Rasfoire documente

Clarificarea modalităţii în care partenerii de drept privat, care nu au calitatea de autoritate contractantă, trebuie să îşi desfăşoare procedurile de achiziţie publică atunci când implementează proiecte cu finanţare nerambursabilă (Achizitii publice din 18-iun-2018)

Modalitatea de realizare a achiziţiilor din cadrul unor proiecte/programe/acţiuni proprii de la nivelul autorităţii contractate pe anul 2018 (Achizitii publice din 05-iun-2018)

Stabilirea tipului de procedură aplicabilă: valorile pot fi estimate separat având în vedere utilizarea/scopurile diferite, sau dimpotrivă se calculează valoarea estimată totală la nivel de proiect, iar în acest caz, valoarea fiind mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, se poate aplica procedură simplificată (Achizitii publice din 29-mai-2018)

Modalitatea de estimare a valorii achiziţiei şi alegerea procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare studiu/studii de fezabilitate aferent/e unui proiect care va fi depus spre finanţare în cadrul Axei 13 a P.O.R. 2014-2020 (Achizitii publice din 29-mai-2018)

Aplicabilitatea legislaţiei generale (Codul Civil) şi a celei speciale (Legea nr. 98/2016) (Achizitii publice din 29-mai-2018)

Modalitatea de estimare a valorii achiziţiei şi alegerea procedurii de atribuire a serviciilor de proiectare - faza proiect tehnic, a căror valoare, calculată conform art. 24 din Legea nr. 98/2016, nu depăşeşte pragul valoric prevăzut pentru achiziţia directă de servicii (Achizitii publice din 24-mai-2018)

Posibilitatea aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în temeiul art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016, până la soluţionarea contestaţiei depuse de un ofertant exclus din procedură ca urmare a considerării ofertei depuse ca neadecvată, ţinând cont de necesitatea prestării serviciilor de salubrizare ce fac obiectul procedurii şi de caracterul de continuitate al acestora (Achizitii publice din 24-mai-2018)

Posibilitatea entităţii contractante de a achiziţiona materiale, piese de schimb şi utilaje aferente utilajelor miniere de la operatorul economic X, în temeiul art. 117 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 99/2016, precum şi referitor la participarea entităţi contractante în discuţie, în calitate de ofertant la o viitoare procedură de achiziţie organizată de operatorul economic X (care are şi calitate de entitate contractantă) (Achizitii publice din 22-mai-2018)

Posibilitatea de a diviza contractul de finanţare multianuală astfel încât să fie posibilă realizarea achiziţiei directe cu respectarea pragului valoric de la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 (Achizitii publice din 22-mai-2018)

Valoarea estimata a achiziţiei de lucrări cuprinde valoarea aferentă SF, PTH şi dirigenţie de şantier? Se evidenţiază separat? Se ia în calcul doar pentru alegerea tipului de procedura (Legea 98 - art. 16, HG 395 - art. 17, alin. (4)? în valoarea estimata a achiziţiei de lucrări privind alegerea procedurii de atribuire se ia în calcul şi creşterea cu 50% a valorii contractului (Legea 98 - art. 221, alin. (1), litera b), litera c)? (Achizitii publice din 21-mai-2018)

Obligativitatea aplicării uneia dintre procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 din Legea nr. 98/2016 în scopul atribuirii serviciilor unei bănci de corespondenţă/transfer) şi în legătură cu o posibilă incidenţă a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 în această situaţie (Achizitii publice din 17-mai-2018)

Modalitatea în care partenerii de drept privat, care nu au calitatea de autoritate contractantă, trebuie să îşi desfăşoare procedurile de achiziţie publică atunci când implementează proiecte cu finanţare nerambursabilă (Achizitii publice din 17-mai-2018)

Servicii de proiectare tehnică şi elaborare a documentaţiei tehnice pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare (PT + DTAD) a construcţiilor existente pe amplasamentul unui obiectiv de investiţii finanţat din bugetul instituţiei (Achizitii publice din 15-mai-2018)

Clarificări cu privire la aplicarea art. 48 din O.U.G. nr. 109/2011 (Achizitii publice din 15-mai-2018)

Corectitudinea alegerii ca modalitate de achiziţie publică a procedurii simplificate în vederea atribuirii unui acord-cadru încheiat în anul 2017 cu durata de un an, pentru perioada 19.09.2017-18.09.2018, având în vedere că, înainte de încheierea respectivului acord-cadru, autoritatea contractantă a avut în derulare un alt acord-cadru atribuit/încheiat în anul 2016 valabil în perioada 19.09.2016-18.09.2017 (Achizitii publice din 15-mai-2018)

Achiziţia serviciilor de proiectare (PT + DTAD) poate fi realizată prin achiziţie directă? (Achizitii publice din 15-mai-2018)

Posibilitatea autorităţii contractante de a derula o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare (în temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016) cu acelaşi obiect ca al procedurii de licitaţie deschisă contestate, precum şi cu privire la posibilitatea încheierii acordului-cadru în situaţia în care CNSC respinge contestaţiile formulate şi menţine deciziile autorităţii contractante (Achizitii publice din 11-mai-2018)

Posibilitatea unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de a subcontracta, în condiţiile Legii nr. 98/2016, serviciile de imprimare a materialelor publicitare (Achizitii publice din 11-mai-2018)

Activitatea de deschidere a conturilor bancare pentru activităţi curente reprezintă o achiziţie sectorială conform prevederilor Legii nr. 99/2016 (Achizitii publice din 11-mai-2018)

Modalitatea de achiziţie a serviciilor de reproiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului în vederea implementării unui proiect finanţat prin PNDL, în condiţiile în care proiectul tehnic iniţial, care include şi asistenţa tehnică din partea proiectantului, a fost achiziţionat la nivelul anului 2011 de către o altă autoritate contractantă (Achizitii publice din 11-mai-2018)

Metodologie cu privire la procedura de atribuire aplicabilă pentru încheierea unui contract de achiziţie publică pentru prestarea serviciilor de arhivare fizică şi electronică, a serviciilor conexe celor de arhivare, a unor servicii de administrare/depanare/modificare/dezvoltare sistem informatic precum şi achiziţionarea codului-sursă şi a drepturilor intelectuale de proprietate de la prestator (Achizitii publice din 11-mai-2018)

Societatea X, care are calitatea de autoritate contractantă, conform Legii nr. 98/2016, este parte a unui contract de delegare de gestiune încheiat cu consiliul local. În executarea contractului de delegare de gestiune, pentru maşinile din patrimoniul societăţii, este necesară achiziţionarea de combustibil. Având în vedere faptul că vechiul contract de achiziţie publică/acord-cadru, prin care se asigura combustibilul necesar în executarea contractului de delegare de gestiune, a expirat în data de 30.03.2018 şi derularea unei proceduri de atribuire a unui nou contract de furnizare combustibil necesită timp, se solicită consiliere metodologică cu privire la modalitatea de asigurare a combustibililor până la încheierea unui nou contract (Achizitii publice din 11-mai-2018)

Compatibilitatea directorului economic de a aviza actele care se întocmesc în cadrul procedurilor de achiziţie publică (Achizitii publice din 04-mai-2018)

Demararea unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în temeiul art. 104 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 98/2016 (Achizitii publice din 24-apr-2018)

Incidenţa prevederilor art. 17 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016 în cazul serviciilor de dirigenţie de şantier aferente unor lucrări de reabilitare termică a imobilelor (blocuri de locuinţe) (Achizitii publice din 24-apr-2018)

Posibilitatea achiziţionării printr-un acord-cadru a unei aparaturi medicale, în condiţiile în care se intenţionează de fapt achiziţionarea unei singure bucăţi respectiv dacă în cazul unui acord-cadru cantitatea minimă estimată poate fi egală cu cea maximă estimată (Achizitii publice din 24-apr-2018)

Posibilitatea achiziţionării directe, în mod individual, pe categorii, a următoarelor produse: Combinezon vara, bocanc cu inserţie de oţel, vestă multifuncţională, mănuşă piele cu întăritură antitraumă, coarda dinamică/statică, complet apărători coate şi genunchi (Achizitii publice din 17-apr-2018)

Este posibilă achiziţionarea directă a unor lucrări, fără a realiza achiziţia prin intermediul platformei SEAP? (Achizitii publice din 17-apr-2018)

Posibilitatea autorităţii contractante de a utiliza costul cel mai scăzut sau preţul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire (Achizitii publice din 16-apr-2018)

Modalitatea de achiziţionare a medicamentelor, având în vedere totodată imprevizibilitatea cantităţilor şi tipurilor de medicamente ce urmează a fi achiziţionate, fluctuaţiile dese ale preţurilor medicamentelor (Achizitii publice din 16-apr-2018)

Măsurile care se impun pentru evitarea situaţiilor în care autorităţile contractante, invocând faptul că achiziţia directă nu reprezintă o procedură de atribuire în sensul Legii nr. 98/2016, refuză să ofere operatorilor economici informaţii cu privire la deciziile pe care le iau în atribuirea directă a contractelor de achiziţii publice (Achizitii publice din 16-apr-2018)

Posibilitatea aplicării unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în temeiul art. 104 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (2) lit. c) din Legea nr. 98/2016, în vederea achiziţionării serviciilor de proiectare aferente reînnoirii autorizaţiei de construire de lucrări (necesare construirii unui imobil) şi a documentaţiei necesare pentru organizarea procedurii de achiziţie publică a lucrărilor de construire de la proiectantul iniţial (Achizitii publice din 16-apr-2018)

Contract de închiriere spaţii de birouri pe o durată mai mare (câţiva ani) sau posibilitatea achiziţionării în leasing operaţional (Achizitii publice din 13-apr-2018)

Încadrarea serviciilor de evaluare a propunerilor/ofertelor de proiecte/programe de cercetare în codul CPV 98390000-3 ''Alte servicii'' (Achizitii publice din 05-apr-2018)

Procedură anulată - se aplică prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 (Achizitii publice din 05-apr-2018)

Modalitatea de achiziţionare a unor produse alimentare împărţite pe loturi, având în vedere că valoare aprobată prin bugetul pe 2018 acoperă necesarul doar pe 6 luni, în aceste condiţii existând posibilitatea de completare a sumei la prima rectificare de buget (Achizitii publice din 03-apr-2018)

Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire din cadrul compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor'' are obligaţia încadrării modificărilor în cauză într-una dintre situaţiile de la art. 221 din Legea nr. 98/2016, şi implicit stabilirea acestora ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale (Achizitii publice din 03-apr-2018)

În cadrul unui proiect derulat în parteneriat din care fac parte atât beneficiari privaţi cât şi instituţii publice, ce tip de procedură aplică partenerii beneficiari privaţi şi ce tip de procedură aplică partenerii instituţii publice? (Achizitii publice din 03-apr-2018)

Modalităţi de achiziţie în cadrul unui proiect (Achizitii publice din 03-apr-2018)

Scopul la care se face referire în cadrul art. 16 din H.G. nr. 395/2016 raportat la calculul valorii estimate şi alegerea modalităţii de achiziţie în cadrul unui proiect (Achizitii publice din 03-apr-2018)

Modalitatea de achiziţie a serviciilor de elaborare documentaţii tehnico-economice (studii de fezabilitate - SF) aferente unor obiective de investiţii publice noi (Achizitii publice din 02-apr-2018)

Includerea în programul anual al achiziţiilor publice a unui contract încheiat în anul 2018, în baza unei proceduri de atribuire iniţiate în anul 2017 (Achizitii publice din 29-mar-2018)

Posibilitatea achiziţionării directe a unor servicii care fac obiectul unui acord-cadru încheiat cu 3 operatori economici (Achizitii publice din 29-mar-2018)

Obligaţia întocmirii raportului anual privind contractele de achiziţie publică şi transmiterii acestuia către ANAP, după abrogarea H.G. nr. 925/2006 (Achizitii publice din 29-mar-2018)

Există posibilitatea încheierii unor contracte subsecvente pe parcursul anului 2018, aferente unor acorduri-cadru încheiate la nivelul anului 2017, aflate în derulare? Acordul-cadru reprezintă un contract multianual? Interzice Legea finanţelor publice încheierea unui contract subsecvent pe anul 2018 în baza unui acord-cadru atribuit în anul 2017? (Achizitii publice din 29-mar-2018)

La alegerea modalităţii de achiziţie a unor bunuri, servicii sau lucrări ce urmează a se atribui în cursul unui an bugetar se va lua în considerare şi valoarea contractelor subsecvente, având acelaşi obiect sau destinate utilizării identice ori similare, atribuite în cursul anului bugetar curent, în baza unor acorduri-cadru încheiate în ani bugetari anteriori? Spre exemplu: o autoritatea contractantă atribuie, în cursul unui an bugetar, contracte subsecvente de furnizare imprimante de un anumit tip, iar, în cursul aceluiaşi an bugetar sunt identificate necesităţi noi de imprimante de alt tip, pentru care nu pot fi încheiate contracte subsecvente, întrucât nu au fost incluse în documentaţia de atribuire a acordului-cadru. În acest caz, autoritatea contractantă va lua în calcul, la stabilirea tipului de procedură pentru achiziţia noilor imprimante de alt tip, valorile contractelor subsecvente ce se previzionează a fi încheiate în cursul aceluiaşi an? (Achizitii publice din 29-mar-2018)

Se poate aplica procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, când perioada de aplicare a procedurii simplificate nu poate fi respectată din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante? (Achizitii publice din 29-mar-2018)

Determinarea valorii estimate aferente necesităţilor identificate la nivelul anului 2017 (Achizitii publice din 29-mar-2018)

Stabilirea similarităţii produselor, şi implicit, în raport de aceasta, stabilirea modalităţii de achiziţie din punct de vedere al legislaţiei în domeniul achiziţiilor sectoriale (Achizitii publice din 29-mar-2018)

Obligativitatea cuprinderii în Programul anual al achiziţiilor sectoriale a achiziţiilor realizate în temeiul excepţiilor de la lege, precum şi a contractelor subsecvente aferente acordurilor-cadru (Achizitii publice din 29-mar-2018)

Finanţatorul refuză acordarea sumelor prevăzute în contractul de finanţare (Achizitii publice din 28-mar-2018)

Încheierea unui acord-cadru sau a unui contract care să vizeze întreaga perioadă de derulare a lucrărilor, respectiv doi ani, în condiţiile în care nu există certitudinea existenţei finanţării necesare pentru anul următor (Achizitii publice din 22-mar-2018)

Modalitatea de achiziţie a serviciilor de consultanţă necesare realizării şi aprobării prin Ordin comun a mai multor instituţii publice a anumitor normative tehnice (Achizitii publice din 22-mar-2018)

Serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se încadrează în categoria serviciilor intelectuale? (Achizitii publice din 22-mar-2018)

Alegerea modului în care autoritatea contractantă poate pune în aplicare Ordinul comun MADR - ANAP nr. 19/37/2018, având în vedere că demararea unei proceduri care implică încheierea unui acord-cadru este imposibilă în acest moment, autoritatea contractantă având încheiate contracte de furnizare produse de panificaţie până la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 şi neavând derulată nicio procedură de achiziţie publică de furnizare fructe/legume (Achizitii publice din 22-mar-2018)

Obligaţia autorităţii contractante de a actualiza programul anual al achiziţiilor publice, în funcţie de fondurile alocate, după aprobarea bugetului pentru anul 2018 (Achizitii publice din 22-mar-2018)

Modalitatea de achiziţionare a serviciilor privind derularea procedurilor de achiziţie publică unei terţe părţi (Achizitii publice din 22-mar-2018)

Autoritatea contractantă va elabora un program anual al achiziţiilor publice distinct pentru fiecare contract de finanţare în parte sau va elabora un singur program anual al achiziţiilor publice pentru toate cele 7 contracte de finanţare (Achizitii publice din 22-mar-2018)

Transmiterea documentaţiei de atribuire către A.N.A.P. (Achizitii publice din 19-mar-2018)

Modificare a valorii achiziţiei în SEAP (Achizitii publice din 07-mar-2018)

Estimarea şi alegerea modalităţii de atribuire în cazul achiziţionării unor servicii de proiectare faza DALI pentru un obiectiv de investiţii, având în vedere că pe parcursul anului 2018 autoritatea contractantă intenţionează achiziţia de servicii similare pentru care la momentul actual nu se cunoaşte valoarea globală estimată (Achizitii publice din 01-mar-2018)

Calcularea valorii estimate şi alegerea procedurii de atribuire în cazul achiziţiei serviciilor de proiectare şi de lucrări necesare pentru implementarea mai multor proiecte cu finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat (Achizitii publice din 27-feb-2018)

Similaritatea serviciilor de auditare privind calitatea şi mediul respectiv a serviciilor de certificare a Sistemului de Management al Calităţii şi a serviciilor de certificare a Sistemului de Management de Mediu (Achizitii publice din 27-feb-2018)

Posibilitatea aplicării achiziţiei directe în temeiul art. 19 din Legea nr. 98/2016 pentru atribuirea contractului având ca obiect ''Elaborare Proiectare Tehnică şi a detaliilor de execuţie'', având în vedere că valoarea estimată a serviciilor este sub pragul de la art. 7 alin. (5) din actul normativ anterior menţionat (Achizitii publice din 27-feb-2018)

Determinarea valorii estimate şi alegerea modalităţii de atribuire în cazul realizării unor achiziţii care vizează atât activităţi premergătoare obţinerii finanţării unui proiect din fonduri nerambursabilă, cât şi activităţi necesare derulării şi implementării propriu-zise a proiectului (Achizitii publice din 27-feb-2018)

Activitate principală fiind producerea de spectacole, întrucât fiecare spectacol în parte reprezintă un proiect cu scop bine determinat, se solicită consiliere metodologică cu privire la achiziţiile realizate pe fiecare astfel de proiect în parte, existând posibilitatea depăşirii valorii pragului de achiziţie directă (Achizitii publice din 20-feb-2018)

Alegerea procedurii de atribuire a lucrărilor rămase de executat (Achizitii publice din 20-feb-2018)

Modalitatea de estimare a contractelor la momentul întocmirii Programului Anual al Achiziţiilor Publice, având în vedere că la momentul trecerii achiziţiilor în acest program acestea nu depăşesc pragul de cumpărare directă, dar pe parcursul anului se poate întâmpla ca acest prag să fie depăşit (Achizitii publice din 20-feb-2018)

Modalitatea de achiziţionare a unui teren (Achizitii publice din 20-feb-2018)

Modalitatea prin care o instituţie publică beneficiară de fonduri europene nerambursabile poate angaja experţi externi (Achizitii publice din 20-feb-2018)

Modalitatea de achiziţionare a serviciilor de verificare şi consultanţă ce fac obiectul de activitate al societăţii (Achizitii publice din 20-feb-2018)

Atribuirea de către autoritatea contractantă a unui contract de servicii pentru angajarea de forţă de muncă necalificată, persoane private de libertate (Achizitii publice din 20-feb-2018)

Calitatea de autoritate contractantă a asocierilor create în scopul implementării proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă (Achizitii publice din 20-feb-2018)

Legislaţia ce trebuie respectată de un partener transnaţional fără calitate de autoritate contractantă (Achizitii publice din 20-feb-2018)

Sprijinul acordat, conform legii, de către celelalte compartimente interne din cadrul autorităţii/entităţii contractante, compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, în funcţie de specificul şi complexitatea obiectului achiziţiei (Achizitii publice din 13-feb-2018)

Interpretarea Comisiei Europene transmisă prin Scrisoarea Ref. Ares(2015)6020087 - 23/12/2015, cu privire la modul de aplicare a art. 31(2)c) din Directiva 2004/18/EC în cazul achiziţionării de motorină, benzină, păcură şi gaze naturale (Achizitii publice din 06-feb-2018)

Posibilitatea organizării unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în temeiul art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, având în vedere că în cadrul unei proceduri simplificate nu a fost depusă nicio ofertă sau au fost depuse numai oferte neconforme (Achizitii publice din 05-feb-2018)

Respectarea reglementărilor legale privind achiziţia directă şi a principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică (Achizitii publice din 02-feb-2018)

Persoana responsabilă cu întocmirea referatului de necesitate şi informaţiile pe care acesta trebuie să le cuprindă. Totodată, având în vedere că o parte din structurile autorităţii contractante au comunicat compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice că nu au capacitatea şi pregătirea specifică în domeniul achiziţiilor publice pentru a estima valoarea dintr-un referat de necesitate, obligaţia determinării valorii estimate revine compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice sau compartimentului autorităţii contractante, emitent al referatului de necesitate, care a identificat necesitatea şi oportunitatea achiziţiei? (Achizitii publice din 29-ian-2018)

Încadrarea serviciilor de rating de credit în categoria serviciilor financiare prevăzute de art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 (Achizitii publice din 25-ian-2018)

Procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare cu acelaşi obiect ca al procedurii de licitaţie contestate (Achizitii publice din 25-ian-2018)

Aplicabilitatea prevederilor art. 59 alin. (4) şi (5) şi ale art. 60 din Legea nr. 99/2016 (Achizitii publice din 22-ian-2018)

Aplicarea prevederilor Secţiunii 4 ''Reguli de evitare a conflictului de interese'' din Legea nr. 98/2016 în cazul achiziţiei directe (Achizitii publice din 22-ian-2018)

Necesitatea întocmirii dosarului achiziţiei publice, astfel cum este prevăzut la art. 148 din H.G. nr. 395/2016 (Achizitii publice din 22-ian-2018)

Aplicabilitatea prevederilor pct. 6 din O.U.G nr. 107/2017, care modifică prevederile art. 19 din Legea nr. 98/2016, respectiv cum se determină valoarea cumulată a loturilor şi valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărţită achiziţia de produse similare (Achizitii publice din 22-ian-2018)

Dreptul entităţii contractante de a încheia contracte de lucrări numai cu acei operatori economici care au în garanţie/postgaranţie (întreţinere) străzile şi trotuarele afectate, sau care au în garanţie/gestiune multianuală(întreţinere) spaţiile verzi, pentru readucerea acestora la starea iniţială, organizând, în acest sens, o procedură de negociere fără invitaţie prealabilă la procedura concurenţială de ofertare (Achizitii publice din 22-ian-2018)

Interpretarea prevederilor art. 17 alin. (4) din anexa la H.G. nr. 395/2016 (Achizitii publice din 12-ian-2018)

Posibilitatea de corectare a erorii materiale produse (Achizitii publice din 12-ian-2018)

Calificarea din punct de vedere al achiziţiilor publice a contractului prin care se urmăreşte înlocuirea centralei termice (Achizitii publice din 11-ian-2018)

Posibilitatea încheierii de contracte/acorduri-cadru în altă valută (ex. euro) (Achizitii publice din 11-ian-2018)

Aplicare a art. 117 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016 pentru achiziţionarea serviciilor de întreţinere a unor elemente noi, instalate în cadrul sistemului de benzi de bagaje HBS 3 (Achizitii publice din 11-ian-2018)

În cazul unei achiziţii directe autoritatea contractantă poate solicita caracteristici exacte ale produselor ce urmează a fi achiziţionate, fără a permite caracteristici superioare? Aceasta poate solicita exclusiv o anumită marcă? (Achizitii publice din 29-dec-2017)

Se anulează obligaţia privind răspunderea autorităţii contractante, respectiv a persoanei care o reprezintă (şeful autorităţii) şi drepturile care derivă din executarea impunerilor legislative, aşa cum sunt statuate de art. 1 alin. (4) şi art. 126 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, prin raportare la art. 3 alin. (1) lit. ll) şi art. 44 din Legea nr. 98/2016? (Achizitii publice din 29-dec-2017)

Situaţia în care devine incidentă măsura rezilierii unuia/unor dintre acordurile-cadru încheiate (întrucât furnizorii nu-şi îndeplinesc obligaţiile sau refuză aplicarea clauzelor contractuale), care ar putea fi soluţia optimă şi legală ce ar putea fi aplicată de către autoritatea contractantă în vederea acoperirii necesarului de alimente pe perioada de timp ce se scurge până la finalizarea noii proceduri simplificate iniţiate şi derulate de autoritate (Achizitii publice din 29-dec-2017)

Nu au fost depuse oferte, în acest context, se solicita consiliere metodologică cu privire la posibilitatea de a achiziţiona direct serviciile în cauză (Achizitii publice din 29-dec-2017)

Determinarea valorii estimate şi, implicit, cu privire la alegerea modalităţii de atribuire a contractelor având ca obiect achiziţionarea, în cadrul unui proiect cu finanţare europeană (PNDR 2014-2020), a unor tipuri diferite de produse (mobilier, IT, costume populare, stingătoare PSI) încadrate la categoria ''Dotări'' (Achizitii publice din 29-dec-2017)

Întreţinerea şi repararea străzilor şi trotuarelor, lucrări care se execută anual, din bugetul local (Achizitii publice din 29-dec-2017)

Clarificarea faptului dacă operaţiunea întocmirii Referatului de necesitate se situează în interiorul procedurii de achiziţie publică (Achizitii publice din 29-dec-2017)

Achiziţionarea serviciilor de cercetare şi dezvoltare a căror remunerare nu este realizată în totalitate de către autoritatea contractantă dar şi prezentarea unor situaţii concrete de interpretare a sintagmei ''rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, autorităţii contractante, pentru uz propriu în exercitarea propriei activităţi'', în cazul în care autoritatea contractantă intenţionează să atribuie un contract de cercetare şi dezvoltare (cod CPV 7310000-3) şi trei contracte de consultanţă în dezvoltare (cod CPV 73220000-0) (Achizitii publice din 29-dec-2017)

Aplicabilitatea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice la atribuirea unui ''acord rambursabil de asistenţă tehnică'' care va fi încheiat cu Banca Mondială (Achizitii publice din 29-dec-2017)

Interpretarea prevederilor art. 166 alin. (6) din H.G. nr. 395/2016 în ceea ce priveşte posibilitatea ca autoritatea contractantă să emită un document constatator (Achizitii publice din 29-dec-2017)

Autoritatea contractantă a declarat câştigător un alt operator economic (Achizitii publice din 29-dec-2017)

Cheltuielile apărute cu caracter excepţional şi regim de urgenta pe perioada deplasărilor externe (ex.: competiţii externe, simpozioane etc.), care trebuie efectuate la fata locului de la operatori economici identificaţi în locaţia respectiva, pot fi achiziţionate offline având ca temei legal art. 43 alin. (3) din HG 395/2016? (Achizitii publice din 29-dec-2017)

Aspecte legate de activităţile compartimentului intern specializat al achiziţiilor publice, precum şi cele aferente celorlalte compartimente din cadrul autorităţii contractante (Achizitii publice din 27-dec-2017)

Diferenţa dintre serviciile auxiliare furnizate de către o autoritate de achiziţii centralizată şi cele furnizate de către un furnizor privat de servicii auxiliare (Achizitii publice din 21-dec-2017)

Există mai multe contracte de finanţare prin PNDL cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care este posibilitatea organizării de proceduri de atribuire, a contractelor de lucrări, pentru fiecare dintre cele 5 contracte de finanţare, luând în considerare valoarea lucrărilor pentru fiecare obiectiv în parte/respectiv obiectivul aferent fiecărui contract de finanţare? (Achizitii publice din 21-dec-2017)

Atribuirea contractului de lucrări aferent obiectivului ''Modernizare strada X şi strada Y din oraş Z, jud. W'' în temeiul art. 19 din Legea nr. 98/2016, prin aplicarea unei proceduri simplificate (Achizitii publice din 14-dec-2017)

Modalitatea de estimare a valorii şi alegere a procedurii de atribuire pentru un număr de X de contracte de lucrări de întreţinere şi reparaţii (Achizitii publice din 14-dec-2017)

Corecta aplicare a dispoziţiilor art. 200 din Legea nr. 98/2016 (Achizitii publice din 14-dec-2017)

Încadrarea achiziţiei în excepţia prevăzută la art. 39 lit. b) din Legea nr. 99/2016 (Achizitii publice din 14-dec-2017)

Criteriile obiective şi nediscriminatorii pentru stabilirea loturilor ce vor fi atribuite aceluiaşi ofertant (Achizitii publice din 12-dec-2017)

Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (3) lit. f) din H.G. nr. 394/2016, achiziţiile directe se derulează exclusiv de către compartimentul intern specializat sau pot fi delegate? (Achizitii publice din 11-dec-2017)

Strategia de contractare pentru acele achiziţii care depăşesc pragul achiziţiei directe (Achizitii publice din 11-dec-2017)

Între prevederile art. 12 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, respectiv atribuirea contractelor cu valori mai mici decât cele prevăzute la art. 12 alin. (1) din aceeaşi lege şi prevederile art. 9 alin. (2)-(4) din H.G. nr. 394/2016 există o discrepanţă de reglementare, care poate conduce la interpretări în contradicţie cu spiritul legii (Achizitii publice din 11-dec-2017)

Împărţirea pe loturi a unui contract de execuţie de lucrări (Achizitii publice din 11-dec-2017)

Valoarea estimată a achiziţiei de lucrări cuprinde valoarea aferenta cheltuielilor diverse şi neprevăzute estimată de proiectant în devizul general (conform HG 28)? Se evidenţiază separat? Se ia în calcul doar pentru alegerea tipului de procedură? Se ofertează? (Achizitii publice din 11-dec-2017)

Cum se estimează valoarea care se are în vedere pentru alegerea procedurii, în cadrul unor contracte de finanţare din cadrul unui program? (Achizitii publice din 11-dec-2017)

Potrivit art. 17 şi 18 din Legea nr. 98/2016 atribuirea poate fi realizată pe loturi separate, aplicând pentru fiecare lot procedura corespunzătoare valorii globale estimate a tuturor loturilor, cu excepţia reglementată de art. 19 din aceeaşi lege Cum se face atribuirea loturilor pentru care se îndeplinesc condiţiile la art. 19 din Legea nr. 98/2016, respectiv cum se face selecţia contractantului? (Achizitii publice din 11-dec-2017)

Lucrările de restaurare biserici (consolidare, refacere arhitecturala, instalaţii noi) (Achizitii publice din 11-dec-2017)

Achiziţiile directe, sub pragul prevăzut la art. 12 alin. (4) din Lege (Achizitii publice din 11-dec-2017)

Când şi cum informează entităţile contractante ANAP cu privire la categoriile de produse şi activităţi pe are le consideră excluse (Achizitii publice din 11-dec-2017)

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 99/2016, se poate considera că societăţile de furnizare, care activează pe o piaţă concurenţială, nu sunt entităţi contractante şi, ca atare, activitatea de furnizare energie/gaze în acest caz nu este activitate relevantă? Raportat la aceste dispoziţii, care este relevanţa procedurii prevăzute la art. 162 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016 privind constatarea dreptului exclusiv/absolut şi ce implicaţii are procedura în discuţie cât priveşte entităţile care au fost considerate automat autorităţi contractante pe legislaţia anterioară? (Achizitii publice din 11-dec-2017)

Estimarea valorii achiziţiei publice şi de stabilire a procedurii de atribuire aplicabile (Achizitii publice din 08-dec-2017)

Estimarea şi alegerea modalităţii de atribuire a unor categorii de produse cum ar fi laptopuri, licenţe de funcţionare, multifuncţionale, videoproiectoare, diverse articole sportive, aferente unui proiect cu finanţare nerambursabilă, proiect implementat de către autoritatea contractantă X în colaborare cu alte 3 entităţi (Achizitii publice din 07-dec-2017)

Obligativitatea Notei justificative, Documentului justificativ şi/sau altor documente cu caracter justificativ (Achizitii publice din 06-dec-2017)

Posibilitatea autorităţii contractante de prelungi un contract de achiziţie publică (Achizitii publice din 06-dec-2017)

Autoritatea contractantă consideră că este imposibil ca încheierea acordului-cadru şi a contractului de deszăpezire a drumurilor judeţene pentru anul 2017 să aibă loc până la data de 01.11.2017 şi solicită consiliere metodologică cu privire la aplicabilitatea art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 (Achizitii publice din 28-noi-2017)

Procedura de negociere fără publicare prealabilă în baza art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, însă nu a fost depusă nicio ofertă de către operatorii economici invitaţi (Achizitii publice din 28-noi-2017)

Posibilitatea persoanei însărcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuţii ale compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor de a-şi primi toate drepturile salariale pentru activitatea pe care o desfăşoară (Achizitii publice din 27-noi-2017)

Calitatea entităţii private/ONG parteneră într-un proiect cu finanţare europeană (Achizitii publice din 24-noi-2017)

Modul de realizare a achiziţiilor în cadrul unui proiect finanţat din fonduri nerambursabile cu aplicarea legislaţiei în vigoare (Achizitii publice din 24-noi-2017)

Obligativitatea utilizării formularului standard de referat de necesitate disponibil pe website-ul www.achiziţiipublice.gov.ro (Achizitii publice din 24-noi-2017)

Aplicarea achiziţiei directe offline (Achizitii publice din 22-noi-2017)

Obligaţia unei entităţi juridice fără calitate de autoritate contractantă de a aplica prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice (Achizitii publice din 22-noi-2017)

Determinarea valorii estimate a mai multor contracte de servicii (cuprinzând servicii de formare, închiriere spaţiu pentru comercializarea produselor, organizare evenimente şi servicii de promovare) aferente unui program finanţat din fonduri nerambursabile (Achizitii publice din 20-noi-2017)

Aplicarea prevederilor art. 117 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 99/2016 (Achizitii publice din 17-noi-2017)

Modalitatea legală de a achiziţiona aceste produse alimentare (Achizitii publice din 17-noi-2017)

Nu pot fi identificate în catalogul electronic din SEAP produse, servicii şi lucrări care să corespundă cerinţelor autorităţii contractante iar în catalogul electronic din SEAP se regăsesc preţuri mai mari decât preţurile practicate în piaţă (Achizitii publice din 17-noi-2017)

Domeniul achiziţiilor publice nu impune ca la momentul iniţierii procedurilor să se facă dovada existenţei bugetului aferent contractului respectiv, cum se respectă prevederile legale, inclusiv a Ordinului MFP nr. 2332/30.08.2017 (Achizitii publice din 17-noi-2017)

Competenţele compartimentului intern specializat de a verifica/ completa/ modifica/ amenda/ interpreta informaţiile de care dispun pentru elaborarea strategiei de contractare şi/sau specificaţiile tehnice având în vedere prevederile art. 2 alin. (3) lit. c) din H.G. 395/2016 coroborat cu art. 154 şi art. 155 din Legea nr. 98/2016 (Achizitii publice din 17-noi-2017)

Estimarea şi alegerea procedurii în cazul achiziţiei serviciilor de elaborare/actualizare DALI şi a serviciilor de întocmire cereri de finanţare, în condiţiile în care autoritatea contractantă are introduse în PAAP atât achiziţii de servicii de elaborare DALI pentru proiectele pentru care autoritatea intenţionează să acceseze fonduri nerambursabile, cât şi achiziţii de servicii de elaborare DALI pentru alte investiţii (Achizitii publice din 17-noi-2017)

Modalităţi de achiziţie în condiţiile în care organizarea unei proceduri de atribuire va conduce la depăşirea termenului contractului de finanţare care nu mai poate fi modificat (Achizitii publice din 17-noi-2017)

Modalitatea de încadrare în codul CPV a produselor/serviciilor/lucrărilor pe care autoritatea contractantă intenţionează să le achiziţioneze (Achizitii publice din 06-noi-2017)

Care este diferenţa dintre strategia anuala de achiziţiei publica şi strategia de contractare? Strategia de contractare trebuie să fie elaborata la momentul planificării pentru fiecare obiectiv din programul de achiziţii sau aceasta trebuie să fie întocmita la momentul demarării obiectivelor de achiziţii? (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Ce ar trebui să includă strategia anuala de achiziţii, în afara de programul anual al achiziţiilor publice, care este anexa şi achiziţiile directe, şi cine elaborează (cum ar trebui să fie formalizata ca document)? (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Conform art. 12 alin. (6) din H.G. nr. 395/2016 autoritatea contractanta are obligaţia publicării în SEAP extrase din PAAP. Ce se înţelege prin extrase? Doar acele poziţii la care se aplica Legea nr. 98/2016 sau întreg PAAP-ul, inclusiv achiziţiile directe anexa la PAAP? (Achizitii publice din 03-noi-2017)

În cazul unui proiect cu finanţare nerambursabilă, beneficiarul este un parteneriat mixt ce are calitate de autoritate contractantă cui îi revine obligaţia îndeplinirii prevederilor art. 13 din H.G. nr. 395/2016 (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Proiectele finanţate din fonduri europene (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Derularea procesului de achiziţie directă a serviciilor de curăţenie profesională demarat în anul 2017 (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Se pot derula proceduri de atribuire având în vedere faptul ca bugetul nu este încă aprobat? (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Compensarea notelor de comandă suplimentare cu notele de renunţare în cadrul unui contract de lucrări încheiat în temeiul O.U.G. nr. 34/2006 (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Procedura simplificata se aplica şi pentru atribuirea acordurilor-cadru? (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Exemple de produs/serviciu/lucrare ce se pot achiziţiona în cadrul procedurii parteneriatului pentru inovare. Diferenţe de concept intre negociere competitiva, dialog competitiv, parteneriat pentru inovare? (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 98/2016 produsele care fac obiectul achiziţiei, daca sunt utilizate (nu doar fabricate) în scop de cercetare, pot fi achiziţionate prin negociere fără publicare? (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Se poate alege procedura de atribuire a contractului de servicii/produse în baza art. 104 alin (1) lit. c), până la finalizarea procedurii pentru atribuirea contractului de servicii/produse? (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Posibilitatea atribuirii directe, în decursul unui an, a două sau mai multor contracte de lucrări cu acelaşi cod CPV (respectiv lucrări pentru conducte de alimentare cu apă), pentru două sau mai multe obiective de investiţii separate, a căror valoare cumulată depăşeşte pragul de la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, la momentul realizării primului obiectiv necunoscându-se despre existenţa celorlalte (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Achiziţionarea, în cadrul unui contract de lucrări atribuit prin licitaţie deschisă conform O.U.G. nr. 34/2006, lucrări suplimentare (care nu au fost incluse în contractul iniţial) prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă conform art. 104 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016, în condiţiile în care valoarea lucrărilor suplimentare depăşeşte 20% din valoarea contractului iniţial (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Modalitatea de realizare a achiziţiilor publice necesare pentru punerea în scenă a producţiilor artistice (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Suplimentarea prin procedura necompetitivă de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Contract de servicii de salubrizare stradală şi deszăpezire prin aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Posibilitatea extinderii principiilor din definiţia existentă în legislaţia naţională şi Directiva 24/2014/UE pentru produsele similare la serviciile similare, având în vedere că acestea nu sunt definite, şi modalitatea de calculare a valorii estimate pentru achiziţia serviciilor de realizare a unei pagini web, realizare film publicitar şi campanie de publicitate (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Având în vedere necesitatea încheierii unui contract de proiectare pentru un obiectiv de investiţie, cum se face estimarea valorii şi determinarea procedurii în vederea achiziţionării serviciilor de verificare tehnica a proiectării? (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Reperele ce trebuie avute în vedere de o autoritate contractantă atunci când ia decizia atribuirii pe loturi a unui contract de lucrări (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Aplicarea regulilor de estimare a valorii unui contract de achiziţii publice şi posibilitatea achiziţionării de la un singur operator economic a mai multor produse similare (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Modalitatea de determinare a valorii estimate şi de stabilire a procedurii de achiziţie publică aplicate pentru restul rămas de executat în cazul rezilierii unui contract de lucrări, în vederea finalizării unui obiectiv de investiţie (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Modalitatea de estimare a valorii tichetelor de vacanţă, respectiv dacă pentru estimarea valorii se va lua în calcul atât valoarea serviciilor de editare, tipărire, livrare şi gestionare a tichetelor, cât şi valoarea nominală înscrisă pe acestea (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Este sau nu obligatorie consultarea pieţei în cadrul fiecărui proces de achiziţie publica? (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Se va elabora programul anual al achiziţiilor publice separat pentru orice fel de finanţări nerambursabile? (Achizitii publice din 03-noi-2017)

Obligativitatea contractării serviciului de furnizare energie termică prin aplicarea uneia dintre procedurile de achiziţie publică reglementate prin Legea nr. 98/2016 (Achizitii publice din 02-noi-2017)

Posibilitatea achiziţionării serviciilor de elaborare a documentaţiile tehnico-economice prevăzute la art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 şi a execuţiei de lucrări aferente de la un singur operator economic, prin organizarea unei singure proceduri de atribuire (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Modul prin care se poate realiza o achiziţie directă din momentul primirii referatului de necesitate (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Iniţierea unei achiziţii directe, realizată integral prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Posibilitatea de contestare a atribuirii unui contract de achiziţie publică (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Aplicarea art. 104 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 98/2016, respectiv, art. 117 alin. (1) lit. h) şi lit. i) din Legea nr. 99/2016 (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Entităţile contractante încadrate la art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea 99/2016 aplică procedura simplificată conform acestei legi sau pot aplica norme procedurale interne? În cazul în care se pot aplica norme procedurale interne, prevederile art. 124 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 sunt aplicabile, în sensul în care se includ în normele procedurale interne? (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Achiziţia pieselor de schimb necesare reparaţiei şi întreţinerii flotei auto a autorităţii contractante (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Posibilitatea emiterii unei comenzi, în baza unei note justificative, prin invocarea imposibilităţii atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect prestarea serviciilor de internet (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Entitatea contractantă doreşte să achiziţioneze servicii de pază de la operator economic aflat în procedura generală a falimentului (acelaşi operator care asigură şi în prezent serviciile de pază), până la finalizarea procedurii de atribuire aflate în derulare (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Alegerea modalităţii achiziţie a unor servicii de proiectare şi reparaţii pentru un ponton dormitor şi pentru o şalupă (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Modalitatea legală de achiziţionare a lădiţelor pentru ambalarea fructelor de pădure (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Achiziţionarea de bunuri sau servicii, în cadrul unei asocieri de autorităţi contractante, fără a avea calitatea de lider de asociere (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Diminuarea cantităţii de servicii de internet până la pragul de achiziţie directă în vederea asigurării necesarului doar până la sfârşitul anului curent (Achizitii publice din 30-oct-2017)

O autoritate contractantă doreşte achiziţionarea următoarelor produse: banderole pentru bani, cartoane protecţie cupiuri şi cartoane saci bani, motiv pentru care înainte de stabilirea modalităţii de achiziţie trebuie clarificat dacă aceste produse sunt similare cu alte produse imprimate la comandă (cum ar fi registre, fişe, etc.) folosite în derularea mai multor tipuri de activităţi (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Limitarea numărului de loturi care pot fi atribuite unui singur operator economic, fără a preciza însă în cadrul documentaţiei de atribuire criteriile şi regulile obiective şi nediscriminatorii care se vor aplica pentru stabilirea loturilor care vor fi atribuite aceluiaşi ofertant (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Încadrarea serviciilor de întreţinere şi reparaţii aparate de aer condiţionat (Achizitii publice din 30-oct-2017)

Încadrarea corectă a unui contract, având ca obiect lucrări de execuţie şi montaj pentru realizarea unui sistem de monitorizare video a vehiculelor, în categoria contractelor de lucrări (Achizitii publice din 25-oct-2017)

Alegerea modalităţii de achiziţie a lucrărilor prevăzute în planul de reparaţii curente (însemnând lucrări de mică amploare) şi a celor incluse în planul de investiţii (adică lucrări de mare amploare) (Achizitii publice din 25-oct-2017)

Similaritatea produselor precum şi stabilirea procedurii în situaţia achiziţionării (Achizitii publice din 25-oct-2017)

Achiziţie directă, considerând că produsele lactate nu sunt similare cu produsele de panificaţie, legumele, carnea de pasăre etc., întrucât au coduri CPV diferite (Achizitii publice din 25-oct-2017)

Dreptul autorităţii contractante de a încheia contractul de achiziţie publica, în urma contestării procedurii simplificate proprii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de către ofertantul declarat necâştigător (Achizitii publice din 25-oct-2017)

Atât timp cât achiziţia directă este ''o modalitate simplă'' de a achiziţiona produse/servicii/lucrări, este legal ca prin proceduri interne să fie impuse ofertanţilor cheltuieli de genul timbre, curier, mostre, certificat constatator, dovada lipsei datoriilor la buget? (Achizitii publice din 25-oct-2017)

Solicitarea ca ofertele să se depună, în cazul achiziţiei directe, exclusiv în plic închis este abuzivă? (Achizitii publice din 25-oct-2017)

Solicitarea de mostre pentru produse de larg consum (produse de curăţenie) în cazul achiziţiilor directe este abuzivă? Verifică cineva ce se întâmplă cu aceste mostre după ce ajung la autoritatea contractantă? (Achizitii publice din 25-oct-2017)

La ce departament se pot trimite sesizări cu privire la cazuri de presupuse abuzuri în procedurile de achiziţie publică şi achiziţiile directe? (Achizitii publice din 25-oct-2017)

Aplicarea prevederilor Legii nr. 99/2016 de către o entitate contractantă în cazul contractării unui împrumut de la o instituţie bancară (Achizitii publice din 25-oct-2017)

Atribuirea contractului de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru lucrări de modernizare, către proiectantul iniţial ce a elaborat proiectul tehnic în anul 2016 în baza unui contract de servicii ce a încetat a mai produce efecte la acest moment, având în vedere obligaţiile proiectantului ce rezultă din prevederile art. 23 din Legea nr. 10/1995 (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Aplicarea procedurii de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea unor contracte sectoriale având ca obiect piese de schimb destinate înlocuirii celor uzate/defecte din componenţa echipamentelor din sistemele tehnologice ale entităţii contractante ce desfăşoară activităţi relevante în domeniul energiei electrice (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Calcularea valorii estimate în cazul achiziţiei serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, fazele expertiză tehnică şi DALI (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Aplicarea prevederilor Secţiunii a 2-a, Subsecţiunea 1, Paragraful 1 Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor sectoriale - acordul-cadru, respectiv aplicarea prevederilor art. 127 şi art. 128 din Legea nr. 99/2016 (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Încadrarea achiziţiilor de autovehicule/vehicule utilitare/macarale în grupe de produse similare/non-similare în vederea determinării valorii estimate şi a alegerii procedurii de atribuire (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Calcularea valorii estimate în cazul achiziţiei serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, fazele expertiză tehnică şi DALI, pentru un proiect care face parte din strategia de dezvoltare locală a municipiului X (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Modificarea programului anual al achiziţiilor publice (PAAP), în condiţiile în care autoritatea contractantă are prevăzut în PAAP servicii de consultanţă în management cu o valoare estimată de 130000 lei, din care a achiziţionat direct aceste servicii în cuantum de 100000 lei, ulterior achiziţionând aceleaşi servicii în valoare de 30000 lei, încadrându-se în pragul reglementat la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Modalitatea de achiziţie a utilităţilor de către sucursalele unei entităţi contractante (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Modalitatea de desfăşurare a achiziţiilor cu o valoare estimată, fără TVA, mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, din cadrul proiectelor finanţate din bugetul consiliului judeţean, în situaţia în care beneficiarii nu au calitatea de autoritate contractantă în temeiul Legii nr. 98/2016 (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Autoritatea contractantă derulează o procedură proprie simplificată conform art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Există posibilitatea anulării, de către o autoritate contractantă, a unei achiziţii directe efectuate prin intermediul S.E.A.P.? (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Modalitatea de estimare a achiziţiilor realizate înainte de momentul contractării proiectului, achiziţii ce sunt efectuate pentru activităţile ce trebuie realizate în interiorul proiectului pentru a asigura eligibilitatea acestora, având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016 (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Modalitatea de achiziţie a unor lucrări cu privire la infrastructură de apă şi apă uzată (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Încadrarea serviciilor de evaluare a propunerilor/ofertelor de proiecte/programe de cercetare în Anexa nr. 2B a O.U.G. nr. 34/2006 (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Obligaţia beneficiarului privat, partener în cadrul unui proiect finanţat din fonduri europene alături de o autoritate contractantă, de a aplica prevederile Legii nr. 98/2016 atunci când achiziţionează produse, servicii sau lucrări (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Autorităţile contractante au posibilitatea de a achiziţiona servicii de telefonie mobilă atât în nume propriu, prin utilizarea bugetului public, cât şi pentru angajaţii săi, prin reţinerea unei sume din veniturile salariale ale acestora? (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Încadrarea corectă în nomenclatorul CPV, în categoria ''Lucrări de construcţii parcări'' (cod CPV-45223300-9) (Achizitii publice din 24-oct-2017)

Aplicarea legislaţiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice pentru achiziţia produselor/serviciilor necesare deplasărilor interne ale personalului (combustibil, bilete avion/transport intern, cazare (Achizitii publice din 23-oct-2017)

Lotizarea unei achiziţii publice din cadrul unui proiect derulat în asociere, respectiv câte un lot pe partener (Achizitii publice din 23-oct-2017)

Alegerea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect prestarea serviciilor de asistenţă şi suport tehnic pentru o aplicaţie informatică (Achizitii publice din 23-oct-2017)

Aplicare procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în temeiul art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 (Achizitii publice din 23-oct-2017)

Modalitate de achiziţie a serviciilor de audit statutar de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă care are obligaţia de a respecta prevederile art. 48 din O.U.G. nr. 109/2011, respectiv de a contracta serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice (Achizitii publice din 23-oct-2017)

Modalitatea în care pot fi achiziţionate: - serviciile de reparaţii (service), în condiţiile în care valoarea estimată depăşeşte pragul achiziţiei directe, iar necesarul de ore de manoperă este dificil de estimat, deoarece societatea deţine o flotă auto mare şi diversificată pe tipuri/mărci (tip utilaje MAN, Mercedes, Iveco, Ford,BMC, Scania etc.), iar utilajele au o vechime de peste 10 ani; - furnizarea de piese pentru utilajele societăţii, în condiţiile în care valoarea estimată depăşeşte pragul achiziţiei directe, iar necesarul de ore de manoperă este dificil de estimat, din aceleaşi motive expuse anterior (Achizitii publice din 25-ian-2017)

Estimarea valorii pentru alegerea procedurii de atribuire (Achizitii publice din 01-iun-2016)

Obligaţia autorităţii contractante de a publica în SEAP de extrase din PAAP (Achizitii publice din 01-iun-2016)

Acord cadru pentru servicii de cazare, restaurant şi transport aerian (Achizitii publice din 01-iun-2016)

Suplimentare fonduri nerambursabile - achiziţie directă? (Achizitii publice din 01-iun-2016)

Finanţare europeana - licitaţie şi proiectare (Achizitii publice din 01-iun-2016)

Acte adiţionale la contractele semnate înainte de intrarea în vigoare a legii achiziţiilor publice (Achizitii publice din 01-iun-2016)

Aplicarea procedurii simplificate în cazul atribuirii acordurilor-cadru (Achizitii publice din 01-iun-2016)

Achiziţii publice. Aprecierea caracterului conform şi acceptabil al ofertei. Modalitatea de analiză de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a criticilor formulate (Achizitii publice din 08-iul-2014, răspuns valabil până la joi, 26 mai 2016)

Achiziţii publice. Interpretarea şi aplicarea principiului asumării răspunderii de către autoritatea contractantă, enunţat pe dispoziţiile art. 2 alin. (2) lit. g) din O.U.G. nr. 34/2006 (Achizitii publice din 07-feb-2014, răspuns valabil până la joi, 26 mai 2016)

Achiziţii publice. Interpretarea sintagmei ''detalii şi precizări'' nu exclude ''documentele'' (Achizitii publice din 26-sep-2013, răspuns valabil până la joi, 26 mai 2016)

Achiziţii publice. Semnătura electronică. Interpretarea greşită a dispoziţiilor legale (Achizitii publice din 24-sep-2013, răspuns valabil până la joi, 26 mai 2016)