Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2018 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 102 din 11-feb-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a Legii nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Dieteticienilor din România

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

publicat in M.Of. 179 din 06-mar-2019

Norme Metodologice din 2019 pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017 - 2020

publicat in M.Of. 398 din 21-mai-2019

Norme Metodologice din 2019 privind sistemul de control intern managerial în Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 456 din 06-iun-2019

Norme Metodologice din 2019 de organizare şi funcţionare a Registrului operatorilor de servicii esenţiale

publicat in M.Of. 542 din 02-iul-2019

Norme Metodologice din 2019 pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

publicat in M.Of. 609 din 24-iul-2019

Norme Metodologice din 2019 privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 636 din 31-iul-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 294 din 16-apr-2019

Norme Metodologice din 2019 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean

publicat in M.Of. 684 din 19-aug-2019

Norme Metodologice din 2019 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean

publicat in M.Of. 684 din 19-aug-2019

Norme Metodologice din 2019 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

publicat in M.Of. 695 din 23-aug-2019

Norme Metodologice din 2019 referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

publicat in M.Of. 770 din 23-sep-2019

Norme Metodologice din 2019 pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operaţional Capital uman

publicat in M.Of. 770 din 23-sep-2019

Norme Metodologice din 2019 de organizare şi funcţionare a Registrului naţional de franciză

publicat in M.Of. 892 din 05-noi-2019

Norme Metodologice din 2019 privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar

publicat in M.Of. 930 din 19-noi-2019

Norme Metodologice din 2019 privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale

publicat in M.Of. 830 din 11-oct-2019

Norme Metodologice din 2019 privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie

publicat in M.Of. 881 din 01-noi-2019

Norme Metodologice din 2019 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală comunitară

publicat in M.Of. 458 din 07-iun-2019

Norme Metodologice din 2019 de identificare a operatorilor de servicii esenţiale şi furnizorilor de servicii digitale

publicat in M.Of. 584 din 17-iul-2019

Norme Metodologice din 2019 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 74 din 30-ian-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 294 din 16-apr-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

publicat in M.Of. 969 din 02-dec-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

publicat in M.Of. 969 din 02-dec-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a prevederilor Legii nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 1014 din 17-dec-2019

Norme Metodologice din 2019 privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice

publicat in M.Of. 847 din 18-oct-2019

Norme Metodologice din 2019 pentru aplicarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune al statului român, prin Ministerul Culturii, respectiv prin serviciile publice deconcentrate ale acestuia în cazul vânzării de monumente istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat

publicat in M.Of. 1001 din 12-dec-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

publicat in M.Of. 333 din 02-mai-2019

Norme Metodologice din 2019 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale

publicat in M.Of. 430 din 30-mai-2019

Norme Metodologice din 2019 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

publicat in M.Of. 634 din 31-iul-2019

Norme Metodologice din 2019 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019

publicat in M.Of. 1012 din 17-dec-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară

publicat in M.Of. 420 din 29-mai-2019

Norme Metodologice din 2018 privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2019

Norme Metodologice din 2019 de aplicare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

publicat in M.Of. 101 din 08-feb-2019

Norme Metodologice din 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2019

Norme Metodologice din 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 36 bis din 14-ian-2019

Norme Metodologice din 2019 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019

publicat in M.Of. 284 din 15-apr-2019

Norme Metodologice din 2019 privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia, desemnarea şi atribuţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, verificarea corelaţiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum şi condiţiile de înregistrare audiovideo a operaţiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru numărarea voturilor

publicat in M.Of. 823 din 10-oct-2019

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

publicat in M.Of. 24 din 09-ian-2019