Rasfoire documente

Contract din 2021 de prestări servicii (pentru operatori economici - persoane juridice în spaţiile amenajate în interiorul locului de deţinere)

publicat in M.Of. 30 bis din 11-ian-2022

Contract din 2022 DE RACORDARE la sistemul de transport al gazelor naturale nr. ......../......../........

publicat in M.Of. 187 din 25-feb-2022

Contract din 2022 de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale - model -

publicat in M.Of. 196 din 28-feb-2022

Contract din 2022 pentru furnizarea bunurilor achiziţionate prin licitaţii publice organizate la nivel naţional către unităţi de specialitate pentru implementarea unor activităţi din cadrul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică

publicat in M.Of. 320 bis din 01-apr-2022

Contract din 2022 pentru furnizarea către autorităţile administraţiei publice locale a laptelui praf, formulă pentru sugari, care se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală, copiilor cu vârstă cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern

publicat in M.Of. 320 bis din 01-apr-2022

Contract din 2022 pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, derulate de către unităţi sanitare publice din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau unităţi sanitare private, altele decât cabinetele de asistenţă medicală primară

publicat in M.Of. 320 bis din 01-apr-2022

Contract din 2022 pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, derulate de către cabinetele medicale de asistenţă medicală primară, pentru medicii de familie din sistemul de supraveghere tip santinelă a gripei

publicat in M.Of. 320 bis din 01-apr-2022

Contract din 2022 DE PARTICIPARE la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de participare la operaţiunile de plasare a titlurilor de stat şi de administrare a pasivelor guvernamentale şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de titluri de stat

publicat in M.Of. 397 din 26-apr-2022

Contract din 2022 de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate curative în anii 2022-2023

publicat in M.Of. 318 bis din 31-mar-2022

Contract din 2022 DE FURNIZARE de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice în cadrul unor programe naţionale de sănătate curative în anii 2022-2023

publicat in M.Of. 318 bis din 31-mar-2022

Contract din 2022 pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu pentru bolnavii incluşi în Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică în anii 2022-2023

publicat in M.Of. 318 bis din 31-mar-2022

Contract din 2022 DE FURNIZARE de servicii radioterapie în cadrul Subprogramului de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi în anii 2022-2023

publicat in M.Of. 318 bis din 31-mar-2022

Contract din 2022 pentru finanţarea de furnizare de servicii medicale spitaliceşti din cadrul programelor naţionale de sănătate curative în anii 2022-2023

publicat in M.Of. 318 bis din 31-mar-2022

Contract din 2022 încheiat între unităţile sanitare publice şi casele de asigurări de sănătate pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006 - Model -

publicat in M.Of. 532 din 31-mai-2022

Contract din 2022 încheiat între unităţile sanitare publice şi casele de asigurări de sănătate pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006 - Model -

publicat in M.Of. 532 din 31-mai-2022

Contract din 2022 de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum şi a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate publică

publicat in M.Of. 320 bis din 01-apr-2022

Contract din 2022 de participare la sistemul de plăţi TARGET-România

publicat in M.Of. 808 bis din 17-aug-2022