Rasfoire documente

Procedura din 2020 de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 13 din 07-ian-2021

Procedura din 2020 de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 13 din 07-ian-2021

Procedura din 2021 de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

publicat in M.Of. 22 din 08-ian-2021

Procedura din 2021 privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii

publicat in M.Of. 34 din 12-ian-2021

Procedura din 2020 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, emisă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii ''IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE''

publicat in M.Of. 47 din 15-ian-2021

Procedura din 2021 privind acordarea titlului de ''Cetăţean de onoare al Judeţului/Municipiului/Oraşului/Comunei'', respectiv a ''Certificatului de Fiu/Fiică al/a Judeţului/Municipiului/Oraşului/Comunei ...''

publicat in M.Of. 76 din 25-ian-2021

Procedura din 2021 privind finalizarea dosarelor de candidat şi efectuarea selecţiei candidaţilor care nu provin din rândul absolvenţilor de colegii naţionale militare, la programele de formare iniţială a ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate prevăzute în Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale pentru anul universitar/şcolar/de instruire 2021-2022, pe locurile alocate acestui minister

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Procedura din 2021 de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, privind măsurile de sprijin acordate copiilor, precum şi soţului/soţiei poliţistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

publicat in M.Of. 143 din 11-feb-2021

Procedura din 2021 privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România prin vot la distanţă în data de 17 aprilie 2021

publicat in M.Of. 257 din 15-mar-2021

Procedura din 2021 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum

publicat in M.Of. 259 din 16-mar-2021

Procedura din 2021 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri şi clienţi casnici

publicat in M.Of. 260 din 16-mar-2021

Procedura din 2021 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

publicat in M.Of. 266 din 17-mar-2021

Procedura din 2021 de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 319 din 30-mar-2021

Procedura din 2021 de autorizare de către Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a instituţiilor sau organizaţiilor a căror activitate principală o reprezintă educaţia sau oferirea de asistenţă pentru persoanele cu handicap pentru a primi articole scutite de taxa pe valoarea adăugată la import

publicat in M.Of. 355 din 07-apr-2021

Procedura din 2021 privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii

publicat in M.Of. 412 din 20-apr-2021

Procedura din 2021 privind abilitarea şi supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii

publicat in M.Of. 412 din 20-apr-2021

Procedura din 2005 de lucru şi mecanismul decizional aplicabile în domeniul afacerilor europene - Republicare

publicat in M.Of. 513 din 18-mai-2021

Procedura din 2005 de lucru şi mecanismul decizional aplicabile în domeniul afacerilor europene

publicat in M.Of. 417 din 21-apr-2021

Procedura din 2021 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform Deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, emisă în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

publicat in M.Of. 589 din 11-iun-2021

Procedura din 2021 de organizare la distanţă a Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Procedura din 2021 pentru organizarea şi desfăşurarea şedinţei de alegeri a convenţiilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România în contextul pandemiei generate de COVID-19

publicat in M.Of. 631 din 28-iun-2021

Procedura din 2021 de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament, unei instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea

publicat in M.Of. 675 din 08-iul-2021

Procedura din 2021 de interzicere a utilizării sau punerii în funcţiune a unui amplasament, unei instalaţii ori zone de depozitare sau a oricărei părţi din acestea

publicat in M.Of. 675 din 08-iul-2021

Procedura din 2021 de eliberare, verificare, acceptare şi revocare a certificatului digital al UE privind COVID

publicat in M.Of. 684 din 09-iul-2021

Procedura din 2021 de eliberare, verificare, acceptare şi revocare a certificatului digital al UE privind COVID

publicat in M.Of. 684 din 09-iul-2021

Procedura din 2021 de eliberare, verificare, acceptare şi revocare a certificatului digital al UE privind COVID

publicat in M.Of. 684 din 09-iul-2021

Procedura din 2021 de eliberare, verificare, acceptare şi revocare a certificatului digital al UE privind COVID

publicat in M.Of. 684 din 09-iul-2021

Procedura din 2021 efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfăşurare a evaluării şi de încadrare a cadrelor militare şi poliţiştilor din cadrul altor instituţii publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale statului în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 700 din 15-iul-2021

Procedura din 2021 de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 594 bis din 14-iun-2021

Procedura din 2021 de acordare a autorizării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a păsărilor de curte destinate producţiei de carne şi/sau a puicuţelor pentru producţia de ouă, crescute prin metode neecologice

publicat in M.Of. 724 din 23-iul-2021

Procedura din 2021 de acordare a autorizării privind introducerea în unitatea de animale ecologice a puicuţelor crescute prin metode neecologice, pentru producţia de ouă, cu vârsta de cel mult 18 săptămâni

publicat in M.Of. 724 din 23-iul-2021

Procedura din 2021 de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic şi consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziţionate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată şi care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziţiei

publicat in M.Of. 763 din 05-aug-2021

Procedura din 2021 de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

publicat in M.Of. 764 din 05-aug-2021

Procedura din 2021 de implementare şi de administrare a grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit

publicat in M.Of. 766 din 06-aug-2021

Procedura din 2021 de reglementare a activităţii de control intern în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 765 din 06-aug-2021

Procedura din 2021 de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative ''produs montan'' şi de realizare a controlului în vederea verificării respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

publicat in M.Of. 789 din 17-aug-2021

Procedura din 2021 de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 17 din 07-ian-2021

Procedura din 2021 de înscriere în Registrul experţilor psihologi

publicat in M.Of. 838 din 02-sep-2021

Procedura din 2021 privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici

publicat in M.Of. 667 bis din 06-iul-2021

Procedura din 2021 de înregistrare în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile sau efectuează vânzări de bunuri la distanţă, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314, art. 315 şi art. 315^2 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare

publicat in M.Of. 853 din 07-sep-2021