Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 8/2019 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO)

publicat in M.Of. 137 din 20-feb-2019

Ordonanta urgenta 12/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

publicat in M.Of. 185 din 07-mar-2019

Ordonanta urgenta 16/2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

publicat in M.Of. 208 din 15-mar-2019

Ordonanta urgenta 22/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale ''Loteria Română'' - S.A., precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii

publicat in M.Of. 262 din 05-apr-2019

Ordonanta urgenta 25/2019 privind protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 309 din 19-apr-2019

Ordonanta urgenta 29/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European şi a referendumului naţional din 26 mai 2019

publicat in M.Of. 358 din 08-mai-2019

Ordonanta urgenta 30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 405 din 23-mai-2019

Ordonanta urgenta 1/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Ordonanta urgenta 44/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 509 din 24-iun-2019

Ordonanta urgenta 7/2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 137 din 20-feb-2019

Ordonanta urgenta 54/2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice

publicat in M.Of. 552 din 04-iul-2019

Ordonanta urgenta 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii ''Canal magistral Siret-Bărăgan'' din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională ''Apele Române'', în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

publicat in M.Of. 128 din 18-feb-2019

Ordonanta urgenta 31/2019 privind acordarea unor facilitaţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 403 din 23-mai-2019

Ordonanta urgenta 64/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

publicat in M.Of. 746 din 12-sep-2019

Ordonanta urgenta 66/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului

publicat in M.Of. 763 din 19-sep-2019

Ordonanta urgenta 6/2019 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

publicat in M.Of. 128 din 18-feb-2019

Ordonanta urgenta 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional ''Timişoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021''

publicat in M.Of. 492 din 18-iun-2019

Ordonanta urgenta 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

publicat in M.Of. 933 din 20-noi-2019

Ordonanta urgenta 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 222 din 21-mar-2019

Ordonanta urgenta 15/2019 pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 204 din 14-mar-2019

Ordonanta urgenta 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 275 din 10-apr-2019

Ordonanta urgenta 72/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 966 din 29-noi-2019

Ordonanta urgenta 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019

publicat in M.Of. 965 din 29-noi-2019

Ordonanta urgenta 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2019

Ordonanta urgenta 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 309 din 19-apr-2019

Ordonanta urgenta 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor

publicat in M.Of. 507 din 21-iun-2019

Ordonanta urgenta 77/2019 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

publicat in M.Of. 1023 din 19-dec-2019

Ordonanta urgenta 20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională ''Apele Române''

publicat in M.Of. 249 din 01-apr-2019

Ordonanta urgenta 34/2019 privind unele măsuri cu caracter fiscal-bugetar

publicat in M.Of. 427 din 30-mai-2019

Ordonanta urgenta 79/2019 privind unele măsuri în domeniul educaţiei şi pentru prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 1032 din 23-dec-2019

Ordonanta urgenta 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 328 din 25-apr-2019

Ordonanta urgenta 82/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

publicat in M.Of. 1050 din 30-dec-2019

Ordonanta urgenta 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 415 din 27-mai-2019

Ordonanta urgenta 90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Ordonanta urgenta 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Ordonanta urgenta 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

publicat in M.Of. 219 din 20-mar-2019

Ordonanta urgenta 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României

publicat in M.Of. 410 din 24-mai-2019

Ordonanta urgenta 10/2019 pentru stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 149 din 25-feb-2019

Ordonanta urgenta 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 548 din 03-iul-2019

Ordonanta urgenta 62/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

publicat in M.Of. 725 din 03-sep-2019

Ordonanta urgenta 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 245 din 29-mar-2019

Ordonanta urgenta 85/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Ordonanta urgenta 88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Ordonanta urgenta 73/2019 privind siguranţa feroviară

publicat in M.Of. 1002 din 12-dec-2019

Ordonanta urgenta 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 898 din 06-noi-2019

Ordonanta urgenta 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

publicat in M.Of. 543 din 02-iul-2019

Ordonanta urgenta 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

publicat in M.Of. 537 din 01-iul-2019

Ordonanta urgenta 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 143 din 22-feb-2019

Ordonanta urgenta 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 784 din 26-sep-2019

Ordonanta urgenta 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 274 din 10-apr-2019

Ordonanta urgenta 11/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 164 din 01-mar-2019

Ordonanta urgenta 40/2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 446 din 04-iun-2019

Ordonanta urgenta 5/2019 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unei cantităţi de păcură necesare asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea populaţiei din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 128 din 18-feb-2019

Ordonanta urgenta 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici

publicat in M.Of. 556 din 05-iul-2019

Ordonanta urgenta 41/2019 privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi pentru autorizarea produselor biocide

publicat in M.Of. 483 din 13-iun-2019

Ordonanta urgenta 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 1031 din 23-dec-2019

Ordonanta urgenta 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

publicat in M.Of. 1049 din 30-dec-2019

Ordonanta urgenta 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 106 din 12-feb-2019

Ordonanta urgenta 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 427 din 30-mai-2019

Ordonanta urgenta 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă ''RO-ALERT''

publicat in M.Of. 528 din 27-iun-2019

Ordonanta urgenta 80/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 1044 din 24-dec-2019

Ordonanta urgenta 28/2019 pentru modificarea art. 3^4 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 358 din 08-mai-2019

Ordonanta urgenta 59/2019 pentru modificarea art. 35 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 553 din 05-iul-2019

Ordonanta urgenta 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019

publicat in M.Of. 197 din 12-mar-2019

Ordonanta urgenta 37/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

publicat in M.Of. 437 din 03-iun-2019

Ordonanta urgenta 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

publicat in M.Of. 552 din 04-iul-2019

Ordonanta urgenta 61/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 717 din 30-aug-2019

Ordonanta urgenta 65/2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

publicat in M.Of. 749 din 13-sep-2019

Ordonanta urgenta 48/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 533 din 28-iun-2019

Ordonanta urgenta 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul

publicat in M.Of. 186 din 08-mar-2019

Ordonanta urgenta 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 1050 din 30-dec-2019

Ordonanta urgenta 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 553 din 05-iul-2019

Ordonanta urgenta 76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (5^1) şi (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

publicat in M.Of. 1023 din 19-dec-2019

Ordonanta urgenta 86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

publicat in M.Of. 1054 din 30-dec-2019

Ordonanta urgenta 47/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 534 din 28-iun-2019

Ordonanta urgenta 52/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european

publicat in M.Of. 547 din 03-iul-2019

Ordonanta urgenta 87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 1053 din 30-dec-2019

Ordonanta urgenta 55/2019 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

publicat in M.Of. 552 din 04-iul-2019

Ordonanta urgenta 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 745 din 12-sep-2019

Ordonanta urgenta 45/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul îmbunătăţirilor funciare

publicat in M.Of. 523 din 26-iun-2019

Ordonanta urgenta 74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 997 din 11-dec-2019

Ordonanta urgenta 75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 1015 din 17-dec-2019

Ordonanta urgenta 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 555 din 05-iul-2019

Ordonanta urgenta 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane

publicat in M.Of. 535 din 28-iun-2019

Ordonanta urgenta 83/2019 privind completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome ''Administraţia Naţională a Drumurilor din România''

publicat in M.Of. 1049 din 30-dec-2019

Ordonanta urgenta 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive în perioada 2019-2024

publicat in M.Of. 921 din 14-noi-2019

Ordonanta urgenta 38/2019 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 434 din 31-mai-2019

Ordonanta urgenta 89/2019 pentru modificarea art. 51^1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 1059 din 31-dec-2019

Ordonanta urgenta 21/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 289 din 16-apr-2019