Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2017 privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi în entităţile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013

publicat in M.Of. 2 bis din 03-ian-2018

Norme Metodologice din 2017 pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Norme Metodologice din 2017 privind elaborarea şi testarea planurilor de urgenţă în caz de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată

publicat in M.Of. 83 bis din 29-ian-2018

Norme Metodologice din 2018 de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene şi/sau a altor boli care pot constitui o ameninţare pentru sănătatea publică

publicat in M.Of. 136 din 13-feb-2018

Norme Metodologice din 2018 privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

publicat in M.Of. 198 din 05-mar-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 204 din 06-mar-2018

Norme Metodologice din 2018 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

publicat in M.Of. 370 din 27-apr-2018

Norme Metodologice din 2018 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

publicat in M.Of. 370 din 27-apr-2018

Norme Metodologice din 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor şi unităţilor medicale mobile

publicat in M.Of. 432 din 22-mai-2018

Norme Metodologice din 2018 de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018

publicat in M.Of. 443 din 25-mai-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

publicat in M.Of. 496 din 18-iun-2018

Norme Metodologice din 2018 de punere în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

publicat in M.Of. 514 din 22-iun-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 556 din 03-iul-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a prevederilor art. 13^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, pentru medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 621 din 18-iul-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

publicat in M.Of. 664 din 31-iul-2018

Norme Metodologice din 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil-şef şi secretar-şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora

publicat in M.Of. 692 din 08-aug-2018

Norme Metodologice din 2018 privind întocmirea proiectului de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 699 din 10-aug-2018

Norme Metodologice din 2018 pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

publicat in M.Of. 744 din 28-aug-2018

Norme Metodologice din 2018 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice

publicat in M.Of. 753 din 31-aug-2018

Norme Metodologice din 2018 privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe

publicat in M.Of. 770 din 06-sep-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

publicat in M.Of. 785 din 13-sep-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale

publicat in M.Of. 794 din 17-sep-2018

Norme Metodologice din 2018 privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, documentele în baza cărora se acordă împrumutul şi cele care stau la baza obţinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituţiilor publice locale

publicat in M.Of. 861 din 10-oct-2018

Norme Metodologice din 2018 pentru aplicarea de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

publicat in M.Of. 881 din 18-oct-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

publicat in M.Of. 893 din 23-oct-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

publicat in M.Of. 893 din 23-oct-2018

Norme Metodologice din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

publicat in M.Of. 893 din 23-oct-2018

Norme Metodologice din 2018 privind gestionarea, stabilirea domeniilor, precum şi modul de utilizare a Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 916 din 31-oct-2018

Norme Metodologice din 2018 referitoare la criteriile şi modalităţile privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

publicat in M.Of. 1008 din 28-noi-2018

Norme Metodologice din 2018 pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

publicat in M.Of. 1036 din 06-dec-2018

Norme Metodologice din 2018 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018

publicat in M.Of. 1078 din 19-dec-2018

Norme Metodologice din 2018 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 1104 din 27-dec-2018

Norme Metodologice din 2018 privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 1111 din 28-dec-2018