Rasfoire documente

Rectificare din 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 1.138/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2014

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Rectificare din 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 1.145/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 949 din 23 decembrie 2014

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Rectificare din 2015 la Decretul nr. 915/2014 privind revocarea din funcţie şi numirea unor membri ai Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 916 din 16 decembrie 2014

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.181/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 30 decembrie 2014

publicat in M.Of. 29 din 14-ian-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 30 decembrie 2014

publicat in M.Of. 33 din 15-ian-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Deciziei Curţii Constituţionale nr. 366 din 25 iunie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 2 septembrie 2014

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Rectificare din 2015 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.176/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''CFR Marfă'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 30 decembrie 2014

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Rectificare din 2015 la Decretul nr. 842/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 11 decembrie 2014

publicat in M.Of. 66 din 27-ian-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 30 decembrie 2014

publicat in M.Of. 72 din 28-ian-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Decretului nr. 43/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 23 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 şi 39 bis din 16 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 97 din 06-feb-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 131/2015 şi al ministrului sănătăţii nr. 90/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 3 februarie 2015

publicat in M.Of. 106 din 10-feb-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.011/2015 privind aprobarea Componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 16 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 106 din 10-feb-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.396/2014/103/2015 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, precum şi a instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 111 din 11-feb-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.893/2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 16 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 119 din 16-feb-2015

Rectificare din 2015 la anexa 3.35 ''Reţeaua de drumuri comunale din judeţul Suceava'' la Hotărârea Guvernului nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 şi 707 bis din 29 septembrie 2014

publicat in M.Of. 164 din 09-mar-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 65/2015 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' pentru anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 6 februarie 2015

publicat in M.Of. 172 din 12-mar-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 172/2015 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 4 martie 2015

publicat in M.Of. 200 din 25-mar-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 9 martie 2015

publicat in M.Of. 215 din 31-mar-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015

publicat in M.Of. 218 din 01-apr-2015

Rectificare din 2015 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 27 februarie 2015

publicat in M.Of. 230 din 03-apr-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 28 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 231 din 06-apr-2015

Rectificare din 2015 în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 30 decembrie 2014

publicat in M.Of. 265 din 21-apr-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 27 martie 2015

publicat in M.Of. 265 din 21-apr-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 620/2015 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 234 şi 234 bis din 6 aprilie 2015

publicat in M.Of. 265 din 21-apr-2015

Rectificare din 2015 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 236/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 8 aprilie 2015

publicat in M.Of. 276 din 23-apr-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Rectificare din 2015 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 293 din 29-apr-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 303 din 04-mai-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 16 martie 2015

publicat in M.Of. 305 din 05-mai-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015

publicat in M.Of. 312 din 07-mai-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Social Liberală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 316 din 08-mai-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Naţională pentru Progresul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 31 martie 2015

publicat in M.Of. 330 din 14-mai-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 340 din 19-mai-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 4/2015 privind aprobarea Listei apelor minerale recunoscute în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 16 ianuarie 2015

publicat in M.Of. 352 din 21-mai-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 611/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 28 aprilie 2015

publicat in M.Of. 362 din 26-mai-2015

Rectificare din 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 137/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor suprafeţe de teren aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor şi scăderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 12 martie 2015

publicat in M.Of. 368 din 27-mai-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 28 mai 2015

publicat in M.Of. 384 din 02-iun-2015

Rectificare din 2015 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 59/2011 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România şi pentru aprobarea Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Dentişti din România de la nivel local şi naţional pentru mandatul 2015-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 22 aprilie 2015

publicat in M.Of. 384 din 02-iun-2015

Rectificare din 2015 în Decizia preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 5/2015 privind aprobarea Procedurii pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 18 mai 2015

publicat in M.Of. 391 din 04-iun-2015

Rectificare din 2015 în anexa nr. 1 ''Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baru'' la Hotărârea Guvernului nr. 246/2012 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2012

publicat in M.Of. 393 din 05-iun-2015

Rectificare din 2015 în anexa nr. 4 ''Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Variaş'' la Hotărârea Guvernului nr. 210/2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2015

publicat in M.Of. 396 din 05-iun-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de experţi pentru afecţiuni hepatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 7 mai 2015

publicat in M.Of. 412 din 11-iun-2015

Rectificare din 2015 în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 648/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010

publicat in M.Of. 433 din 17-iun-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Conservator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 446 din 23-iun-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 446 din 23-iun-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 17 aprilie 2015

publicat in M.Of. 446 din 23-iun-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 17 aprilie 2015

publicat in M.Of. 446 din 23-iun-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.684/2015 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală - CDL), pentru clasele a X-a şi a XI-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 şi 418 bis din 12 iunie 2015

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008

publicat in M.Of. 491 din 06-iul-2015

Rectificare din 2015 în anexa nr. II/3 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând 3 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 20 februarie 2014

publicat in M.Of. 504 din 08-iul-2015

Rectificare din 2015 în Decizia prim-ministrului nr. 176/2015 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Teodor Codrin Scutaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 15 iulie 2015

publicat in M.Of. 532 din 16-iul-2015

Rectificare din 2015 la Decretul nr. 214/1998 privind conferirea medaliei ''Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 şi 222 bis din 17 iunie 1998

publicat in M.Of. 542 din 21-iul-2015

Rectificare din 2015 în anexa la Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 11/2015 privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 11 mai 2015

publicat in M.Of. 549 din 23-iul-2015

Rectificare din 2015 în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 29 iunie 2015

publicat in M.Of. 550 din 24-iul-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 29 iunie 2015

publicat in M.Of. 575 din 31-iul-2015

Rectificare din 2015 a Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.964/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 29 iulie 2015

publicat in M.Of. 596 din 07-aug-2015

Rectificare din 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 582/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 27 iulie 2015

publicat in M.Of. 605 din 11-aug-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 605 din 11-aug-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 373/2015 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2015, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 29 iulie 2015

publicat in M.Of. 616 din 13-aug-2015

Rectificare din 2015 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2015 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 şi 606 bis din 11 august 2015

publicat in M.Of. 643 din 25-aug-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Rectificare din 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 20 august 2015

publicat in M.Of. 650 din 27-aug-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 30 iunie 2015

publicat in M.Of. 664 din 01-sep-2015

Rectificare din 2015 în anexa la Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 11/2015 privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti pe anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 11 mai 2015

publicat in M.Of. 664 din 01-sep-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Naţional Liberal1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 671 din 03-sep-2015

Rectificare din 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 628/2015 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 13 august 2015

publicat in M.Of. 675 din 04-sep-2015

Rectificare din 2015 în anexa ''Datele de identificare a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine, a căror valoare de Inventar se modifică drept urmare a reevaluării'' la Hotărârea Guvernului nr. 527/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin unităţile militare de jandarmi din subordine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 17 iulie 2015

publicat in M.Of. 681 din 08-sep-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul anexei la Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 512/2015 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedură al Consiliului Concurentei, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 4 septembrie 2015

publicat in M.Of. 697 din 15-sep-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 648/2015 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2015 pentru Agenţia Domeniilor Statului pentru plata titlurilor executorii corespunzătoare primelor trei tranşe aferente anului 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 26 august 2015

publicat in M.Of. 719 din 24-sep-2015

Rectificare din 2015 la Decretul nr. 1.029/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, în retragere, unui colonel în retragere din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 29 noiembrie 2013

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015

Rectificare din 2015 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 28 aprilie 2015

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 15 septembrie 2015

publicat in M.Of. 721 din 25-sep-2015

Rectificare din 2015 la forma republicată a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015

publicat in M.Of. 732 din 30-sep-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 781/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016

publicat in M.Of. 746 din 06-oct-2015

Rectificare din 2015 în Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 25 iunie 2014

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Rectificare din 2015 în Legea nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 13 mai 2014

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2015 pentru aprobarea Procedurii privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal şi pentru modificarea art. 80 din Regulamentul de furnizare la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 6 august 2015

publicat in M.Of. 750 din 07-oct-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat - PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din data de 1 aprilie 2015

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015

publicat in M.Of. 757 din 12-oct-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.119/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului ''Prima casă'' şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ''Prima casă'', publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 28 septembrie 2015

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.380/2015 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 octombrie 2015

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.381/2015 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.403/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 octombrie 2015

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Rectificare din 2015 în anexa la Ordinul ministrului apărării nr. M.127/2008 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea calităţii de veteran de război de către Ministerul Apărării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 8 ianuarie 2009

publicat in M.Of. 795 din 27-oct-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.551/2015 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 609/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 12 octombrie 2015

publicat in M.Of. 801 din 28-oct-2015

Rectificare din 2015 în anexa ''Lista cuprinzând reprezentanţii societăţii civile în Consiliul Economic şi Social'' la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 24 septembrie 2015

publicat in M.Of. 808 din 30-oct-2015

Rectificare din 2015 la forma republicată a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015

publicat in M.Of. 825 din 05-noi-2015

Rectificare din 2015 în anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 27 octombrie 2015

publicat in M.Of. 832 din 06-noi-2015

Rectificare din 2015 la anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 şi 711 bis din 22 septembrie 2015

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.379/1.023/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 4 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 850 din 16-noi-2015

Rectificare din 2015 la Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 947/2015 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 30 octombrie 2015

publicat in M.Of. 852 din 17-noi-2015

Rectificare din 2015 în Decizia prim-ministrului nr. 287/2015 privind eliberarea domnului chestor principal de poliţie Tobă Petre din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 17 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 857 din 18-noi-2015

Rectificare din 2015 la anexa nr. 4 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015

publicat in M.Of. 869 din 20-noi-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5 751/2015 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 16 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Rectificare din 2015 în cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.088/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 septembrie 2015

publicat in M.Of. 929 din 15-dec-2015

Rectificare din 2015 la Decretul nr. 875/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 26 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 929 din 15-dec-2015

Rectificare din 2015 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 26 martie 2015

publicat in M.Of. 950 din 22-dec-2015

Rectificare din 2015 în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 şi 903 bis din 4 decembrie 2015

publicat in M.Of. 968 din 28-dec-2015