Rasfoire documente

Ordinul 1653/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2015

Ordinul 1654/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2015

Ordinul 1799/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2015

Ordinul 1801/2014 privind modificarea formularului ''Carnet de cecuri pentru ridicare numerar'', cod 14.20.06/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

publicat in M.Of. 4 din 05-ian-2015

Ordinul 1815/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2015

publicat in M.Of. 3 din 05-ian-2015

Ordinul 2359/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei. Indicativ GP 127-2014''

publicat in M.Of. 2 bis din 05-ian-2015

Ordinul 2363/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2015

Ordinul 2364/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani - S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2015

Ordinul 4024/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 2 din 05-ian-2015

Ordinul 868/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 6 din 06-ian-2015

Ordinul 869/2014 pentru modificarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010

publicat in M.Of. 6 din 06-ian-2015

Ordinul 1143/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea ''Electrocentrale Titan'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015

Ordinul 1810/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea ''Electrocentrale Titan'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015

Ordinul 2272/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea ''Electrocentrale Titan'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015

Ordinul 2395/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Normativ pentru evaluarea in situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente'', indicativ NP 137-2014

publicat in M.Of. 6 bis din 06-ian-2015

Ordinul 4825/2014 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar, a listelor şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf

publicat in M.Of. 5 bis din 06-ian-2015

Ordinul 5114/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar

publicat in M.Of. 5 din 06-ian-2015

Ordinul 195/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Arhivelor Naţionale

publicat in M.Of. 9 din 07-ian-2015

Ordinul 1213/2014 privind dispunerea radierii instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială DOMENIA CREDIT I.F.N. - S.A. din Registrul general şi Registrul special

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Ordinul 1215/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale METROPOLITAN 10 IMPEX IFN - S.A.

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Ordinul 1621/2014 privind modificarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013

publicat in M.Of. 10 din 07-ian-2015

Ordinul 1650/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

publicat in M.Of. 10 din 07-ian-2015

Ordinul 1657/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014

publicat in M.Of. 9 din 07-ian-2015

Ordinul 1977/2014 pentru aprobarea componenţei Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Ordinul 2348/2014 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 9 din 07-ian-2015

Ordinul 5109/2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015

publicat in M.Of. 10 din 07-ian-2015

Ordinul 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Ordinul 2/2015 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Ordinul M.131/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2015

Ordinul 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Ordinul 192/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 160/2013

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Ordinul 669/2014 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte ''Gheorghe Cristea'' din Bucureşti

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Ordinul 1972/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 839/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de clasificare a carcaselor de porci

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2015

Ordinul 5144/2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2014-2015

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Ordinul 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2015

Ordinul M.1/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Ordinul M.2/2015 pentru abrogarea art. 8 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2009

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Ordinul 2/2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180 ''Calitate în serviciile de ocupare'', finanţată prin Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 ''Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare'', şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 ''Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii'', finanţată prin Programul operaţional sectorial ''Dezvoltarea resurselor umane'' 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 ''Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii''

publicat in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Ordinul 12/2015 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2015

publicat in M.Of. 22 din 12-ian-2015

Ordinul 19/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Ordinul 1649/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER

publicat in M.Of. 20 din 12-ian-2015

Ordinul 1820/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014

publicat in M.Of. 20 din 12-ian-2015

Ordinul 1992/2014 pentru aprobarea planurilor naţionale de acţiune pentru cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) şi pentru raţa roşie (Aythya nyroca)

publicat in M.Of. 19 din 12-ian-2015

Ordinul 2502/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI - S.A.

publicat in M.Of. 20 din 12-ian-2015

Ordinul 5004/2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru discipline de pregătire sportivă practică, învăţământ primar, clasele I - a II-a şi clasele a III-a - a IV-a

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Ordinul 1/2015 privind aprobarea publicării Listei cuprinzând organismele de dozimetrie individuală acreditate, desemnate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

publicat in M.Of. 24 din 13-ian-2015

Ordinul 5003/2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământ primar, clasele a III-a şi a IV-a

publicat in M.Of. 24 din 13-ian-2015

Ordinul 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

publicat in M.Of. 23 bis din 13-ian-2015

Ordinul 5204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

publicat in M.Of. 23 din 13-ian-2015

Ordinul 1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

publicat in M.Of. 29 din 14-ian-2015

Ordinul 3/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

publicat in M.Of. 29 din 14-ian-2015

Ordinul 3050/2015 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

publicat in M.Of. 28 din 14-ian-2015

Ordinul 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2015

Ordinul 158/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

publicat in M.Of. 35 din 15-ian-2015

Ordinul 242/2014 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind protecţia instalaţiilor nucleare împotriva evenimentelor externe de origine naturală

publicat in M.Of. 34 din 15-ian-2015

Ordinul 5001/2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina Religie, învăţământ primar

publicat in M.Of. 34 din 15-ian-2015

Ordinul 2/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 40 din 16-ian-2015

Ordinul 2/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 40 din 16-ian-2015

Ordinul 4/2015 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale recunoscute în România

publicat in M.Of. 41 din 16-ian-2015

Ordinul 10/2015 pentru modificarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 272/2010

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2015

Ordinul 35/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 40 din 16-ian-2015

Ordinul 112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată

publicat in M.Of. 40 din 16-ian-2015

Ordinul 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

publicat in M.Of. 39 din 16-ian-2015

Ordinul 434/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex din cadrul Ministerului Public

publicat in M.Of. 36 din 16-ian-2015

Ordinul 3011/2015 privind aprobarea Componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice

publicat in M.Of. 39 din 16-ian-2015

Ordinul 4893/2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2015

Ordinul 5121/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios, şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a - a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2015

Ordinul 25/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 44 din 19-ian-2015

Ordinul 30/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

publicat in M.Of. 44 din 19-ian-2015

Ordinul 31/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 44 din 19-ian-2015

Ordinul 1703/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 43 din 19-ian-2015

Ordinul 38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Ordinul 43/2015 pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) porcine - Plăţi în favoarea bunăstării animalelor

publicat in M.Of. 45 din 20-ian-2015

Ordinul 44/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 437/1999 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR-OPS 1 - Transportul aerian comercial (avioane) şi JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial (elicoptere) şi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.268/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SAFA privind evaluarea siguranţei zborului la aeronavele din terţe ţări, ediţia 02/2008

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Ordinul 47/2015 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Ordinul 159/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 47 din 20-ian-2015

Ordinul 2/2015 pentru modificarea pct. III din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 709/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 49 din 21-ian-2015

Ordinul 3070/2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014

publicat in M.Of. 48 din 21-ian-2015

Ordinul 5138/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual

publicat in M.Of. 49 din 21-ian-2015

Ordinul 4/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

publicat in M.Of. 59 din 23-ian-2015

Ordinul 13/2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 56 din 23-ian-2015

Ordinul 129/2015 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii ARTEMIS REAL ESTATE - S.R.L.

publicat in M.Of. 64 din 26-ian-2015

Ordinul 7/2015 privind modificarea Statutului organic şi administrativ al Arhiepiscopiei Bisericii Armene din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2008

publicat in M.Of. 69 din 27-ian-2015

Ordinul 20/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2015

Ordinul 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei zilnice de delegare şi detaşare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului aflat în delegare în situaţia în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire turistică, prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

publicat in M.Of. 68 din 27-ian-2015

Ordinul 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 69 din 27-ian-2015

Ordinul 208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

publicat in M.Of. 70 din 27-ian-2015

Ordinul 1268/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. MORENI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 67 din 27-ian-2015

Ordinul 1316/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva

publicat in M.Of. 67 din 27-ian-2015

Ordinul 1317/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ROŞIAMIN S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva

publicat in M.Of. 67 din 27-ian-2015

Ordinul 1817/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. MORENI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 67 din 27-ian-2015

Ordinul 1818/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva

publicat in M.Of. 67 din 27-ian-2015

Ordinul 1819/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ROŞIAMIN S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva

publicat in M.Of. 67 din 27-ian-2015

Ordinul 2334/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CERTEJ - S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva

publicat in M.Of. 67 din 27-ian-2015

Ordinul 2335/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ROŞIAMIN S.A. - filiala Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului ''MINVEST'' - S.A. Deva

publicat in M.Of. 67 din 27-ian-2015

Ordinul 2356/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Societatea Comercială U.M. MORENI - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 67 din 27-ian-2015

Ordinul 3/2015 pentru abrogarea art. 3 lit. b) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2013 privind structura organizatorică la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de operator de program pentru domeniul de finanţare ''Cooperare în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante'' din Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014

publicat in M.Of. 73 din 28-ian-2015

Ordinul 38/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

publicat in M.Of. 75 din 28-ian-2015

Ordinul 63/2015 privind aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionaţi în perioada 24 aprilie-15 mai 2014, care formulează cerere pentru desfăşurarea activităţii în sistemul public de sănătate

publicat in M.Of. 74 din 28-ian-2015

Ordinul 65/2015 pentru aprobarea structurii organizatorice a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

publicat in M.Of. 72 din 28-ian-2015