Rasfoire documente

Hotarirea 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora - Republicare*)

publicat in M.Of. 650 din 12-sep-2008

Hotarirea 752/2008 privind aprobarea Statutului Fondului de garantare pentru certificatele de depozit

publicat in M.Of. 686 din 08-oct-2008

Hotarirea 1246/2008 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

publicat in M.Of. 697 din 14-oct-2008

Hotarirea 198/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006

publicat in M.Of. 165 din 04-mar-2008

Hotarirea 294/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor

publicat in M.Of. 217 din 21-mar-2008

Hotarirea 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii

publicat in M.Of. 442 din 12-iun-2008

Hotarirea 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea*) - Republicare

publicat in M.Of. 834 din 11-dec-2008

Hotarirea 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

publicat in M.Of. 813 bis din 04-dec-2008

Hotarirea 1280/2008 pentru plata în anul 2008 a sumelor aprobate ca justă despăgubire şi neachitate în anul 2007

publicat in M.Of. 725 din 27-oct-2008

Hotarirea 1662/2008 privind majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii

publicat in M.Of. 844 din 16-dec-2008

Hotarirea 8/2008 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Hotarirea 3/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

publicat in M.Of. 22 din 11-ian-2008

Hotarirea 61/2008 privind procedura de selecţie pentru acordarea unei licenţe naţionale de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele de date şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Hotarirea 166/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2008 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Hotarirea 276/2008 pentru aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2008 potrivit Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003

publicat in M.Of. 199 din 14-mar-2008

Hotarirea 277/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar şi a sumei totale alocate acestei activităţi

publicat in M.Of. 199 din 14-mar-2008

Hotarirea 286/2008 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2008 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

publicat in M.Of. 206 din 18-mar-2008

Hotarirea 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

publicat in M.Of. 249 din 31-mar-2008

Hotarirea 2/2008 pentru aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti

publicat in M.Of. 261 din 02-apr-2008

Hotarirea 401/2008 privind aprobarea unei activităţi pentru care se acordă sprijin financiar asociaţiilor din agricultură în anul 2008, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate acestei activităţi

publicat in M.Of. 289 din 14-apr-2008

Hotarirea 409/2008 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2008

publicat in M.Of. 331 din 25-apr-2008

Hotarirea 420/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul de îmbunătăţiri funciare în anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

publicat in M.Of. 313 din 22-apr-2008

Hotarirea 570/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2008, a cuantumului acestuia şi a sumelor totale alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007

publicat in M.Of. 414 din 03-iun-2008

Hotarirea 597/2008 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

publicat in M.Of. 433 din 10-iun-2008

Hotarirea 588/2008 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală pentru anul 2008

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Hotarirea 514/2008 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2008

publicat in M.Of. 445 din 13-iun-2008

Hotarirea 638/2008 privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757 MHz

publicat in M.Of. 525 din 11-iul-2008

Hotarirea 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice

publicat in M.Of. 627 din 28-aug-2008

Hotarirea 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură

publicat in M.Of. 641 din 08-sep-2008

Hotarirea 860/2008 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008-2013

publicat in M.Of. 646 din 10-sep-2008

Hotarirea 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcţionarilor publici

publicat in M.Of. 665 din 24-sep-2008

Hotarirea 1182/2008 privind premierea anuală a colectivelor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei

publicat in M.Of. 672 din 30-sep-2008

Hotarirea 1361/2008 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

publicat in M.Of. 738 din 31-oct-2008

Hotarirea 1380/2008 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetai, în anul 2008, a cuantumului sprijinului şi a sumei alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea ari 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2006 privind stabilirea speciilor şi a valorii ajutorului financiar pentru producţia internă de seminţe şi material săditor, certificată oficial, în anii 2006 şi 2007, destinată pentru însămânţare sau plantare în campaniile agricole din anii de vânzare 2006/2007 şi 2007/2008, şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea şi plata ajutorului financiar

publicat in M.Of. 754 din 07-noi-2008

Hotarirea 1550/2008 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2007 şi în primăvara anului 2008, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile produse în perioada iulie-august 2008, în unele zone geografice, precum şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

publicat in M.Of. 806 din 03-dec-2008

Hotarirea 1553/2008 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

publicat in M.Of. 806 din 03-dec-2008

Hotarirea 1508/2008 privind înfiinţarea Spitalului Clinic Municipal Oradea prin reorganizarea unor unităţi sanitare din municipiul Oradea

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Hotarirea 1626/2008 privind aprobarea activităţii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2009, a cuantumului sprijinului financiar, precum şi a sumei totale alocate acestei activităţi

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 1666/2008 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2009 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

publicat in M.Of. 856 din 19-dec-2008

Hotarirea 31/2008 pentru acordarea încrederii Guvernului

publicat in M.Of. 869 din 22-dec-2008

Hotarirea 1632/2008 privind transmiterea ambulanţelor şi autospecialelor proprietate privată a statului din administrarea autorităţilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti în administrarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti

publicat in M.Of. 861 din 20-dec-2008

Hotarirea 1567/2008 privind aprobarea Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, precum şi a criteriilor care stau la baza acestui transfer

publicat in M.Of. 887 din 29-dec-2008

Hotarirea 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor

publicat in M.Of. 890 din 29-dec-2008

Hotarirea 128/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII ''Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv'' din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005

publicat in M.Of. 112 din 12-feb-2008

Hotarirea 4/2008 privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secţiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Hotarirea 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind imigraţia

publicat in M.Of. 439 din 11-iun-2008

Hotarirea 1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto

publicat in M.Of. 26 din 14-ian-2008

Hotarirea 838/2008 pentru modificarea pct. 6 al lit. B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 167/2003 privind structura şi încadrarea cu personal a Misiunii Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană

publicat in M.Of. 608 din 15-aug-2008

Hotarirea 1485/2008 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 794 din 26-noi-2008

Hotarirea 115/2008 privind instituirea sistemului naţional de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene

publicat in M.Of. 112 din 12-feb-2008

Hotarirea 717/2008 pentru aprobarea Precedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice

publicat in M.Of. 546 din 18-iul-2008

Hotarirea 1104/2008 privind acceptarea unui legat cu sarcini în favoarea statului român

publicat in M.Of. 666 din 25-sep-2008

Hotarirea 624/2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 603/2006 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 444 din 13-iun-2008

Hotarirea 742/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003

publicat in M.Of. 541 din 17-iul-2008

Hotarirea 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari

publicat in M.Of. 511 din 08-iul-2008

Hotarirea 250/2008 privind înfiinţarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Legumicolă Bacău

publicat in M.Of. 205 din 17-mar-2008

Hotarirea 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor de producători în sectorul fructe şi legume

publicat in M.Of. 656 din 17-sep-2008

Hotarirea 1481/2008 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării unor programe de construire de locuinţe

publicat in M.Of. 785 din 24-noi-2008

Hotarirea 35/2008 pentru aprobarea Normei nr. 19/2008 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat, în caz de invaliditate şi în caz de deces

publicat in M.Of. 656 din 17-sep-2008

Hotarirea 3/2008 pentru aprobarea Normei nr. 2/2008 privind organizarea activităţii de arhivă la administratorii de fonduri de pensii private

publicat in M.Of. 67 din 29-ian-2008

Hotarirea 1417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Variantă de ocolire Timişoara-Sud''

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Hotarirea 895/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005

publicat in M.Of. 623 din 27-aug-2008

Hotarirea 40/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti între A1-DN7 şi DN2-A2''

publicat in M.Of. 49 din 22-ian-2008

Hotarirea 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007

publicat in M.Of. 162 din 03-mar-2008

Hotarirea 1458/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2007

publicat in M.Of. 785 din 24-noi-2008

Hotarirea 1342/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 131/2008 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Baloteşti prin reorganizarea Institutului de Cercetare şi Producţie pentru Bovine Baloteşti, precum şi pentru modificarea unor acte normative privind înfiinţarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol

publicat in M.Of. 723 din 24-oct-2008

Hotarirea 1416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905''

publicat in M.Of. 777 din 20-noi-2008

Hotarirea 133/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Hotarirea 1/2008 privind constituirea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

publicat in M.Of. 224 din 24-mar-2008

Hotarirea 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

publicat in M.Of. 43 din 18-ian-2008

Hotarirea 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice*) - REPUBLICARE

publicat in M.Of. 649 din 12-sep-2008

Hotarirea 1677/2008 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului

publicat in M.Of. 857 din 19-dec-2008

Hotarirea 1536/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

publicat in M.Of. 814 din 04-dec-2008

Hotarirea 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor

publicat in M.Of. 657 din 18-sep-2008

Hotarirea 34/2008 pentru aprobarea Normei nr. 18/2008 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

publicat in M.Of. 618 din 22-aug-2008

Hotarirea 429/2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile sanitare publice

publicat in M.Of. 329 din 25-apr-2008

Hotarirea 11/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 461/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 27 din 14-ian-2008

Hotarirea 1664/2008 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

publicat in M.Of. 847 din 16-dec-2008

Hotarirea 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030

publicat in M.Of. 824 bis din 08-dec-2008

Hotarirea 564/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

publicat in M.Of. 515 din 09-iul-2008

Hotarirea 1314/2008 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

publicat in M.Of. 835 din 11-dec-2008

Hotarirea 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008

publicat in M.Of. 252 din 01-apr-2008

Hotarirea 1/2008 pentru aprobarea Normei nr. 1/2008 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 38 din 17-ian-2008

Hotarirea 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene

publicat in M.Of. 336 din 30-apr-2008

Hotarirea 38/2008 privind aprobarea Normei nr. 22/2008 pentru modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat

publicat in M.Of. 741 din 03-noi-2008

Hotarirea 1574/2008 pentru aprobarea Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, şi a Listei amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare din administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, cărora li se retrage recunoaşterea de utilitate publică, precum şi pentru modificarea art. 80 alin. (2) lit. f) din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005

publicat in M.Of. 849 din 17-dec-2008

Hotarirea 109/2008 privind aprobarea Regulilor de organizare a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

publicat in M.Of. 136 din 21-feb-2008

Hotarirea 11/2008 pentru aprobarea Normei nr. 5/2008 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative

publicat in M.Of. 137 din 21-feb-2008

Hotarirea 10/2008 pentru aprobarea Normei nr. 4/2008 privind obligaţiile ele raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

publicat in M.Of. 139 din 22-feb-2008

Hotarirea 1277/2008 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului nr. 7.992/2006, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ARCOTEX - S.R.L.

publicat in M.Of. 712 din 20-oct-2008

Hotarirea 353/2008 pentru modificarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.355/2006

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Hotarirea 357/2008 pentru modificarea Normelor privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de către EXIMBANK în numele şi contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior nr. 15.356/2006

publicat in M.Of. 772 din 18-noi-2008

Hotarirea 365/2008 pentru aprobarea Normei privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru companii (cod ISO: NI-GAR-08-I/0)

publicat in M.Of. 787 din 25-noi-2008

Hotarirea 377/2008 pentru aprobarea Normei privind emiterea, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru creditele de export (NI-CST-08-IV/0)

publicat in M.Of. 852 din 18-dec-2008

Hotarirea 378/2008 pentru aprobarea Normei privind emiterea, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (NI-GAR-05-III/0)

publicat in M.Of. 852 din 18-dec-2008

Hotarirea 385/2008 pentru aprobarea Normei privind finanţarea cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (NI-FIN-06-III/0)

publicat in M.Of. 880 din 24-dec-2008

Hotarirea 44/2008 pentru aprobarea Normei nr. 24/2008 privind condiţiiie de autorizare şi organizare a activeior şi pasivelor pentru societăţile de administrare a fondurilor de pensii private

publicat in M.Of. 891 din 29-dec-2008

Hotarirea 4/2008 pentru aprobarea Normei nr. 3/2008 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 66 din 29-ian-2008

Hotarirea 30/2008 pentru aprobarea Normei nr. 17/2008 privind utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii facultative în caz de invaliditate şi în caz de deces

publicat in M.Of. 515 din 09-iul-2008

Hotarirea 804/2008 privind aprobarea nivelului şi a condiţiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achiziţionată în perioada august-decembrie 2008 în vederea utilizării în agricultură

publicat in M.Of. 592 din 07-aug-2008