Rasfoire documente

Metodologie din 2008 privind recrutarea, selecţia, încadrarea şi evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din străinătate

publicat in M.Of. 553 din 22-iul-2008

Metodologie din 2008 de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor pe piaţa cerealelor si oleaginoaselor

publicat in M.Of. 564 din 25-iul-2008

Metodologie din 2008 de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la zahăr

publicat in M.Of. 564 din 25-iul-2008

Metodologie din 2008 de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la lapte şi produse lactate

publicat in M.Of. 564 din 25-iul-2008

Metodologie din 2008 de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la legume şi fructe proaspete

publicat in M.Of. 564 din 25-iul-2008

Metodologie din 2008 de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la vinul de masă

publicat in M.Of. 564 din 25-iul-2008

Metodologie din 2008 de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de pasăre şi ouă

publicat in M.Of. 564 din 25-iul-2008

Metodologie din 2008 de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de bovină

publicat in M.Of. 564 din 25-iul-2008

Metodologie din 2008 de colectare, prelucrare, interpretare şi difuzare a preţurilor la carne de porc

publicat in M.Of. 564 din 25-iul-2008

Metodologie din 2008 privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale

publicat in M.Of. 644 din 09-sep-2008

Metodologie din 2008 privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii de energie electrică

publicat in M.Of. 644 din 09-sep-2008

Metodologie din 2008 pentru determinarea bazinelor hidrografice cu caracter torenţial în care se află aşezări umane expuse pericolului viiturilor rapide

publicat in M.Of. 647 din 11-sep-2008

Metodologie din 2008 privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor economici legate de acesta

publicat in M.Of. 662 din 23-sep-2008

Metodologie din 2008 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008

publicat in M.Of. 664 din 24-sep-2008

Metodologie din 2008 privind transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite de elevii din învăţământul profesional şi tehnic prin stagiile de pregătire practică

publicat in M.Of. 684 din 07-oct-2008

Metodologie din 2008 de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010

publicat in M.Of. 676 din 01-oct-2008

Metodologie din 2008 de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

publicat in M.Of. 683 din 06-oct-2008

Metodologie din 2008 de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2009

publicat in M.Of. 690 din 09-oct-2008

Metodologie din 2008 de organizare şi desfăşurare a tezelor cu subiect unic pentru clasele a VII - a şi a VIII - a în anul şcolar 2008-2009

publicat in M.Of. 703 din 16-oct-2008

Metodologie din 2008 de admitere a candidaţilor în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

publicat in M.Of. 727 din 28-oct-2008

Metodologie din 2008 privind elaborarea testelor de evaluare a cunoştinţelor de Limba română

publicat in M.Of. 736 din 30-oct-2008

Metodologie din 2008 de acordare a compensaţiei pentru pierderea de venit corespunzătoare suprafeţelor efectiv ocupate cu perdele forestiere de protecţie înfiinţate pe terenurile agricole

publicat in M.Of. 761 din 11-noi-2008

Metodologie din 2008 ŞI CRITERII de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar

publicat in M.Of. 770 din 17-noi-2008

Metodologie din 2008 de calcul al tarifelor maximale din tariful intern de călători pentru transportul de călători pe calea ferată - deservire generală

publicat in M.Of. 776 din 19-noi-2008

Metodologie din 2008 de calcul al tarifelor maximale din tariful intern de călători pentru transportul de călători pe calea ferată - deservire generală

publicat in M.Of. 776 din 19-noi-2008

Metodologie din 2008 de atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare

publicat in M.Of. 809 din 03-dec-2008

Metodologie din 2008 de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare

publicat in M.Of. 809 din 03-dec-2008

Metodologie din 2008 privind trimiterea copiilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială la tratament medical în străinătate

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Metodologie din 2008 de rambursare de către Ministerul Sănătăţii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, finanţate din fonduri nerambursabile

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Metodologie din 2008 de finanţare a lucrărilor de administrare a perdelelor forestiere de protecţie

publicat in M.Of. 869 din 22-dec-2008

Metodologie din 2008 de eliberare a autorizaţiei nominale de circulaţie

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Metodologie din 2008 de evaluare a proiectelor şi criteriile pe baza cărora se efectuează selecţia proiectelor în domeniul protecţiei, integrării şi incluziunii sociale a persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 29 din 15-ian-2008

Metodologie din 2008 de organizare şi desfăşurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum şi de stabilire a statutului persoanelor prevăzute la art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007 care urmează măsura compensatorie în vederea recunoaşterii profesionale în România

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008

Metodologie din 2008 SPECIFICĂ pentru screeningui biologic al populaţiei în expunerea la plumb

publicat in M.Of. 64 din 28-ian-2008

Metodologie din 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii

publicat in M.Of. 48 din 22-ian-2008

Metodologie din 2008 de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

publicat in M.Of. 133 din 20-feb-2008

Metodologie din 2008 privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central

publicat in M.Of. 134 din 21-feb-2008

Metodologie din 2008 privind finanţarea în cursul anului 2008 a proiectelor pentru comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare, precum şi a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural

publicat in M.Of. 151 din 28-feb-2008

Metodologie din 2008 de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă

publicat in M.Of. 277 din 09-apr-2008

Metodologie din 2008 de raportare a cazurilor şi evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanţă

publicat in M.Of. 277 din 09-apr-2008

Metodologie din 2008 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 22 iunie 2008

publicat in M.Of. 311 din 21-apr-2008

Metodologie din 2008 privind deplasările în străinătate în interes de serviciu ale personalului Clubului Sportiv Dinamo Bucureşti şi primirea de delegaţii străine

publicat in M.Of. 325 din 24-apr-2008

Metodologie din 2008 privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

publicat in M.Of. 339 din 01-mai-2008

Metodologie din 2008 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

publicat in M.Of. 364 din 13-mai-2008

Metodologie din 2008 privind selecţia şi pregătirea prin rezidenţiat cu timp parţial în specialitatea medicină de familie

publicat in M.Of. 366 din 13-mai-2008

Metodologie din 2008 de calcul al obligaţiilor băneşti care se achită pentru scoaterea definitivă din fondul forestier a terenurilor proprietate privată sau publică necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit

publicat in M.Of. 369 din 14-mai-2008

Metodologie din 2008 privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe

publicat in M.Of. 452 din 17-iun-2008

Metodologie din 2008 de stabilire a preţurilor şi a cantităţilor de energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate şi a preţurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare

publicat in M.Of. 472 din 26-iun-2008

Metodologie din 2008 de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică

publicat in M.Of. 551 din 22-iul-2008

Metodologie din 2008 privind utilizarea sistemului naţional de management al tranzacţiilor Eurodac

publicat in M.Of. 285 din 11-apr-2008

Metodologie din 2007 de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Metodologie din 2008 pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea

publicat in M.Of. 436 din 11-iun-2008

Metodologie din 2008 pentru trecerea de la facturarea cantităţilor de gaze naturale în unităţi volumetrice la facturarea în unităţi de energie

publicat in M.Of. 441 din 12-iun-2008

Metodologie din 2008 de alocare a fondurilor şi criteriile de identificare şi de aplicare a proiectelor specifice din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului pentru perioada 2008-2009

publicat in M.Of. 440 din 12-iun-2008

Metodologie din 2008 a selecţionării cadrelor militare în vederea participării la studii de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară

publicat in M.Of. 632 din 01-sep-2008

Metodologie din 2008 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.573/2008

publicat in M.Of. 779 din 20-noi-2008

Metodologie din 2008 privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008

Metodologie din 2008 privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de director general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi a posturilor de preşedinţi-directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea îndeplinirii indicatorilor de performanţă, încheierea contractelor de management şi evaluarea activităţii acestora

publicat in M.Of. 62 din 28-ian-2008

Metodologie din 2008 de aplicare a Ghidului de comunicare pentru situaţii de urgenţă

publicat in M.Of. 731 din 29-oct-2008

Metodologie din 2008 de finanţare a lucrărilor de administrare a perdelelor forestiere de protecţie

publicat in M.Of. 869 din 22-dec-2008