Rasfoire documente

Modalităţi de dobândire a dreptului de proprietate (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dreptul de îngrădire (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Clasificarea fructelor (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Clasificarea proprietăţii comune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Calitatea de fiduciar (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Întinderea cotelor-părţi (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Repartizarea beneficiilor şi a sarcinilor între coproprietari (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Exercitarea în comun a dreptului de folosinţă (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de produse ale bunurilor (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Beneficiarul fiduciei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de fructe (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Valabilitatea partajului parţial (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri neconsumptibile (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Clasificarea bunurilor în divizibile şi indivizibile (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Clasificarea bunurilor în principale şi accesorii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de producte (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de drepturi reale (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Formele de proprietate (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Conţinutul proprietăţii private (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Conţinutul proprietăţii publice (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Nulitatea absolută a contractului de fiducie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Părţile contractului de fiducie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Conţinutul contractului de fiducie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Încetarea contractului de fiducie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Efectele încetării contractului de fiducie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de administrator al bunurilor altuia (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Procedura de înscriere în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Notarea antecontractelor şi a pactelor de opţiune în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de posesie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Exercitarea posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Cazuri care nu constituie posesie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Titularul prezumţiei de posesie şi prezumţiei de proprietate (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Încetarea posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Viciile posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Discontinuitatea posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Efectele violenţei asupra posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Invocarea viciilor posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Încetarea viciilor posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Efectele posesiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Bunuri care nu pot fi uzucapate (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de uzucapiune extratabulară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de uzucapiune tabulară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Curgerea termenului uzucapiunii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de proprietate privată (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri imobile (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri mobile (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri fungibile (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri nefungibile (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de bunuri consumptibile (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Limitele dreptului de proprietate asupra terenului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Obligaţia de grăniţuire (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Modalităţi de stingere a dreptului de proprietate (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Acţiunea în revendicare (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Proba dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Formele accesiunii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Limitele exercitării dreptului de proprietate (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Modificarea ori desfiinţarea temporară a limitelor legale în interes privat (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de proprietate comună (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Regimul actelor de conservare privind bunurile comune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Regimul actelor de administrare şi dispoziţie privind bunurile comune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Regimul acţiunilor în justiţie privind bunurile comune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de proprietate în devălmăşie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Imprescriptibilitatea acţiunii de partaj (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Felurile partajului în cazul coproprietăţii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Convenţii privitoare la suspendarea partajului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Suspendarea pronunţării partajului prin hotărâre judecătorească (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Regulile privind partajul bunurilor comune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Desfiinţarea partajului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de superficie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea dreptului de superficie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Durata dreptului de superficie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Cazuri de încetare a superficiei (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de uzufruct (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Constituirea uzufructului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Obiectul uzufructului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Durata uzufructului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Drepturile uzufructuarului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Cazuri de stingere a uzufructului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Obligaţiile uzufructuarului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de drept de uz (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de drept de abitaţie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de servitute (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Limitele drepturilor de uz şi abitaţie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Constituirea servituţii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Clasificarea servituţilor (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de servituţi aparente (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de servituţi neaparente (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de servituţi continue (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de servituţi necontinue (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de servituţi pozitive (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de servituţi negative (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Cauze de stingere a servituţilor (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de fiducie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Remuneraţia administratorului bunurilor altuia (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de administrare simplă a bunurilor altuia (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Atribuţiile administratorului împuternicit cu administrarea simplă a bunurilor altuia (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Întinderea puterilor administratorului bunurilor altuia (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Interdicţia dobândirii de drepturi în legătură cu bunurile administrate (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Răspunderea personală a administratorului bunurilor altuia (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Obligaţia administratorului bunurilor altuia privind darea de seamă (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Încetarea administrării bunurilor altuia (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de proprietate publică (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Obiectul proprietăţii publice (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Interdicţia transferului bunurilor care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Caracterele dreptului de proprietate publică (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Administrarea bunurilor proprietate publică (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea dreptului de proprietate publică (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Stingerea dreptului de proprietate publică (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Titularii drepturilor corespunzătoare proprietăţii publice şi obligaţiile acestora (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Drepturi reale corespunzătoare proprietăţii publice (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Constituirea dreptului de administrare asupra proprietăţii private (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Titularul dreptului de administrare asupra proprietăţii private a statului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Încetarea dreptului de administrare asupra proprietăţii private a statului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Apărarea dreptului de administrare asupra proprietăţii private (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Conţinutul dreptului de concesiune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Exercitarea dreptului de concesiune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Apărarea dreptului de concesiune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dreptul de folosinţă cu titlu gratuit asupra bunurilor proprietate publică (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Apărarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra bunurilor proprietate publică (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Scopul şi obiectul cărţii funciare (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de drepturi tabulare (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Obiectul drepturilor tabulare (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Modificarea imobilului înscris în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Înscrierile în cartea funciară în caz de alipire sau dezlipire (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Clasificarea înscrierilor în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Înscrierea în cartea funciară a drepturilor reale afectate de modalităţi (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Cercetarea cărţii funciare (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de joncţiune a posesiilor (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Opozabilitatea posesiei faţă de terţi (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea proprietăţii mobiliare prin posesia de bună-credinţă (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Buna-credinţă a posesorului (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea şi stingerea drepturilor reale asupra imobilelor (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Modificarea drepturilor reale asupra imobilelor (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea drepturilor reale fără înscriere în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Condiţii de înscriere în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Efectele renunţării la dreptul de proprietate (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Efectele înscrierilor în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Conflictul dintre terţii dobânditori de la un autor comun (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Situaţia terţului dobânditor de rea-credinţă (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Persoane împotriva cărora se poate face înscrierea drepturilor tabulare (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Înscrierea drepturilor reale în cazul actelor juridice succesive (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de acţiunea în prestaţie tabulară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Efectele acţiunii în prestaţie tabulară faţă de terţul dobânditor de rea-credinţă (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea bunurilor mobile prin uzucapiune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Cazuri în care se poate cere înscrierea provizorie în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Efectele înscrierii provizorii în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Prezumţia existenţei sau inexistenţei unui drept tabular (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea cu bună-credinţă a unui drept tabular (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Acte sau fapte supuse obligatoriu notării în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Acte sau fapte supuse opţional notării în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Notarea în cartea funciară a intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Pierderea efectului notării în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Rectificarea înscrierilor de carte funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Rectificarea intabulării sau înscrierii provizorii în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Termenele de exercitare a acţiunii în rectificare de carte funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Efectele admiterii acţiunii în rectificare de carte funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Rectificarea înscrierilor de carte funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Radierea drepturilor condiţionale din cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Îndreptarea erorilor materiale din cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Modificarea descrierii imobilului în cartea funciară (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Răspunderea pentru ţinerea defectuoasă a cărţii funciare (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Prescripţia dreptului la acţiune privind răspunderea pentru ţinerea defectuoasă a cărţii funciare (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Posesia titlurilor la purtător (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea bunurilor prin ocupaţiune (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Proprietatea bunului găsit (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Proprietatea asupra bunului găsit în loc public (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Vânzarea bunului găsit (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Restituirea bunului găsit către proprietar (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dreptul de proprietate asupra tezaurului găsit (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dispoziţii aplicabile ocupaţiunii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Dobândirea fructelor bunului posedat (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Noţiunea de acţiune posesorie (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Calitatea procesuală pasivă în cadrul acţiunii posesorii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Termenul de exercitare a acţiunii posesorii (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)

Conservarea bunului posedat (Drept civil - Bunuri din 15-iun-2015)