Rasfoire documente

Metodologie din 2020 şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

publicat in M.Of. 7 din 05-ian-2021

Metodologie din 2020 şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

publicat in M.Of. 7 din 05-ian-2021

Metodologie din 2021 privind organizarea şi funcţionarea SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020

publicat in M.Of. 97 din 29-ian-2021

Metodologie din 2021 privind dezvoltarea curriculumului la decizia şcolii

publicat in M.Of. 159 din 16-feb-2021

Metodologie din 2021 de organizare şi desfăşurare a perioadei de practică din cadrul cursurilor de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi

publicat in M.Of. 225 din 05-mar-2021

Metodologie din 2021 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2021

publicat in M.Of. 233 din 08-mar-2021

Metodologie din 2021 de monitorizare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a sistemelor de încălzire şi/sau răcire urbană

publicat in M.Of. 242 din 10-mar-2021

Metodologie din 2021 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2021

publicat in M.Of. 244 din 10-mar-2021

Metodologie din 2021 de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022

publicat in M.Of. 253 din 12-mar-2021

Metodologie din 2021 de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2021

publicat in M.Of. 276 din 19-mar-2021

Metodologie din 2021 de remediere a siturilor contaminate

publicat in M.Of. 300 din 25-mar-2021

Metodologie din 2021 de remediere a siturilor contaminate

publicat in M.Of. 300 din 25-mar-2021

Metodologie din 2021 pentru aplicarea mecanismului de alertă privind interzicerea de către instanţele judecătoreşti a dreptului unui cadru didactic de a desfăşura activităţi legate de educarea şi îngrijirea minorilor

publicat in M.Of. 367 din 09-apr-2021

Metodologie din 2021 de evaluare a studiilor universitare de doctorat

publicat in M.Of. 414 din 20-apr-2021

Metodologie din 2021 privind selecţia participanţilor la programele de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 477 din 07-mai-2021

Metodologie din 2021 de monitorizare specială a Institutului Teologic Creştin după Evanghelie ''Timotheus'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Metodologie din 2021 pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de bacalaureat 2021

publicat in M.Of. 551 din 27-mai-2021

Metodologie din 2021 ŞI CRITERIILE PRIVIND ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT ÎN SESIUNEA 2021

publicat in M.Of. 473 bis din 06-mai-2021

Metodologie din 2021 de acordare a feedbackului privind activitatea de învăţare, predare şi evaluare în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 579 din 08-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 privind supravegherea şi controlul cluburilor sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor

publicat in M.Of. 587 din 11-iun-2021

Metodologie din 2021 de organizare şi derulare a activităţilor de informare şi consiliere profesională, de mediere a muncii şi formare profesională a deţinuţilor, în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 611 din 18-iun-2021

Metodologie din 2021 pentru Concursul local de proiecte de tineret

publicat in M.Of. 518 bis din 19-mai-2021

Metodologie din 2021 privind criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi

publicat in M.Of. 661 din 05-iul-2021

Metodologie din 2021 privind organizarea taberelor studenţeşti

publicat in M.Of. 655 bis din 02-iul-2021

Metodologie din 2021 de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

publicat in M.Of. 635 bis din 29-iun-2021

Metodologie din 2021 privind reglementarea activităţilor de scufundare în România

publicat in M.Of. 321 bis din 30-mar-2021

Metodologie din 2021 de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu

publicat in M.Of. 715 din 20-iul-2021

Metodologie din 2021 de punere în aplicare a prevederilor art. 223 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 762 din 05-aug-2021

Metodologie din 2021 de acordare a autorizărilor şi, respectiv, a derogării prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) şi, respectiv, lit. f) din hotărâre

publicat in M.Of. 797 din 19-aug-2021

Metodologie din 2021 de solicitare şi de acordare de către Ministerul Apărării Naţionale a autorizărilor de survol prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), art. 6 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) şi a avizelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi e) din hotărâre

publicat in M.Of. 797 din 19-aug-2021

Metodologie din 2021 pentru recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/centre de evaluare a competenţelor autorizate şi/sau alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii şi Republica Moldova

publicat in M.Of. 820 din 26-aug-2021

Metodologie din 2021 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 771 bis din 10-aug-2021

Metodologie din 2021 pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport

publicat in M.Of. 581 din 09-iun-2021

Metodologie din 2021 de evaluare şi recunoaştere de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice a caracterului ştiinţific al lucrărilor elaborate de către persoane private de libertate prin decizie judecătorească definitivă

publicat in M.Of. 912 din 23-sep-2021