Rasfoire documente

Procedura din 2019 privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final

publicat in M.Of. 17 din 13-ian-2020

Procedura din 2020 îndreptării erorilor materiale din culpa operatorului/agentului conţinute în avizele de înscriere

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori şi agenţii împuterniciţi ai operatorilor

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 eliberării copiilor şi/sau copierii informaţiilor conţinute în înscrierile efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeţei publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta şi de a tipări în mod liber informaţiile disponibile în interfaţa publică

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 de selecţie a beneficiarilor şi modalităţile de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021''

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Procedura din 2020 de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi modalitatea de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020

Procedura din 2020 privind transferul membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial

publicat in M.Of. 164 din 28-feb-2020

Procedura din 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Procedura din 2020 DE NOTIFICARE a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 239 din 24-mar-2020

Procedura din 2019 DE NOTIFICARE a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 239 din 24-mar-2020

Procedura din 2020 de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplină care funcţionează în cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului şi al ocoalelor silvice de regim

publicat in M.Of. 304 din 10-apr-2020

Procedura din 2020 de emitere a avizului pentru efectuarea zborurilor care intră sub incidenţa art. 10 alin. (1) din Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Procedura din 2020 privind modalitatea de transmitere către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a informaţiilor tehnico-operaţionale de interes pentru Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă ''RO-ALERT''

publicat in M.Of. 310 din 14-apr-2020

Procedura din 2020 de analiză şi marcare a metalelor preţioase

publicat in M.Of. 357 din 05-mai-2020

Procedura din 2020 de mediere şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare

publicat in M.Of. 360 din 06-mai-2020

Procedura din 2020 pentru circulaţia trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfăşoară activităţi de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România şi alte state membre ale Uniunii Europene, pe perioada stării de urgenţă cauzate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 367 din 07-mai-2020

Procedura din 2020 de comercializare a benzinei şi motorinei pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 324 din 21-apr-2020

Procedura din 2020 de aplicare a cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 436 din 25-mai-2020

Procedura din 2020 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Procedura din 2020 privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020

publicat in M.Of. 476 din 04-iun-2020

Procedura din 2020 de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

publicat in M.Of. 495 din 11-iun-2020

Procedura din 2020 privind finalizarea dosarelor de candidat şi executarea selecţiei candidaţilor care nu provin din rândul absolvenţilor de colegii naţionale militare, la programele de studii universitare militare de licenţă pentru formarea ofiţerilor în activitate, respectiv la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate, în anul de învăţământ 2020-2021, în instituţiile/unităţile de învăţământ militar din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 518 din 17-iun-2020

Procedura din 2020 de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 484 din 09-iun-2020

Procedura din 2020 pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

publicat in M.Of. 669 din 28-iul-2020

Procedura din 2020 privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare

publicat in M.Of. 709 din 07-aug-2020

Procedura din 2020 CADRU de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 793 din 31-aug-2020

Procedura din 2020 privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale

publicat in M.Of. 799 din 01-sep-2020

Procedura din 2020 privind recunoaşterea calificărilor profesionale ale cetăţenilor statului român, cetăţenilor unui stat membru al Uniunii Europene (U.E.), al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, respectiv cetăţenilor statelor terţe titulari ai Cărţii Albastre a U.E., eliberată în România sau de un alt stat membru al U.E., în vederea exercitării profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în România

publicat in M.Of. 811 din 03-sep-2020

Procedura din 2020 OPERAŢIONALĂ privind efectuarea controlului pe teren centru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 ''Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon'' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 788 bis din 28-aug-2020

Procedura din 2020 de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, documentele justificative, precum şi modelul acestora

publicat in M.Of. 836 din 11-sep-2020

Procedura din 2020 de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020

Procedura din 2020 privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei

publicat in M.Of. 575 din 01-iul-2020

Procedura din 2020 de verificare şi evaluare a proiectelor care pot fi finanţate în baza schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

publicat in M.Of. 911 din 07-oct-2020

Procedura din 2018 de mediere pentru litigiile dintre părţi

publicat in M.Of. 625 bis din 16-iul-2020

Procedura din 2020 de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare a persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale

publicat in M.Of. 1012 din 30-oct-2020

Procedura din 2020 privind obligaţia instituţiilor de credit, instituţiilor de plată şi instituţiilor emitente de monedă electronică de a furniza informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 1015 din 02-noi-2020

Procedura din 2020 de înrolare a instituţiilor raportoare în sistemul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice în vederea transmiterii datelor şi informaţiilor conform art. 61 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 1015 din 02-noi-2020

Procedura din 2020 privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal

publicat in M.Of. 1030 din 04-noi-2020

Procedura din 2020 de selecţie a organizaţiilor profesionale din sectorul agricol şi agroalimentar în grupurile de dialog civil naţionale

publicat in M.Of. 1026 din 04-noi-2020

Procedura din 2020 privind soluţionarea reclamaţiilor părţilor interesate în sectorul energiei

publicat in M.Of. 1033 din 05-noi-2020

Procedura din 2020 privind preluarea în proprietate a bunurilor din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 1037 din 06-noi-2020

Procedura din 2020 DE AUTORIZARE A UNITĂŢILOR PROTEJATE

publicat in M.Of. 1048 din 09-noi-2020

Procedura din 2020 de emitere a avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru documentaţiile tehnice, documentaţiile tehnico-economice şi documentaţiile de urbanism ale terţilor, pentru obiectivele situate în zona infrastructurii de transport rutiere de interes naţional, feroviare şi de metrou

publicat in M.Of. 1063 din 11-noi-2020

Procedura din 2020 de monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

publicat in M.Of. 1098 din 18-noi-2020

Procedura din 2020 de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central

publicat in M.Of. 1104 din 19-noi-2020

Procedura din 2020 de colaborare între agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială şi inspectoratele teritoriale de muncă în vederea verificării zilierilor pentru care se acordă măsura de sprijin prevăzută la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 1133 din 25-noi-2020

Procedura din 2020 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

publicat in M.Of. 200 din 12-mar-2020

Procedura din 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, conform cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

publicat in M.Of. 1214 din 11-dec-2020

Procedura din 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

publicat in M.Of. 635 din 20-iul-2020

Procedura din 2020 pentru determinarea şi utilizarea profilului rezidual de consum

publicat in M.Of. 1304 din 29-dec-2020

Procedura din 2020 pentru determinarea valorilor măsurate pe interval de decontare ale consumului propriu tehnologic în reţelele electrice de distribuţie

publicat in M.Of. 1304 din 29-dec-2020

Procedura din 2020 de implementare a măsurii ''Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

publicat in M.Of. 902 bis din 05-oct-2020

Procedura din 2020 privind restituirea unor sume reprezentând venituri ale Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care, după caz, nu există obligaţia de declarare

publicat in M.Of. 1322 din 31-dec-2020

Procedura din 2020 de înregistrare online pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

publicat in M.Of. 1323 din 31-dec-2020

Procedura din 2020 de înscriere/radiere a menţiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ţinut de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

publicat in M.Of. 1323 din 31-dec-2020

Procedura din 2020 de implementare a măsurii ''Granturi pentru investiţii acordate IMM-urilor'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 1163 bis din 02-dec-2020

Procedura din 2020 ŞI CRITERII de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi criteriile şi normele de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 1063 din 11-noi-2020

Procedura din 2020 privind confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale

publicat in M.Of. 1051 din 10-noi-2020

Procedura din 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 1226 bis din 14-dec-2020

Procedura din 2020 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum aparţinând utilizatorilor de tip clienţi finali noncasnici prin instalaţii de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri

publicat in M.Of. 1022 din 03-noi-2020

Procedura din 2020 de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 527 din 19-iun-2020

Procedura din 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 1208 din 10-dec-2020

Procedura din 2020 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum

publicat in M.Of. 330 din 23-apr-2020

Procedura din 2020 de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României

publicat in M.Of. 835 din 11-sep-2020

Procedura din 2005 de lucru şi mecanismul decizional aplicabile în domeniul afacerilor europene

publicat in M.Of. 990 din 27-oct-2020

Procedura din 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

publicat in M.Of. 744 din 17-aug-2020

Procedura din 2020 privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă

publicat in M.Of. 519 din 17-iun-2020

Procedura din 2020 de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030

publicat in M.Of. 532 bis din 22-iun-2020

Procedura din 2020 pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului

publicat in M.Of. 793 din 31-aug-2020

Procedura din 2020 de implementare a măsurii ''Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

publicat in M.Of. 965 bis din 20-oct-2020