Rasfoire documente

Procedura din 2018 pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

publicat in M.Of. 95 din 06-feb-2019

Procedura din 2019 de emitere a acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor - NTLH-075

publicat in M.Of. 218 din 20-mar-2019

Procedura din 2019 de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-076

publicat in M.Of. 218 din 20-mar-2019

Procedura din 2019 privind confirmarea existenţei situaţiei de boală la societăţile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Procedura din 2019 privind confirmarea existenţei situaţiei de boală la societăţile din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane, în vederea acordării compensaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2018 privind acordarea unei măsuri de protecţie socială persoanelor concediate din cadrul societăţilor din sectorul crescătorilor de suine a căror activitate a fost afectată de virusul pestei porcine africane

publicat in M.Of. 221 din 21-mar-2019

Procedura din 2019 privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare de nivel liceal acreditate, de noi specializări în cadrul profilurilor deja autorizate să funcţioneze provizoriu/acreditate din cadrul filierei teoretice şi/sau vocaţionale, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Procedura din 2019 privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 285 din 15-apr-2019

Procedura din 2019 de preluare în pază a suprafeţelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv aparţinând persoanelor fizice şi juridice

publicat in M.Of. 289 din 16-apr-2019

Procedura din 2019 privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale

publicat in M.Of. 223 din 22-mar-2019

Procedura din 2019 pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modulul de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 305 din 19-apr-2019

Procedura din 2019 ŞI TERMENELE de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare şi de plată a ajutorului de minimis aprobat în baza Hotărârii Guvernului nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental ''gROwth - Investim în copii, investim în viitor''

publicat in M.Of. 393 din 20-mai-2019

Procedura din 2019 de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică

publicat in M.Of. 479 din 12-iun-2019

Procedura din 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public

publicat in M.Of. 318 bis din 23-apr-2019

Procedura din 2019 de autorizare a unor operaţiuni individuale efectuate pe aeroporturile din România, cu aeronave cu o marjă mică de conformitate

publicat in M.Of. 635 din 31-iul-2019

Procedura din 2019 pentru acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

publicat in M.Of. 650 din 06-aug-2019

Procedura din 2019 pentru acordarea derogărilor de la prevederile art. 32 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

publicat in M.Of. 650 din 06-aug-2019

Procedura din 2019 ŞI COMPETENŢELE de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 654 din 07-aug-2019

Procedura din 2019 şi competenţele de emitere, modificare şi retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

publicat in M.Of. 615 bis din 25-iul-2019

Procedura din 2019 PRELIMINARĂ de înregistrare şi protecţie la nivel naţional a cererilor de protecţie a unei indicaţii geografice şi de transmitere către Comisia Europeană a declaraţiei privind cererile de protecţie a indicaţiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate

publicat in M.Of. 664 din 09-aug-2019

Procedura din 2019 privind acordarea derogărilor locurilor/nodurilor de consum racordate la reţelele electrice de interes public de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

publicat in M.Of. 665 din 09-aug-2019

Procedura din 2019 ŞI CONDIŢIILE pentru desemnarea entităţii prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

publicat in M.Of. 673 din 13-aug-2019

Procedura din 2019 de selecţie pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate a membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 679 din 14-aug-2019

Procedura din 2019 de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 258 din 03-apr-2019

Procedura din 2019 de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 258 din 03-apr-2019

Procedura din 2019 de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 258 din 03-apr-2019

Procedura din 2019 de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată reprezentând contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 708 din 28-aug-2019

Procedura din 2019 de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor/nodurilor de consum şi de verificare a conformităţii acestora cu cerinţele tehnice de racordare

publicat in M.Of. 669 din 12-aug-2019

Procedura din 2019 privind acordarea derogărilor sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

publicat in M.Of. 726 din 04-sep-2019

Procedura din 2019 pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului

publicat in M.Of. 776 din 25-sep-2019

Procedura din 2019 privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România de la un colegiu teritorial la altul

publicat in M.Of. 781 din 26-sep-2019

Procedura din 2019 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

publicat in M.Of. 786 din 27-sep-2019

Procedura din 2019 de verificare a respectării criteriilor minime la elaborarea auditurilor energetice

publicat in M.Of. 788 din 27-sep-2019

Procedura din 2019 de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local

publicat in M.Of. 704 din 27-aug-2019

Procedura din 2019 potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol''

publicat in M.Of. 828 din 11-oct-2019

Procedura din 2019 potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol''

publicat in M.Of. 828 din 11-oct-2019

Procedura din 2019 privind recunoaşterea automată a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind recunoaşterea cu măsuri compensatorii a titlurilor de calificare de moaşă eliberate de un alt stat membru UE, de un stat aparţinând SEE sau de Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a asistenţilor medicali stabiliţi într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană, pe durata prestării temporare sau ocazionale a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind înregistrarea temporară automată în OAMGMAMR a moaşelor cu formare însuşită într-un alt stat membru UE, SEE sau în Confederaţia Elveţiană şi care beneficiază de recunoaştere profesională automată pe teritoriul acestor state

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind înregistrarea temporară automată la OAMGMAMR a moaşelor formate într-un alt stat membru UE, un stat SEE sau în Confederaţia Elveţiană care nu întrunesc criteriile de recunoaştere automată a calificării prevăzute de Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite într-un alt stat membru UE, într-un un stat aparţinând SEE sau în Confederaţia Elveţiană

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical generalist pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de asistent medical pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind prestarea temporară sau ocazională a serviciilor de moaşă pe teritoriul României/înregistrarea temporară automată la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical generalist obţinute în alt stat membru UE

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de asistent medical dobândite în alt stat membru UE

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind recunoaşterea titlurilor de calificare de moaşă obţinute în alt stat membru UE

publicat in M.Of. 850 din 21-oct-2019

Procedura din 2019 privind atestarea laboratoarelor de metrologie pentru efectuarea activităţilor de etalonări

publicat in M.Of. 86 din 04-feb-2019

Procedura din 2019 de recunoaştere a existenţei şi practicării oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României

publicat in M.Of. 852 din 22-oct-2019

Procedura din 2019 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 912 din 12-noi-2019

Procedura din 2019 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, în conformitate cu prevederile cap. II - Anularea unor obligaţii accesorii din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 955 din 28-noi-2019

Procedura din 2019 de garantare a sumelor plătite de călători în legătură cu pachetele de servicii de călătorie/serviciile de călătorie asociate în cazul insolvenţei agenţiei de turism organizatoare şi procedurile de despăgubire a călătorilor

publicat in M.Of. 76 din 30-ian-2019

Procedura din 2019 de exceptare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate, înmatriculate în ţările în curs de dezvoltare, de la aplicarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe aeroporturile din România

publicat in M.Of. 635 din 31-iul-2019

Procedura din 2019 privind modalitatea de înştiinţare de plată a operatorilor economici - organizatori de jocuri de noroc licenţiaţi pentru plata contribuţiei anuale prevăzute la art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi termenul de plată al acestei contribuţii

publicat in M.Of. 897 din 06-noi-2019

Procedura din 2019 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

publicat in M.Of. 1046 din 30-dec-2019

Procedura din 2019 privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice

publicat in M.Of. 800 din 02-oct-2019

Procedura din 2019 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

publicat in M.Of. 975 din 04-dec-2019

Procedura din 2019 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante

publicat in M.Of. 984 din 06-dec-2019

Procedura din 2019 privind acordul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar de înfiinţare, în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive şcolare, de noi cercuri/discipline sportive, după caz, fără parcurgerea procedurii de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie

publicat in M.Of. 264 din 05-apr-2019

Procedura din 2019 privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative şi de executare pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită

publicat in M.Of. 220 din 21-mar-2019

Procedura din 2019 privind modalitatea de ducere la îndeplinire a atribuţiilor Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în domeniul sancţiunilor internaţionale

publicat in M.Of. 583 din 16-iul-2019

Procedura din 2019 de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic

publicat in M.Of. 555 din 05-iul-2019

Procedura din 2019 privind preluarea în folosinţă a obiectivelor/conductelor necesare racordării din sectorul gazelor naturale finanţate în cotă-parte sau în totalitate de unitatea administrativ-teritorială şi/sau de solicitanţi şi recuperarea de către aceştia a sumei investite

publicat in M.Of. 180 din 06-mar-2019

Procedura din 2019 privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorilor de transport şi de sistem, de distribuţie şi de înmagazinare a gazelor naturale, precum şi ai terminalelor GNL

publicat in M.Of. 231 din 26-mar-2019

Procedura din 2019 privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 932 din 20-noi-2019

Procedura din 2019 de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi, utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 861 din 24-oct-2019

Procedura din 2019 de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

publicat in M.Of. 711 din 29-aug-2019