Rasfoire documente

Metodologie din 2020 şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

publicat in M.Of. 7 din 05-ian-2021

Metodologie din 2020 şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

publicat in M.Of. 7 din 05-ian-2021

Metodologie din 2021 privind organizarea şi funcţionarea SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020

publicat in M.Of. 97 din 29-ian-2021

Metodologie din 2021 privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii

publicat in M.Of. 159 din 16-feb-2021

Metodologie din 2021 de organizare şi desfăşurare a perioadei de practică din cadrul cursurilor de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi

publicat in M.Of. 225 din 05-mar-2021

Metodologie din 2021 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2021

publicat in M.Of. 233 din 08-mar-2021

Metodologie din 2021 de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană

publicat in M.Of. 242 din 10-mar-2021

Metodologie din 2021 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Metodologie din 2021 de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022

publicat in M.Of. 253 din 12-mar-2021

Metodologie din 2021 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2021

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Metodologie din 2021 de remediere a siturilor contaminate

publicat in M.Of. 300 din 25-mar-2021

Metodologie din 2021 de remediere a siturilor contaminate

publicat in M.Of. 300 din 25-mar-2021

Metodologie din 2021 pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor

publicat in M.Of. 367 din 09-apr-2021

Metodologie din 2021 de evaluare a studiilor universitare de doctorat

publicat in M.Of. 414 din 20-apr-2021

Metodologie din 2021 privind selecţia participanţilor la programele de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 477 din 07-mai-2021

Metodologie din 2021 de monitorizare specială a Institutului Teologic Creştin după Evanghelie ''Timotheus'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Metodologie din 2021 pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de bacalaureat 2021

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Metodologie din 2021 ŞI CRITERIILE PRIVIND ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT ÎN SESIUNEA 2021

publicat in M.Of. 473 bis din 06-mai-2021

Metodologie din 2021 de acordare a feedbackului privind activitatea de învăţare, predare şi evaluare în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 579 din 08-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 privind supravegherea şi controlul cluburilor sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de organizare şi derulare a activităţilor de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională a deţinuţilor, în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Metodologie din 2021 pentru Concursul local de proiecte de tineret

publicat in M.Of. 518 bis din 19-mai-2021

Metodologie din 2021 privind criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi

publicat in M.Of. 661 din 05-iul-2021

Metodologie din 2021 privind organizarea taberelor studenţeşti

publicat in M.Of. 655 bis din 02-iul-2021

Metodologie din 2021 de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 635 bis din 29-iun-2021

Metodologie din 2021 privind reglementarea activităţilor de scufundare în România

publicat in M.Of. 321 bis din 30-mar-2021

Metodologie din 2021 de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu

publicat in M.Of. 715 din 20-iul-2021

Metodologie din 2021 de punere în aplicare a prevederilor art. 223 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 762 din 05-aug-2021

Metodologie din 2021 de acordare a autorizărilor şi, respectiv, a derogării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) şi, respectiv, lit. f) din hotărâre

publicat in M.Of. 797 din 19-aug-2021

Metodologie din 2021 de solicitare şi de acordare de către Ministerul Apărării Naţionale a autorizărilor de survol prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) şi a avizelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi e) din hotărâre

publicat in M.Of. 797 din 19-aug-2021

Metodologie din 2021 pentru recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/centre de evaluare a competenţelor autorizate şi/sau alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Metodologie din 2021 pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi recunoaştere de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice a caracterului ştiinţific al lucrărilor elaborate de către persoane private de libertate prin decizie judecătorească definitivă

publicat in M.Of. 912 din 23-sep-2021

Metodologie din 2021 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 21 noiembrie 2021

publicat in M.Of. 977 din 13-oct-2021

Metodologie din 2021 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 1047 din 02-noi-2021

Metodologie din 2021 pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea postului de ofiţer construcţii

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Metodologie din 2021 pentru desfăşurarea probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu pentru ocuparea postului de agent construcţii

publicat in M.Of. 1059 din 04-noi-2021

Metodologie din 2021 de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice

publicat in M.Of. 1061 din 05-noi-2021

Metodologie din 2021 de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice

publicat in M.Of. 1075 din 10-noi-2021

Metodologie din 2021 de expertizare psihiatrică a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, care pot suferi de o boală psihică

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021

Metodologie din 2021 de expertizare psihiatrică a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, a personalului de specialitate criminalistică şi a personalului care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, care pot suferi de o boală psihică

publicat in M.Of. 1130 din 26-noi-2021

Metodologie din 2021 de calcul al tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare

publicat in M.Of. 829 bis din 30-aug-2021

Metodologie din 2021 de delimitare a albiilor minore ale cursurilor de apă care aparţin domeniului public al statului

publicat in M.Of. 1175 din 13-dec-2021

Metodologie din 2021 de instruire iniţială în domeniul radiopatologiei şi al radioprotecţiei, al expunerii profesionale la radiaţii ionizante şi al răspunsului medical în situaţii de urgenţă radiologică

publicat in M.Of. 1180 din 14-dec-2021

Metodologie din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 771 bis din 10-aug-2021