Rasfoire documente

Metodologie din 2014 de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar

publicat in M.Of. 5 din 06-ian-2015

Metodologie din 2014 privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Metodologie din 2014 de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte ''Gheorghe Cristea'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Metodologie din 2014 privind înscrierea şi înregistrarea în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) a informaţiilor privind calificările universitare de licenţă şi master

publicat in M.Of. 23 din 13-ian-2015

Metodologie din 2014 ŞI CRITERII privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2015

Metodologie din 2015 de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate

publicat in M.Of. 74 din 28-ian-2015

Metodologie din 2015 pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2015

publicat in M.Of. 121 din 17-feb-2015

Metodologie din 2015 privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii

publicat in M.Of. 126 din 18-feb-2015

Metodologie din 2015 de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

publicat in M.Of. 156 din 05-mar-2015

Metodologie din 2015 de alocare a fondurilor pentru activitatea sportivă de excelenţă a federaţiilor sportive naţionale pentru anul 2015

publicat in M.Of. 179 din 17-mar-2015

Metodologie din 2015 privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 181 din 17-mar-2015

Metodologie din 2015 de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 192 din 23-mar-2015

Metodologie din 2015 privind transferul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic angajat în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în anii 2015 şi 2016

publicat in M.Of. 196 din 24-mar-2015

Metodologie din 2015 de întocmire, completare şi valorificare a raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare

publicat in M.Of. 251 din 15-apr-2015

Metodologie din 2015 de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă

publicat in M.Of. 267 din 21-apr-2015

Metodologie din 2015 de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului

publicat in M.Of. 280 din 27-apr-2015

Metodologie din 2015 de nominalizare a reprezentanţilor federaţiilor studenţeşti, reprezentantului patronatului şi, respectiv, al sindicatului din învăţământul superior în Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

publicat in M.Of. 283 din 27-apr-2015

Metodologie din 2015 de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 372 din 28-mai-2015

Metodologie din 2015 de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

publicat in M.Of. 376 din 29-mai-2015

Metodologie din 2015 de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine

publicat in M.Of. 382 din 02-iun-2015

Metodologie din 2015 de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în unităţile de învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în anul şcolar/universitar 2015-2016

publicat in M.Of. 394 din 05-iun-2015

Metodologie din 2015 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru anul 2015

publicat in M.Of. 442 din 22-iun-2015

Metodologie din 2015 de alocare a fondurilor bugetare pentru finanţarea de bază şi finanţarea suplimentară a instituţiilor de învăţământ superior de stat din România, pentru pilotare în anul 2015

publicat in M.Of. 454 din 24-iun-2015

Metodologie din 2015 de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali

publicat in M.Of. 452 din 24-iun-2015

Metodologie din 2015 de monitorizare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile de energie prin certificate verzi

publicat in M.Of. 466 din 29-iun-2015

Metodologie din 2015 de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică ale elevilor din Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

publicat in M.Of. 543 din 21-iul-2015

Metodologie din 2015 de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie Care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi

publicat in M.Of. 560 din 28-iul-2015

Metodologie din 2015 de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea

publicat in M.Of. 663 din 01-sep-2015

Metodologie din 2015 pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun privind infrastructura pentru transportul energiei electrice, inclusiv a riscurilor aferente acestora

publicat in M.Of. 704 din 18-sep-2015

Metodologie din 2015 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă generali şi specifici, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora

publicat in M.Of. 729 din 29-sep-2015

Metodologie din 2015 de stabilire a tarifelor reglementate pentru activităţile conexe celei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale

publicat in M.Of. 736 din 01-oct-2015

Metodologie din 2015 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Metodologie din 2015 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

publicat in M.Of. 751 din 08-oct-2015

Metodologie din 2015 pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Metodologie din 2015 de admitere în Corpul experţilor electorali

publicat in M.Of. 832 din 06-noi-2015

Metodologie din 2015 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 885 din 26-noi-2015

Metodologie din 2015 de alocare a capacităţii şi de stabilire a tarifelor pe conducta de transport gaze naturale Isaccea III-Negru Vodă II

publicat in M.Of. 892 din 27-noi-2015

Metodologie din 2015 ŞI CRITERIILE privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016

publicat in M.Of. 899 din 03-dec-2015

Metodologie din 2015 de raportare lunară de către casele de asigurări de sănătate la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a valorii consumului centralizat de medicamente

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015

Metodologie din 2015 privind modul de calcul al sumelor care se deduc procentual definitiv din aplicaţiile de plată nr. 40 şi 41 aferente cheltuielilor realizate în cadrul proiectelor care au fost selectate prin apelurile de proiecte începând cu 115 din cadrul Programului operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' (POSDRU)

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015

Metodologie din 2015 de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia

publicat in M.Of. 978 din 30-dec-2015