Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.

publicat in M.Of. 804 din 02-dec-2008

Ordonanta urgenta 225/2008 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Ordonanta urgenta 159/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 792 din 26-noi-2008

Ordonanta urgenta 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice si a numărului locurilor de muncă

publicat in M.Of. 815 din 04-dec-2008

Ordonanta urgenta 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

publicat in M.Of. 333 din 30-apr-2008

Ordonanta urgenta 42/2008 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi Ecologice Româneşti

publicat in M.Of. 305 din 18-apr-2008

Ordonanta urgenta 106/2008 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

publicat in M.Of. 659 din 18-sep-2008

Ordonanta urgenta 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

publicat in M.Of. 836 din 11-dec-2008

Ordonanta urgenta 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare

publicat in M.Of. 899 din 31-dec-2008

Ordonanta urgenta 207/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

publicat in M.Of. 831 din 10-dec-2008

Ordonanta urgenta 13/2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006

publicat in M.Of. 145 din 26-feb-2008

Ordonanta urgenta 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Ordonanta urgenta 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

publicat in M.Of. 480 din 30-iun-2008

Ordonanta urgenta 88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

publicat in M.Of. 480 din 30-iun-2008

Ordonanta urgenta 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat

publicat in M.Of. 789 din 25-noi-2008

Ordonanta urgenta 191/2008 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995

publicat in M.Of. 817 din 05-dec-2008

Ordonanta urgenta 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat*) - Republicare

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Ordonanta urgenta 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

publicat in M.Of. 428 din 06-iun-2008

Ordonanta urgenta 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 837 din 12-dec-2008

Ordonanta urgenta 95/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I - IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore

publicat in M.Of. 485 din 30-iun-2008

Ordonanta urgenta 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2008

Ordonanta urgenta 47/2008 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat''

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Ordonanta urgenta 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei

publicat in M.Of. 462 din 20-iun-2008

Ordonanta urgenta 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Ordonanta urgenta 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE

publicat in M.Of. 801 din 28-noi-2008

Ordonanta urgenta 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică

publicat in M.Of. 825 din 08-dec-2008

Ordonanta urgenta 41/2008 privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de îngheţul târziu de primăvară în pomicultură

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008

Ordonanta urgenta 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2008

Ordonanta urgenta 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 203 din 17-mar-2008

Ordonanta urgenta 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii

publicat in M.Of. 385 din 21-mai-2008

Ordonanta urgenta 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională

publicat in M.Of. 665 din 24-sep-2008

Ordonanta urgenta 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 808 din 03-dec-2008

Ordonanta urgenta 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Ordonanta urgenta 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei

publicat in M.Of. 147 din 27-feb-2008

Ordonanta urgenta 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

publicat in M.Of. 327 din 25-apr-2008

Ordonanta urgenta 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

publicat in M.Of. 328 din 25-apr-2008

Ordonanta urgenta 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

publicat in M.Of. 339 din 01-mai-2008

Ordonanta urgenta 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură

publicat in M.Of. 236 din 27-mar-2008

Ordonanta urgenta 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 474 din 27-iun-2008

Ordonanta urgenta 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 630 din 29-aug-2008

Ordonanta urgenta 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 637 din 04-sep-2008

Ordonanta urgenta 124/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare

publicat in M.Of. 697 din 14-oct-2008

Ordonanta urgenta 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

publicat in M.Of. 711 din 20-oct-2008

Ordonanta urgenta 135/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

publicat in M.Of. 728 din 28-oct-2008

Ordonanta urgenta 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008

publicat in M.Of. 739 din 31-oct-2008

Ordonanta urgenta 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

publicat in M.Of. 765 din 13-noi-2008

Ordonanta urgenta 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei ''Colegiul Naţional de Afaceri Interne''

publicat in M.Of. 769 din 17-noi-2008

Ordonanta urgenta 165/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile - Administraţia Naţională ''Apele Române'' în domeniul public al comunei Negrileşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Negrileşti, judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 784 din 24-noi-2008

Ordonanta urgenta 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

publicat in M.Of. 465 din 23-iun-2008

Ordonanta urgenta 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

publicat in M.Of. 120 din 15-feb-2008

Ordonanta urgenta 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 203 din 17-mar-2008

Ordonanta urgenta 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 480 din 30-iun-2008

Ordonanta urgenta 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 276 din 08-apr-2008

Ordonanta urgenta 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social

publicat in M.Of. 661 din 22-sep-2008

Ordonanta urgenta 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

publicat in M.Of. 697 din 14-oct-2008

Ordonanta urgenta 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

publicat in M.Of. 333 din 30-apr-2008

Ordonanta urgenta 60/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor

publicat in M.Of. 375 din 16-mai-2008

Ordonanta urgenta 83/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 471 din 26-iun-2008

Ordonanta urgenta 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 705 din 16-oct-2008

Ordonanta urgenta 151/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ

publicat in M.Of. 759 din 11-noi-2008

Ordonanta urgenta 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

publicat in M.Of. 809 din 03-dec-2008

Ordonanta urgenta 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 815 din 04-dec-2008

Ordonanta urgenta 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public

publicat in M.Of. 817 din 05-dec-2008

Ordonanta urgenta 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

publicat in M.Of. 826 din 09-dec-2008

Ordonanta urgenta 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Ordonanta urgenta 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*) - Republicare

publicat in M.Of. 295 din 16-apr-2008

Ordonanta urgenta 174/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind protecţia consumatorilor

publicat in M.Of. 795 din 27-noi-2008

Ordonanta urgenta 1/2008 pentru asigurarea continuităţii unor activităţi ale Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

publicat in M.Of. 95 din 06-feb-2008

Ordonanta urgenta 2/2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

publicat in M.Of. 101 din 08-feb-2008

Ordonanta urgenta 3/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Universitatea ''Transilvania'' din Braşov, în scopul construirii unui campus universitar

publicat in M.Of. 101 din 08-feb-2008

Ordonanta urgenta 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 105 din 11-feb-2008

Ordonanta urgenta 5/2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE

publicat in M.Of. 123 din 15-feb-2008

Ordonanta urgenta 6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 123 din 15-feb-2008

Ordonanta urgenta 10/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

publicat in M.Of. 131 din 20-feb-2008

Ordonanta urgenta 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori şi creditori ai fondului de risc

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Ordonanta urgenta 12/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar

publicat in M.Of. 138 din 22-feb-2008

Ordonanta urgenta 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora

publicat in M.Of. 158 din 29-feb-2008

Ordonanta urgenta 16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

publicat in M.Of. 158 din 29-feb-2008

Ordonanta urgenta 15/2008 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, în scopul construirii unui incinerator ecologic

publicat in M.Of. 163 din 03-mar-2008

Ordonanta urgenta 22/2008 privind stabilirea condiţiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internaţional

publicat in M.Of. 176 din 07-mar-2008

Ordonanta urgenta 21/2008 pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004

publicat in M.Of. 173 din 06-mar-2008

Ordonanta urgenta 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 177 din 07-mar-2008

Ordonanta urgenta 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008

Ordonanta urgenta 30/2008 privind unele măsuri financiare

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008

Ordonanta urgenta 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

publicat in M.Of. 188 din 12-mar-2008

Ordonanta urgenta 29/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a unor centrale termice şi electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor judeţene sau locale

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008

Ordonanta urgenta 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008

Ordonanta urgenta 33/2008 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 234 din 26-mar-2008

Ordonanta urgenta 36/2008 privind unele măsuri pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008

publicat in M.Of. 250 din 31-mar-2008

Ordonanta urgenta 40/2008 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez

publicat in M.Of. 277 din 09-apr-2008

Ordonanta urgenta 38/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008

Ordonanta urgenta 39/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

publicat in M.Of. 284 din 11-apr-2008

Ordonanta urgenta 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

publicat in M.Of. 308 din 21-apr-2008

Ordonanta urgenta 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 322 din 23-apr-2008

Ordonanta urgenta 46/2008 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Ordonanta urgenta 48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

publicat in M.Of. 330 din 25-apr-2008

Ordonanta urgenta 49/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome

publicat in M.Of. 330 din 25-apr-2008

Ordonanta urgenta 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acţiuni prioritare

publicat in M.Of. 339 din 01-mai-2008

Ordonanta urgenta 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

publicat in M.Of. 358 din 09-mai-2008

Ordonanta urgenta 58/2008 pentru abrogarea art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

publicat in M.Of. 361 din 12-mai-2008