Rasfoire documente

Decizia 64/2015 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 286 din 28-apr-2015

Decizia 19/2015 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: ''dacă fapta medicului, care are calitatea de funcţionar public, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în condiţiile art. 34 alin. 2 din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, constituie sau nu o exercitare a unui drept recunoscut de lege, având ca urmare incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin. 1 teza I din C. pen.''

publicat in M.Of. 590 din 05-aug-2015

Decizia 23/2015 referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 7 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, drepturile acordate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile privind creşterile salariale de 2%, 5% şi 11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 231/2007, cu modificările ulterioare, se încadrează în sintagma de ''indemnizaţie avută'' şi vor fi luate în considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistraţilor

publicat in M.Of. 797 din 27-oct-2015

Decizia 25/2015 [A] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile prin care să se dea o rezolvare de principiu cu privire la interpretarea articolului 1 din Legea petrolului nr. 238/2004 privind gazele de şist

publicat in M.Of. 638 din 21-aug-2015

Decizia 1/2015 pentru stabilirea cuantumului taxei pentru activitatea prestată de Comisia de apel de pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping

publicat in M.Of. 285 din 28-apr-2015

Decizia 200/2015 privind sancţionarea Societăţii TAR & TAR BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 124 din 18-feb-2015

Decizia 658/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 891 din 27-noi-2015

Decizia 243/2015 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 decembrie 2015, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita

publicat in M.Of. 791 din 23-oct-2015

Decizia 219/2015 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social

publicat in M.Of. 719 din 24-sep-2015

Decizia 6/2015 privind examinarea sesizării formulată de către Curtea de Apel Braşov, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 22.259/197/2013, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă succesiunea de acte normative cu privire la preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior (Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.283/2012; art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 76/2014 şi Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 118/2014) a avut sau nu ca efect imposibilitatea stabilirii acestui preţ în prezent, cu consecinţa dezincriminării în concreta a infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art. 108 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, şi de furt de arbori din fondul forestier naţional, prevăzută de art. 110 din Legea nr. 46/2008

publicat in M.Of. 257 din 17-apr-2015

Decizia 571/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

publicat in M.Of. 811 din 31-oct-2015

Decizia 197/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (2), alin. (2^1) şi alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 374 din 28-mai-2015

Decizia 259/2015 [R] referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, şi Parlamentul României, respectiv Camera Deputaţilor şi Senatul, pe de altă parte, cerere formulată de Preşedintele României

publicat in M.Of. 334 din 15-mai-2015

Decizia 29/2015 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a II -a, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 170 din 11-mar-2015

Decizia 18/2015 [A] referitoare la interpretarea şi aplicarea art. 3 alin. (1) lit. p) şi art. 19 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileşte că perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale: 1. anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale; 2. între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată vechime în muncă, indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele case de asigurări sociale, dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale; 3. după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie

publicat in M.Of. 801 din 28-oct-2015

Decizia 3/2015 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 237 din 07-apr-2015

Decizia 8/2015 referitoare la examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 450 alin. (5) raportat la art. 998-1.000 din Codul de procedură civilă şi ale art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la compunerea completului de judecată, tipul hotărârii care se pronunţă şi calea de atac căreia îi este supusă hotărârea pronunţată

publicat in M.Of. 539 din 20-iul-2015

Decizia 509/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2015

Decizia 536/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2015

Decizia 656/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 373^1 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 1 din 05-ian-2015

Decizia 587/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 4 din 05-ian-2015

Decizia 1/2015 privind încetarea, la cerere, a calităţii de preşedinte al Consiliului de administraţie al Institutului European din România

publicat in M.Of. 7 din 06-ian-2015

Decizia 607/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 3 din 05-ian-2015

Decizia 613/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 3 din 05-ian-2015

Decizia 651/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 3 din 05-ian-2015

Decizia 667/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 3 din 05-ian-2015

Decizia 586/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 4 din 05-ian-2015

Decizia 576/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 5 din 06-ian-2015

Decizia 577/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 5 din 06-ian-2015

Decizia 578/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 5 din 06-ian-2015

Decizia 620/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 6 din 06-ian-2015

Decizia 654/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 6 din 06-ian-2015

Decizia 605/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Decizia 630/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Decizia 699/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2015

Decizia 541/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 9 din 07-ian-2015

Decizia 553/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 9 din 07-ian-2015

Decizia 649/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 9 din 07-ian-2015

Decizia 660/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 9 din 07-ian-2015

Decizia 598/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 10 din 07-ian-2015

Decizia 640/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

publicat in M.Of. 10 din 07-ian-2015

Decizia 658/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 10 din 07-ian-2015

Decizia 721/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi (4) teza a doua din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

publicat in M.Of. 10 din 07-ian-2015

Decizia 9/2015 privind numirea domnului Tudor Prisecaru în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 614/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1^1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decizia 127/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 87A din 26 martie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 4.233/2/2013

publicat in M.Of. 11 din 07-ian-2015

Decizia 2/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Gheorghe Tănăsoiu, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 3/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Marian Niculescu

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 4/2015 privind numirea domnului George-Răzvan Profiroiu în funcţia publică de secretar general din cadrul Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 5/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 6/2015 privind eliberarea domnului Istvan Zoltan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 7/2015 pentru numirea doamnei Maria Magdalena Grigore în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 8/2015 pentru eliberarea domnului Tudor Prisecaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

publicat in M.Of. 12 din 07-ian-2015

Decizia 594/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2015

Decizia 600/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2015

Decizia 601/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 13 din 08-ian-2015

Decizia 608/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi ale art. 23 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decizia 637/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2015

Decizia 633/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) tezele a treia şi a patra şi ale art. 355 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2015

Decizia 575/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2015

Decizia 627/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2015

Decizia 635/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2015

Decizia 571/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în ansamblu, precum şi, în special, ale art. 1, art. 4, art. 13 şi art. 19 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă a Guvernului

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2015

Decizia 583/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 368/2013, la cele ale art. 33-35, art. 50 lit. b) şi la cele ale cap. III din Legea nr. 165/2013, precum şi a dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 18 din 09-ian-2015

Decizia 642/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 404 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 22 din 12-ian-2015

Decizia 706/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Decizia 709/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Decizia 711/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 21 din 12-ian-2015

Decizia 615/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 259 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Decizia 652/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 23 din 13-ian-2015

Decizia 653/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 23 din 13-ian-2015

Decizia 657/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) şi art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 23 din 13-ian-2015

Decizia 639/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 39 şi art. II din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

publicat in M.Of. 22 din 12-ian-2015

Decizia 611/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Decizia 624/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Decizia 636/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă şi cele ale art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Decizia 10/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Pasztor Sandor din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură

publicat in M.Of. 25 din 13-ian-2015

Decizia 623/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II - art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

publicat in M.Of. 26 din 13-ian-2015

Decizia 679/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2015

Decizia 704/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2015

Decizia 710/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2015

Decizia 712/2014 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-217 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 33 din 15-ian-2015

Decizia 2227/2014 privind sancţionarea Societăţii CRUCIATII BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2015

Decizia 625/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 30 din 14-ian-2015

Decizia 648/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 30 din 14-ian-2015

Decizia 650/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (9) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 30 din 14-ian-2015

Decizia 11/2015 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Virgil Laurenţiu Găman, secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 31 din 14-ian-2015

Decizia 12/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Iuliana Lascu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 31 din 14-ian-2015

Decizia 13/2015 privind eliberarea domnului Horvath Levente-Akos din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

publicat in M.Of. 31 din 14-ian-2015

Decizia 14/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Diana Ioana Florea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

publicat in M.Of. 31 din 14-ian-2015

Decizia 646/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 32 din 15-ian-2015

Decizia 566/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 41 alin. (1) teza întâi, alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 34 din 15-ian-2015

Decizia 705/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 33 din 15-ian-2015

Decizia 579/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 35 din 15-ian-2015

Decizia 609/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 şi ale art. 28 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 35 din 15-ian-2015

Decizia 15/2015 privind numirea domnului Dan Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 35 din 15-ian-2015

Decizia 700/2014 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2015

Decizia 702/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2015

Decizia 16/2015 privind eliberarea domnului Mihai Şova din funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 38 din 16-ian-2015

Decizia 707/2014 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic

publicat in M.Of. 37 din 16-ian-2015