Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2008 privind modelele raportărilor periodice, aplicabile instituţiilor de credit pentru necesităţi de stabilitate financiară

publicat in M.Of. 611 din 19-aug-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 646 din 10-sep-2008

Norme Metodologice din 2008 privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71

publicat in M.Of. 648 din 11-sep-2008

Norme Metodologice din 2008 privind nivelul de constituire, condiţiile de repartizare şi de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

publicat in M.Of. 700 din 15-oct-2008

Norme Metodologice din 2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Norme Metodologice din 2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul agricultură ecologică

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Norme Metodologice din 2008 privind acordarea, verificarea şi plata ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor, certificată oficial, destinată însămânţării sau plantării în campaniile agricole din toamna anului 2008 şi primăvara anului 2009

publicat in M.Of. 747 din 05-noi-2008

Norme Metodologice din 2008 de implementare a Programului naţional de control al tuberculozei

publicat in M.Of. 766 din 13-noi-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi a Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor

publicat in M.Of. 765 din 13-noi-2008

Norme Metodologice din 2008 privind atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice

publicat in M.Of. 771 din 17-noi-2008

Norme Metodologice din 2008 privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 privind vânzarea unor locuinţe de serviciu aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 pentru derularea Programului ''Patinoare artificiale'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 pentru derularea Programului ''Patinoare artificiale'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură

publicat in M.Of. 843 din 15-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 pentru derularea Programului ''Patinoare artificiale'', realizat prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 855 din 19-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2008

publicat in M.Of. 877 din 24-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin

publicat in M.Of. 879 din 24-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 privind evaluarea personalului artistic, tehnic şi administrativ de specialitate din instituţiile de spectacole sau concerte în vederea stabilirii salariilor de bază

publicat in M.Of. 891 din 29-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a prevederilor art. 114 alin. (8)-(10) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă

publicat in M.Of. 888 din 29-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 privind înregistrarea şi radierea navelor aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 804 bis din 02-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare ale titlului IV ''Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat'' din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 896 bis din 30-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare ale titlului IV ''Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat'' din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 896 bis din 30-dec-2008

Norme Metodologice din 2008 de clasare şi inventariere a monumentelor istorice

publicat in M.Of. 540 din 17-iul-2008

Norme Metodologice din 2008 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007

publicat in M.Of. 46 din 21-ian-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a prevederilor Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Norme Metodologice din 2008 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 184 din 11-mar-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 234 din 26-mar-2008

Norme Metodologice din 2008 privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 280 din 10-apr-2008

Norme Metodologice din 2008 pentru aplicarea de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007

publicat in M.Of. 308 din 21-apr-2008

Norme Metodologice din 2008 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2008

publicat in M.Of. 315 din 22-apr-2008

Norme Metodologice din 2008 cuprinzând procedeele de denaturare a zahărului alb şi condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească fabricile de zahăr în vederea autorizării

publicat in M.Of. 367 din 14-mai-2008

Norme Metodologice din 2008 cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008

Norme Metodologice din 2008 cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 401 din 28-mai-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii

publicat in M.Of. 442 din 12-iun-2008

Norme Metodologice din 2008 privind condiţiile de comercializare cu amănuntul a vinului de masă în vrac

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Norme Metodologice din 2008 privind managementul şi organizarea activităţii de cercetare-dezvoltare în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 463 din 20-iun-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

publicat in M.Of. 480 din 30-iun-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Norme Metodologice din 2008 privind clasificarea structurilor de primire turistice

publicat in M.Of. 379 bis din 19-mai-2008

Norme Metodologice din 2007 de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 43 din 18-ian-2008

Norme Metodologice din 2007 privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

publicat in M.Of. 28 din 15-ian-2008

Norme Metodologice din 2008 privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informaţiilor

publicat in M.Of. 704 din 16-oct-2008

Norme Metodologice din 2008 de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

publicat in M.Of. 124 din 18-feb-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006

publicat in M.Of. 132 din 20-feb-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

publicat in M.Of. 311 din 21-apr-2008

Norme Metodologice din 2008 pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice

publicat in M.Of. 319 din 23-apr-2008

Norme Metodologice din 2008 privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008

Norme Metodologice din 2008 privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008

Norme Metodologice din 2008 de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii Publice

publicat in M.Of. 450 din 17-iun-2008

Norme Metodologice din 2008 de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică

publicat in M.Of. 542 din 17-iul-2008

Norme Metodologice din 2008 de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile

publicat in M.Of. 870 din 23-dec-2008

Normele Metodologice 1557/2008 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale si persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Normele Metodologice 8/2008 privind acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile, întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale si persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice

publicat in M.Of. 569 din 29-iul-2008

Norme Metodologice din 2008 privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

publicat in M.Of. 622 din 26-aug-2008

Norme Metodologice din 2008 privind acreditarea centrelor naţionale de informare si promovare turistică

publicat in M.Of. 658 din 18-sep-2008