Rasfoire documente

Procedura din 2017 de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2018

Procedura din 2017 de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2018

Procedura din 2018 de recunoaştere a operatorilor economici care desfăşoară activităţi privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr şi/sau din rafinarea zahărului brut din trestie

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2018

Procedura din 2018 de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Procedura din 2018 de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Procedura din 2018 privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici în construcţii

publicat in M.Of. 240 din 19-mar-2018

Procedura din 2018 privind desemnarea şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor de evaluare a conformităţii ambarcaţiunilor de agrement, motovehiculelor nautice şi echipamentelor maritime

publicat in M.Of. 355 din 24-apr-2018

Procedura din 2018 de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

publicat in M.Of. 399 din 09-mai-2018

Procedura din 2018 de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

publicat in M.Of. 399 din 09-mai-2018

Procedura din 2018 privind emiterea şi eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Procedura din 2018 privind activitatea de monitorizare şi control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condiţiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizaţi, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

publicat in M.Of. 445 din 29-mai-2018

Procedura din 2018 privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice

publicat in M.Of. 553 din 03-iul-2018

Procedura din 2018 de implementare Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 571 bis din 06-iul-2018

Procedura din 2018 de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare

publicat in M.Of. 571 bis din 06-iul-2018

Procedura din 2018 de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 579 din 09-iul-2018

Procedura din 2018 de transmitere de către casele teritoriale de pensii către organele fiscale centrale a titlurilor executorii prin care sunt individualizate debite reprezentând sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale, conform prevederilor art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 579 din 09-iul-2018

Procedura din 2018 DE MONITORIZARE ŞI CONTROL al activităţii asistentului personal profesionist

publicat in M.Of. 586 din 11-iul-2018

Procedura din 2018 de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018

Procedura din 2018 de creditare a formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 683 din 06-aug-2018

Procedura din 2018 pentru actualizarea datelor personale şi profesionale ale fizioterapeuţilor aflaţi în evidenţele Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 697 din 09-aug-2018

Procedura din 2018 de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei

publicat in M.Of. 700 din 10-aug-2018

Procedura din 2018 de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Republicii Moldova

publicat in M.Of. 700 din 10-aug-2018

Procedura din 2018 de aprobare, modificare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018

Procedura din 2018 privind punerea în valoare şi recoltarea de masă lemnoasă din fondul forestier pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional

publicat in M.Of. 730 din 23-aug-2018

Procedura din 2018 de autorizare/notificare a delegărilor obligaţiilor de stocare stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere

publicat in M.Of. 768 din 06-sep-2018

Procedura din 2018 privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente

publicat in M.Of. 792 din 17-sep-2018

Procedura din 2018 privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

publicat in M.Of. 812 din 21-sep-2018

Procedura din 2018 privind structura şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor cuprinse în declaraţiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informaţiilor referitoare la declararea/achitarea contribuţiei, precum şi a informaţiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

publicat in M.Of. 812 din 21-sep-2018

Procedura din 2018 de evaluare a cererilor de finanţare prin programul de interes naţional ''Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale''

publicat in M.Of. 814 din 24-sep-2018

Procedura din 2018 de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători

publicat in M.Of. 878 din 18-oct-2018

Procedura din 2018 de efectuare a investigaţiilor

publicat in M.Of. 892 din 23-oct-2018

Procedura din 2018 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziilor de aprobare a cererilor de restituire a accizei, emise în baza Hotărârii Guvernului nr. 549/2018 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părţi din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

publicat in M.Of. 914 din 30-oct-2018

Procedura din 2018 de facturare a certificatelor verzi

publicat in M.Of. 953 din 12-noi-2018

Procedura din 2018 pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

publicat in M.Of. 967 din 15-noi-2018

Procedura din 2018 privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali la dispoziţia furnizorilor de energie electrică

publicat in M.Of. 968 din 15-noi-2018

Procedura din 2018 privind acordarea derogărilor instalaţiilor de producere a energiei electrice de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe prevăzute în norma tehnică de racordare

publicat in M.Of. 1016 din 29-noi-2018