Rasfoire documente

Hotarirea 1/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Dimian Leonard

publicat in M.Of. 12 din 06-ian-2021

Hotarirea 2/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor

publicat in M.Of. 12 din 06-ian-2021

Hotarire din 2020 în Cauza Michnea împotriva României

publicat in M.Of. 24 din 11-ian-2021

Hotarirea 17/2020 pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2021

Hotarirea 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 36 din 12-ian-2021

Hotarire din 2020 în Cauza Dimitrie Dan Popescu şi alţii împotriva României

publicat in M.Of. 40 din 13-ian-2021

Hotarire din 2020 în Cauza Giurgi împotriva României

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2021

Hotarirea 5/2021 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2021

Hotarirea 28/2020 pentru modificarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/2009

publicat in M.Of. 51 din 18-ian-2021

Hotarirea 12/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România

publicat in M.Of. 69 din 21-ian-2021

Hotarirea 11/2021 pentru modificarea art. 9 lit. a) şi k) din Hotărârea Guvernului nr. 844/2018 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ''Monitorul Oficial''

publicat in M.Of. 68 din 21-ian-2021

Hotarirea 80/2021 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681/2019

publicat in M.Of. 72 din 22-ian-2021

Hotarirea 5/2020 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România şi ale filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 77 din 25-ian-2021

Hotarirea 13/2021 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2021

publicat in M.Of. 76 din 25-ian-2021

Hotarirea 1/2021 privind bugetul Senatului României pe anul 2021

publicat in M.Of. 80 din 25-ian-2021

Hotarirea 7/2021 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extindere şi modernizare Baza Sportivă nr. 1'' de la Universitatea Politehnica din Timişoara

publicat in M.Of. 82 din 26-ian-2021

Hotarirea 2/2020 pentru modificarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie, aprobate prin Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2019

publicat in M.Of. 82 din 26-ian-2021

Hotarirea 3/2020 pentru modificarea Normelor privind supervizarea profesională în psihologie, aprobate prin Hotărârea Consiliului Colegiului Psihologilor din România nr. 4/2019

publicat in M.Of. 82 din 26-ian-2021

Hotarirea 9/2021 privind transmiterea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unei părţi, în suprafaţă totală de 14.788 mp, dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile cu drumurile existente'', tronsonul 2

publicat in M.Of. 83 din 26-ian-2021

Hotarirea 7/2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană, aprobate prin Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 21/2020

publicat in M.Of. 86 din 27-ian-2021

Hotarirea 10/2021 privind transmiterea unor bunuri mobile, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea unor unităţi subordonate Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Afacerilor Externe - Agenţia de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare

publicat in M.Of. 87 din 27-ian-2021

Hotarirea 6/2021 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 septembrie 2020 şi la Paris la 16 octombrie 2020 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

publicat in M.Of. 88 din 27-ian-2021

Hotarirea 8/2021 privind scoaterea din inventarul centralizat a unor bunuri ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, actualizarea datelor de identificare, a valorii de inventar şi comasarea numerelor MFP 38533, 38535, 120944, 120945, 145446 la poziţia cu numărul MFP 38535, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară, precum şi înscrierea unor bunuri aflate în administrarea Centrului de Cercetări Biologice din Jibou, instituţie aflată în subordinea Ministerului Educaţiei, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

publicat in M.Of. 93 din 28-ian-2021

Hotarirea 13/2021 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 297/2020 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2020-2021, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2020-2021

publicat in M.Of. 92 din 28-ian-2021

Hotarirea 15/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către doamna Ionescu Tudoriţa

publicat in M.Of. 94 din 28-ian-2021

Hotarirea 16/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

publicat in M.Of. 94 din 28-ian-2021

Hotarirea 4/2021 privind stabilirea datei Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România în ziua de 17 aprilie 2021, prin vot la distanţă

publicat in M.Of. 102 din 29-ian-2021

Hotarirea 5/2021 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată prin vot la distanţă în data de 17 aprilie 2021

publicat in M.Of. 102 din 29-ian-2021

Hotarirea 6/2021 privind validarea unui mandat de deputat

publicat in M.Of. 108 din 01-feb-2021

Hotarirea 1/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 107 din 01-feb-2021

Hotarirea 2/2021 privind vacantarea funcţiei de secretar general şi de secretar general adjunct ai Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 108 din 01-feb-2021

Hotarirea 3/2021 privind numirea secretarului general şi a secretarilor generali adjuncţi ai Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 108 din 01-feb-2021

Hotarirea 4/2021 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 108 din 01-feb-2021

Hotarirea 5/2021 privind vacantarea locului de deputat al domnului Constantin-Neculai Pătrăuceanu

publicat in M.Of. 108 din 01-feb-2021

Hotarirea 2/2021 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 109 din 01-feb-2021

Hotarire din 2020 în Cauza Kovesi împotriva României

publicat in M.Of. 112 din 02-feb-2021

Hotarirea 3/2021 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 113 din 02-feb-2021

Hotarirea 7/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 116 din 03-feb-2021

Hotarirea 8/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 116 din 03-feb-2021

Hotarirea 9/2021 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 116 din 03-feb-2021

Hotarirea 10/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 116 din 03-feb-2021

Hotarirea 17/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2018

publicat in M.Of. 117 din 03-feb-2021

Hotarirea 23/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Timiş de către doamna Popa Elena

publicat in M.Of. 117 din 03-feb-2021

Hotarirea 24/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Dumitraşcu Liviu

publicat in M.Of. 117 din 03-feb-2021

Hotarirea 25/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către doamna Paraschivescu Emilia

publicat in M.Of. 117 din 03-feb-2021

Hotarirea 26/2021 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Cluj de către domnul Abrudean Mircea

publicat in M.Of. 117 din 03-feb-2021

Hotarirea 27/2021 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru sprijinirea familiilor victimelor incendiului produs la Institutul Naţional de Boli Infecţioase ''Prof. Dr. Matei Balş''

publicat in M.Of. 120 din 04-feb-2021

Hotarirea 28/2021 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Croaţia

publicat in M.Of. 120 din 04-feb-2021

Hotarirea 1/2021 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2021

publicat in M.Of. 124 din 05-feb-2021

Hotarirea 2/2021 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021

publicat in M.Of. 124 din 05-feb-2021

Hotarirea 68/2020 privind aprobarea Registrului Naţional al Asistenţilor Sociali din România

publicat in M.Of. 124 din 05-feb-2021

Hotarirea 19/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2020

publicat in M.Of. 123 din 05-feb-2021

Hotarirea 3/2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2021 şi pentru modificarea anexei nr. 8 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017

publicat in M.Of. 128 din 08-feb-2021

Hotarirea 20/2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Hotarirea 30/2021 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 129 din 08-feb-2021

Hotarirea 4/2021 privind numirea vicepreşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 130 din 08-feb-2021

Hotarirea 32/2021 privind organizarea Programului de diplomaţie publică şi culturală dedicat aniversării, în anul 2021, a 140 de ani de relaţii diplomatice între România şi Regatul Spaniei

publicat in M.Of. 131 din 09-feb-2021

Hotarirea 29/2021 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 3 noiembrie 2020 şi la 26 noiembrie 2020 şi la Bruxelles la 20 noiembrie 2020, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Hotarirea 5/2021 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 134 din 09-feb-2021

Hotarirea 3/2021 pentru completarea Metodologiei de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobată prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 32/2009

publicat in M.Of. 135 din 10-feb-2021

Hotarirea 11/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O strategie pentru hidrogen: pentru o Europă neutră climatic COM (2020) 301

publicat in M.Of. 139 din 10-feb-2021

Hotarirea 12/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 139 din 10-feb-2021

Hotarirea 13/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 139 din 10-feb-2021

Hotarirea 34/2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

publicat in M.Of. 139 din 10-feb-2021

Hotarirea 14/2021 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2021

publicat in M.Of. 139 din 10-feb-2021

Hotarirea 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 140 din 11-feb-2021

Hotarirea 18/2021 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora

publicat in M.Of. 151 din 15-feb-2021

Hotarirea 21/2021 privind aprobarea stemei comunei Bătarci, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 151 din 15-feb-2021

Hotarirea 137/2021 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a procurorilor în funcţii de execuţie, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681/2019

publicat in M.Of. 153 din 15-feb-2021

Hotarirea 7/2021 pentru respingerea Raportului anual de activitate al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi pe anul 2019

publicat in M.Of. 155 din 16-feb-2021

Hotarirea 41/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

publicat in M.Of. 159 din 16-feb-2021

Hotarirea 13/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 93/2020 pentru aprobarea taxelor de acreditare şi reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a taxelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 159 din 16-feb-2021

Hotarirea 38/2021 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin introducerea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public

publicat in M.Of. 161 din 17-feb-2021

Hotarirea 39/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023

publicat in M.Of. 161 din 17-feb-2021

Hotarirea 1/2021 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2006 pentru înfiinţarea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2021

Hotarirea 16/2021 privind validarea unui mandat de deputat

publicat in M.Of. 162 din 17-feb-2021

Hotarirea 6/2021 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Hotarirea 8/2021 privind revocarea din funcţie a preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Hotarirea 17/2021 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Hotarirea 18/2021 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Hotarirea 19/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Agenda pentru competenţe în Europa în vederea obţinerii unei competitivităţi durabile, a echităţii sociale şi a rezilienţei - COM (2020) 274

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Hotarirea 20/2021 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor referitoare la Strategia UE privind uniunea securităţii - COM (2020) 605

publicat in M.Of. 163 din 17-feb-2021

Hotarirea 15/2021 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

publicat in M.Of. 164 din 17-feb-2021

Hotarirea 16/2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

publicat in M.Of. 164 din 17-feb-2021

Hotarirea 4/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Grupului mixt de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 5/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 6/2021 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 2/2021 pentru instituirea unor măsuri privind Comisia parlamentară a revoluţionarilor din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 8/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 9/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 10/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 12/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 13/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 36/2021 privind aprobarea Protocolului Sesiunii a XXXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Gyula la 3 septembrie 2020, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

publicat in M.Of. 172 din 19-feb-2021

Hotarirea 40/2021 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru implementarea Pactului civil în domeniul politicii de securitate şi apărare comună a Uniunii Europene

publicat in M.Of. 173 din 19-feb-2021

Hotarirea 42/2021 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 173 din 19-feb-2021

Hotarirea 3/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

publicat in M.Of. 165 din 18-feb-2021

Hotarirea 50/2021 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006

publicat in M.Of. 179 din 22-feb-2021

Hotarirea 2/2021 privind măsurile adoptate la rata de incidenţă cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului Bucureşti de 2,52/1.000 de locuitori, la data de 22.01.2021

publicat in M.Of. 0 din 22-ian-2021

Hotarirea 2/2021 privind propunerea suspendării activităţilor care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ şi continuarea activităţilor didactice în sistem on-line, aprobarea listei ţărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19, aprobarea modificării componenţei Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României şi aprobarea majorării cantităţilor stocurilor de urgenţă medicală cu produse, materiale şi echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populaţiei împotriva virusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 0 din 08-ian-2021