Rasfoire documente

Procedura din 2019 privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final

publicat in M.Of. 17 din 13-ian-2020

Procedura din 2020 eliberării copiilor şi/sau copierii informaţiilor conţinute în înscrierile efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeţei publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta şi de a tipări în mod liber informaţiile disponibile în interfaţa publică

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori şi agenţii împuterniciţi ai operatorilor

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 îndreptării erorilor materiale din culpa operatorului/agentului conţinute în avizele de înscriere

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 de selecţie a beneficiarilor şi modalităţile de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni şi proiecte culturale în cadrul Programului cultural naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021''

publicat in M.Of. 107 din 12-feb-2020

Procedura din 2020 de redistribuire a funcţionarilor publici, precum şi modalitatea de desfăşurare a testării profesionale în vederea redistribuirii

publicat in M.Of. 112 din 13-feb-2020

Procedura din 2020 privind transferul membrilor Colegiului Medicilor din România de la un colegiu teritorial la alt colegiu teritorial

publicat in M.Of. 164 din 28-feb-2020

Procedura din 2020 de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

publicat in M.Of. 200 din 12-mar-2020

Procedura din 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 228 din 20-mar-2020

Procedura din 2019 DE NOTIFICARE a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 239 din 24-mar-2020

Procedura din 2020 DE NOTIFICARE a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 239 din 24-mar-2020

Procedura din 2020 de emitere a avizului pentru efectuarea zborurilor care intră sub incidenţa art. 10 alin. (1) din Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Procedura din 2020 de organizare şi funcţionare a consiliilor de disciplină care funcţionează în cadrul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului şi al ocoalelor silvice de regim

publicat in M.Of. 304 din 10-apr-2020

Procedura din 2020 privind modalitatea de transmitere către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a informaţiilor tehnico-operaţionale de interes pentru Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă ''RO-ALERT''

publicat in M.Of. 310 din 14-apr-2020

Procedura din 2020 de comercializare a benzinei şi motorinei pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 324 din 21-apr-2020

Procedura din 2020 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum

publicat in M.Of. 330 din 23-apr-2020

Procedura din 2020 de analiză şi marcare a metalelor preţioase

publicat in M.Of. 357 din 05-mai-2020

Procedura din 2020 de mediere şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare

publicat in M.Of. 360 din 06-mai-2020

Procedura din 2020 pentru circulaţia trenurilor de călători special comandate în vederea transportului de lucrători sezonieri, inclusiv al celor care desfăşoară activităţi de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România şi alte state membre ale Uniunii Europene, pe perioada stării de urgenţă cauzate de pandemia de COVID-19

publicat in M.Of. 367 din 07-mai-2020

Procedura din 2020 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

publicat in M.Of. 437 din 25-mai-2020

Procedura din 2020 de aplicare a cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 436 din 25-mai-2020

Procedura din 2020 privind organizarea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020

publicat in M.Of. 476 din 04-iun-2020