Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

publicat in M.Of. 176 din 13-mar-2015

Ordonanta urgenta 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 191 din 23-mar-2015

Ordonanta urgenta 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

publicat in M.Of. 224 din 02-apr-2015

Ordonanta urgenta 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 250 din 14-apr-2015

Ordonanta urgenta 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

publicat in M.Of. 253 din 16-apr-2015

Ordonanta urgenta 7/2015 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate

publicat in M.Of. 256 din 16-apr-2015

Ordonanta urgenta 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 285 din 28-apr-2015

Ordonanta urgenta 9/2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 299 din 30-apr-2015

Ordonanta urgenta 10/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

publicat in M.Of. 335 din 15-mai-2015

Ordonanta urgenta 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societăţii ''Complexul Energetic Hunedoara'' - S.A. din venituri rezultate din privatizare

publicat in M.Of. 344 din 19-mai-2015

Ordonanta urgenta 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 352 din 21-mai-2015

Ordonanta urgenta 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 362 din 26-mai-2015

Ordonanta urgenta 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7^2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 374 din 28-mai-2015

Ordonanta urgenta 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 386 din 03-iun-2015

Ordonanta urgenta 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale

publicat in M.Of. 421 din 12-iun-2015

Ordonanta urgenta 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 423 din 15-iun-2015

Ordonanta urgenta 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

publicat in M.Of. 433 din 17-iun-2015

Ordonanta urgenta 20/2015 privind stabilirea nivelului maxim al produsului apă grea destinat unităţilor 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă pentru întreaga perioadă de exploatare a acestora, precum şi pentru gestionarea apei grele

publicat in M.Of. 433 din 17-iun-2015

Ordonanta urgenta 21/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

publicat in M.Of. 468 din 29-iun-2015

Ordonanta urgenta 22/2015 privind acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvare Societăţii ''Complexul Energetic Hunedoara'' - S.A.

publicat in M.Of. 468 din 29-iun-2015

Ordonanta urgenta 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 469 din 29-iun-2015

Ordonanta urgenta 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 473 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 26/2015 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

publicat in M.Of. 476 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 29/2015 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere

publicat in M.Of. 474 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 33/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar

publicat in M.Of. 475 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

publicat in M.Of. 475 din 30-iun-2015

Ordonanta urgenta 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

publicat in M.Of. 669 din 02-sep-2015

Ordonanta urgenta 36/2015 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri

publicat in M.Of. 693 din 14-sep-2015

Ordonanta urgenta 37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 697 din 15-sep-2015

Ordonanta urgenta 38/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

publicat in M.Of. 730 din 29-sep-2015

Ordonanta urgenta 39/2015 privind unele măsuri pentru consolidarea poziţiei de acţionar al statului la operatorii economici la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri are calitatea de instituţie publică implicată

publicat in M.Of. 733 din 30-sep-2015

Ordonanta urgenta 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 733 din 30-sep-2015

Ordonanta urgenta 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 746 din 06-oct-2015

Ordonanta urgenta 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc

publicat in M.Of. 767 din 14-oct-2015

Ordonanta urgenta 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Ordonanta urgenta 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale

publicat in M.Of. 785 din 21-oct-2015

Ordonanta urgenta 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015

publicat in M.Of. 798 din 27-oct-2015

Ordonanta urgenta 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 801 din 28-oct-2015

Ordonanta urgenta 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare

publicat in M.Of. 806 din 29-oct-2015

Ordonanta urgenta 48/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

publicat in M.Of. 807 din 29-oct-2015

Ordonanta urgenta 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

publicat in M.Of. 816 din 03-noi-2015

Ordonanta urgenta 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 817 din 03-noi-2015

Ordonanta urgenta 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 823 din 04-noi-2015

Ordonanta urgenta 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 828 din 05-noi-2015

Ordonanta urgenta 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi

publicat in M.Of. 832 din 06-noi-2015

Ordonanta urgenta 54/2015 privind unele măsuri în domeniul învăţământului

publicat in M.Of. 832 din 06-noi-2015

Ordonanta urgenta 55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 871 din 20-noi-2015

Ordonanta urgenta 56/2015 privind plata tratamentului în străinătate al persoanelor a căror stare de sănătate a fost afectată în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 889 din 26-noi-2015

Ordonanta urgenta 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 923 din 11-dec-2015

Ordonanta urgenta 58/2015 pentru modificarea art. 5^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională

publicat in M.Of. 921 din 11-dec-2015

Ordonanta urgenta 59/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene

publicat in M.Of. 925 din 14-dec-2015

Ordonanta urgenta 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

publicat in M.Of. 951 din 22-dec-2015

Ordonanta urgenta 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

publicat in M.Of. 962 din 24-dec-2015

Ordonanta urgenta 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 964 din 24-dec-2015

Ordonanta urgenta 63/2015 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov

publicat in M.Of. 984 din 30-dec-2015

Ordonanta urgenta 64/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la alin. (4) al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015

Ordonanta urgenta 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015

Ordonanta urgenta 66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (5) şi art. 27 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015

Ordonanta urgenta 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 986 din 31-dec-2015

Ordonanta urgenta 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

publicat in M.Of. 987 din 31-dec-2015