Rasfoire documente

Ordinul 10/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2019

Ordinul 336/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2019

Ordinul 1609/2018 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Ordinul 1614/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 6 din 03-ian-2019

Ordinul 1660/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 6 din 03-ian-2019

Ordinul 1677/2018 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2019

Ordinul 3908/2018 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2019

publicat in M.Of. 5 din 03-ian-2019

Ordinul 3/2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.008/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019

Ordinul 151/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 10 din 04-ian-2019

Ordinul 1664/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Deal, judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 11 din 04-ian-2019

Ordinul 6385/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul-cadru al proiectului-tip pentru construcţii cu grad mare de repetabilitate

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2019

Ordinul 1528/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Ordinul 3898/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

publicat in M.Of. 14 din 07-ian-2019

Ordinul 187/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind asistenţa mutuală între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic

publicat in M.Of. 16 din 08-ian-2019

Ordinul 209/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2017

publicat in M.Of. 17 din 08-ian-2019

Ordinul 1305/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 17 din 08-ian-2019

Ordinul 1856/2018 pentru modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019

Ordinul 2957/2018 pentru reacreditarea Muzeului Naţional Brukenthal, cu sediul în Sibiu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 16 din 08-ian-2019

Ordinul 2958/2018 pentru acreditarea Muzeului Satului Bănăţean din Timişoara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 16 din 08-ian-2019

Ordinul 2959/2018 pentru acreditarea Complexului Muzeal ''Iulian Antonescu'' din Bacău, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 16 din 08-ian-2019

Ordinul 3200/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 ''Declaraţie privind impozitul pe profit'' şi 120 ''Decont privind accizele''

publicat in M.Of. 18 din 08-ian-2019

Ordinul 212/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2019

Ordinul 213/2018 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013 pentru aprobarea Condiţiilor generale asociate autorizaţiei de înfiinţare şi a Condiţiilor generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare

publicat in M.Of. 23 din 09-ian-2019

Ordinul 218/2018 privind modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2019

Ordinul 341/2018 pentru aprobarea Ghidului de securitate nucleară privind pregătirea retehnologizării instalaţiilor nucleare

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2019

Ordinul 1567/2018 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2019

Ordinul 1673/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2019

Ordinul 1853/2018 privind aprobarea Normelor specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă şi modificarea şi completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar

publicat in M.Of. 22 din 09-ian-2019

Ordinul 3896/2018 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2019

Ordinul 5305/C/2018 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui funcţionar public cu statut special din Ministerul Justiţiei

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2019

Ordinul 5728/2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018

publicat in M.Of. 20 din 09-ian-2019

Ordinul 14/2019 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din Programul operaţional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 951/780/2018

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2019

Ordinul 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate

publicat in M.Of. 30 din 10-ian-2019

Ordinul 155/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2019

Ordinul 208/2018 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare şi centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2019

Ordinul 210/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2019

Ordinul 211/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2019

Ordinul 214/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2019

Ordinul 550/2018 privind procedura de notificare, modelul formularului de notificare şi modelul documentului emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în urma notificării, precum şi aspecte privind marca de responsabilitate, în cazul operatorilor economici din statele membre ale Uniunii Europene, din Spaţiul Economic European şi Turcia

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2019

Ordinul 859/2018 privind aprobarea Procedurilor de urgenţă cuprinzând măsurile necesare pentru aplicarea Planului de urgenţă pentru gestionarea situaţiilor de disfuncţionalitate majoră în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere, a situaţiilor de urgenţă deosebită şi a situaţiilor de criză locală

publicat in M.Of. 25 din 10-ian-2019

Ordinul 1540/2018 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 ''Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere'', din Programul operaţional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 951/780/2018

publicat in M.Of. 27 din 10-ian-2019

Ordinul 2857/2018 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a anexei C2, parte a monumentului istoric clasat sub denumirea ''Casă'', situat la adresa poştală str. Buzeşti nr. 44, sectorul 1, Bucureşti, având codul LMI B-II-m-B-18262

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2019

Ordinul 3899/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2019

Ordinul 3903/2018 privind stabilirea structurii situaţiilor referitoare la monitorizarea derulării programului de investiţii publice potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru stabilirea conţinutului-cadru al raportărilor privind stadiul de implementare a proiectelor de investiţii publice semnificative potrivit prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 363/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019

Ordinul 4003/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013

publicat in M.Of. 29 din 10-ian-2019

Ordinul 6480/2018 pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Metodologia privind modalitatea de gestionare a certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională, organizate de Institutul Naţional de Administraţie, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.540/2018

publicat in M.Of. 28 din 10-ian-2019

Ordinul 6536/2018 privind extinderea desemnării organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială QUALITY - CERT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 26 din 10-ian-2019

Ordinul 17/2019 privind aprobarea protocolului pentru tratament intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Ordinul 1006/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare

publicat in M.Of. 32 din 11-ian-2019

Ordinul 1195/2018 pentru aprobarea derogării pentru unele specii de faună sălbatică

publicat in M.Of. 33 din 11-ian-2019

Ordinul 1271/2018 privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Ordinul 1531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 31 din 11-ian-2019

Ordinul 4009/2018 privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Situl arheologic subacvatic, cod LMI CT-I-s-A-02561

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Ordinul 5407/C/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

publicat in M.Of. 34 din 11-ian-2019

Ordinul 2/2019 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.500/2009

publicat in M.Of. 36 din 14-ian-2019

Ordinul 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

publicat in M.Of. 35 din 14-ian-2019

Ordinul 45/2019 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 - ''Bunăstarea animalelor'' din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Ordinul 1529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor

publicat in M.Of. 36 din 14-ian-2019

Ordinul 4419/C/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.288/C/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 37 din 14-ian-2019

Ordinul 2/2019 pentru aprobarea Programelor sportive de utilitate publică destinate finanţării federaţiilor sportive naţionale în anul 2019 şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2019

publicat in M.Of. 39 din 15-ian-2019

Ordinul 78/2019 privind prospectul de emisiune a obligaţiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna ianuarie 2019

publicat in M.Of. 39 din 15-ian-2019

Ordinul 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului

publicat in M.Of. 39 din 15-ian-2019