Rasfoire documente

Procedura din 2014 de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Procedura din 2015 de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro de energie

publicat in M.Of. 80 din 30-ian-2015

Procedura din 2015 de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute de Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. II-IV din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

publicat in M.Of. 83 din 30-ian-2015

Procedura din 2015 de administrare şi monitorizare a marilor contribuabili

publicat in M.Of. 134 din 23-feb-2015

Procedura din 2015 de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii

publicat in M.Of. 135 din 23-feb-2015

Procedura din 2015 CADRU privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali

publicat in M.Of. 193 din 23-mar-2015

Procedura din 2015 de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum şi de păstrare şi prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenţi în zona de frontieră a Ucrainei

publicat in M.Of. 244 din 09-apr-2015

Procedura din 2015 Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor

publicat in M.Of. 299 din 30-apr-2015

Procedura din 2015 privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare

publicat in M.Of. 307 din 06-mai-2015

Procedura din 2015 pentru emiterea autorizaţiei de explorare în vederea stocării geologice a dioxidului de carbon

publicat in M.Of. 338 din 18-mai-2015

Procedura 1/2015 privind exercitarea unitară a controlului de stat pentru supravegherea pieţei produselor pentru construcţii - PC 001

publicat in M.Of. 337 din 18-mai-2015

Procedura din 2015 pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri şi aeroporturi, indicativ PCC 022-2015

publicat in M.Of. 341 din 19-mai-2015

Procedura din 2015 privind regimul garanţiilor financiare constituite de către clienţii finali în favoarea furnizorului de ultimă instanţă

publicat in M.Of. 409 din 10-iun-2015

Procedura din 2015 de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare - START (PO.IP-01 - Revizia 1)

publicat in M.Of. 415 bis din 11-iun-2015

Procedura din 2015 de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă

publicat in M.Of. 428 din 16-iun-2015

Procedura din 2015 de predare-primire a titlurilor executorii în care sunt individualizate creanţele reprezentând comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă şi a documentelor privind măsurile de executare silită întreprinse de inspectoratele teritoriale de muncă

publicat in M.Of. 428 din 16-iun-2015

Procedura din 2015 de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 458 din 25-iun-2015

Procedura din 2015 privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 507 din 09-iul-2015

Procedura din 2015 de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale

publicat in M.Of. 572 din 30-iul-2015

Procedura din 2015 privind determinarea consumului de energie electrică în caz de înregistrare eronată şi în sistem pauşal

publicat in M.Of. 594 din 06-aug-2015

Procedura din 2015 de efectuare a auditului de supraveghere a persoanelor autorizate pentru efectuarea lucrărilor în domeniul apărării împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 600 din 10-aug-2015

Procedura din 2015 de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

publicat in M.Of. 622 din 17-aug-2015

Procedura din 2015 privind constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015

Procedura din 2015 privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice

publicat in M.Of. 628 din 18-aug-2015

Procedura din 2015 privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

publicat in M.Of. 630 din 19-aug-2015

Procedura din 2015 privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate

publicat in M.Of. 630 din 19-aug-2015

Procedura din 2015 de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia

publicat in M.Of. 663 din 01-sep-2015

Procedura din 2015 de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri (PO.IP-06 - Revizia 0)

publicat in M.Of. 666 bis din 02-sep-2015

Procedura din 2015 de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament

publicat in M.Of. 680 din 08-sep-2015

Procedura din 2015 de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri - PO-IP.05-Revizia 1

publicat in M.Of. 689 bis din 11-sep-2015

Procedura din 2015 privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar din România

publicat in M.Of. 700 din 17-sep-2015

Procedura din 2015 de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului (PO-IP.03 Revizia 1)

publicat in M.Of. 712 din 22-sep-2015

Procedura din 2015 de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor

publicat in M.Of. 727 din 28-sep-2015

Procedura din 2015 privind decontarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor

publicat in M.Of. 769 din 15-oct-2015

Procedura din 2015 privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma Informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Procedura din 2015 privind structura informaţiilor şi periodicitatea transmiterii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a informaţiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma Informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 ianuarie 2012 şi până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 842 din 12-noi-2015

Procedura din 2015 de aplicare a Codului etic pentru membrii Corpului diplomatic şi consular al României

publicat in M.Of. 872 din 23-noi-2015

Procedura din 2015 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central

publicat in M.Of. 874 din 23-noi-2015

Procedura din 2015 privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită

publicat in M.Of. 912 din 09-dec-2015

Procedura din 2015 privind investigaţiile referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit care efectuează audit statutar

publicat in M.Of. 916 din 10-dec-2015

Procedura din 2015 privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 938 din 18-dec-2015

Procedura din 2015 de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal

publicat in M.Of. 938 din 18-dec-2015

Procedura din 2015 privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015

Procedura din 2015 DE SOLUŢIONARE a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

publicat in M.Of. 969 din 28-dec-2015

Procedura din 2015 privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale

publicat in M.Of. 969 din 28-dec-2015

Procedura din 2015 privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea

publicat in M.Of. 971 din 29-dec-2015

Procedura din 2015 privind gestiunea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 975 din 29-dec-2015

Procedura din 2015 de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 983 din 30-dec-2015

Procedura din 2015 privind stabilirea obligaţiilor fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare

publicat in M.Of. 984 din 30-dec-2015