platformei de cloud guvernamental, precum şi pentru stabilirea cadrului legal de organizare şi funcţionare a infrastructurilor informatice şi a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală

publicat in M.Of. 638 din 28-iun-2022

Ordonanta urgenta 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori

publicat in M.Of. 646 din 29-iun-2022

Ordonanta urgenta 91/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea implementării proiectelor contractate în cadrul Programului operaţional Competitivitate, apelul 2, acţiunea 2.3.3, din fonduri externe nerambursabile şi pentru asigurarea sustenabilităţii acestora

publicat in M.Of. 646 din 29-iun-2022

Ordonanta urgenta 92/2022 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 646 din 29-iun-2022

Ordonanta urgenta 93/2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 646 din 29-iun-2022

Ordonanta urgenta 94/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 646 din 29-iun-2022

Ordonanta urgenta 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare ''StudentInvest'' şi ''FamilyStart'', precum şi pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 647 din 29-iun-2022

Ordonanta urgenta 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027

publicat in M.Of. 647 din 29-iun-2022

Ordonanta urgenta 97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 648 din 30-iun-2022

Ordonanta urgenta 98/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea unui alt act normativ

publicat in M.Of. 652 din 30-iun-2022

Ordonanta urgenta 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST

publicat in M.Of. 655 din 30-iun-2022

Ordonanta urgenta 100/2022 privind aprobarea şi implementarea Planului naţional de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 653 din 30-iun-2022