Rasfoire documente

Hotarirea 29/2017 pentru aprobarea Procedurii de suspendare şi de retragere a calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2018

Hotarirea 909/2017 privind modificarea şi completarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi transmiterea unor imobile aparţinând domeniului public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în administrarea unor oficii de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 1 din 03-ian-2018

Hotarirea 932/2017 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţa alimentară - ROVETEMERG'' la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ''Ion Ionescu de la Brad'' din Iaşi

publicat in M.Of. 3 din 03-ian-2018

Hotarirea 12/2017 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2018

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2018

Hotarirea 111/2017 privind adoptarea integrală a Normelor obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale ale auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017)

publicat in M.Of. 7 din 04-ian-2018

Hotarirea 934/2017 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Prahova, Dolj, Buzău, Constanţa, Ilfov, Galaţi, Covasna, Tulcea, Mureş, Iaşi, Braşov, Brăila şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2018

Hotarirea 936/2017 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene sau de instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea acestuia, precum şi termenele de clasificare aferente

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2018

Hotarirea 938/2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 ''Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Buziaş'' la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

publicat in M.Of. 9 din 04-ian-2018

Hotarirea 943/2017 pentru aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate'', pentru anul 2018

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2018

Hotarirea 955/2017 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2018

Hotarirea 956/2017 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Neamţ, Sibiu, Cluj, Argeş, Bacău, Vrancea, Buzău, Dâmboviţa, Maramureş, Galaţi şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2018

Hotarirea 957/2017 privind rechemarea şi numirea unui consul general

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2018

Hotarirea 928/2017 privind aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 aprilie 2017, 2 iunie 2017, 21 septembrie 2017 şi 27 septembrie 2017 la Acordul de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţă socială) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 iulie 2011

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2018

Hotarirea 935/2017 privind actualizarea valorii de inventar şi a denumirii imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie Gătaia

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2018

Hotarirea 941/2017 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea

publicat in M.Of. 12 din 05-ian-2018

Hotarirea 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor

publicat in M.Of. 11 bis din 05-ian-2018

Hotarirea 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Hotarirea 952/2017 privind trecerea unor părţi de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi transmiterea acestora în folosinţa gratuită a Asociaţiei Române pentru Transparenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 11 din 05-ian-2018

Hotarirea 962/2017 privind aprobarea tarifului pentru unele operaţiuni efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2018

Hotarirea 963/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Drum de legătură DN 5 - Şoseaua de Centură - Pod Prieteniei km 61+400'', judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 10 din 05-ian-2018

Hotarirea 953/2017 privind modificarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi, din portul Isaccea, portul Tulcea şi portul Măcin, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2018

Hotarirea 959/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2018

Hotarirea 933/2017 privind aprobarea Programului statistic naţional multianual 2018-2020

publicat in M.Of. 21 din 09-ian-2018

Hotarirea 958/2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 ''Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj'' la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Hotarirea 950/2017 pentru aprobarea elementelor tehnice necesare aplicării art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 22 din 10-ian-2018

Hotarirea 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Hotarirea 960/2017 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Hotarirea 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 26 din 11-ian-2018

Hotarirea 915/2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

publicat in M.Of. 25 din 11-ian-2018

Hotarirea 954/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 27 din 11-ian-2018

Hotarirea 1478/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

publicat in M.Of. 30 din 12-ian-2018

Hotarirea 2/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă''

publicat in M.Of. 33 din 15-ian-2018

Hotarirea 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017

publicat in M.Of. 34 din 15-ian-2018

Hotarirea 5/2018 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sibiu, Vâlcea, Timiş, Braşov, Dolj, Constanţa, Alba, Arad, Gorj, Cluj şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2018

Hotarirea 9/2018 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc''

publicat in M.Of. 39 din 16-ian-2018

Hotarirea 3/2018 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării valorii de inventar, şi pentru transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în administrarea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 43 din 17-ian-2018

Hotarirea 6/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.177/2001 privind desemnarea grupei române în Comisia mixtă româno-iugoslavă pentru Porţile de Fier

publicat in M.Of. 43 din 17-ian-2018

Hotarirea 10/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale ''Victor Babeş''

publicat in M.Of. 44 din 17-ian-2018

Hotarirea 939/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Jegălia, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2018

Hotarirea 961/2017 privind aprobarea modelului steagului comunei Cornu, judeţul Prahova

publicat in M.Of. 50 din 18-ian-2018

Hotarire din 2017 în Cauza Valdhuter împotriva României

publicat in M.Of. 59 din 19-ian-2018

Hotarirea 8/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 - (PNCDI III)

publicat in M.Of. 62 din 22-ian-2018

Hotarirea 12/2018 privind rechemarea unui consul general

publicat in M.Of. 63 din 22-ian-2018

Hotarirea 4/2018 pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a IX-a a împuterniciţilor, semnat la Negreşti-Oaş, România, la 12 octombrie 2017, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997

publicat in M.Of. 69 din 23-ian-2018

Hotarirea 13/2018 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 70 din 23-ian-2018

Hotarirea 14/2018 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 70 din 23-ian-2018

Hotarirea 15/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

publicat in M.Of. 70 din 23-ian-2018

Hotarirea 16/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 69 din 23-ian-2018

Hotarirea 17/2018 privind modificarea anexei nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 70 din 23-ian-2018

Hotarirea 18/2018 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

publicat in M.Of. 66 din 23-ian-2018

Hotarirea 164/2017 privind aprobarea Registrului Naţional al Asistenţilor Sociali din România

publicat in M.Of. 68 din 23-ian-2018

Hotarirea 1/2018 pentru acordarea încrederii Guvernului

publicat in M.Of. 84 din 29-ian-2018

Hotarirea 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 83 bis din 29-ian-2018

Hotarirea 1/2018 pentru aprobarea modificării şi completării Normei ''Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă'' (NI-ASR-07-VII/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 39/2017

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018

Hotarirea 2/2018 pentru aprobarea modificării şi completării Normei ''Asigurarea creditelor la export pe termen mediu şi lung şi a investiţiilor româneşti de capital în străinătate, în numele şi în contul statului'' (NI-ASR-05-VI/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 219/2017

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018

Hotarirea 3/2018 pentru aprobarea modificării Normei ''Asigurarea garanţiilor de export în numele şi în contul statului'' (NI-ASR-08-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 21/2015

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018

Hotarirea 16/2018 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2018

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2018

Hotarirea 19/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

publicat in M.Of. 88 din 30-ian-2018

Hotarirea 20/2018 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

publicat in M.Of. 88 din 30-ian-2018

Hotarirea 21/2018 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 noiembrie 2017 şi la Paris la 16 noiembrie 2017, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018

Hotarirea 22/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/757 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim şi de modificare a Directivei 2009/16/CE

publicat in M.Of. 86 din 30-ian-2018

Hotarirea 25/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 87 din 30-ian-2018

Hotarirea 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 90 din 30-ian-2018

Hotarirea 23/2018 privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi în administrarea Universităţii ''Alexandru Ioan Cuza'' din Iaşi, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2018

Hotarirea 23/2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Plenului Curţii de Conturi nr. 87/2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorităţii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

publicat in M.Of. 91 din 31-ian-2018

Hotarirea 24/2018 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2018

Hotarirea 26/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 93 din 31-ian-2018

Hotarirea 27/2018 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 727/2002 privind trecerea unui imobil, compus din clădire în curs de execuţie şi terenul aferent, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2018

Hotarirea 28/2018 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Harghita, Alba, Arad, Constanţa, Buzău, Bistriţa-Năsăud, Vrancea, Suceava, Neamţ şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 92 din 31-ian-2018

Hotarirea 34/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare ''învăţământ''

publicat in M.Of. 95 din 31-ian-2018

Hotarirea 1/2018 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

publicat in M.Of. 100 din 01-feb-2018

Hotarirea 1/2018 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 100 din 01-feb-2018

Hotarirea 31/2018 privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociaţiilor, fundaţiilor şi a altor organizaţii nonguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecţie a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum şi criteriile de selecţie a cadrelor didactice implicate

publicat in M.Of. 98 din 01-feb-2018

Hotarirea 32/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei, respectiv a Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor în domeniul public al oraşului Aleşd, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 100 din 01-feb-2018

Hotarirea 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 105 din 02-feb-2018

Hotarirea 1/2018 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2018

publicat in M.Of. 107 din 05-feb-2018

Hotarirea 30/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

publicat in M.Of. 109 din 05-feb-2018

Hotarirea 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere

publicat in M.Of. 107 din 05-feb-2018

Hotarirea 2/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 116 din 06-feb-2018

Hotarirea 2/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 112 din 06-feb-2018

Hotarirea 3/2018 privind vacantarea unui loc de deputat

publicat in M.Of. 116 din 06-feb-2018

Hotarirea 3/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 120 din 07-feb-2018

Hotarirea 4/2018 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 1.313/2013/UE privind un mecanism de protecţie civilă a Uniunii Europene - COM (2017) 772 final

publicat in M.Of. 121 din 08-feb-2018

Hotarirea 5/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 124 din 08-feb-2018

Hotarirea 2/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 3/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 4/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 5/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 6/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 67/2017 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 7/2018 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 37/2018 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 38/2018 privind participarea statului român, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, la majorarea capitalului social al Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A.

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 39/2018 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

publicat in M.Of. 128 din 09-feb-2018

Hotarirea 1/2018 pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 130 din 12-feb-2018

Hotarirea 5/2018 privind procedura de eliberare a autorizaţiei de liberă practică pentru profesia de fizioterapeut

publicat in M.Of. 129 din 12-feb-2018

Hotarirea 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 131 din 12-feb-2018

Hotarirea 7/2018 privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 131 din 12-feb-2018

Hotarirea 35/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Purec Petrică-Ionuţ-Sebastian

publicat in M.Of. 129 din 12-feb-2018

Hotarirea 36/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Hogea Cătălin-Ionuţ

publicat in M.Of. 129 din 12-feb-2018

Hotarirea 40/2018 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

publicat in M.Of. 133 din 12-feb-2018