Rasfoire documente

Decizia 523/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase si pietrelor preţioase în România

publicat in M.Of. 495 din 02-iul-2008

Decizia 527/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3^2) teza întâi din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 495 din 02-iul-2008

Decizia 586/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 459 din 19-iun-2008

Decizia 232/2008 privind stabilirea atribuţiilor domnului Simion Costel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 781 din 21-noi-2008

Decizia 32/2008 [A] privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1 lit. a) şi b) şi art. 282^1 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în ceea ce priveşte caracterul evaluabil sau neevaluabil în bani al litigiilor civile şi comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, atât în situaţia în care este formulat capătul de cerere accesoriu privind restabilirea situaţiei anterioare sau restituirea prestaţiilor efectuate, cât şi în situaţia în care nu este formulat acest capăt de cerere, în vederea determinării competenţei materiale de soluţionare în primă instanţă a acestor litigii şi a căilor de atac ce pot fi exercitate

publicat in M.Of. 830 din 10-dec-2008

Decizia 15/2008 privind numirea Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 43 din 18-ian-2008

Decizia 1105/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

publicat in M.Of. 5 din 04-ian-2008

Decizia 16/2008 privind numirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 43 din 18-ian-2008

Decizia 17/2008 privind numirea Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici

publicat in M.Of. 43 din 18-ian-2008

Decizia 31/2008 privind procedura de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

publicat in M.Of. 46 din 21-ian-2008

Decizia 36/2008 privind comisionul şi tarifele care se percep de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata pensiilor din sistemul public de pensii

publicat in M.Of. 132 din 20-feb-2008

Decizia 4/2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare

publicat in M.Of. 215 din 20-mar-2008

Decizia 191/2008 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 403/2005 privind aprobarea procedurii şi condiţiilor de acordare a licenţei audiovizuale şi a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală

publicat in M.Of. 230 din 25-mar-2008

Decizia 241/2008 privind procedura de acordare a unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice mobile în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz

publicat in M.Of. 242 din 28-mar-2008

Decizia 258/2008 pentru completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice

publicat in M.Of. 246 din 28-mar-2008

Decizia 321/2008 privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

publicat in M.Of. 328 din 25-apr-2008

Decizia 3/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv medicul specialist şi medicul primar în stomatologie generală

publicat in M.Of. 340 din 02-mai-2008

Decizia 2/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi medicul primar în ortodonţie

publicat in M.Of. 345 din 05-mai-2008

Decizia 6/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi de medicul primar în chirurgia dento-alveolară

publicat in M.Of. 345 din 05-mai-2008

Decizia 7/2008 privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul specialist şi de medicul primar de chirurgie oro-maxilo-facială cu dublă licenţă (medicină dentară şi medicină generală) sau absolvenţi ai facultăţilor de medicină dentară

publicat in M.Of. 345 din 05-mai-2008

Decizia 6/2008 privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 399 din 27-mai-2008

Decizia 500/2008 privind alocarea şi utilizarea unor resurse tehnice

publicat in M.Of. 496 din 02-iul-2008

Decizia 574/2008 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune

publicat in M.Of. 520 din 10-iul-2008

Decizia 585/2008 privind identificarea pieţelor relevante ale serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe

publicat in M.Of. 577 din 31-iul-2008

Decizia 165/2008 privind eliberarea domnului Dan Cristian Georgescu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

publicat in M.Of. 613 din 20-aug-2008

Decizia 732/2008 privind procedura de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3600-3657 MHz şi 3700-3757 MHz şi stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de frecvenţe 3657-3685 MHz şi 3757-3785 MHz

publicat in M.Of. 618 din 22-aug-2008

Decizia 168/2008 pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

publicat in M.Of. 617 din 22-aug-2008

Decizia 182/2008 pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

publicat in M.Of. 660 din 19-sep-2008

Decizia 190/2008 pentru numirea doamnei Hîrţan Alexandrina-Luminiţa în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii

publicat in M.Of. 675 din 01-oct-2008

Decizia 3/2008 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Farmaciştilor din România şi stabilirea procedurii de încasare

publicat in M.Of. 803 din 02-dec-2008

Decizia 9/2008 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti

publicat in M.Of. 848 din 17-dec-2008

Decizia 10/2008 privind aprobarea calendarului şi Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România

publicat in M.Of. 853 din 18-dec-2008

Decizia 2/2008 privind aplicarea unor articole din Codul de Procedură Fiscală

publicat in M.Of. 864 din 22-dec-2008

Decizia 3/2008 pentru aplicarea art. 12, art. 111, art. 114, art. 119 şi art. 120 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 883 din 24-dec-2008

Decizia LXXII/2007 [A] pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la calitatea procesuală pasivă a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în plângerile de carte funciară întemeiate pe dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 7/1996

publicat in M.Of. 685 din 07-oct-2008

Decizia 552/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18^1 şi art. 18^2 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 434 din 10-iun-2008

Decizia 83/2008 privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activităţii de Previziune

publicat in M.Of. 323 din 24-apr-2008

Decizia 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe

publicat in M.Of. 452 din 17-iun-2008

Decizia 90/2008 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Jersey

publicat in M.Of. 822 din 08-dec-2008

Decizia 95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

publicat in M.Of. 876 din 24-dec-2008

Decizia 36/2008 privind obligaţia distribuitorilor de servicii de programe de a aduce la cunoştinţa publicului sancţiunile aplicate de Consiliul Naţional al Audiovizualului

publicat in M.Of. 78 din 31-ian-2008

Decizia 183/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 şi ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) şi c), ale art. 13 lit. i), ale art. 14 alin. (3), ale art. 15, ale art. 26 alin. (3) lit. b), ale art. 27 alin. (3) lit. h), ale art. 28 alin. (1) şi (2), ale art. 31 alin. (3), ale art. 37 lit. d), ale art. 54, ale art. 62 şi ale art. 66 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 255 din 01-apr-2008

Decizia 677/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h^1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 559 din 24-iul-2008

Decizia LXXXVII/2007 [A] privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 100 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească şi ale art. 78 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, referitor la dreptul magistraţilor la decontarea primelor de asigurare pentru viaţă, sănătate şi bunuri

publicat in M.Of. 696 din 13-oct-2008

Decizia 1030/2008 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, precum şi ale art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 749 din 06-noi-2008

Decizia 1/2008 în întelesul prevederilor art. 104 alin. (5) lit. c) si ale art. 109 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 812 din 04-dec-2008

Decizia 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 373 din 15-mai-2008

Decizia 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

publicat in M.Of. 451 din 17-iun-2008

Decizia 1172/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (1), ale art. 99 alin. (1) pct. 8 şi ale art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 1176/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 1200/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional

publicat in M.Of. 60 din 25-ian-2008

Decizia 53/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi ale art. 30 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 141 din 25-feb-2008

Decizia 11/2007 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti

publicat in M.Of. 26 din 14-ian-2008

Decizia 958/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 2 din 03-ian-2008

Decizia 1145/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 4 din 03-ian-2008

Decizia 1061/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, precum şi a prevederilor art. 4 şi următoarele din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005

publicat in M.Of. 6 din 04-ian-2008

Decizia 1076/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 10 din 07-ian-2008

Decizia 1001/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1), (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale

publicat in M.Of. 9 din 07-ian-2008

Decizia 1135/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97, art. 102 şi art. 121 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi a dispoziţiilor art. 108 din Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

publicat in M.Of. 9 din 07-ian-2008

Decizia 1149/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 85 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 8 din 07-ian-2008

Decizia 1165/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 303 alin. 6 teza a doua din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2008

Decizia 1205/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

publicat in M.Of. 14 din 08-ian-2008

Decizia 1190/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate

publicat in M.Of. 16 din 09-ian-2008

Decizia 1196/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) şi art. 34 lit. k) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 18 din 10-ian-2008

Decizia 1138/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi pct. 6, ale art. 31 alin. (1) şi ale art. 33 alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

publicat in M.Of. 31 din 15-ian-2008

Decizia 1166/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (7) din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2008

Decizia 1170/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 39 din 17-ian-2008

Decizia 1183/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

publicat in M.Of. 42 din 18-ian-2008

Decizia 1195/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (2) şi ale art. 93 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

publicat in M.Of. 54 din 23-ian-2008

Decizia 1147/2007 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi 3, ale art. 163 alin. 3, ale art. 164 alin. 3, ale art. 165, ale art. 235, ale art. 238 alin. 2, ale art. 242 alin. 2 şi ale art. 244 din Codul de procedură civilă şi ale art. 148 lit. f) şi ale art. 1603 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 58 din 24-ian-2008

Decizia 1175/2007 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12, art. 13, art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, ale art. 2, art. 15, art. 17, art. 20, art. 24, art. 32 şi art. 33 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

publicat in M.Of. 56 din 24-ian-2008

Decizia 1208/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 60 din 25-ian-2008

Decizia 1216/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (3^2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 60 din 25-ian-2008

Decizia 24/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244^1 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 65 din 28-ian-2008

Decizia 27/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 65 din 28-ian-2008

Decizia 37/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 şi art. 402 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 65 din 28-ian-2008

Decizia 1154/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 63 din 28-ian-2008

Decizia 43/2008 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ''Phoenix Best Broker de Asigurare'' - S.A.

publicat in M.Of. 73 din 31-ian-2008

Decizia 19/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Decizia 22/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 115 din 13-feb-2008

Decizia 1209/2007 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii si justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2008

Decizia 13/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2008

Decizia 16/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 117 din 14-feb-2008

Decizia 32/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al Inspectoratului de Stat în Construcţii

publicat in M.Of. 116 din 14-feb-2008

Decizia 55/2008 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti

publicat in M.Of. 118 din 14-feb-2008

Decizia 11/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (1) şi art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 142 din 25-feb-2008

Decizia 46/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

publicat in M.Of. 142 din 25-feb-2008

Decizia 61/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (4) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

publicat in M.Of. 142 din 25-feb-2008

Decizia 84/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

publicat in M.Of. 149 din 27-feb-2008

Decizia 92/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

publicat in M.Of. 150 din 27-feb-2008

Decizia 72/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

publicat in M.Of. 152 din 28-feb-2008

Decizia 73/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 153 din 28-feb-2008

Decizia 106/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 393 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 174 din 06-mar-2008

Decizia 108/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

publicat in M.Of. 174 din 06-mar-2008

Decizia 132/2008 privind retragerea aprobării acordate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor domnului Mihail Emanuel Niculescu, administrator al Societăţii Comerciale ''AQ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE'' - S.R.L.

publicat in M.Of. 175 din 06-mar-2008

Decizia II/1/2005 privind organismele modificate genetic, adoptată la cea de-a doua Reuniune a părţilor, desfăşurată la Alma Ata, Kazakstan, la 25-27 mai 2005

publicat in M.Of. 173 din 06-mar-2008

Decizia 133/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42 alin. 4 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 185 din 11-mar-2008

Decizia 214/2008 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ELITASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 225 din 24-mar-2008

Decizia 169/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

publicat in M.Of. 204 din 17-mar-2008

Decizia 50/2008 privind numirea domnului Silviu-Cristian Popa în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 209 din 18-mar-2008