Rasfoire documente

Regulament din 2007 pentru autorizarea şi verificarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2008

Regulament din 2007 pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 15 din 09-ian-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare al Comisiei de arbitraj

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare al Comisiei de arbitraj

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Gărzii Financiare

publicat in M.Of. 66 din 29-ian-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 69 din 29-ian-2008

Regulamentul 2/2008 privind evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine şi verificarea echivalenţei supravegherii exercitate de autorităţile competente din state terţe cu cea guvernată de principiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007

publicat in M.Of. 69 din 29-ian-2008

Regulamentul 1/2008 privind transformarea instituţiilor financiare în instituţii de credit

publicat in M.Of. 70 din 30-ian-2008

Regulament din 2007 de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor

publicat in M.Of. 77 din 31-ian-2008

Regulamentul 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili - Republicare

publicat in M.Of. 84 din 01-feb-2008

Regulament din 2008 pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine

publicat in M.Of. 87 din 04-feb-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru atestare şi avizare în domeniul impresariatului artistic

publicat in M.Of. 89 din 05-feb-2008

Regulament din 2008 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Securitate Biologică

publicat in M.Of. 100 din 08-feb-2008

Regulament din 2008 privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

publicat in M.Of. 109 din 12-feb-2008

Regulament din 2007 de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES)

publicat in M.Of. 113 din 13-feb-2008

Regulament din 2008 de funcţionare al Unităţii de management al Programului ''Electrificare 2007-2009''

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Regulament din 2008 de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Regulament din 2008 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de expert criminalist

publicat in M.Of. 122 din 15-feb-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Consiliului de Planificare a Apărării

publicat in M.Of. 121 din 15-feb-2008

Regulamentul 3/2008 privind recunoaşterea instituţiilor externe de evaluare a creditului

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2008

Regulament din 2008 de organizare a cursurilor de limba română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română

publicat in M.Of. 128 din 19-feb-2008

Regulamentul 4/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit şi a Normelor metodologice ale Băncii Naţionale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

publicat in M.Of. 146 din 26-feb-2008

Regulamentul 5/2008 privind aprobarea utilizării abordării standard ori a abordării standard alternative, pentru riscul operaţional

publicat in M.Of. 173 din 06-mar-2008

Regulament din 2008 de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor

publicat in M.Of. 181 din 10-mar-2008

Regulament din 2008 privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat

publicat in M.Of. 187 din 11-mar-2008

Regulamentul 1/2008 privind implementarea Directivei 2007/14/CE de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligaţiilor de transparenţă în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

publicat in M.Of. 187 din 11-mar-2008

Regulamentul 2/2008 al COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE pentru implementarea Directivei 2007/16/CE privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveşte clarificarea anumitor definiţii

publicat in M.Of. 216 din 20-mar-2008

Regulament din 2008 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri

publicat in M.Of. 269 din 04-apr-2008

Regulament din 2008 privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice

publicat in M.Of. 285 din 11-apr-2008

Regulamentul 6/2008 privind modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

publicat in M.Of. 296 din 16-apr-2008

Regulament din 2008 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

publicat in M.Of. 305 din 18-apr-2008

Regulamentul 3/2008 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2004 privind organizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Regulamentul 7/2008 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008

Regulament din 2008 al logisticii operaţiilor întrunite

publicat in M.Of. 353 din 07-mai-2008

Regulament din 2008 de închiriere a terenurilor portuare care aparţin domeniului public

publicat in M.Of. 355 din 08-mai-2008

Regulament din 2008 pentru implementarea programului ''Termoficare 2006-2015 - căldură şi confort''

publicat in M.Of. 366 din 13-mai-2008

Regulament din 2008 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 379 din 19-mai-2008

Regulament din 2008 privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 383 din 20-mai-2008

Regulament din 2008 de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Regulament din 2008 de funcţionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatări forestiere

publicat in M.Of. 388 din 22-mai-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice

publicat in M.Of. 391 din 23-mai-2008

Regulamentul 8/2008 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

publicat in M.Of. 391 din 23-mai-2008

Regulamentul 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici*)

publicat in M.Of. 411 din 02-iun-2008

Regulament din 2008 general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 427 din 06-iun-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional de Sănătate Mintală

publicat in M.Of. 443 din 12-iun-2008

Regulamentul 4/2008 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Regulament din 2008 de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

publicat in M.Of. 444 din 13-iun-2008

Regulament din 2008 de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie

publicat in M.Of. 456 din 18-iun-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti

publicat in M.Of. 456 din 18-iun-2008

Regulament din 2008 privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Comisiei de coordonare a măsurilor pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

publicat in M.Of. 475 din 27-iun-2008

Regulament din 2008 de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România

publicat in M.Of. 489 din 01-iul-2008

Regulament din 2008 privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii

publicat in M.Of. 501 din 03-iul-2008

Regulament din 2008 privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

publicat in M.Of. 509 din 07-iul-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice

publicat in M.Of. 516 din 09-iul-2008

Regulament din 2008 privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, precum şi modul de constituire a surselor de finanţare a acestora

publicat in M.Of. 521 din 10-iul-2008

Regulament din 2008 privind stabilirea răspunderii disciplinare a membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 524 din 11-iul-2008

Regulamentul 5/2008 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital

publicat in M.Of. 525 din 11-iul-2008

Regulament din 2008 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă

publicat in M.Of. 529 din 14-iul-2008

Regulamentul 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului

publicat in M.Of. 527 din 14-iul-2008

Regulamentul 6/2008 pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat organizată ca piaţă reglementată

publicat in M.Of. 550 din 21-iul-2008

Regulament din 2008 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comitetului strategic pentru sprijinirea activităţii Direcţiei generale anticorupţie

publicat in M.Of. 557 din 23-iul-2008

Regulament din 2008 privind deschiderea cărţilor funciare electronice, ca urmare a definitivării lucrărilor de cadastru general, pe teritoriul comunei Ştefan Vodă, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 576 din 30-iul-2008

Regulament din 2008 de organizare si funcţionare al Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative

publicat in M.Of. 579 din 31-iul-2008

Regulament din 2008 de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 594 din 07-aug-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare al Comitetului tehnic de coordonare generală şi al comitetelor tehnice de specialitate

publicat in M.Of. 592 din 07-aug-2008

Regulament din 1995 de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 601 din 12-aug-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 603 din 13-aug-2008

Regulament din 2008 privind implementarea Programului ''Electrificare 2007-2009''

publicat in M.Of. 604 din 13-aug-2008

Regulament din 2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul de probaţiune

publicat in M.Of. 614 din 20-aug-2008

Regulament din 2008 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 615 din 21-aug-2008

Regulamentul 8/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit si ale firmelor de investiţii

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Regulamentul 10/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit si ale firmelor de investiţii

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Regulamentul 11/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Regulament din 2008 privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată

publicat in M.Of. 626 din 28-aug-2008

Regulament din 2008 privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Regulament din 2000 privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat*) - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului din anul 2008

publicat in M.Of. 645 din 10-sep-2008

Regulamentul 12/2008 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plăţilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Regulament din 2008 al proprietăţii imobiliare în Ministerul Apărării

publicat in M.Of. 668 din 26-sep-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi selecţionare

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Regulamentul 13/2008 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi

publicat in M.Of. 692 din 10-oct-2008

Regulament din 2008 privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Comisiei de soluţionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolaţi

publicat in M.Of. 708 din 17-oct-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Comisiei de soluţionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolaţi

publicat in M.Of. 708 din 17-oct-2008

Regulament din 2008 privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrică şi gaze naturale

publicat in M.Of. 719 din 23-oct-2008

Regulament din 2008 privind investigarea şi punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor din patrimoniul Ministerului Apărării în cazul producerii unui dezastru

publicat in M.Of. 736 din 30-oct-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare şi selectare a centrelor de consultanţă şi informare a consumatorilor, din cadrul asociaţiilor de consumatori, care primesc sume de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 765 din 13-noi-2008

Regulament din 2008 pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru selecţia funcţionarilor publici care pot fi desemnaţi reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor

publicat in M.Of. 767 din 14-noi-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare

publicat in M.Of. 774 din 18-noi-2008

Regulament din 2008 de recepţie în fază unică a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora la obiectivul Palatul Parlamentului

publicat in M.Of. 779 din 20-noi-2008

Regulament din 2008 de organizare si funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării

publicat in M.Of. 783 din 24-noi-2008

Regulament din 2008 de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială ''Elie Carafoli'' - I.N.C.A.S. Bucureşti

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Regulament din 2008 de organizare a licitaţiei internaţionale pentru desemnarea societăţii de administrare a Societăţii Comerciale ''Fondul Proprietatea'' - S.A.

publicat in M.Of. 806 din 03-dec-2008

Regulament din 2008 de aplicare a Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Regulament din 2008 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul tumorilor hipofizare cu expansiune supraselară şi al tumorilor neuroendocrine

publicat in M.Of. 817 din 05-dec-2008

Regulament din 2008 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în psoriazisul cronic sever

publicat in M.Of. 817 din 05-dec-2008

Regulament din 2008 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul tulburărilor de nutriţie şi metabolism

publicat in M.Of. 817 din 05-dec-2008

Regulament din 2008 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în boala Gaucher

publicat in M.Of. 817 din 05-dec-2008

Regulament din 2008 DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Comisiei de experţi de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul cu imunosupresoare în poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică, spondilita anchilozantă şi artrita juvenilă

publicat in M.Of. 817 din 05-dec-2008