Rasfoire documente

Ordinul 116/2019 privind modificarea şi completarea Statutului pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2008

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Ordinul 237/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 422/2011 privind normele tehnice de siguranţă pentru navele maritime de pasageri

publicat in M.Of. 1 din 06-ian-2020

Ordinul 1908/2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2016 privind constituirea şi stabilirea atribuţiilor Comisiei de analiză şi aprobare a solicitărilor depuse la Ministerul Sănătăţii în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 1 din 06-ian-2020

Ordinul 1950/2019 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 714/2018 pentru aprobarea Normelor privind procedura de raportare cu privire la ingrediente şi emisii ale produselor din tutun, produselor din plante pentru fumat, ţigaretelor electronice şi flacoanelor de reumplere

publicat in M.Of. 1 din 06-ian-2020

Ordinul 3454/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009

publicat in M.Of. 4 din 06-ian-2020

Ordinul 426/2019 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Ordinul 154/2019 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 136/2017 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Ordinul 662/2019 privind adoptarea Codului etic al profesioniştilor contabili, ediţia 2018, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC)

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Ordinul 3207/2019 pentru acreditarea Memorialului Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii ''Mihai Eminescu'' din Ipoteşti, judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Ordinul 3208/2019 pentru acreditarea Muzeului Ţării Făgăraşului ''Valer Literat'' din Făgăraş, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Ordinul 237/2019 privind aplicarea pentru anul 2019 a prevederilor art. 21 alin. (2) lit. i), art. 27 lit. l) şi ale tabelului 7 din anexa nr. 3 la Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

publicat in M.Of. 2 din 06-ian-2020

Ordinul 3212/2019 pentru acreditarea Muzeului Memorial ''Nicolae Bălcescu'' din satul Valea Bălcească, localitatea Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 3 din 06-ian-2020

Ordinul 3213/2019 pentru acreditarea Muzeului de Artă Braşov din municipiul Braşov, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 3 din 06-ian-2020

Ordinul 235/2019 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali

publicat in M.Of. 7 din 07-ian-2020

Ordinul 1916/2019 privind aprobarea Planului naţional de măsuri pentru eliminarea treptată a utilizării amalgamului dentar

publicat in M.Of. 6 din 07-ian-2020

Ordinul 3209/2019 pentru reacreditarea Muzeului Sportului din Bucureşti

publicat in M.Of. 8 din 08-ian-2020

Ordinul 3210/2019 pentru acreditarea Muzeului de Artă Populară Constanţa din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 8 din 08-ian-2020

Ordinul 5611/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a adeverinţei privind certificarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic în învăţământul preuniversitar, pentru cetăţenii care au studiat în România, în vederea desfăşurării activităţii didactice la nivel preuniversitar în străinătate

publicat in M.Of. 8 din 08-ian-2020

Ordinul 152/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 9 din 08-ian-2020

Ordinul 3470/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

publicat in M.Of. 5 din 07-ian-2020

Ordinul 5618/2019 pentru modificarea alineatului (4) al articolului 5 din Metodologia-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016

publicat in M.Of. 5 din 07-ian-2020

Ordinul 13/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019

publicat in M.Of. 12 din 09-ian-2020

Ordinul 5543/2019 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Ordinul 5664/2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.125/2016

publicat in M.Of. 13 din 10-ian-2020

Ordinul M.238/2019 pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi pragurilor critice aferente sectorului ICN - infrastructură critică naţională - ''Sănătate''

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Ordinul 5558/2019 privind modificarea art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.507/2018

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Ordinul 8/2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.879/2019 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, precum şi reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

publicat in M.Of. 14 din 10-ian-2020

Ordinul 9/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013

publicat in M.Of. 16 din 13-ian-2020

Ordinul 234/2019 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final

publicat in M.Of. 17 din 13-ian-2020

Ordinul 157/2019 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 17 din 13-ian-2020

Ordinul 1968/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

publicat in M.Of. 17 din 13-ian-2020

Ordinul 3411/2019 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

publicat in M.Of. 17 din 13-ian-2020

Ordinul 1/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.265/2019 privind reguli de elaborare de către instituţiile publice a situaţiilor financiare întocmite începând cu finele trimestrului III al anului 2019, precum şi de modificare şi completare a altor acte normative în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

publicat in M.Of. 17 din 13-ian-2020

Ordinul 4/2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Dragalina IV din judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Ordinul 3016/2020 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 15-a

publicat in M.Of. 19 din 13-ian-2020

Ordinul 3214/2019 pentru acreditarea Muzeului Judeţean de Artă ''Centrul Artistic Baia Mare'' din Baia Mare, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 21 din 14-ian-2020

Ordinul M.234/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 20 din 14-ian-2020

Ordinul 252/2019 privind aprobarea aplicării standardului SR EN 4179 ''Calificarea şi autorizarea personalului pentru examinări nedistructive'' şi de abrogare a Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.348/2002 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR-NDT/Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire a personalului NDT

publicat in M.Of. 20 din 14-ian-2020

Ordinul 2134/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii pentru aplicarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic

publicat in M.Of. 20 din 14-ian-2020

Ordinul M.240/2019 pentru modificarea Normelor privind evaluarea competenţei lingvistice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.21/2010

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Ordinul M.241/2019 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2017

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Ordinul 3211/2019 pentru reacreditarea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi din Galaţi, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Ordinul 1/2020 privind formarea iniţială, în anul 2020, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Ordinul 2/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.259/2006

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Ordinul 5/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 23 din 14-ian-2020

Ordinul 2830/2019 privind acordarea burselor ''Eugen Ionescu'' în anul universitar 2019-2020

publicat in M.Of. 24 din 15-ian-2020

Ordinul M.1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

publicat in M.Of. 25 din 15-ian-2020

Ordinul 5514/2019 privind acordarea burselor ''Eugen Ionescu'' în anul universitar 2019-2020

publicat in M.Of. 24 din 15-ian-2020

Ordinul 183/2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind efectuarea inspecţiilor/controalelor de securitate în vederea verificării modului de asigurare a protecţiei informaţiilor NATO clasificate, vehiculate în cadrul structurilor de tip centru de excelenţă (CoE), precum şi în cadrul celor care funcţionează pe baza unor memorandumuri de înţelegere (MoU)

publicat in M.Of. 28 din 16-ian-2020

Ordinul 29/C/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Ordinul 2590/2019 privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv ''Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 ''Locuri de muncă pentru toţi'', obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Ordinul 46/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Ordinul 62/C/2020 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Ordinul 56/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

publicat in M.Of. 30 din 16-ian-2020

Ordinul 9/2020 pentru modificarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru şi modul de întocmire a Cărţii miniere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 103/2002

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Ordinul 46/2020 privind desemnarea Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Ordinul 220/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, şi de verificare a conformităţii acestora

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Ordinul 2074/2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri

publicat in M.Of. 35 din 20-ian-2020

Ordinul M.3/2020 pentru completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.113/2008 privind supravegherea stării de sănătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 34 din 20-ian-2020

Ordinul 1151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii şi distribuţiei cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat

publicat in M.Of. 39 din 21-ian-2020

Ordinul 14/2020 pentru suspendarea parţială a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 294/2019 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 99/2019

publicat in M.Of. 38 din 20-ian-2020

Ordinul M.6/2020 pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

publicat in M.Of. 46 din 23-ian-2020

Ordinul 66/2020 privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 824/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sanitare de Stat

publicat in M.Of. 46 din 23-ian-2020

Ordinul M.2/2020 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011 pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Ordinul 81/2020 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 3 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 12 ani şi 30 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Ordinul 2/2020 privind modificarea şi completarea Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

publicat in M.Of. 43 din 22-ian-2020

Ordinul 3254/2019 privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric ''Casa Pretorian-Tudosescu'', situat la adresa poştală Str. Egalităţii nr. 40, municipiul Piteşti, judeţul Argeş, având codul LMI AG-II-m-B-20922

publicat in M.Of. 45 din 22-ian-2020

Ordinul 7/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2016 privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020

Ordinul 8/2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, precum şi a anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele

publicat in M.Of. 48 din 23-ian-2020

Ordinul 3019/2020 pentru constituirea grupului de lucru privind elaborarea Normelor metodologice de aplicare a art. III din Legea nr. 221/2019 de modificare şi completare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 49 din 23-ian-2020

Ordinul 8/2020 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei

publicat in M.Of. 51 din 27-ian-2020

Ordinul 93/2020 privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2020, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale

publicat in M.Of. 51 din 27-ian-2020

Ordinul 3067/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii şi a documentelor şcolare universitare emise de instituţiile de învăţământ superior din România

publicat in M.Of. 55 din 28-ian-2020

Ordinul 1/2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume

publicat in M.Of. 53 din 28-ian-2020

Ordinul 57/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă ''Autoritatea Aeronautică Civilă Română'' pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 54 din 28-ian-2020

Ordinul 292/2020 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 56 din 28-ian-2020

Ordinul 102/2020 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune şi al comisionului unic de analiză în cadrul programului ''Prima casă'', precum şi al comisionului de administrare şi al comisionului de risc în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Ordinul 58/2020 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea pct. 1 din Instrucţiunile privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare deplină şi cifră de afaceri, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2010

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Ordinul 59/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-54^1 din Legea concurenţei nr. 21/1996

publicat in M.Of. 57 din 29-ian-2020

Ordinul 3233/2019 pentru reacreditarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană din Bucureşti

publicat in M.Of. 58 din 29-ian-2020

Ordinul 21/2020 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2020

publicat in M.Of. 58 din 29-ian-2020

Ordinul 60/2020 privind modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului ''Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu'' şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

publicat in M.Of. 52 din 27-ian-2020

Ordinul 50/2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur

publicat in M.Of. 62 din 29-ian-2020

Ordinul 462/2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur

publicat in M.Of. 62 din 29-ian-2020

Ordinul 4/2020 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna decembrie 2019

publicat in M.Of. 21 din 14-ian-2020

Ordinul 11/2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018

publicat in M.Of. 68 din 31-ian-2020

Ordinul 409/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2020

publicat in M.Of. 69 din 31-ian-2020

Ordinul 115/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 69 din 31-ian-2020

Ordinul 293/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 69 din 31-ian-2020

Ordinul 260/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 74 din 03-feb-2020

Ordinul 3063/2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019

publicat in M.Of. 74 din 03-feb-2020

Ordinul 71/2020 pentru aprobarea Listei preţurilor de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite pentru anul 2020, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

publicat in M.Of. 75 din 03-feb-2020

Ordinul 33/2020 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2019-30 septembrie 2019, determinate la plată şi nedecontate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

publicat in M.Of. 73 din 03-feb-2020

Ordinul 1830/2019 pentru aprobarea modelului legitimaţiei acordate persoanelor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 20 din 14-ian-2020

Ordinul 2860/2019 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a construcţiilor identificate cu indicativele C4, C5, C6, C7, C8 în planşele A.A.03, părţi ale imobilelor clasate ca monumente istorice cu denumirile Casă, str. Matei Basarab 50 şi 52, sectorul 3, Bucureşti, având codurile LMI B-II-m-B-18083 şi B-II-m-B-18085

publicat in M.Of. 73 din 03-feb-2020

Ordinul 232/2020 pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România

publicat in M.Of. 80 din 04-feb-2020

Ordinul 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

publicat in M.Of. 82 din 05-feb-2020

Ordinul 547/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

publicat in M.Of. 82 din 05-feb-2020

Ordinul 314/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Omega şi (**)1Beta în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

publicat in M.Of. 84 din 05-feb-2020