Rasfoire documente

Ordinul 137/2021 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea capacităţii disponibile în reţelele electrice pentru racordarea de noi instalaţii de producere a energiei electrice

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2022

Ordinul 191/2021 privind formarea iniţială, în anul 2022, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2022

Ordinul 362/2021 pentru aprobarea Programului naţional privind realizarea şi reactualizarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice elaborate în vederea realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a realizării Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente, a Metodologiei privind realizarea şi reactualizarea Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazelor de date aferente, a Normelor de conţinut privind realizarea Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km şi a bazei de date aferente reţelei de profile 8 x 8 km, precum şi realizarea bazei de date la nivel naţional aferente Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi a Modului de finanţare a Sistemului judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Sistemului naţional de monitoring al calităţii solului în reţeaua de profile 8 x 8 km, precum şi a bazelor de date aferente

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2022

Ordinul 1.146/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2022

Ordinul 1.147/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2022

Ordinul 1.148/2021 privind modificarea anexelor nr. 8-a, 8-b şi 8-c la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2022

Ordinul 1.149/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2022

Ordinul 2.390/2021 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2022

Ordinul 3.007/2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2022

Ordinul 3.009/2021 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2022

Ordinul 3.010/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2022

Ordinul 3.011/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2022

Ordinul 3.795/2021 pentru acreditarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii ''Ion Borcea'' Bacău

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2022

Ordinul 6/2022 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2021 şi pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022

Ordinul 994/2021 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Sportului în anul 2022

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2022

Ordinul 1.013/2021 pentru punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de supraveghere din domeniul naval

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2022

Ordinul 3.018/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2022

Ordinul 5.775/2021 privind menţinerea acreditării Academiei de Studii Economice din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022

Ordinul 5.823/2021 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022

Ordinul 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022

Ordinul 194/2021 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

publicat in M.Of. 13 din 05-ian-2022

Ordinul 1.947/2021 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea Laboratorului vamal central şi modalitatea de efectuare a analizelor

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2022

Ordinul 2.127/2021 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 ''Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice''

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2022

Ordinul 5.856/2021 privind aprobarea Procedurilor de înscriere a organizaţiilor furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, în Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară şi de recunoaştere a studiilor efectuate de elevii şcolarizaţi în cadrul acestor unităţi de învăţământ, precum şi pentru aprobarea unor formulare

publicat in M.Of. 14 din 05-ian-2022

Ordinul 140/2021 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale

publicat in M.Of. 16 din 06-ian-2022

Ordinul 2.384/2021 pentru completarea secţiunii 1 din Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007

publicat in M.Of. 18 din 06-ian-2022

Ordinul 3.809/2021 pentru acreditarea Muzeului Municipal Mediaş

publicat in M.Of. 17 din 06-ian-2022

Ordinul 5.776/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 20 din 06-ian-2022

Ordinul 5.795/2021 pentru stabilirea cadrului de implementare în învăţământul preuniversitar a programelor Erasmus+ şi Corpul European de Solidaritate

publicat in M.Of. 15 din 06-ian-2022

Ordinul 1/2022 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

publicat in M.Of. 25 din 07-ian-2022

Ordinul 30/2022 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

publicat in M.Of. 25 din 07-ian-2022

Ordinul 370/2021 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din România

publicat in M.Of. 21 din 07-ian-2022

Ordinul 2.383/2021 privind aprobarea Planului de acţiune pentru conservarea la nivel naţional a populaţiei de castor eurasiatic (Castor fiber)

publicat in M.Of. 22 bis din 07-ian-2022

Ordinul 31/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 26 din 09-ian-2022

Ordinul 35/2022 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 26 din 09-ian-2022

Ordinul 10/2022 pentru aprobarea unor proceduri de colectare a creanţelor bugetare reprezentând TVA datorată de contribuabilii care aplică regimurile speciale prevăzute de art. 314, 315 şi 315^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2022

Ordinul 10/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 1 ''Iniţiativa Locuri de muncă pentru tineri'', obiectivul specific 1.1 ''Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile'' şi obiectivul specific 1.2 ''Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile'', aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.200/2020

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022

Ordinul 12/2022 privind stabilirea produselor cu risc fiscal ridicat, comercializate în relaţia B2B

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2022

Ordinul 141/2021 privind aprobarea Regulamentului de programare şi funcţionare a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022

Ordinul 1.592/2021 pentru modificarea şi completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2022

Ordinul 5.825/2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2022

Ordinul 5.957/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''1 Decembrie 1918'' din Alba Iulia în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2022

Ordinul 5.958/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Aurel Vlaicu'' din Arad în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2022

Ordinul 5.959/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Grigore T. Popa'' din Iaşi în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2022

Ordinul 4/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2022

Ordinul 54/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2022

Ordinul 58/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2022

Ordinul 142/2021 pentru aprobarea Procedurii de rezolvare a reclamaţiilor/sesizărilor/divergenţelor privind măsurarea cantităţilor de gaze naturale

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2022

Ordinul 722/2021 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de disciplină a Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

publicat in M.Of. 30 din 11-ian-2022

Ordinul 2/2022 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 158/2017

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2022

Ordinul M.3/2022 pentru completarea alin. (1) al art. 5 din Normele privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea ocupării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.59/2015

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2022

Ordinul 5.609/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2022

Ordinul 26/2022 pentru aprobarea Metodologiei de completare şi transmitere a informaţiilor privind implementarea principiilor aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi a normelor/standardelor de conduită a funcţionarilor publici, precum şi a procedurilor administrativ-disciplinare aplicabile funcţionarilor publici în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2022

Ordinul 74/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2022

Ordinul 347/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor, de înregistrare şi raportare a preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, pentru specia porcine

publicat in M.Of. 37 din 13-ian-2022

Ordinul 5.824/2021 pentru aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 38 din 13-ian-2022

Ordinul 6.031/2021 pentru aprobarea Procedurii privind elaborarea avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale şi a terenului folosit de instituţiile şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în primii 3 ani calendaristici de la întreruperea activităţii educaţionale, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia

publicat in M.Of. 37 din 13-ian-2022

Ordinul 2/2022 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2022

Ordinul 3/2022 pentru aprobarea unei licenţe de concesionare pentru exploatare

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Ordinul 17/2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2022

Ordinul 29/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Ordinul 82/2022 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Ordinul 85/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Ordinul 86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, şi pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 46 din 14-ian-2022

Ordinul 3.030/2022 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Ordinul 6/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dioşti Nord din judeţul Olt, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2022

Ordinul 8/2022 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 50 din 17-ian-2022

Ordinul 8/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 Potoceni din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2022

Ordinul 9/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 9 Gulianca din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2022

Ordinul 25/C/2022 privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.813/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

publicat in M.Of. 48 din 17-ian-2022

Ordinul 83/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 50 din 17-ian-2022

Ordinul 3.026/2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597/2021

publicat in M.Of. 51 bis din 17-ian-2022

Ordinul 3.846/2021 privind acordarea burselor ''Eugen Ionescu'' în anul universitar 2021-2022

publicat in M.Of. 50 din 17-ian-2022

Ordinul 5.902/2021 privind acordarea burselor ''Eugen Ionescu'' în anul universitar 2021-2022

publicat in M.Of. 50 din 17-ian-2022

Ordinul 5.945/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii de Medicină şi Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie ''George Emil Palade'' din Târgu Mureş în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Ordinul 5.946/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Nicolae Titulescu'' din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Ordinul 5.947/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Ordinul 5.948/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Babeş-Bolyai'' din Cluj-Napoca în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Ordinul 5.949/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Ordinul 5.950/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Vasile Alecsandri'' din Bacău în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Ordinul 5.951/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii Naţionale de Apărare ''Carol I'' din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Ordinul 5.952/2021 privind menţinerea acreditării Academiei Tehnice Militare ''Ferdinand I'' din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Ordinul 5.953/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Iuliu Haţieganu'' din Cluj-Napoca în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Ordinul 5.954/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Carol Davila'' din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Ordinul 5.955/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Titu Maiorescu'' din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Ordinul 5.956/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii Tehnice ''Gheorghe Asachi'' din Iaşi în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 49 din 17-ian-2022

Ordinul 5.978/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Ovidius'' din Constanţa în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2022

Ordinul 5.979/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii din Oradea în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2022

Ordinul 5.980/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Transilvania'' din Braşov în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2022

Ordinul 5.981/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Politehnica'' Timişoara în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2022

Ordinul 5.982/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii ''Valahia'' din Târgovişte în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 47 din 17-ian-2022

Ordinul 7/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 20 Cuza Vodă din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022

Ordinul 10/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP3 SPP4 M1 Căpăţăneşti din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022

Ordinul 30/2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Concurenţei

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2022

Ordinul 110/2022 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022

Ordinul 111/2022 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022

Ordinul 212/2021 pentru aprobarea modelului certificatului de funcţionare anti-doping, a modelului privind atestatul de instruire anti-doping şi a modelului privind cererea de autorizare pentru eliberarea certificatului de funcţionare anti-doping

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2022

Ordinul 887/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022

Ordinul 5.983/2021 privind menţinerea acreditării Academiei Române în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2022

Ordinul 5.984/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii de Arhitectură şi Urbanism ''Ion Mincu'' din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 52 din 18-ian-2022