Rasfoire documente

Metodologie din 2019 privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate

publicat in M.Of. 8 din 08-ian-2020

Metodologie din 2020 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2020

publicat in M.Of. 139 din 21-feb-2020

Metodologie din 2020 DE SELECŢIE pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a personalului încadrat pe funcţii de execuţie specifice Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 203 din 13-mar-2020

Metodologie din 2020 privind criteriile de selecţie a personalului în vederea ocupării funcţiilor de specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, organizarea şi desfăşurarea selecţiei, precum şi condiţiile în care această categorie de personal îşi desfăşoară activitatea

publicat in M.Of. 254 din 27-mar-2020

Metodologie din 2020 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic

publicat in M.Of. 353 din 04-mai-2020

Metodologie din 2020 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare

publicat in M.Of. 360 din 06-mai-2020

Metodologie din 2020 de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021

publicat in M.Of. 140 din 21-feb-2020

Metodologie din 2020 de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice

publicat in M.Of. 408 din 18-mai-2020

Metodologie din 2020 pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020

publicat in M.Of. 450 din 28-mai-2020

Metodologie din 2020 de evaluare a riscurilor de corupţie de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

publicat in M.Of. 498 din 12-iun-2020

Metodologie din 2020 de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul administraţiei penitenciare şi unităţilor penitenciare

publicat in M.Of. 498 din 12-iun-2020

Metodologie din 2020 privind numirea ofiţerilor, după terminarea mandatului, într-o funcţie corespunzătoare gradului profesional dobândit

publicat in M.Of. 524 din 18-iun-2020

Metodologie din 2020 privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 332 din 23-apr-2020

Metodologie din 2020 privind condiţiile în care poliţiştii de penitenciare definitivi din sistemul administraţiei penitenciare pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute

publicat in M.Of. 563 din 29-iun-2020

Metodologie din 2020 de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 415 din 19-mai-2020

Metodologie din 2020 privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 636 din 20-iul-2020

Metodologie din 2020 privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene

publicat in M.Of. 645 din 22-iul-2020

Metodologie din 2020 de întocmire şi transmitere a Registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta

publicat in M.Of. 651 din 23-iul-2020

Metodologie din 2020 de stabilire a curbelor consumurilor de referinţă pentru clienţii finali care participă activ la piaţa de energie electrică

publicat in M.Of. 654 din 24-iul-2020

Metodologie din 2020 depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020

publicat in M.Of. 633 din 17-iul-2020

Metodologie din 2020 privind evaluarea şi monitorizarea organismelor de evaluare a conformităţii din domeniul feroviar

publicat in M.Of. 745 din 17-aug-2020

Metodologie din 2020 privind rambursarea contravalorii serviciilor de navigaţie aeriană prestate de furnizorii de servicii de navigaţie aeriană prevăzuţi la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, aferente zborurilor scutite de la plata tarifelor pentru aceste servicii

publicat in M.Of. 748 din 18-aug-2020

Metodologie din 2020 privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

publicat in M.Of. 783 din 27-aug-2020

Metodologie din 2020 de evaluare a tezelor de doctorat

publicat in M.Of. 783 din 27-aug-2020

Metodologie din 2020 privind soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat

publicat in M.Of. 783 din 27-aug-2020

Metodologie din 2020 privind monitorizarea procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului

publicat in M.Of. 805 din 02-sep-2020

Metodologie din 2020 privind modul de verificare a îndeplinirii criteriilor avute în vedere la revocarea din funcţia de conducere a poliţiştilor de penitenciare

publicat in M.Of. 812 din 03-sep-2020

Metodologie din 2020 pentru înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic

publicat in M.Of. 528 din 19-iun-2020

Metodologie din 2020 privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională organizate de Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 865 din 22-sep-2020

Metodologie din 2020 întocmirii şi depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor

publicat in M.Of. 862 din 21-sep-2020

Metodologie din 2020 de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, pentru anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 456 din 29-mai-2020

Metodologie din 2020 de stabilire a tarifelor reglementate şi a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020

publicat in M.Of. 501 din 12-iun-2020

Metodologie din 2020 de stabilire a preţului de vânzare a energiei electrice livrate clienţilor racordaţi într-un sistem electroenergetic izolat

publicat in M.Of. 876 din 25-sep-2020

Metodologie din 2020 privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

publicat in M.Of. 896 din 02-oct-2020

Metodologie din 2020 de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare

publicat in M.Of. 582 bis din 02-iul-2020

Metodologie din 2020 privind organizarea concursului sau numirea prin delegare pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea realizării indicatorilor de referinţă asociaţi standardelor de performanţă pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora

publicat in M.Of. 411 bis din 18-mai-2020

Metodologie din 2020 privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori generali ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai caselor de asigurări de sănătate, standardele de performanţă şi indicatorii de referinţă asociaţi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate, condiţiile şi criteriile de selecţie specifice pentru ocuparea posturilor de directori generali şi încheierea contractelor de management, situaţiile în care se pot ocupa temporar posturile de directori generali, precum şi procedura de evaluare a performanţelor profesionale ale acestora

publicat in M.Of. 911 bis din 07-oct-2020

Metodologie din 2020 de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate

publicat in M.Of. 962 din 20-oct-2020

Metodologie din 2020 de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate

publicat in M.Of. 823 bis din 08-sep-2020

Metodologie din 2020 de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate

publicat in M.Of. 823 bis din 08-sep-2020

Metodologie din 2020 pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020

Metodologie din 2020 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020

publicat in M.Of. 903 din 05-oct-2020

Metodologie din 2020 de monitorizare specială a Academiei de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 1038 din 06-noi-2020

Metodologie din 2020 privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea în proprietate de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 1037 din 06-noi-2020

Metodologie din 2020 privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile

publicat in M.Of. 1055 din 10-noi-2020

Metodologie din 2020 privind cazurile şi condiţiile în care se asigură asistenţa juridică în mod gratuit de unitate, la cerere, prin avocat, pentru poliţiştii de penitenciare şi membrii de familie ai acestora

publicat in M.Of. 1137 din 26-noi-2020

Metodologie din 2020 privind acordarea gradelor profesionale candidaţilor admişi la concursul din sursă externă şi încadraţi ca poliţişti de penitenciare

publicat in M.Of. 1137 din 26-noi-2020

Metodologie din 2020 de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie

publicat in M.Of. 1205 din 10-dec-2020

Metodologie din 2020 de finanţare prin Programul ''Generaţia 28'' a activităţilor de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii pentru copii şi persoane cu nevoi speciale, pe baza unor proiecte şi programe ale federaţiilor sportive naţionale, cu scopul de a forma performeri

publicat in M.Of. 1226 din 14-dec-2020

Metodologie din 2020 privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022

publicat in M.Of. 888 din 29-sep-2020

Metodologie din 2020 pentru recunoaşterea titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie dobândite în celelalte state membre ale Uniunii Europene, în statele aparţinând Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 214 din 17-mar-2020

Metodologie din 2020 privind realizarea examinării medicale a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI

publicat in M.Of. 595 din 07-iul-2020

Metodologie din 2020 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020

Metodologie din 2020 pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale

publicat in M.Of. 822 din 08-sep-2020

Metodologie din 2020 privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, precum şi pentru aprobarea cuantumului indemnizaţiei de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate şi în comitetul tehnic de coordonare generală

publicat in M.Of. 624 din 16-iul-2020

Metodologie din 2020 de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

publicat in M.Of. 1259 din 18-dec-2020

Metodologie din 2020 privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 464 din 02-iun-2020

Metodologie din 2020 de evaluare a studiilor universitare de doctorat

publicat in M.Of. 132 din 19-feb-2020

Metodologie din 2020 de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare

publicat in M.Of. 875 din 25-sep-2020

Metodologie din 2020 de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv

publicat in M.Of. 834 bis din 11-sep-2020

Metodologie din 2020 ŞI CRITERII privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020

publicat in M.Of. 158 bis din 27-feb-2020

Metodologie din 2020 de ajustare a preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanţate prin Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020

publicat in M.Of. 387 din 13-mai-2020

Metodologie din 2020 de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite

publicat in M.Of. 92 din 07-feb-2020

Metodologie din 2020 de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale

publicat in M.Of. 834 bis din 11-sep-2020

Metodologie din 2020 de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia

publicat in M.Of. 871 din 24-sep-2020

Metodologie din 2020 pentru finanţarea activităţii sportive de excelenţă prin federaţiile sportive naţionale pe ramură de sport

publicat in M.Of. 1092 din 17-noi-2020

Metodologie din 2020 privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2021

publicat in M.Of. 1266 bis din 21-dec-2020